Auteur: Aris Ruijter

Buurtbus

Sinds 1985 rijdt er een Buurtbus in Hauwert. Aanvankelijk alleen de route Oostwoud-Hauwert- Zwaagdijk(West)-Hoorn, nu rijden er 2 bussen in een uurdienst de route Medemblik-Onderdijk-Wervershoof-Hauwert-Westwoud-Oosterblokker-Westerblokker-Hoorn. In de loop van de tijd is de Buurtbus een vertrouwd beeld op de weg geworden.

De Buurtbus wordt gerund door vrijwilligers. Wij kunnen altijd nog chauffeurs gebruiken. Vooral op de zaterdag.
Lijkt het u ook wat om op de bus te gaan rijden, neem dan contact op met Bram Ott. Nodig is een rijbewijs voor een personenauto en voldoende rijervaring.

U doet er uw dorpsgenoten een plezier mee!

Contactadres
Bram Ott
Notweg 3
1692 EM Hauwert
telefoon: 06-5149 0479

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 11 september 2013

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 11 september 2013

1. Opening
Even na acht uur opent Bart de vergadering. Er is afbericht ontvangen van Gerard Kamp (Dorpshuis), Elly Steunenberg en Edward Roozendaal (Kosterfonds).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Op 3 juli jl. was er een ingelaste vergadering van Dorpshuis/Dorpsraad met als thema ‘Waar willen we naar toe met het dorpshuis’. Jongeren die gevraagd waren n.a.v. het rapport ‘Kracht van Hauwert’, leden van de dorpsraad en het bestuur van het dorpshuis waren op deze brainstormsessie aanwezig.

Kermis 2013 is goed verlopen. Een opmerking was dat het slingeren aan de stoeltjes van de zweef voor jonge kinderen wat al te heftig was.

3. Post en mailverkeer van de gemeente Medemblik / overige correspondentie
– Afgedankte elektrische apparaten kunnen worden ingeleverd, o.a. op school.
– Burgernet is 2x actief geweest (afgelopen zomer en afgelopen weekend). 2471 inwoners van Medemblik kregen een telefonische mededeling.
– Diverse bestemmingsplannen zijn 4 juli jl. vastgesteld. Bestemmingsplannen 1 t/m 4 leggen vanaf 30 augustus voor 6 weken ter inzage.
– Persbericht 21 september burendag, op initiatief van het Oranjefonds.
– Persbericht Veiligheidsmonitor I&O 2013. 300 enquêtes zullen binnen de gemeente Medemblik worden verspreid om de veiligheidsbeleving van de inwoners te toetsen.
– Uitnodiging 5 september ‘Kanteling in de Zorg’. Dorpsraadbestuur maakt geen gebruik van deze uitnodiging. Thema komt van diverse kanten op ons af. Er komen grote veranderingen met betrekking tot het leveren van zorg -> meer mantelzorg.
– De herijking van het welzijnsbeleid staat op de gemeentelijke website.
– De appeltjes van Oranje. Initiatieven op het gebied van zorg, samen-meer en sociale activiteiten met minder validen kunnen hiervoor worden voorgedragen.
– ‘Samen kracht’ van de Wering. Doel kwetsbare ouderen / gehandicapten zo lang mogelijk uit de zorg te houden.
– Molen ‘de Herder’ in Medemblik is in de race voor de prijs van de Bankgiroloterij. De winnaar krijgt € 90.000, – Stemmen dus.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 12 juni 2013
Punt 1, opening: de achternaam van Coby is verkeerd geschreven: moet zijn Koelink.
Punt 6, rondvraag: de jaarvergadering wordt op woensdag 25 september gehouden.
Verder zijn er geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Eindrapport en procesverantwoording ‘Kracht van Hauwert’
De insteek van het dorpsraadbestuur is: kijken naar toekomstige taken en hoe kan je dat binnen Hauwert sturen. Ook binnen het kader dat de gemeente meer verantwoording richting de dorpen stuurt. Voor het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Hauwert heeft de dorpsraad de enquête die 2 jaar geleden is gehouden als startpunt genomen. Uit deze enquête zijn speerpunten genomen. Belangrijk is te kijken naar de sterke punten en van daaruit te werken.
Uit het rapport komt Hauwert als een krachtig dorp tevoorschijn, vooral op sociaal- en saamhorigheidsvlak. Belangrijk is de voorzieningen op niveau te houden. Op allerlei vlak is het moeilijk vrijwilligers te houden en te vinden, ook op bestuursniveau. Thema’s voor de dorpsraad in de toekomst zijn meer gericht op de ‘zachte kant’, in plaats van de ‘harde kant’ zoals in het verleden (woningbouw, fietspad ed) werd gedaan. Albert Aalvanger (Universiteit van Wageningen) en Minke Jellema (kernconsulent) zullen kijken naar de sterke punten van Hauwert die in het rapport zijn genoemd. Hoe houd je Hauwert vitaal. Het is de bedoeling het rapport nog in een dorpsavond te presenteren.

6. Verzoek tot inrichten fietscrossterrein
Vanuit het dorp komt het verzoek tot het inrichten van een fietscrossterrein op het lage landje direct achter de Papenveer. In het verleden heeft de Dorpsraad wel eens het recreatieschap benaderd voor het plaatsen van wat speeltoestellen. Ging niet door, omdat het een drassig gebied is. Belangrijk is de mening van de buurtbewoners te peilen. Dit willen de jongeren doen door middel van een handtekeningenactie. Uit deze vergadering komen positieve reacties maar ook dat het gebied niet onder druk moet komen te staan door extra toeloop.

7. Stand van zaken jongerenwoningen
De pastorie staat te koop. De optie van aankoop en verhuren voor jongeren is voor De Woonschakel financieel, qua locatie en continuïteit voor Hauwert te risicovol. De optie Tuinstraat vindt de gemeente niet passend in het karakter van de wijk. De groep jongeren wil liever huren dan kopen. Er zal nog contact opgenomen kunnen worden met het kerkbestuur voor het aanpassen in eigen beheer maar zij opteren voorlopig voor verkoop.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Piet Butter, Soos: ** Volgende week start de Soos weer. Het aantal deelnemers is wel minimaal.
** Er is veel animo om te klaverjassen, vaak zijn er 6 of 7 tafels bezet. Het klaverjassen wordt samen met Midwoud-Oostwoud georganiseerd..
Piet Bankersen, DOET: DOET start weer, de biljarts liggen er strak bij. De eerste wedstrijd is alweer achter de rug.
Paul Baars, IJsclub: Op 3 november is weer de Egboetsloop.
Karin Sijm, Zanglust: Zijn gisteren weer begonnen. Het streven is om met Kerst weer een optreden te verzorgen.
Jaap Surink, Historisch Genootschap: **Op zaterdag 21 september is er een excursie naar IJlst, een Elfstedenstad.
** Aanstaande zaterdag is er open-monumentendag. Het huis van Korver, (Hauwert 125 – origineel interieur), de pastorie, de kerk en de Molen Sluispolder zijn te bezichtigen.
Jaap Surink, Molen Sluispolder: ** De Molen is officieel weer in gebruikgesteld.
Jaap Surink, Dorpshuis: Er heerst een gezellig sfeertje in het dorpshuis.
Ria Balk, De Eendragt: Zijn druk doende met het nieuwe stuk. De regisseur is enthousiast en er zijn 4 debutanten. De uitvoering in januari zal plaatsvinden op vrijdag 24 januari. Dit na overleg met DOET.
Ria Balk, Koersbal: Elke 14 dagen, op de dinsdag, wordt door 14 enthousiastelingen koersbal gespeeld.
Ria Balk, Meer bewegen van ouderen: Het zou fijn zijn als nog enkele mensen zich hiervoor zouden aanmelden. Ria betreurt het dat de subsidie voor de vereniging steeds minder wordt.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Eind van deze maand komen de Vrouwen van Nu weer voor het eerst bijeen.
Aaf Korver, ANBO: ** De dorpen binnen de voormalige gemeente Noorder-Koggenland organiseren om beurten een bijeenkomst. Voor Hauwert is dat op dinsdag 11 februari 2014.
** De diverse computercursussen beginnen weer. Een cursus duurt 8 lessen.
Piet Butter: Constateert tot zijn teleurstelling (en al heel lang) dat de vertegenwoordigers van gym, voetbal en handbal de dorpsraadvergadering niet bijwonen. Piet vindt dit jammer, deze verenigingen hebben kracht maar ook hun zorgen en maken deel uit van de gemeenschap. Er zou meer rekening moeten worden gehouden met elkaars activiteiten, er is nu te weinig communicatie. Nu viel bijv. het toneel samen met een plots ingelaste kaartnacht (in de kantine). De bejegening van betrokken mensen was niet goed. Ook de openstelling van de kantine is Piet een doorn in het oog. Afgesproken wordt dat Piet zijn zorgen nog nader zal bespreken met een delegatie van het dorpsraadbestuur.

9. Rondvraag
Co Vlaar: Unicorn treedt vrijdag 20 september op in het kerkje bij Hauwert in Concert.
Piet Bankersen: Is er al wat bekend over het toekomstig beheer van het Dorpshuis? Jaap Surink meldt dat 3 juli jl. een brainstormsessie was, waarbij wensen kenbaar zijn gemaakt. Mogelijk dat op de jaarvergadering van het Dorpshuis iets meer bekend wordt.
Jan Burger: ** Bijeenkomst in de gemeente geweest omtrent het Pilot van het wijkteam van Andijk. Nieuwe wetgeving dwingt tot meer mantelzorg.
** Per 1 januari 2015 komt de brandweer onder verantwoording van de veiligheidsregio.

10. Sluiting
Om 21.20 uur sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis. De volgende vergadering zal zijn op woensdag 20 november 2013.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 12 juni 2013

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 12 juni 2013

1. Opening
Even na acht uur opent Bart de vergadering, de laatste voor de zomervakantie.
Namens de gemeenteraad wonen Ed Meester (CDA), Cees Tuinman (VVD), Jan Burger (PvdA) en Piet Mosch (GB) de vergadering bij.
Er is afbericht ontvangen van Coby Koelink (dorpsraad), Piet Bankersen (DOET), Corien Butter (Dorpskoerier) en Dirk Steltenpool (gemeenteraad)
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Kinderopvang Berend Botje heeft besloten dat de peuterspeelzaal met ingang van het nieuwe schooljaar nog maar 2 dagdelen geopend zal zijn. Het is financieel niet meer haalbaar. Het Dorpshuisbestuur kan zich in dit besluit niet vinden. Nader overleg is nodig met eventueel als alternatief overleg met de ouders over een extra bijdrage.

Zoals bekend is een groep jongeren op zoek naar woonruimte in Hauwert. Het dorpsraadbestuur heeft hierover een gesprek gehad met het kerkbestuur over de pastorie, die te koop staat. Voor de Woonschakel is het vanuit markt en financiën niet verantwoord om de pastorie te exploiteren. Bestaande eengezinswoningen worden al verkocht rond € 130.000, – Er is ook gesproken over het opzetten van een vereniging van eigenaren maar dat is voor de groep niet reëel. Er wordt wederom met de gemeente contact gezocht om andere opties wederom te bekijken. Mogelijk is er een optie voor semipermanente bewoning op de Tuinstraat. Wat doet de woningmarkt. Het idee is deze jongeren voor Hauwert te behouden. Het is ook een uitdaging voor de gemeente. Het belang van de gemeenschap en ons dorp moeten in ogenschouw worden genomen.

Op zaterdag 16 maart was er een bijeenkomst met de groep van 8 geïnterviewden voor het rapport ‘Kracht van Hauwert’ en aangevuld met een 8-tal jonge Hauwerters, met stevige banden in- met Hauwert. Het idee was om te achterhalen wat Hauwert voor hen betekent en wat er nodig is om Hauwert ook in de toekomst initiatiefrijk te laten zijn. Aan de hand van meegebrachte foto’s werd er bekeken wat de kernwaarden zijn van Hauwert voor hen. Het was een vruchtbare middag. Er kan niet gesproken worden van een dorpsvisie, belangrijk is Hauwert vitaal te houden.

Als slotconclusie kwam het volgende naar voren:
Hauwert is een klein dorp in een mooie omgeving. De saamhorigheid is er groot. Bijzonder is de openheid tussen diverse groepen en individuen als het om dorpse zaken gaat. Vanuit de bewoners is er veel initiatief om de sociale cohesie in Hauwert in stand te houden. Hauwert is daarbij op zichzelf gericht, zonder anderen buiten te sluiten. De bestaande voorzieningen zijn essentieel om de sociale cohesie in stand te houden. De bestuurskracht en ledenontwikkeling van sommige verenigingen is een aandachtspunt.

De afspraak om nog een keer met deze groep bijeen te komen, is niet gelukt. Het dorpsraadbestuur gaat nu aan een afronding werken. Mogelijk krijgen wij hierbij hulp van Albert Aalvanger. Mocht dit leiden tot vervolgstappen, dan komt deze groep hopelijk weer bijeen. In Hauwert kennen we momenteel geen grote problemen. Op de website www.dorphauwert.nl staat hier meer informatie over.

3. Post en overige correspondentie
a. Persbericht Westfries feestje voor gouden bruidsparen. Vanwege de grootte van de gemeente is besloten ieder half jaar de 50-jarige bruidsparen uit te nodigen. Stellen die 60 of langer jaar zijn getrouwd, worden nog wel persoonlijk bezocht. Ria Balk vraagt zich af of bruidsparen hiervoor staan te springen.
b. Persbericht college Medemblik sluiting servicepunten. Servicepunt Andijk blijft nog 1 jaar langer open.
c. Notitie burgerparticipatie. Betreft een richtlijn voor het vormgeven van de toekomst.
d. Jaarverslag 2012 van de WMO-adviesraad.
e. Definitief verkeer- en vervoerplan is vastgesteld. De kruising Hauwert-Heemraad Witweg-Tuinstraat en de kruising Tuinstraat-Zwaagdijk zijn hier in opgenomen.
f. WMO-adviesraad, herijking welzijnbeleid en zorg voor generatie-kangeroewoningen.
g. Gemeenteraad vergadert op 28 mei over kerntakendiscussie.
h. Huurders woningcorporaties Medemblik krijgen betere toegang zorg en welzijn.
i. Kledingbank de 3 Musketiers is geopend.
j. De kruising Hoornseweg/Oosteinderweg gaat voor enkele weken dicht. Er wordt een rotonde geplaatst.
k. De Amerikaanse windmolen wordt vrijdag 28 juni weer in gebruik gesteld.
l. Energieleverancier Eneco komt met een initiatief om ongeveer 35 windmolens in de omgeving van Hauwert – Wognum – Hoogwoud te plaatsen. De heer Koster van Eneco zal met de diverse dorpsraden contact opnemen.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 13 maart 2013
Een kleine aanvulling op punt 2, mededelingen: Koos Groot heeft contact gehad met de directie van ‘Warm Thuis’ omtrent de mogelijke aanschaf van de pastorie voor kleinschalige bewoning. De directie ziet geen directe mogelijkheden. Een kleine aanpassing op punt 3, post: Op een begroting van 80 miljoen moet er 8 miljoen worden bezuinigd. Verder zijn er geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Berichten van de leden (verenigingen)
Karin Sijm, Zanglust: Zanglust is positief maar kan zeker nog leden gebruiken. Ook dit jaar geen grote uitvoering.
Edward Roozendaal, Kostersfonds: Er is ruimte voor aanvragen, er is nog niets ingediend.
Edward Roozendaal, DOET: Kende een succesvol seizoen, er was een goede opkomst. Het toernooi is goed verlopen.
Koos Groot, Molen Sluispolder: De laatste werkzaamheden voor de Molen Sluispolder worden verricht in de smederij van Piet Blokker. Jaap Beerepoot en Piet Blokker voeren de werkzaamheden uit.
Koos Groot, Judo KIAI: 26 juni worden de examens voor de judo afgenomen. Het is de laatste avond voor de zomervakantie.
Koos Groot: in september is er een open monumentendag. De kerk en de boerderij van Jan Korver kunnen dan bezocht worden.
Jaap Surink, Historisch Genootschap: Veel mensen hebben gebruik gemaakt om tijdens de expositie in de kerk over ‘boerenleven in Hauwert’ het jaarboek op te halen. Het scheelt rondbrengen.
Er wordt al nagedacht over de editie van 2014.
Ria Balk, Meer bewegen van ouderen en Koersbal: beide verenigingen liggen stil ivm het zomerreces,
Ria Balk, De Eendragt: Het toneelstuk ‘De Richel’ zal in de maanden januari en februari 2014 worden opgevoerd.Het toneelstuk wordt met 8 spelers gespeeld, waarvan 4 debutanten.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Morgen nog een lekkere strandwandeling, dan ziet het seizoen er weer op. De vereniging heeft 80 leden.
Aaf Korver, ANBO: Gaan in september weer fris van start.

6. Rondvraag
Jan Burger: ** Merkt op dat de voetbalkantine de laatste tijd op vrijdagavond pas om 1 uur dicht gaat. Dat kan eigenlijk niet. Ook op zondag houdt de voetbal zich niet aan de openingstijden. In het verleden zijn hierover tussen het dorpshuisbestuur en de voetbalvereniging afspraken gemaakt. Het bestuur van het Dorpshuis neemt contact op met de voetbalvereniging.
**Heeft gedachtes over de opvolging van de pachter voor het dorpshuis. Nu is er een constructie met loonwerkers. Is deze constructie wel financieel haalbaar? Moeten er niet meer initiatieven genomen worden om meer inkomsten te generen?
Cees Tuinman: De bestemmingsplannen zijn vastgesteld door de Raad. Op de gemeentelijke website kan je zien of de opmerkingen zijn meegenomen.
Jaap Surink: De jaarvergadering van het Dorpshuis staat voor 26 september gepland.
Aaf Korver: Bedankt iedereen en de Dorpsraad voor de attenties, kaarten en aandacht naar aanleiding van haar ziek zijn.

7. Sluiting
Om 21.05 uur sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis, een fijne zomer en een mooie kermis. De volgende vergadering zal zijn op woensdag 11 september 2013.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 12 juni 2013

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 12 juni 2013

1. Opening
Even na acht uur opent Bart de vergadering, de laatste voor de zomervakantie.
Namens de gemeenteraad wonen Ed Meester (CDA), Cees Tuinman (VVD), Jan Burger (PvdA) en Piet Mosch (GB) de vergadering bij.
Er is afbericht ontvangen van Coby Koelink (dorpsraad), Piet Bankersen (DOET), Corien Butter (Dorpskoerier) en Dirk Steltenpool (gemeenteraad)
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Kinderopvang Berend Botje heeft besloten dat de peuterspeelzaal met ingang van het nieuwe schooljaar nog maar 2 dagdelen geopend zal zijn. Het is financieel niet meer haalbaar. Het Dorpshuisbestuur kan zich in dit besluit niet vinden. Nader overleg is nodig met eventueel als alternatief overleg met de ouders over een extra bijdrage.

Zoals bekend is een groep jongeren op zoek naar woonruimte in Hauwert. Het dorpsraadbestuur heeft hierover een gesprek gehad met het kerkbestuur over de pastorie, die te koop staat. Voor de Woonschakel is het vanuit markt en financiën niet verantwoord om de pastorie te exploiteren. Bestaande eengezinswoningen worden al verkocht rond € 130.000, – Er is ook gesproken over het opzetten van een vereniging van eigenaren maar dat is voor de groep niet reëel. Er wordt wederom met de gemeente contact gezocht om andere opties wederom te bekijken. Mogelijk is er een optie voor semipermanente bewoning op de Tuinstraat. Wat doet de woningmarkt. Het idee is deze jongeren voor Hauwert te behouden. Het is ook een uitdaging voor de gemeente. Het belang van de gemeenschap en ons dorp moeten in ogenschouw worden genomen.

Op zaterdag 16 maart was er een bijeenkomst met de groep van 8 geïnterviewden voor het rapport ‘Kracht van Hauwert’ en aangevuld met een 8-tal jonge Hauwerters, met stevige banden in- met Hauwert. Het idee was om te achterhalen wat Hauwert voor hen betekent en wat er nodig is om Hauwert ook in de toekomst initiatiefrijk te laten zijn. Aan de hand van meegebrachte foto’s werd er bekeken wat de kernwaarden zijn van Hauwert voor hen. Het was een vruchtbare middag. Er kan niet gesproken worden van een dorpsvisie, belangrijk is Hauwert vitaal te houden.

Als slotconclusie kwam het volgende naar voren:
Hauwert is een klein dorp in een mooie omgeving. De saamhorigheid is er groot. Bijzonder is de openheid tussen diverse groepen en individuen als het om dorpse zaken gaat. Vanuit de bewoners is er veel initiatief om de sociale cohesie in Hauwert in stand te houden. Hauwert is daarbij op zichzelf gericht, zonder anderen buiten te sluiten. De bestaande voorzieningen zijn essentieel om de sociale cohesie in stand te houden. De bestuurskracht en ledenontwikkeling van sommige verenigingen is een aandachtspunt.

De afspraak om nog een keer met deze groep bijeen te komen, is niet gelukt. Het dorpsraadbestuur gaat nu aan een afronding werken. Mogelijk krijgen wij hierbij hulp van Albert Aalvanger. Mocht dit leiden tot vervolgstappen, dan komt deze groep hopelijk weer bijeen. In Hauwert kennen we momenteel geen grote problemen. Op de website www.dorphauwert.nl staat hier meer informatie over.

3. Post en overige correspondentie
a. Persbericht Westfries feestje voor gouden bruidsparen. Vanwege de grootte van de gemeente is besloten ieder half jaar de 50-jarige bruidsparen uit te nodigen. Stellen die 60 of langer jaar zijn getrouwd, worden nog wel persoonlijk bezocht. Ria Balk vraagt zich af of bruidsparen hiervoor staan te springen.
b. Persbericht college Medemblik sluiting servicepunten. Servicepunt Andijk blijft nog 1 jaar langer open.
c. Notitie burgerparticipatie. Betreft een richtlijn voor het vormgeven van de toekomst.
d. Jaarverslag 2012 van de WMO-adviesraad.
e. Definitief verkeer- en vervoerplan is vastgesteld. De kruising Hauwert-Heemraad Witweg-Tuinstraat en de kruising Tuinstraat-Zwaagdijk zijn hier in opgenomen.
f. WMO-adviesraad, herijking welzijnbeleid en zorg voor generatie-kangeroewoningen.
g. Gemeenteraad vergadert op 28 mei over kerntakendiscussie.
h. Huurders woningcorporaties Medemblik krijgen betere toegang zorg en welzijn.
i. Kledingbank de 3 Musketiers is geopend.
j. De kruising Hoornseweg/Oosteinderweg gaat voor enkele weken dicht. Er wordt een rotonde geplaatst.
k. De Amerikaanse windmolen wordt vrijdag 28 juni weer in gebruik gesteld.
l. Energieleverancier Eneco komt met een initiatief om ongeveer 35 windmolens in de omgeving van Hauwert – Wognum – Hoogwoud te plaatsen. De heer Koster van Eneco zal met de diverse dorpsraden contact opnemen.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 13 maart 2013
Een kleine aanvulling op punt 2, mededelingen: Koos Groot heeft contact gehad met de directie van ‘Warm Thuis’ omtrent de mogelijke aanschaf van de pastorie voor kleinschalige bewoning. De directie ziet geen directe mogelijkheden. Een kleine aanpassing op punt 3, post: Op een begroting van 80 miljoen moet er 8 miljoen worden bezuinigd. Verder zijn er geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Berichten van de leden (verenigingen)
Karin Sijm, Zanglust: Zanglust is positief maar kan zeker nog leden gebruiken. Ook dit jaar geen grote uitvoering.
Edward Roozendaal, Kostersfonds: Er is ruimte voor aanvragen, er is nog niets ingediend.
Edward Roozendaal, DOET: Kende een succesvol seizoen, er was een goede opkomst. Het toernooi is goed verlopen.
Koos Groot, Molen Sluispolder: De laatste werkzaamheden voor de Molen Sluispolder worden verricht in de smederij van Piet Blokker. Jaap Beerepoot en Piet Blokker voeren de werkzaamheden uit.
Koos Groot, Judo KIAI: 26 juni worden de examens voor de judo afgenomen. Het is de laatste avond voor de zomervakantie.
Koos Groot: in september is er een open monumentendag. De kerk en de boerderij van Jan Korver kunnen dan bezocht worden.
Jaap Surink, Historisch Genootschap: Veel mensen hebben gebruik gemaakt om tijdens de expositie in de kerk over ‘boerenleven in Hauwert’ het jaarboek op te halen. Het scheelt rondbrengen.
Er wordt al nagedacht over de editie van 2014.
Ria Balk, Meer bewegen van ouderen en Koersbal: beide verenigingen liggen stil ivm het zomerreces,
Ria Balk, De Eendragt: Het toneelstuk ‘De Richel’ zal in de maanden januari en februari 2014 worden opgevoerd.Het toneelstuk wordt met 8 spelers gespeeld, waarvan 4 debutanten.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Morgen nog een lekkere strandwandeling, dan ziet het seizoen er weer op. De vereniging heeft 80 leden.
Aaf Korver, ANBO: Gaan in september weer fris van start.

6. Rondvraag
Jan Burger: ** Merkt op dat de voetbalkantine de laatste tijd op vrijdagavond pas om 1 uur dicht gaat. Dat kan eigenlijk niet. Ook op zondag houdt de voetbal zich niet aan de openingstijden. In het verleden zijn hierover tussen het dorpshuisbestuur en de voetbalvereniging afspraken gemaakt. Het bestuur van het Dorpshuis neemt contact op met de voetbalvereniging.
**Heeft gedachtes over de opvolging van de pachter voor het dorpshuis. Nu is er een constructie met loonwerkers. Is deze constructie wel financieel haalbaar? Moeten er niet meer initiatieven genomen worden om meer inkomsten te generen?
Cees Tuinman: De bestemmingsplannen zijn vastgesteld door de Raad. Op de gemeentelijke website kan je zien of de opmerkingen zijn meegenomen.
Jaap Surink: De jaarvergadering van het Dorpshuis staat voor 26 september gepland.
Aaf Korver: Bedankt iedereen en de Dorpsraad voor de attenties, kaarten en aandacht naar aanleiding van haar ziek zijn.

7. Sluiting
Om 21.05 uur sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis, een fijne zomer en een mooie kermis. De volgende vergadering zal zijn op woensdag 11 september 2013.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Eindrapport — De kracht van Hauwert — Identiteit als basis voor de toekomst

Inhoud
1. Behouden of ontwikkelen? Wat is de kracht van Hauwert? 3
1.1. Over Hauwert 3
1.2. De leefbaarheid in het dorp 3
1.3. Uitgaan van de eigen identiteit: Wat kun je als dorp zelf? 4
1.4. Naar een nieuwe methodologie voor bovenlokaal burgerschap. 4
2. Dorpsidentiteit als basis voor een dorpsvisie: een theoretisch perspectief 6
2.1. Wat is identiteit en hoe komt het tot stand? 6
2.2. Een dorp bestaat uit een veelheid aan identiteiten 7
3. Hauwerters over Hauwert: resultaten en discussie 9
3.1. Inleiding 9
3.2. Openbare Basisschool De Vijzel is ‘onmisbaar’ voor Hauwert 9
3.3. Het is aantrekkelijk wonen in Hauwert, voor nieuwkomers én geboren Hauwerters 11
3.4. Het voorzieningenniveau: mobiel zijn is een voorwaarde 12
3.5. Het Dorpshuis vervult een centrale functie in het dorp 13
3.6. Het verenigingsleven en activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie 14
3.7. Het is een klein dorp: Iedereen kent elkaar… 16
4. Kennis en ideeën uitwisselen om tot een gezamenlijke actie te komen 18
Literatuurlijst 21
Bijlagen 22
Bijlage 1: Contactinformatie: 23
Bijlage 2: Interviewvragen/-topics 24
Bijlage 3: Factsheet interviews 26

1. Behouden of ontwikkelen? Wat is de kracht van Hauwert?
1.1. Over Hauwert
Hauwert is een dorp in de gemeente Medemblik, in de regio West-Friesland, provincie Noord-Holland. Het dorp telt in totaal zo’n 670 inwoners, verdeeld over 260 gezinnen. Hauwert ligt ten noorden van de stad Hoorn, in de driehoek Nibbixwoud, Oostwoud en Westwoud. Van oorsprong bestaat het dorp uit lintbebouwing, maar door nieuwbouw is er een soort dorpskern ontstaan.
Het dorp hoorde voor de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1979 tot de gemeente Nibbixwoud. Daarna maakte het onderdeel uit van de nieuwe gemeente Noorder-Koggenland. Sinds januari 2007 valt Hauwert onder de gemeente Medemblik. In januari 2011 is deze gemeente samen gegaan met Andijk en Wervershoof.
Van oorsprong heet Hauwert ‘Bokswoude’; een verwijzing naar een nabijgelegen bos met venijnbomen. Deze plaats moet ergens tussen 500 en 950 zijn ontstaan. De huidige naam komt voor sinds de 15e eeuw en zou verwijzen naar jeneverbessen.
Hauwert wordt gekenmerkt door de betrokkenheid van bewoners. Per wijk worden buurtfeesten georganiseerd waar ook nieuwe inwoners actief bij betrokken worden. Daarnaast is er een jaarlijkse kermis met diverse georganiseerde activiteiten. Veel waardering gaat uit naar de vrijwilligers die Hauwert sterk maken. Initiatieven voor vrijwilligerswerk worden dan ook positief ontvangen.
1.2. De leefbaarheid in het dorp
Hauwert kent een actieve dorpsraad. In november 2011 heeft de dorpsraad een enquête uitgezet onder de inwoners, met als doel te onderzoeken hoe zij aankijken tegen de leefbaarheid in het dorp. Op basis hiervan werd bepaald op welke punten de dorpsraad zich de komende jaren zou moeten richten. De uitkomsten zijn in januari 2012 aan de bewoners gepresenteerd.
De hoofdconclusie was dat bewoners over het algemeen zeer tevreden waren over hun leefomgeving. 93% van de respondenten was tevreden tot zeer tevreden. Vooral problemen op het gebied van verkeer bleken voor de respondenten van belang voor de kwaliteit van de woonomgeving. Maar ook veiligheid speelde een belangrijke rol. Hierbij werd verwezen naar inbraakgolven en vernielingen. Op sociaal gebied vormde mantelzorg een belangrijke pijler voor de kwaliteit van de leefomgeving. Voor ouderen is er genoeg te doen, maar voor jongeren is er weinig te beleven.
Naar aanleiding van de enquête, heeft de dorpsraad een aantal praktische actuele problemen benoemd. Zo is er een tekort aan starterwoningen en staan veel vrijstaande woningen te koop. Verder constateert de dorpsraad dat veel vrijwilligers vergrijzen en verenigingen kampen met ledenschaarste. Daarnaast is er aandacht nodig voor de verkeersveiligheid/-hinder en criminaliteit.
1.3. Uitgaan van de eigen identiteit: Wat kun je als dorp zelf?
Dankzij de enquête, heeft de dorpsraad een betrekkelijk goed beeld van de problemen die de inwoners van Hauwert ervaren en welke wensen ze hebben. De vraag is echter hoe de problemen en wensen opgepakt kunnen worden. De dorpsraad wil de eigen identiteit van het dorp, de kracht van Hauwert, hierbij als uitgangspunt gebruiken: Wat kun je als dorp zelf? Waar heb je anderen voor nodig? Wie moeten dat dan zijn? En hoe kun je deze partijen betrekken?
De dorpsraad vindt het daarbij van belang om ‘oude reflexen’, zoals het pleiten voor meer huizen om krimp tegen te gaan, te doorbreken. Krimp moet worden gezien als kans, niet als bedreiging. Maar hoe zorg je voor deze omslag in denken?
Uitgangspunt voor het omgaan met nieuwe ontwikkelingen, zijn de wensen van het dorp. Maar de dorpsraad wil het dorp daarbij wel een spiegel voorhouden en bewust maken van de eigen identiteit. Een frisse blik (van buiten) is hiervoor nodig. Alleen zo kan een goede mix gevonden worden van behouden en ontwikkelen.
Ten slotte constateert de dorpsraad dat er vaak verschil is tussen de visie van bestuurders en de visie van dorpsbewoners. Bestuurders en bewoners hebben elkaar echter nodig bij het realiseren van hun doelen. Hoe breng je de verschillende werkelijkheden van bestuurders en bewoners bij elkaar?
1.4. Naar een nieuwe methodologie voor bovenlokaal burgerschap.
Via de Kenniswerkplaats NHN zijn de kennisvragen van de dorpsraad Hauwert gekoppeld aan het onderzoek van Wageningen University naar een nieuwe methodologie voor het plannen en beheren van de lokale leefomgeving. Via het werk van de studenten en onderzoekers, wordt het wetenschappelijk onderzoek toepasbaar gemaakt voor verschillende dorpskernen en de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon.
Belangrijk voor de Kenniswerkplaats is de rol van bewoners als opdrachtgever via de betrokken dorpsraad van Hauwert en de support van de gemeente Medemblik. In de regio is de Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland actief. Die kan in vervolg op onderzoeksactiviteiten bijdragen aan de ontwikkeling van plannen door de Dorpsraden. Met het project wordt het leren in de regio op verschillende niveaus ingezet en ontwikkeld. In vervolg op de eerste fase, kunnen vervolgvragen gesteld worden aan de Kenniswerkplaats en kunnen andere onderwijsinstellingen een bijdrage leveren.
De eigen identiteit als uitgangspunt voor het ontwikkelen en realiseren van actie.
Het doel van het onderzoek in Hauwert is het ondersteunen van de dorpsraad in het benutten en mobiliseren van het netwerk in het dorp voor het oppakken van problemen en kansen die dorpsbewoners ervaren. De dorpsraad heeft door middel van de enquête inzicht gekregen in de problemen die dorpsbewoners ervaren, maar de vraag is hoe deze opgelost kunnen worden. De dorpsraad wil weten wat het dorp zelf kan oppakken en waar eventueel hulp bij nodig is. Daarbij wil de dorpsraad het dorp ook een spiegel voorhouden door mensen van buiten te betrekken die aannames ter discussie kunnen stellen. De eigen identiteit van Hauwert dient hiervoor als uitgangspunt. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

Hoe kan de eigen identiteit van Hauwert worden benut voor het oppakken van problemen en kansen die dorpsbewoners ervaren?

Deelvragen:

1. Hoe geven deze actoren betekenis aan hun onderlinge relaties en de relaties met het dorp?

2. Op welke manier construeren actoren in Hauwert hun verbondenheid met ontwikkelingen in het dorp?

3. Op welke manier dient het proces voor het oppakken van problemen en kansen vorm te krijgen volgens actoren in het dorp?

Een belangrijk aandachtspunt voor het onderzoek is het overstijgen van het lokale niveau. Door alleen te focussen op het dorp, worden niet alleen de problemen beperkt tot het dorp, maar ook de oplossingen. Een dorp is echter geen gesloten eenheid met een vaststaande identiteit, maar kan worden opgevat als een netwerk, bestaande uit een veelheid aan identiteiten. Dorpsbewoners maken niet alleen deel uit van het dorp, maar bewegen zich in verschillende netwerken, ook buiten het dorp.
De dorpsraad wil dan ook weten welke andere dorpen of organisaties door het dorp eventueel betrokken kunnen worden bij het oppakken van problemen en kansen. Bij het benutten en mobiliseren van dit netwerk rondom het dorp gaat het om zowel dorpsbewoners, ‘dorpse professionals’ als gevestigde organisaties. Door middel van het onderzoek wordt, naast het in kaart brengen van de identiteit van Hauwert, een eerste aanzet gegeven om het netwerk rondom het dorp in kaart te brengen en strategieën te ontwikkelen om het netwerk te ‘activeren’.
In het onderzoek wordt daarom niet alleen gekeken naar de manier waarop dorpsbewoners betekenis geven aan hun dorp (de ‘dorpsidentiteit’), maar ook naar de manier waarop dorpsbewoners, ‘dorpse professionals’ en gevestigde organisaties tegen de problemen en kansen in Hauwert aankijken en de manier waarop deze op een bovenlokaal niveau kunnen worden opgelost. Het onderzoek richt zich dus niet op mensen die gebonden zijn aan, maar verbonden zijn met Hauwert.
2. Dorpsidentiteit als basis voor een dorpsvisie: een theoretisch perspectief
2.1. Wat is identiteit en hoe komt het tot stand?

De Dorpsraad van Hauwert streeft ernaar een visie voor Hauwert op lange termijn te ontwikkelen. Om te kunnen bepalen waar deze visie zich op moet richten, wil de dorpsraad inzicht verkrijgen in wat er onder de bewoners leeft. De dorpsraad wil de identiteit van Hauwert als basis gebruiken voor de visie: wat is de kracht van Hauwert? Om meer inzicht te krijgen in de rol die identiteit kan spelen in het opstellen van een dorpsvisie, is het goed om eerst stil te staan bij de wetenschappelijke benadering van het begrip identiteit.
Door maatschappelijke ontwikkelingen speelt het begrip identiteit een belangrijke rol in onze samenleving en ons persoonlijke leven. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor kleine dorpsgemeenschappen en dus op hun identiteit. Twee belangrijke ontwikkelingen in dit verband zijn de mondialisering (ook wel: globalisering) en individualisering. Mondialisering houdt in dat afstanden tussen mensen kleiner worden. Hoewel de fysieke afstanden gelijk blijven, maken technologische ontwikkelingen het makkelijker om met elkaar in contact te komen. Onze mobiliteit neemt toe en dankzij nieuwe media (waaronder het Internet) wordt het steeds makkelijker om informatie uit te wisselen. De internationale handel en transport maken het mogelijk om goederen uit de hele wereld aan te schaffen en te consumeren. (Elliott & Lemert, 2009) Een gevolg van de mondialisering lijkt wel dat gemeenschappen steeds meer los komen te staan van een fysieke plaats. (Hague & Jenkins, 2005; Jenkins, 1996) De contacten die mensen leggen en de netwerken die ze daardoor vormen, zijn niet strikt gebonden aan de fysieke omgeving.
Naast de mondialisering voltrekt zich het proces van individualisering. Mensen lijken steeds meer keuzevrijheid te krijgen om hun leven zelf in te richten. Bestaande culturele tradities en sociale structuren vallen weg. Van mensen wordt daarom verwacht dat ze hun eigen leven zelf inrichten en zelf daarin keuzes maken. (Beck & Beck-Gernsheim, 2009; Jenkins, 1996) De keuzes hebben niet alle betrekking op het grote aanbod aan consumptiegoederen, maar ook op de arbeidsmarkt en de nieuwe media, zoals Facebook, Hyves en Twitter. Alles is meer en meer gericht op individualisering en het construeren van een eigen identiteit.
De processen van mondialisering en individualisering hebben ook gevolgen voor lokale samenlevingen. Bestaande sociale structuren (zoals de zuilen en de sociale klassen) zijn langzamerhand aan het afbrokkelen, waardoor individuen zelf hun plaats moeten zoeken in het wereldwijde sociale netwerk. Dit sociale netwerk verandert echter continu (wat vandaag hip is, is morgen alweer uit), waardoor aspecten waarmee individuen en groepen zich kunnen identificeren, continu veranderen, verdwijnen of nieuw ontstaan. In reactie op deze continue veranderingen, moeten we onze eigen identiteit continu opnieuw uitvinden. (Bauman, 2009; Jenkins, 1996)
De transformatie van bestaande sociale structuren en de continue zoektocht naar de eigen identiteit, leidt tot een toenemende onzekerheid bij mensen. (Bauman, 2009; Elliott & Lemert, 2009) Voorheen konden we bij gevaar, onzekerheid of vragen terugvallen op de bescherming, kennis en ervaring binnen onze directe leefgemeenschap (familie, dorpsgemeenschap, sociale klasse). Nu staan we er steeds meer alleen voor, zo lijkt het. In reactie hierop ontstaat een nieuwe behoefte aan eigenheid en gemeenschappelijkheid. (Koedoot & de Haan, 2005)
2.2. Een dorp bestaat uit een veelheid aan identiteiten
Kleine dorpen worden vaak geassocieerd met leefgemeenschappen waar iedereen elkaar nog kent en naar elkaar omkijkt. In de onderlinge relaties tussen dorpsbewoners lijken gemeenschappelijke normen, waarden en doelen dan ook nog een belangrijke rol te spelen. Dit in tegenstelling tot de bredere maatschappij, waarin het individu centraal staat. (Hoggett, 1997)
Bij het bepalen van de eigen identiteit van het dorp gaat het echter niet alleen om gemeenschappelijkheid, maar ook om verschil. Wanneer dorpsbewoners praten over hun dorp, gaan ze op zoek naar aspecten die zij van bijzondere betekenis achten voor het dorp. Het gaat daarbij niet alleen om het zoeken naar overeenkomsten (wat deel ik/delen we met anderen?), maar ook om verschillen (wat onderscheidt mij/ons van anderen?). Ze maken gebruik van taal (concepten en ideeën) om betekenis te kunnen geven aan zichzelf als dorpsbewoner, het dorp en de omgeving. Dit geheel van concepten en ideeën waarmee de werkelijkheid wordt beschreven, noemen we het discours. De dorpsidentiteit is af te leiden uit het discours dat dorpsbewoners hanteren in het denken en praten over zichzelf als dorpsbewoner en (hun relatie met) anderen. (Aalvanger & Beunen, 2011)
Interactie tussen dorpsbewoners speelt een belangrijke rol in de vorming van dat discours. In alledaagse gesprekken wisselen dorpsbewoners betekenisgeving uit, ‘onderhandelen’ hierover en construeren zo gezamenlijk een discours, oftewel: een gedeelde identiteit. Daarbij komt een aantal aspecten vaak naar voren, namelijk: eigenschappen van de bewoners, onderlinge relaties, historische gebeurtenissen en verhalen, opvattingen (normen en waarden), activiteiten en rituelen, objecten, plekken en ruimtelijke kwaliteiten. (Hague & Jenkins, 2005; Melucci, 1996; Van Assche, 2004) Bewoners verwijzen vaak naar dergelijke aspecten om aan te geven wat van bijzondere betekenis is voor hun dorp, wat hen bindt en wat hen onderscheidt van anderen.
De dorpsidentiteit is geen optelsom van de identiteiten van de individuele dorpsbewoners. De dorpsbewoners maken deel uit van meerdere sociale netwerken, zowel binnen als buiten het dorp. Ze kunnen dus ook meerdere discoursen (gedeelde identiteiten) hanteren, afhankelijk van de context op dat moment. Hierdoor is een identiteit bovendien flexibel en kan in de loop der tijd veranderen. (zie o.a. Hague & Jenkins, 2005; Van Assche, 2004) Van belang is dat een groepsidentiteit altijd wordt gevormd in relatie tot een bepaalde situatie. Wanneer een dorp zich als groep identificeert en presenteert, kan dit bijvoorbeeld een reactie zijn op plannen van de gemeente, ontwikkelingen in een naburig dorp of omdat er in het dorp wensen zijn iets gerealiseerd te krijgen, zoals een speeltuin of dorpshuis.
Er is pas sprake van een dorpsidentiteit wanneer alle dorpsbewoners zich als groep identificeren in relatie tot één of meerdere aspecten. Omdat een dorp bestaat uit meerdere sociale netwerken, is dit in de praktijk niet erg waarschijnlijk. Een dorpsidentiteit kan dan ook opgevat worden als de veelheid aan gedeelde identiteiten in een dorp. (Aalvanger & Beunen, 2011)
Ten slotte dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen een gedeelde identiteit en sociale samenhang. Waar het bij het vormen van een gedeelde identiteit gaat om de interactie tussen dorpsbewoners en het uitwisselen van betekenissen over het dorp, gaat het bij sociale samenhang vooral over emoties. Sociale samenhang is namelijk op te vatten als een proces van ontmoetingen die positieve emoties oproepen. Het kan ontstaan wanneer mensen elkaar ondersteunen in het nastreven van doelen. (Weenink, 2009) Het bereiken van deze doelen is belangrijk voor de sociale samenhang. Wanneer bijvoorbeeld een groep dorpsbewoners samen iets tot stand weet te brengen, zoals het organiseren van een inzamelingsactie, wordt de gemeenschapszin versterkt. Het resultaat van de inspanning kan daarbij een belangrijk symbool worden waar de betrokken dorpsbewoners zich mee identificeren. (Aalvanger & Beunen, 2011; Weenink, 2009)

3. Hauwerters over Hauwert: resultaten en discussie
3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de interviews gepresenteerd en besproken. Om antwoord te kunnen vinden op de vraag hoe de inwoners van Hauwert hun eigen identiteit kunnen benutten voor het oppakken van problemen en kansen die zij ervaren, zijn in totaal acht personen geïnterviewd. Zeven daarvan waren woonachtig in Hauwert. Tijdens de interviews zijn veel verschillende aspecten aan bod gekomen die de inwoners van bijzondere betekenis achten voor hun dorp. Deze aspecten hebben betrekking op plekken in het dorp, maar ook op de activiteiten die georganiseerd worden en de personen achter de activiteiten.
In de navolgende paragrafen worden de belangrijkste aspecten nader toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed aan de manier waarop Hauwerters betekenis geven aan hun onderlinge relaties, de relaties met het dorp en met de omgeving. Onder deze omgeving wordt niet alleen het omliggende landschap verstaan, maar ook de omliggende dorpen vallen hier onder. Ook partijen die van belang zijn voor de inwoners van het dorp, maar er geen onderdeel van uitmaken, kunnen tot de omgeving worden gerekend. Verder wordt besproken hoe de inwoners hun verbondenheid met ontwikkelingen in hun dorp construeren. Hierbij wordt gekeken naar de beleving van ontwikkelingen uit het verleden en heden en naar de verwachtingen over toekomstige ontwikkelingen. Ten slotte wordt ook ingegaan op de manier waarop volgens de geïnterviewden met deze ontwikkelingen moet worden omgesprongen. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de verantwoordelijkheden van verschillende partijen.
De aspecten die achtereenvolgens aan bod komen zijn: de openbare basisschool (paragraaf 3.2), de aantrekkelijke woonomgeving (paragraaf 3.3), het voorzieningenniveau en de mobiliteit (paragraaf 3.4), het dorpshuis (paragraaf 3.5), het verenigingsleven en de activiteiten (paragraaf 3.6) en de schaalgrootte van het dorp (paragraaf 3.7).
3.2. Openbare Basisschool De Vijzel is ‘onmisbaar’ voor Hauwert
Een van de meest opvallende aspecten die tijdens de interviews genoemd worden, is Openbare Basisschool De Vijzel. Tijdens alle gesprekken is op enig moment de basisschool ter sprake gekomen. Volgens de geïnterviewden heeft de school een belangrijke functie voor Hauwert. Sommigen typeren de school zelfs als ‘onmisbaar’. Waarom de school belangrijk is voor het dorp, blijkt echter moeilijker te beantwoorden. Enkele geïnterviewden verwijzen naar de opvallende locatie van de school, midden in het dorp, en de activiteiten in het dorp waar de school bij betrokken is: “Het heeft veel samenspraak met elkaar en dat is leuk.”. Soms neemt de school het voortouw in het organiseren van de activiteiten, zoals de musical of het kerstfeest, dan weer de ouders en andere dorpsbewoners (zoals de vossenjacht en de kermis). Ook wordt benadrukt dat het voor de kinderen prettig is wanneer ze met hun dorpsgenootjes op dezelfde school zitten: “Dat maakt het ook leuk voor de kinderen, dat ze buiten schooltijd elkaar kennen en met elkaar leuke dingen doen.” en “…je hebt liever dat ze spelen met de kinderen uit de buurt, dan dat je iedere keer weer naar een ander dorp moet.”.
Wanneer de geïnterviewden over de school praten, komen meestal ook het leerlingenaantal en de schoolkeuze van de ouders ter sprake. De school telt ongeveer 70 leerlingen en bestaat uit samengestelde klassen. De meeste geïnterviewden vinden het belangrijk dat de inwoners van Hauwert hun kinderen ook in Hauwert naar de basisschool sturen, maar ze zijn opvallend genuanceerd over afwijkende keuzes. Vaak wordt dit toegeschreven aan bijzondere omstandigheden, zoals de religieuze achtergrond van de ouders, of individuele keuzes van de ouders: “De meeste inwoners van Hauwert sturen hun kinderen in Hauwert naar de openbare school. (…) Sommige ouders sturen hun kinderen in omliggende dorpen naar school vanwege bijzonder onderwijs. (…) Een enkeling gaat weg omdat ze het niveau van het onderwijs onvoldoende vinden.” De religieuze achtergrond speelt echter wel een minder belangrijke rol bij de schoolkeuze dan in het verleden, aldus sommigen. De grootte van de school lijkt wel belangrijk in de schoolkeuze. Voor sommige ouders is dit reden om hun kinderen in een ander dorp naar school te sturen, maar uit de interviews blijkt ook dat de schoolgrootte aantrekkingskracht heeft op ouders uit omliggende dorpen, zoals Zwaagdijk, Oostwoud en Midwoud: “Wij hebben kinderen uit Midwoud die dat eigenlijk een veel te grote school vinden.” Ondanks de samengestelde klassen, was de school volgens één van de geïnterviewden wel een hechte groep: “Dat was wel een hechte groep. (…) Je zag wel de klassen die samengevoegd waren, met elkaar optrekken.”
Over de toekomst van de school lopen de meningen uiteen en het blijkt lastig om hier voorspellingen over te doen. Het lage leerlingenaantal baart sommige inwoners zorgen: “Het leerlingenaantal gaat met golfbewegingen.”, “Het is altijd oppassen geblazen dat het leerlingenaantal niet onder het minimum komt.” en “Het doemde hier te verdwijnen, de school, door een te laag aantal leerlingen.”. Momenteel is dit echter geen issue, volgens andere bewoners. De hoop lijkt vooral gevestigd op de uitbreiding van Hauwert, met name het Papenveer: “Op het ogenblik gaat het nog wel, door die nieuwe Papenveer.” en “Hauwert breidt uit. We hopen dat er meer kinderen komen. (…) vorig jaar een meisje, die uit de nieuwbouw komt, die kwam in groep zeven erbij omdat zij hier kwam wonen. Zo krijgen we elk jaar wat meer kinderen.”
Opvallend is dat er vanuit de school of het dorp geen actief beleid gevoerd wordt om meer leerlingen naar de school te trekken: “Er is geen actief beleid van de school of mensen in het dorp om leerlingen aan te trekken.” en “We weten gewoon: de mensen van het dorp hebben eigenlijk gewoon standaard hun kinderen hier op school. (…) we promoten onze school niet op een bepaalde manier.”.

3.3. Het is aantrekkelijk wonen in Hauwert, voor nieuwkomers én geboren Hauwerters
Het landschap rondom Hauwert wordt gewaardeerd. Vermoed wordt dat dit een van de redenen is waarom mensen van buiten in Hauwert komen wonen. Gevraagd naar een bijzondere plek in of nabij het dorp, beginnen veel inwoners over het Egboetswater: “Dat is gewoon een heel mooi natuurgebied waar heel veel dingen georganiseerd worden. (…) heel belangrijk voor Hauwert en waar mensen ook op afkomen.” Zowel ’s zomers als ’s winters blijkt het Egboetswater aantrekkingskracht op de Hauwerters te hebben, bijvoorbeeld om er te wandelen of te schaatsen. In relatie tot het Egboetswater wordt soms ook verwezen naar de Amerikaanse windmolen die gerestaureerd gaat worden en een plek in het natuurgebied zal krijgen: “Het is dus eigenlijk echt wel een blikvanger in de polder…”
Hauwert is een aantrekkelijk dorp, zowel voor mensen uit Hauwert zelf als voor mensen van buitenaf. Bij de vraag naar ontwikkelingen in het dorp komt met name het woningaanbod ter sprake. In het bijzonder worden het Papenveer en de Tuinstraat genoemd: “Ongeveer twee jaar geleden zijn ongeveer 30 woningen opgeleverd. In de Papenveer wonen veel jonge mensen, senioren en eenpersoonshuishoudens. De wijk is vooral gebouwd om in de eigen vraag te voorzien.” De mix van bewoners in de Papenveer wordt over het algemeen gewaardeerd door de geïnterviewden. Daarbij wordt het in het bijzonder op prijs gesteld dat niet alleen nieuwkomers, maar ook Hauwerters, met name starters, de kans gekregen hebben een woning te bemachtigen. Sommige bewoners verwijzen hierbij met enig vermaak naar het rijtje woningen dat door vier vrijgezelle vrienden wordt bewoond.
De Tuinstraat wordt door de meesten in verband gebracht met de slechte stand van de woningmarkt. Een aantal kavels is nog vrij en volgens sommigen zouden deze gebruikt moeten worden om hier starterswoningen te bouwen, aangezien daar behoefte aan is: “(…) ik denk dat daar nog wel behoefte aan is, aan starterswoningen. Zoals het project aan de Tuinstraat, die grote villa’s. Ik denk dat ze daar beter woningen zouden kunnen bouwen (…) En ik denk dat er toch nog wel wat jeugd is die hier wil blijven.” Dit laatste wordt bevestigd door een van de respondenten die aangeeft zelf interesse te hebben in een starterswoning aan de Tuinstraat.
De ontwikkeling zoals die in de Boxwoudstraat, waarbij sommige woningen door één persoon bewoond worden, wordt door enkele geïnterviewden wel met lede ogen aangezien: “Er wonen veel meer eenlingen als vroeger. (…) In iedere huurwoning woont er maar één in, terwijl het gezinswoningen zijn. Dat vind ik wel heel frappant. Maar ja, je kunt die mensen moeilijk bij elkaar stoppen.”
De dorpsraad heeft bij het Papenveer een belangrijke rol vervuld om te zorgen dat er voldoende woningen voor Hauwerters gebouwd werden: “In de eerste plannen was het te duur voor Hauwerters. Toen liep er een moeder: “Hier kunnen onze jongens niet terecht. Dat is te duur”. (…) Door de dorpsraad is dat toen veranderd en kwam er een vijf onder één kap. Hele andere plannen dan de eerste keer…”. Een zelfde rol wordt nu ook dorpsraad verwacht omtrent de plannen voor de Tuinstraat: “Dat is dan ook de taak van de dorpsraad om daar in te bemiddelen (…)” en “De belangrijkste taak van de dorpsraad is toch vooral peilen wat er leeft in het dorp (…)”.
Naast de ontwikkelingen in Hauwert constateren een aantal bewoners ook dat het landschap rondom Hauwert verandert. Dit wordt vooral toegeschreven aan het verdwijnen van veel boerenbedrijven: “Vroeger waren hier 42 boerderijen, nu zijn er nog drie van over.” en “Over het algemeen, waar een veeboer ophoudt, neem een ander een deel van het land over of het wordt bouwland. En daar worden kolen of broccoli geteeld. (…) En de reizende bollenkraam natuurlijk. (…) bollenbouwers. Die telen er een seizoen bollen op. En dan gaan ze weer naar een volgend perceel.” Hoewel het aantal boeren in werkelijkheid groter is dan drie – navraag leert dat erg nog ongeveer 10 boeren zijn –, laat het bovenstaande citaat zien dat de afname van het aantal boerenbedrijven sterk ervaren wordt.
3.4. Het voorzieningenniveau: mobiel zijn is een voorwaarde
Tijdens de gesprekken met de dorpsbewoners komt ook vaak het voorzieningenaanbod ter sprake. In de ogen van de meeste geïnterviewden is het aanbod van voorzieningen laag (zie bijlage 3 voor de genoemde voorzieningen). Een aantal voorzieningen is in de loop der tijd verdwenen, zoals de buurtsuper en de slager. De voorzieningen die er zijn, worden wel zeer gewaardeerd. “We hebben een bloemist en zelfs een bakker. Je kunt er niet met de kinderwagen naar binnen, maar we hebben een brood.”, “Gelukkig hebben we nog een bakker en een campingwinkel, voor de nodige dingen” en “Als je onverwacht de deur uit moet, kun je altijd met een fles appelsap aankomen.”
Hoewel het voorzieningenniveau misschien niet optimaal is, lijken de meeste geïnterviewde bewoners hier geen probleem mee te hebben. Als inwoner van Hauwert moet je je daar op instellen, lijkt de algemene gedachte: “Je moet organiseren.” en “Dat is iets waar je je op instelt. Dat weet je van tevoren. Je weet dat als je boodschappen moet doen, dat je weg moet.”
Een conclusie die door geïnterviewden dan ook snel getrokken wordt, is dat ‘mobiel zijn’ een voorwaarde is om in Hauwert te kunnen wonen. De aanwezigheid van de buurtbus wordt gewaardeerd, maar dit is volgens de meesten niet bepaald ideaal: “Dus als je naar het ziekenhuis moet, moet je wel op tijd beginnen met reizen, maar dan kom je er wel.” Het hebben van een auto is eigenlijk wel noodzakelijk, aldus een aantal geïnterviewden.
De noodzaak om mobiel te zijn heeft met name consequenties voor de ouderen in het dorp, zo blijkt uit de gesprekken. “Maar ik kan me voorstellen dat het voor oudere mensen hier toch wat moeilijker wordt.”, “Er zijn ouderen, die zijn echt bewust naar Wognum verhuisd (…) om dicht bij het winkelcentrum te zitten.” en “Als mensen zorg nodig hebben, dan willen mensen vaak verhuizen. Je kunt niet echt stokoud worden in Hauwert.”.
In Hauwert zijn geen algemene voorzieningen die zich specifiek op jongeren richten. Daar staat tegenover dat er wel verenigingen zijn waar zij zich bij aan kunnen sluiten. Bovendien worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor de jeugd.
Hoewel er in het verleden diverse voorzieningen zijn verdwenen, zijn er niet veel bewoners die verwachten dat er ook huidige voorzieningen zullen verdwijnen. In Hauwert zelf lijken nieuwe voorzieningen niet haalbaar: “Het is niet rendabel om hier een supermarkt te beginnen.” In de omgeving van Hauwert komen er mogelijk wel nieuwe voorzieningen bij: “We hopen dat er een supermarkt straks komt, op Zwaagdijk.”. Het wordt vooral als verantwoordelijkheid van de Hauwerters gezien om de huidige voorzieningen te behouden: “Ik zeg: Als iedereen hier in Hauwert bij de Spar zijn boodschappen deed, dan hadden die mensen niet hoeven stoppen (…).”
Wanneer de bewoners over de voorzieningen spreken, komt het gesprek ook regelmatig op de bedrijven in en rondom Hauwert. (Voor de genoemde bedrijven, zie bijlage 3) Volgens meerdere bewoners is er voor een klein dorp relatief veel bedrijvigheid: “Maar als je kijkt wat voor bedrijfjes we hebben in het infoboekje, dat zijn er 35 in Hauwert.”
3.5. Het Dorpshuis vervult een centrale functie in het dorp
Hoewel het tot de voorzieningen in Hauwert gerekend kan worden, verdient het dorphuis het om apart genoemd te worden. Uit de gesprekken komt namelijk duidelijk naar voren dat voor veel Hauwerters het dorpshuis een centrale functie vervult of van bijzondere betekenis is: “In Hauwert zijn niet veel plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. “, “Heel vroeger hadden we hier vier cafés in het dorp, maar langzamerhand zijn die allemaal gestopt. Dus de caféfunctie, de centrale functie, voor toneeluitvoeringen en feesten, partijen en kermissen, dat ligt nu allemaal bij het dorpshuis (…) Zo’n dorpshuis is toch wel heel belangrijk voor de leefbaarheid in zo’n dorp.” Volgens een van de geïnterviewden heeft het dorpshuis niet alleen een functie voor Hauwert, maar ook voor omliggende dorpen: “Ook inwoners uit bijvoorbeeld Zwaagdijk of Midwoud maken ervan gebruik voor bruiloften of partijen. In Midwoud is er alleen een klein café. Het dorpshuis heeft dus wel iets meer een centrale functie voor de regio.”
In relatie tot het dorpshuis wordt meestal ook de veiling genoemd die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het dorpshuis. Met veel trots vertellen de geïnterviewden over de veiling die door de inwoners van het dorp zelf is georganiseerd: “We hebben een veiling gehad om geld bij elkaar te brengen. Daar is veel geld opgehaald om dit te realiseren.” en “Dus toen is daar een dorpsveiling voor georganiseerd (…) En die heeft €40.000 opgebracht, volgens mij. Met giften erbij wel iets van €50.000.”. De veiling roept bij velen dan ook positieve emoties op: “Ja, het zat stampvol, die avond. Een hoop gezelligheid die je kon kopen die avond. Het hele dorp is zowat bij elkaar op bezoek geweest.”
De oprichting van het dorpshuis is een van de weinige aspecten (naast de woningbouw) waarbij ook de relatie met de gemeente ter sprake komt. De gemeente heeft voor een deel bijgedragen aan de financiering van het dorpshuis, maar volgens de geïnterviewden is het vooral de verdienste van dorpsbewoners dat het dorpshuis er is gekomen: “En dan hebben de Rabobank en de gemeente nog wat gesponsord.”.
3.6. Het verenigingsleven en activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie
Van bijzondere betekenis voor het dorp zijn volgens de geïnterviewden ook het verenigingsleven en de vele activiteiten die in het dorp georganiseerd worden (voor de genoemde verenigingen en activiteiten: zie bijlage 3). De sociale betekenis van de verenigingen en activiteiten gaat verder dan alleen gezelligheid en ontspanning, zo blijkt uit de gesprekken. De geïnterviewden verbinden hier namelijk verschillende aspecten aan die betrekking hebben op het dorp als geheel.
Ten eerste worden de verenigingen en activiteiten in verband gebracht met nieuwkomers. Door verschillende geïnterviewden wordt benadrukt dat het voor nieuwkomers belangrijk is om mee te doen: “Als je in Hauwert een beetje meedoet, dan ben je er snel bij. Mensen worden er altijd wel snel bij betrokken.” Een van de geïnterviewden, zelf nieuwkomer, benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomers om betrokken te raken bij het dorp. Hij verwoordt het als volgt: “De mensen die er wonen, moeten zich niet aan jou aanpassen. Je moet jezelf aanpassen. (…) Langzamerhand begin je de mensen een beetje te kennen. Je wordt lid van een vereniging en in het kerkje kom je terecht. (…) Het is wel belangrijk om mee te doen, wil je geaccepteerd worden. Ja, absoluut.”
Vanuit de verenigingen is er geen actief beleid om nieuwkomers te benaderen en te betrekken. In het verleden is door de dorpsraad wel eens een avond georganiseerd om de verenigingen te introduceren, maar dat is geen terugkerende activiteit. De meningen blijken verdeeld als het gaat om de vraag of het noodzakelijk is om nieuwkomers actief te benaderen voor verenigingen: “Maar als mensen hier komen wonen, gaan ze toch vaak op een vereniging, bij de Vrouwen van Nu of een sportvereniging. Voor de sociale contacten. (…) Volgens mij zoeken de mensen het zelf ook wel een beetje op.” Een andere geïnterviewde ziet meer in een actieve benadering: “Dat zou best wel een goede actie zijn, om mensen, als ze nieuw komen wonen, een beetje kennis te laten maken met het dorp.”
De dorpskoerier en de infogids blijken daarentegen wel een actieve rol te spelen in het betrekken van nieuwkomers: “(Hij) zit in het bestuur van de dorpskoerier. En als er mensen nieuw komen wonen in Hauwert, gaat hij er wel altijd naartoe. Om te vragen of ze het krantje willen lezen en of ze eventueel een stukje willen schrijven als ze hier zijn komen wonen. En dat wordt wel vaak gedaan. En dan heb je natuurlijk het infogidsje waar alles in staat. En als er mensen komen wonen, dan gaan ze ook altijd daar naartoe om te vragen of ze er in willen staan. Er wordt dus wel actief mee omgegaan, met nieuwe bewoners.”
Overigens blijkt de dorpskoerier ook voor het dorp als geheel een belangrijke functie te hebben. Eén van de geïnterviewde inwoners spreekt zelfs van ‘het fenomeen dorpskoerier’. Een andere inwoner vat de rol van de dorpkoerier als volgt samen: “En in de dorpskrant, daar staan altijd de actuele dingen in van de verenigingen en de voetbal, van de handbal, van de biljartclub, van de Vrouwen van Nu. Een man schrijft altijd stukjes over het dorpsnieuws, als er mensen zijn geboren of overleden. De dorpskrant heeft dus een hele belangrijke functie voor het dorp. Daar staat ook altijd een agenda in; wat er het hele jaar te doen is. Ik denk dat iedereen hem leest.”
Een tweede aspect van het verenigingsleven en de activiteiten dat door veel geïnterviewde inwoners wordt aangehaald, is de afhankelijkheid van vrijwilligers. De meningen lopen op dit punt sterk uiteen. De meeste geïnterviewden zijn het er over eens dat het dorp zich goed leent voor initiatieven. Ook buiten de verenigingen om wordt er veel georganiseerd. Volgens sommige geïnterviewden is het geen probleem om mensen te vinden die willen meehelpen: “In het organiseren van dingen zijn er altijd wel mensen te vinden die het willen doen. En mensen zijn ook gewend om het te doen. En zeker in zo’n kleine gemeenschap.” Anderen hebben wat minder vertrouwen in de bereid van de inwoners om mee te helpen en zien de kleine gemeenschap eerder als een belemmering: “Als je iets wilt, moet je het ook zelf organiseren. Het zijn vaak wel dezelfden die iets willen organiseren.” Weer anderen laten het wat meer in het midden: “Ik denk dat er best wel veel mensen zijn die heel erg bereidwillig zijn, als het maar gevraagd wordt.”
Minder ambivalent zijn de meningen als het gaat om de vorming van besturen. De meesten geven aan dat het steeds moeilijker wordt inwoners bereid te vinden deel te nemen in een van de besturen van de verenigingen. Hoewel ‘half Hauwert’ volgens één van de inwoners vroeger wel in een of ander bestuur zat, is dat tegenwoordig minder vanzelfsprekend: “Nou, dat merk je dus dat de wereld meer individueel wordt en dat mensen eigenlijk niet veel zin meer hebben om zich te binden voor een bestuur. (…) Het kost eigenlijk allemaal niet zoveel tijd, maar er zijn eigenlijk toch slecht mensen te vinden die dat soort taken willen overnemen.” Onder andere voor de dorpsraad en het dorpshuisbestuur blijkt het moeilijk om bestuursleden te vinden. De Hauwerter Kids is al gestopt vanwege het gebrekkige animo om in het bestuur te gaan.
Hoewel de vooruitzichten somber zijn, spreken sommige geïnterviewden wel de verwachting uit dat het lukt om bestuursleden te blijven vinden. De hoop is daarbij vooral gevestigd op kinderen van ouders die zelf in een bestuur hebben gezeten. Bij de lokale voetbalclub, Hauwert ’65, lijkt het bijvoorbeeld wat makkelijker om (jonge) bestuursleden te vinden: “Zoals de voetbal. Daar zitten nu weer kinderen in het bestuur van vaders die er ook in hebben gezeten. Die kinderen groeien daar gewoon me op en zien het van huis uit. Ik denk dat dat toch ook met de opvoeding te maken heeft.”
Het derde aspect in relatie tot het verenigingsleven is het Kosterfonds. Dit fonds, dat een nalatenschap is van de gebroeders Koster, wordt aangemerkt als zéér bijzonder. Het maakt het mogelijk om dingen te kunnen doen in Hauwert: “Anders heb je het echt niet, hoor. Het is toch echt wel voor een leefbaar Hauwert…” Echter, vanwege de lage rente, loopt ook het bedrag dat uitgekeerd kan worden, terug. De druk voor de mensen in het bestuur wordt hierdoor wel vrij groot.
3.7. Het is een klein dorp: Iedereen kent elkaar…
Wanneer Hauwerters praten over hun dorp, komt vaak de saamhorigheid ter sprake: “En dat heb je op zo’n dorpje, je helpt elkaar toch. En dat is ook het prettige van het dorp, als er wat is, dan staat ook iedereen klaar. Bij leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen. Iedereen kent elkaar hier. De sociale controle is groot.” Volgens sommigen is de saamhorigheid groter dan in andere dorpen: “Als er iets bijzonders is, dan zijn de mensen er wel. Heel anders dan in Oostwoud, daar is het heel anders.” Twee van de geïnterviewden verwijzen in dit verband naar de nieuwbouw aan het Papenveer. De geleidelijke groei van het dorp en de categorie mensen die in de nieuwbouw komen wonen, zijn bepalend volgens hen: “Hier is de nieuwbouw toch in fasen gegaan en eigenlijk steeds kleine stukjes, waar mensen gingen wonen die bij Hauwert betrokken waren, via familie of werk. (…) in Midwoud, daar is een heel groot nieuwbouwgedeelte. Dat sneeuwt in wezen je oorspronkelijke dorp eigenlijk een beetje onder ten opzichte van de nieuwbouw.” en “In de nieuwbouw wonen heel veel kinderen van mensen die uit Hauwert komen.” Vaak zijn ‘nieuwkomers’ dus al op de een of andere manier met Hauwert verbonden of het betreft mensen die oorspronkelijk uit Hauwert komen en terugkeren.
Hoewel de saamhorigheid en de sociale controle gewaardeerd worden, zien sommige bewoners ook nadelen, zo blijkt uit de interviews. Doordat ‘iedereen elkaar kent’, blijkt het ook lastiger om mede-inwoners aan te spreken op hun gedrag: “Er is toch wel angst voor kritiek. Het is wel een taboe om kritisch te zijn.” Voorbeelden die genoemd worden, zijn de hondenpoep en het rookverbod in het dorpshuis: “Het cafégedeelte wordt verpacht. Als dorpshuis bestuur word je daarop aangesproken, op het rookbeleid. In de kleine cafeetjes mag je gewoon roken. Hier werd gewoon gerookt, maar daar kreeg je weer commentaar van mensen die aan het biljarten zijn en vanuit de dorpsraad ook. Daar word je dan als stichtingsbestuur op aangesproken (…) Dat zijn heel vervelende dingen.” Het lijkt er echter op dat de inwoners een speelse manier hebben gevonden om met uitglijders en kleine strubbelingen om te gaan. Elk jaar wordt door enkele inwoners het cabaret georganiseerd. Hierbij worden mensen uit het dorp op een ludieke manier op de hak genomen.
Doordat Hauwert een klein dorp is, worden individuele personen sneller zichtbaar, zowel in positieve als negatieve zin. Het blijkt voor de geïnterviewde bewoners weinig moeite te kosten om namen te noemen van mensen die van bijzondere betekenis zijn voor het dorp. Vaak gaat het om mensen die zich hebben ingezet voor het organiseren van activiteiten of in het verenigingsleven. Tegelijkertijd kan het voor de inwoners een belemmering zijn om met activiteiten mee te doen wanneer daar ook inwoners aan meedoen waar ze niet goed mee kunnen opschieten. “Het is niet anoniem, allemaal.”
De vraag of de saamhorigheid en sociale cohesie op termijn blijft, roept verschillende reacties op. Sommige geïnterviewden hebben vertrouwen in de toekomst: “Het is in het dorp goed geregeld. Ik denk dat dat in Hauwert wel zo blijft. Zolang de mensen op deze manier met elkaar om blijven gaan… Zelfs de nieuwe mensen komen gewoon… Ik denk dat ze niet voor niets voor zo’n klein dorp kiezen. Je gaat niet in een klein dorp wonen omdat je bij de winkels wil wonen. Ik denk dat je toch kiest voor de kneuterigheid van het dorp.” Anderen zien het wat minder rooskleurig in: “Ik denk toch dat je in zo’n dorp, door die individualisering, dat je moet oppassen geen los zand te worden.” en “De sociale controle en het verantwoordelijkheidsgevoel is groot. Desondanks is Hauwert versnipperd. Het is niet echt een buurt.”

4. Kennis en ideeën uitwisselen om tot een gezamenlijke actie te komen
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek besproken. Het doel van het onderzoek in Hauwert is het ondersteunen van de dorpsraad in het benutten en mobiliseren van het netwerk in het dorp voor het oppakken van problemen en kansen die dorpsbewoners ervaren. Om dit doel te bereiken, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kan de eigen identiteit van Hauwert worden benut voor het oppakken van problemen en kansen die dorpsbewoners ervaren? Aan de hand van de drie geformuleerde deelvragen worden hieronder de uitkomsten van het onderzoek besproken, waarna een algemene conclusie getrokken wordt. Bij de beantwoording van de deelvragen zal achtereenvolgens worden ingegaan op: (1) de betekenis van de onderlinge relaties en de relaties met het dorp, (2) de ontwikkelingen in het dorp en (3) het proces voor het oppakken van problemen en kansen.

Hoe geven deze actoren betekenis aan hun onderlinge relaties en de relaties met het dorp?
Wanneer Hauwerters spreken over hun dorp, komen er verschillende aspecten aan bod. Deze aspecten hebben onder andere betrekking op het de school, landschap rondom het dorp, het voorzieningenniveau in het dorp, het dorpshuis, het verenigingsleven en de saamhorigheid tussen de inwoners. Elk van deze aspecten lijkt voor een klein deel bij te dragen aan de identiteit van de Hauwerters, waarbij het relatieve belang van de aspecten per bewoner verschilt. Er is niet één enkel aspect aan te wijzen in relatie waartoe de Hauwerters een sterke, gedeelde identiteit construeren. Dit lijkt vooral voort te komen uit het feit dat de discoursen (oftewel: de manier waarop over de aspecten gesproken wordt) soms sterk uiteenlopen tussen de inwoners. Hoewel de inwoners vaak dezelfde aspecten ter sprake brengen, lopen de meningen (sterk) uiteen. Soms staan individuele bewoners zelf ambivalent in een onderwerp.
Zo wordt de school in elk interview ter sprake gebracht en lijkt daarmee een sterke basis voor een gedeelde identiteit te kunnen vormen. Deze gedeelde identiteit zou vooral moeten voortkomen uit de angst dat de school verdwijnt wanneer het leerlingenaantal te ver daalt. De verwachtingen van de geïnterviewden over de toekomst van de school, lopen echter zover uiteen (de een verwacht geen problemen, de ander juist wel) dat er geen gedeelde identiteit te constateren valt.
Hetzelfde kan gezegd worden van het verenigingsleven en de activiteiten die door de dorpsbewoners georganiseerd worden. Ze vormen een de bron van de sociale cohesie en saamhorigheid die de dorpsbewoners ervaren. De activiteiten worden zeer gewaardeerd, evenals het verenigingsleven. Er is duidelijke sprake van ontmoetingen die positieve emotie oproepen, oftewel: sociale cohesie. De verwachtingen over de toekomst van het verenigingsleven en de ideeën over de betrokkenheid van de Hauwerters lopen echter uiteen. Ook hier lijkt er dus geen sprake van een sterk ontwikkelde gedeelde identiteit. Een uitzondering hierop vormt de betekenis die het dorpshuis heeft voor de bewoners. Wanneer over het dorpshuis gesproken wordt, komt het gesprek meestal ook op de dorpsveiling en de eensgezindheid die daarmee gepaard ging. De Hauwerts zien het dorpshuis echt als het resultaat van een inspanning die zij gezamenlijk geleverd hebben. Het dorpshuis is voor hun een symbool geworden van iets dat zij gezamenlijk hebben bereikt.

Op welke manier construeren actoren in Hauwert hun verbondenheid met ontwikkelingen in het dorp?
Uit de interviews komen geen recente ontwikkelingen in Hauwert naar voren die een sterke constructie van een gedeelde identiteit activeren. Wanneer de Hauwerts spreken over ontwikkelingen in hun dorp, wordt er vooral verwezen naar ontwikkeling in het verleden en naar huidige ontwikkelingen. Ontwikkelingen uit het verleden zijn bijvoorbeeld de aanleg van het Papenveer en het Egboetswater. In het huidige discours van de Hauwerters krijgen ze voor betekenis vanwege de mensen die er wonen (Hauwerters en nieuwkomers) of de belevingswaarde van de plek (als natuur- en recreatiegebied). Hierdoor vormen ze de basis voor één van de vele identiteiten die de inwoners tijdens de gesprekken hanteren.
Iets explicieter lijkt de betekenis van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Over de behoefte aan starterswoningen en de mogelijkheden die de Tuinstraat biedt, lijken de geïnterviewden het hoofdzakelijk met elkaar eens. Wanneer het onderwerp besproken wordt, lijken de inwoners hun identiteit vooral te construeren in relatie tot de gemeente. Dit valt te verklaren uit de afhankelijkheid van de dorpsraad en de dorpsbewoners richting de gemeente vanwege het bestemmingsplan.
(Mogelijke) toekomstige ontwikkelingen komen weinig ter sprake tijdens de interviews. Sommigen verwijzen naar de mogelijke vergrijzing van het dorp, maar anderen verwachten juist een verjonging vanwege de komst van jonge gezinnen naar Hauwert. Ook over de toekomst van de verenigingen lopen de verwachtingen uiteen. Waar de een verwacht dat het moeilijker wordt om mensen warm te krijgen een bijdrage te leveren, denkt een ander juist dat het wel zal meevallen. Door dit verschil van inzicht ontstaat ook omtrent de ontwikkelingen in en rondom Hauwert niet een sterk ontwikkelde, eenduidige identiteit die door een groot deel van de inwoners gedeeld wordt.

Op welke manier dient het proces voor het oppakken van problemen en kansen vorm te krijgen volgens actoren in het dorp?
Omdat er tijdens de gesprekken weinig over toekomstige ontwikkelingen, problemen of kansen gesproken wordt, komt ook de vormgeving van het proces dat tot de oplossing moet leiden, weinig ter sprake. Als het gaat om de woningbouw, zien de meeste geïnterviewden een hoofdrol voor de dorpsraad weggelegd. De dorpsraad moet vooral signaleren en weten wat er in het dorp speelt, is de gedachte.
Wat betreft de toekomst van het verenigingsleven en de voorzieningen in het dorp, wordt vooral een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de Hauwerters. Of de geïnterviewden er op vertrouwen dat de Hauwerters deze verantwoordelijkheid ook nemen, blijft enigszins onduidelijk. Sommige aspecten worden als een gegeven beschouwd, zoals de noodzaak om mobiel te zijn (met het ook op het lage voorzieningenniveau). Een oplossing en daarmee een proces om tot een oplossing te komen, lijkt dan ook niet nodig.

De dorpsraad wil het netwerk in het dorp mobiliseren voor het oppakken van problemen en kansen die dorpsbewoners ervaren. Om dit doel te bereiken, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe kan de eigen identiteit van Hauwert worden benut voor het oppakken van problemen en kansen die dorpsbewoners ervaren?

Uit het bovenstaande blijkt dat de inwoners tijdens de gesprekken vaak dezelfde aspecten ter sprake brengen en dat diezelfde aspecten dus een belangrijke betekenis hebben voor het dorp. Er is echter niet één aspect dat er uitspring en de basis biedt voor de constructie van een sterke, gedeelde identiteit. In plaats daarvan hanteren de inwoners meerdere identiteiten die verschillen in mate van belangrijkheid. Over diverse onderwerpen wordt verschillend gedacht, hetgeen een sterke, gedeelde identiteit in de weg staat. Bovendien bestaan er veel onzekerheden, waardoor individuen zelf ook twijfelen en zich geen eenduidig beeld kunnen vormen van de uitdagingen en kansen die Hauwert te wachten staan. De enige ‘remedie’ voor het vormen van een gedeelde identiteit, is het uitwisselen van de betekenis en het onderhandelen hierover. Dit kan door de inwoners van Hauwert doelbewust met elkaar in contact te brengen en hun ideeën en kennis over de verschillende aspecten te laten uitwisselen. Zo kunnen op meerdere vlakken gedeelde identiteiten ontstaan, die op hun beurt weer een gezamenlijke basis kunnen vormen voor het ondernemen van actie om de uitdagingen en kansen op te pakken.

Literatuurlijst

Aalvanger, A., & Beunen, R. (2011). Dorpsidentiteit: op zoek naar eenheid in verscheidenheid. Vijf methoden waarmee dorpsbewoners hun dorpsidentiteit expliciet kunnen maken. Wageningen: Wageningen UR (University & Research centre), Wetenschapswinkel.
Bauman, Z. (2009). Identity in a Globalizing World. In A. Elliott & P. Du Gay (Eds.), Identity in question (pp. 1-12). London: SAGE.
Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (2009). Losing the Traditional: Individualisation and ‘Precarious Freedoms’. In A. Elliott & P. Du Gay (Eds.), Identity in question (pp. 13-36). London: SAGE.
Elliott, A., & Lemert, C. (2009). The Global New Individualist Debate: Three Theories of Individualism and Beyond. In A. Elliott & P. Du Gay (Eds.), Identity in question (pp. 37-64). London: SAGE.
Hague, C., & Jenkins, P. (2005). Place identity, participation and planning. London [etc.]: Routledge.
Hoggett, P. (1997). Contested communities. In P. Hoggett (Ed.), Contested communities: Experiences, struggles, policies (pp. 3-16). Bristol: The Policy Press.
Jenkins, R. (1996). Social identity. London [etc.]: Routledge.
Koedoot, M., & de Haan, H. (2005). In de buurt van de stad : sociaal-ruimtelijke analyse van de buurt Hoogstede – Klingelbeek voor stedelijk ontwerp. Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR.
Melucci, A. (1996). Challenging codes : collective action in the information age. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press.
Van Assche, K. (2004). Signs in time : an interpretive account of urban planning and design, the people and their history. Unpublished Met lit. opg
Proefschrift Wageningen, s.n.], [S.l.
Weenink, D. (2009). Samen leven in het dorp : ‘sociale cohesie: voor wat het waard is’. Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR.

Bijlagen

Bijlage 1: Contactinformatie:

Dorpsraad Hauwert
Sandra Nan
[email protected] 06 – 28132226

Gemeente Medemblik
Minke Jellema
[email protected]

Kenniswerkplaats NHN
Linda Meerbeek
[email protected] 06-31690564

Theo Weijers
[email protected]

Provincie Noord-Holland
Mira Heesakkers
[email protected]

Wageningen University

Albert Aalvanger (onderzoeker dorpsidentiteit)
[email protected] 0317- 482210

Bijlage 2: Interviewvragen/-topics

Topics:
• Eigen achtergrond
• Ontwikkelingen en trends in Hauwert en omgeving
• Probleemperceptie(s) (eigen en anderen)
• Eigen rol in ontwikkelingen
• Betrokkenheid bij Hauwert
• Relatie met andere organisaties
• Procesaanpak van problemen/kansen

Voorbeeldvragen:

Eigen achtergrond
• Eigen activiteiten in/rondom Hauwert? Wat ‘doe’ je in Hauwert?
• Rol in organisatie? Hoe ben je ermee in aanraking gekomen?

Betrokkenheid bij Hauwert
• Op welke manier voelt respondent zich betrokken bij Hauwert?
• Wat is typisch voor Hauwert?
• Wat is voor u van bijzondere betekenis in het dorp? (personen, activiteiten, plaatsen, etc.)

Probleemperceptie(s) (eigen en anderen)
• Welke problemen spelen er in Hauwert?
• Wat zijn de sterke/zwakke punten van het dorp?
• Wat vindt respondent van probleempercepties van anderen?
• Wie is verantwoordelijk voor de oplossing?
• Hoe kan het dorp problemen en kansen oppakken?

Relatie met andere organisaties
• Hoe heeft de respondent zich georganiseerd? (Rollen, taken, verantwoordelijkheden)
• Met welke andere organisaties/actoren in/rondom Hauwert heeft de respondent relaties?
• Wat is de basis van deze relaties?
• Hoe zou het netwerk in/rondom Hauwert vorm moeten krijgen om problemen en kansen op te pakken?
• Welke andere dorpen/organisaties zouden betrokken kunnen/moeten worden?

Ontwikkelingen en trends in Hauwert en omgeving
• Met welke trends en ontwikkelingen krijgt Hauwert te maken?
• Met welke trends en ontwikkelingen heeft Hauwert op dit moment te maken?
• Wat zijn de mogelijke consequenties hiervan?
• Welke aspecten van het dorp zie je in de toekomst graag terug, of juist niet?

Eigen rol in ontwikkelingen
• Hoe gaat respondent/organisatie van de respondent om met trends en ontwikkelingen?
• Welke bijdrage kan respondent/organisatie van de respondent leveren aan de oplossing van problemen in Hauwert?

Bijlage 3: Factsheet interviews

Hieronder staan de verenigingen, bedrijven, activiteiten, organisaties/instellingen en bijzondere locaties vermeld die genoemd zijn door de geïnterviewden. De lijst is niet bedoeld om een compleet beschrijving te geven, maar geeft een beeld van wat Hauwerters belangrijk vinden.

Genoemde verenigingen:
• Historische vereniging
• Hauwert ’65 (voetbal)
• Zangvereniging
• Handbalvereniging
• Vrouwen van Nu
• Toneelvereniging
• Soos
• Biljartclub

Genoemde bedrijven:
• Bakker
• Camping/campingwinkel
• Veevoer/kunstmesthandel Schermer
• Groenteboer
• Schildersbedrijf
• Cadeauwinkel
• Garage Balk
• Interieurverzorging
• Taxibedrijf
• Kunststof kozijnen
• Bloemist
• Timmerbedrijf Houtsma

Genoemde activiteiten:
• Dorpsveiling
• Kermis
• Dorpskoerier
• Buurtfeesten/buurtbarbecue
• Infogids
• Kampeerweekend
• Vossenjacht
• Voetbaltoernooi
• Hauwert in Concert
• Kerkdiensten
• Hauwerter Kids
• Fietstocht (Koninginnedag)
• Gymvereniging
• Judo
• Tekenen, schilderen
• Koersbal

Genoemde organisaties/instellingen in het dorp:
• Dorpshuis De Werf/café/zaal
• Basisschool De Vijzel
• Berend Botje (naschoolse opvang)
• Peuterspeelzaal
• Dorpsraad Hauwert
• Ijsclub
• Kosterfonds
• Wijksteunpunt
• (Buurtbus)

Genoemde bijzondere locaties:
• Egboetswater
• Amerikaanse windmolen
• Boxwoudstraat
• Papenveer
• Tuinstraat

Samenvatting bijeenkomst De kracht van Hauwert

Op 16 maart 2013 zijn een aantal jongeren en geïnterviewden met de dorpsraad Hauwert bijeen gekomen. Middels persoonlijke foto’s zijn kenmerken van Hauwert besproken. Er was veel herkenning op het gehouden onderzoek in 2013 en een enkele aanvulling.

1. Sociaal zijn
De saamhorigheid van Hauwert is ver uit de grootste gemene deler. Er is grote gemeenschapszin. Bijzonder belangrijk is dat daarbij er van jong tot oud contact is. Er zijn verbindingen tussen verschillende leeftijden, en tussen verschillende groepen, verenigingen etc. Dat is iets wat we moeten behouden.
Er is veel gezelligheid, veel vriendschap en vriendengroepen. Verder staat men open voor nieuwe inwoners, nieuwe leden in verenigingen en nieuwe initiatieven. De kermis en het voetbaltoernooi zijn belangrijke ontmoetingsmomenten die het gevoel één dorp te zijn uitdragen. Het alcoholgebruik, soms -misbruik, verbindt en is kenmerkend.
Op individueel niveau wordt de gastvrijheid geroemd en de acceptatie van nieuwe inwoners. Burenhulp en steun als het nodig is, worden ook genoemd, maar zijn minder overheersend.

2. Invloed hebben op omvang en niveau voorzieningen
Zowel uit de enquêtes als uit de bijeenkomst blijkt dat het dorpshuis en de school zeer belangrijke ontmoetingsplekken zijn. Voorzieningen die in stand gehouden moeten worden!
De kerk en de buurtbus worden hieraan toegevoegd. De buurtbus is van belang voor zowel het mobiel zijn als de ontmoetingen tussen jong en oud. Onmisbaar. Letterlijk liggen de kerk, dorpshuis, voetbal en school in het centrum.

3. Initiatief nemen als het nodig
Er zijn talloze voorbeelden van zeer gewaardeerde initiatieven, die ook veel voldoening geven. Men noemt bijvoorbeeld een vossenjacht, koninginneactiviteiten en het jaarlijkse voetbaltoernooi. Er is inzet van jong en oud. Dergelijke initiatieven zijn een ‘boost’ voor de saamhorigheid. Met grote dank aan de vrijwilligers. De vele activiteiten, maar ook het gezamenlijk organiseren, verbroederen.

4. Verenigingen steunen
Opnieuw valt op dat Hauwert een rijk activiteiten- en verenigingsleven heeft met ‘meer leden dan bewoners’. Opgenoemd wordt de letterlijke en figuurlijke sportiviteit : de sfeer is in het algemeen gemoedelijk. Plezier gaat voor prestatie. De zondagmiddag drukte op het voetbalveld is een voorbeeld van sport als ontmoetingsplek, ook voor niet-sporters.

5. Dorpsraad moet opkomen voor het dorp
Niet alle groepen noemen zaken waar de dorpsraad voor moet opkomen, maar er zijn wel zaken die behouden moeten blijven.
De ruimte, de natuur, het landelijke karakter van Hauwert wordt als heel waardevol gezien door alle leeftijden. Dit moeten we behouden.
Daarnaast zijn school en buurtbus van groot belang voor het ontmoeten van elkaar. De school wordt gezien als het hart van het dorp. De school wordt ook genoemd als de voedingsbodem waar je meekrijgt goed met elkaar om te gaan.
De kermis met alle bijbehorende tradities zoals vossenjacht, de kar, de zeskamp, de kinderspelletjes, wordt gezien als het symbool van saamhorigheid en nemen van initiatief. De zweef is onmisbaar voor het kermisgevoel

6. Overig
Het ruimtelijke landschap van en rond Hauwert is van groot belang. Hier kom je tot rust. Het is mooi; de omgeving, de lintbebouwing, de huizen, ruime erven en centrale ligging. Het is ver genoeg van de stad, maar ook dichtbij genoeg. Dat is in het onderzoek nauwelijks naar voren gekomen. Velen ervaren de rust als weldaad na een drukke vakantie of drukke studieweek in de stad.

Het bankje op de kruispunt is een rustpunt voor vele passanten van Hauwert. Er wordt goed gebruik van gemaakt.

Robachers Watermolen is in het onderzoek onderbelicht, terwijl Hauwert bij buitenstaanders juist vaak bekend is door Robachers.

Hauwert kent veel sportiviteit, maar heeft ook culturele aspecten en talloze tradities.

Conclusie
Hauwert is een klein dorp in een mooie omgeving. De saamhorigheid is er groot. Bijzonder is de openheid tussen diverse groepen en individuen als het om dorpse zaken gaat. Vanuit de bewoners is er veel initiatief om de sociale cohesie in Hauwert in stand te houden. Hauwert is daarbij op zichzelf gericht, zonder anderen buiten te sluiten.
De bestaande voorzieningen zijn essentieel om de sociale cohesie in stand te houden. De bestuurskracht van sommige verenigingen is een aandachtspunt.

Aanleiding tot dorpsgeprek op 16 maart 2013:

In 2011 heeft de Dorpsraad Hauwert een enquête opgesteld en in het gehele dorp verspreid. Uit deze enquête zijn allerlei praktische punten, zoals verkeersveiligheid naar voren gekomen. De Dorpsraad Hauwert heeft deze punten opgepakt. Daarnaast had de Dorpsraad behoefte aan een lange termijn planning. Op ‘harde’ onderwerpen is de laatste jaren actie ondernomen. Wat restte, zijn de minder tastbare onderwerpen als vergrijzing.  Echter deze ontwikkelingen zijn niet minder omvangrijk.

 

De opdracht voor ons dorp is waar we ons op moeten richten om de sterke punten in het dorp vast te houden in een veranderende omgeving? Waar kun je invloed op uitoefenen in een leefomgeving waar ook anderen voor en namens ons bepalen wat de ontwikkelingsrichting gaat worden. Ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en krimp zullen hun invloed te hebben op het karakter en de leefbaarheid van onze dorpen. Nu lijkt alles nog goed te gaan maar gaat dat vanzelf door of moeten we daar aan werken: iedereen is nu nog tevreden over het leefklimaat, maar hoe zal dat zijn in 2020 of in 2030?

 

Deze behoefte heeft zich vertaald in een samenwerking met de Universiteit Wageningen. Dit is ondersteund door provincie, gemeente en Vereniging van kleine kernen. Door de Universiteit Wageningen en Dorpsraad Hauwert zijn in 2012 diepte-interviews gehouden over de kracht van Hauwert. Doel was het formuleren van een dorpsvisie.

 

Uit de interviews is gebleken dat Hauwerters veel naar successen uit het verleden kijken om aan te geven dat als het nodig is zij zaken zelf ter hand nemen. M.a.w. als de nood aan de man is dan wordt er, al dan niet spontaan, een initiatief/ actie in gang gezet. Nieuwe initiatieven zoals de jaarlijkse kermis worden georganiseerd door een ad hoc comité sec voor dat doel.

De kracht van Hauwert is het sterk oplossend vermogen en drang om zaken zelfstandig op te lossen.

 

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 13 maart 2013

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 13 maart 2013

1. Opening
Even na acht uur opent Co de vergadering, Bart komt iets later. De vergadering kent in eerste instantie een kleine opkomst, maar gaande weg komen steeds meer mensen de vergadering bijwonen.
Er is afbericht ontvangen van Lindy Kleimeer (handbal), Paul Baars (IJsclub), Aaf Korver (AN-BO), Dirk Steltenpool, Piet Morsch en Jan Burger (gemeenteraad)
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Er is contact geweest tussen de Woonschakel de het kerkbestuur over de koop van de pastorie. Het is niet eenvoudig. Starterswoningen in Hauwert zijn in principe een risicovolle aangelegenheid. In deze huidige tijd staan eengezinswoningen te koop met eenzelfde prijsniveau als de appartementen in de pastorie. Het is misschien een optie dat de jongeren zelf een Vereniging Van Eigenaren op gaan richten en dat zij gaan overleggen met het kerkbestuur.
Koog Groot vraagt zich af of het iets is voor ‘Warm Thuis’. Dit is een stichting met kapitaal en zij propageren kleinschalig wonen. Het is een prachtig gebouw, dat wel een nieuwe bestemming / toekomst verdient.

Carien Peetoom heeft een praatje gehouden voor de ‘Vrouwen van Nu’. Peetoom wil in Hau-wert een netwerk opzetten waarin buurtbewoners mensen die zorg behoeven infomeren over welke wegen er te bewandelen zijn. Acht vrouwen hebben zich voor het netwerk opgegeven.De kosten voor de zorg dienen meer en meer door de mensen zelf te worden betaald. Er komt een scheidslijn tussen mensen met en zonder geld. In het gemeentehuis is een welzijnsplein. Afdeling ‘Woongraag’ van de gemeente wil inventariseren en voorlichting geven.

De discussie over de opheffingsnorm voor kleine scholen is opgewaaid. De school heeft een brede sociale functie voor het dorp en is belangrijk voor het opgroeien van het kind. De gemeente Medemblik is eenzijdig tegen deze opheffingsnorm, qua onderwijs.

3. Post en overige correspondentie
** Ontwerp bestemmingsplan is vastgesteld. Zie gemeentelijke website.
** Het convenant tussen de gemeente en de dorpsraden is getekend.
** Op 18 maart wordt de herijking welzijnsbeleid gepresenteerd.
** Er is een schrijven binnengekomen over duurzaam bouwen. Er is hiervoor een potje met subsidie.
** De gemeente heeft aan ieder huishouden een krant verstrekt over zorg. Woongraag wil inventariseren en informeren.
** Er is een kerntakendiscussie. De gemeente krijgt steeds meer taken, maar minder geld van de overheid. Vanavond is er info richting de gemeenteraadsleden. Er moet 80 miljoen bezuinigd worden, waarvan 20 miljoen waarover de burger kan meepraten. Er komt nog een follow-up.
** De gemeente, bij monde van Gerben Conijn, is akkoord met de kleine aanpassingen voor de speeltuin. Het idee is om nu het trapveldje aan te pakken.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 09 januari 2013
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Bestuurszaken
Voordracht Coby Koekink in bestuur: Vorig jaar is Harry Bakker na 1 termijn gestopt. Er was nog geen opvolger voor Harry gevonden. Blij zijn wij te melden dat Coby in ons bestuur wil plaats nemen.
Jaarverslag: Er waren geen op- en / of aanmerkingen op het jaarverslag. Het verslag stond in de Dorpskoerier.
Financieel jaarverslag: Annemiek deelt het financieel verslag uit. Er zijn geen vragen.
Verslag kascommissie: De kascommissie vond dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.
Benoeming kascommissie financiën 2012: Corien Butter heeft 2 jaar in de kascommissie zitting gehad. Haar plaats wordt door Nel Hauwert ingenomen. Zij zal volgend jaar samen met Carlita Smit de boeken bekijken

6. Vervolgstappen (plan van aanpak) naar een dorpsprofiel/visie
Komende zaterdag komen de 8 geinterviewden voor het rapport ‘Kracht van Hauwert’, 8 jongeren, Albert Aalvanger en 4 dorpsraadleden bijeen om te kijken of er raakvlakken / aan-vullingen zijn op het rapport. Kijken of er een toekomst- c.q. dorpsvisie kan worden gemaakt.

Piet Butter uit zijn zorg voor enkele verenigingen. Zij hebben moeite hun hoofd boven water te houden. Hauwert is een klein dorp, moet er niet tussen verenigingen gefuseerd worden? Bijvoorbeeld door een omni-vereniging. Belangrijk is de accommodaties die Hauwert rijk is, goed te benutten.
Er volgt een discussie over dit punt. De dorpsraad zal het punt ‘samengaan’ van verenigingen meenemen naar de bijeenkomst van a.s. zaterdag.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Koos Groot, Judo KIAI: Het gaat goed met de vereniging, heeft veel leden van buiten.
Koos Groot, Molen Sluispolder: De molen zal waarschijnlijk in mei worden geplaatst. Piet Blokker en Jaap Beerepoot zijn druk doende.
Edward Roozendaal, Kostersfonds: Er is ruimte voor aanvragen, de kas is gevuld.
Jan Does, Dorpskoerier: Gaat zeer voorspoedig met de Dorpskoerier.
Jaap Surink, Historisch Genootschap: Het jaarboek wordt zaterdag 6 april gepresenteerd. Er is dan ook een expositie in de kerk.
Jaap Surink, Zanglust: Elke dinsdag wordt er trouw geoefend. Hebben weer twee leden erbij. Denken na over de mogelijkheid om op 30 april nog wat te doen.
Jaap Surink, Dorpshuis: ** Dorpshuis heeft een hectische periode achter de rug. Het bestuur wil het dorpshuis zelf het komende half jaar runnen. Het dorpshuisbestuur is nog steeds druk op zoek naar een secretaris. De werkdruk wordt steeds hoger.
** Het dorpshuisbestuur is met de gemeente in discussie / overleg vanwege het terugdringen van de subsidie. In maart wordt het overleg vervolgd.
** Het voorcafe en de hal worden opgeknapt.
** De schommels zijn door Berend Botje weggehaald. Er komt een nieuw speeltoestel voor in de plaats.
** De fietsenstalling is aangepakt. Er is geen wateroverlast meer.
** Er is meer ventilatie in de gymzaal, dit voorkomt benauwdheid. De roldeuren in de gymzaal worden opgeknapt. Ze vielen soms ‘spontaan’ naar beneden.
Ria Balk, De Eendragt: Hebben nog geen nieuw stuk uitgezocht. Mogelijk wordt iets bekend tijdens de jaarvergadering van april. In november 2014 viert ‘de Eendragt’ haar 150-jarig bestaan.
Piet Bankersen, DOET: Elke week is er een goede opkomst. Lid Nico van Til is in de regiovoorronde gesneuveld. De regiovoorronde leidt tot het N.K.

8. Rondvraag
Nel Hauwert: Er is volop aandacht omtrent de leerlingennorm van 100 kinderen. In dat geval betekent het dat het bestaan van b.s. ‘ de Vijzel’ in gevaar komt. Van belang is angst bij ouders weg te halen, zodat ze toch hun kinderen naar Hauwert naar school brengen. Mogelijk kan publiciteit helpen.
Ria Balk: Hoe gaat het met Aaf Korver? We missen onze trouwe bezoekster van de Dorpsraad al een tijdje. Aaf heeft gezondheidsproblemen, morgen moet ze naar de kaakchirurg. Namens de Dorpsraad is er een fruitmand bezorgd.
Gerard Kamp: Het houten bankje nabij het kruispunt, dat door vele fietsers wordt gebruikt, vraagt om onderhoud. De houten brug tussen de Boxwoudstraat en de Papenveer heeft veel groenaanslag. Bart sluit dit kort met Gerben Conijn van de gemeente.

9. Sluiting
Net voor tienen sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 12 juni.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 09 januari 2013

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 09 januari 2013

1. Opening
Even na acht uur opent Bart de vergadering, de eerste in het nieuwe jaar. De beste wensen voor iedereen. De vergadering kent een kleine opkomst, mede doordat deze vergadering samenvalt met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Er is afbericht ontvangen van Co Vlaar, Koos Groot (Molen Sluispolder), Piet Bankersen (biljartvereniging D.O.E.T.), Edward Roozendaal (Kosterfonds), Aaf Korver (ANBO), Luiten Plekker, Dirk Steltenpool en Jan Burger (gemeenteraad)
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
De speeltuin is nog niet helemaal klaar, de balanceerbank, bankjes en valdempende tegels moeten nog worden geplaatst. In het voorjaar wordt de speeltuin officieel geopend. Nadere informatie volgt nog.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari ’13
Gemeente Medemblik, reactie op inspraak-reactie-structuurvisie 2012
Gemeente Medemblik, toekenning van activiteitensubsidie aan Dorpsraad
Er is een brief uitgegaan over starterswoningen voor jongeren. Vijf jongeren hebben hier interesse in. Als eerste optie hadden ze een kavel op de Tuinstraat in gedachten. Maar dat is een lastige zaak. De kavels zijn in 1e instantie bedoeld voor grotere woningen. De pastorie is mogelijk een alternatief, deze komt namelijk te koop. Mogelijk dat de aankoop in samenspraak met de Woonschakel kan gebeuren, zodat deze appartementen daarna aan de jongeren kan worden verhuurd. De verkoopprijs van de pastorie is nog niet bekend, daar dhr. Metselaar (kerk) nu op vakantie is. Aan de hand van de verkoopprijs zal de Woonschakel berekenen of een en ander haalbaar is.
De pastorie heeft geen monumentenstatus.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 november
Naast Piet Morsch en Dirk Steltenpool van de gemeenteraad was ook Jan Burger namens de gemeenteraad aanwezig.

5. Voortgang lopende projecten als ontwikkelingsrichting Hauwert, starterswoningen en initiatief over zorgfaciliteiten in de toekomst.
Starterswoningen: zie punt 3. De jongeren wachten op antwoord op hun brief.
Initiatief over zorgfaciliteiten in de toekomst: Uit onze enquête kwam naar voren dat ouderen het ‘accepteren’ dat zij Hauwert moeten verlaten als ze ouder worden / meer hulp nodig hebben. Maar hoe kunnen wij de ouderen langer in Hauwert laten wonen. Belangrijk is dat mensen weten waar ze zorg kunnen vragen, voordat zij het nodig hebben. Middels een presentatie voor de Vrouwen van Nu wil Zorgbelang (Carien Peetoom) een en ander verduidelijken. Zij heeft ideeën voor dienstverlening tegen betaling. Het bestuur van VvNu wil bij de leden informeren of er vrijwilligers zijn die in beperkte mate mantelzorg willen verleden. Zorgbelang (Carien Peetoom), Vrouwen van Nu, gemeente en de Dorpsraad zijn bijeen geweest om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. De gemeente wil een platform creëren waarbij de zorgvrager meteen met de juiste persoon contact krijgt.
Het belangrijkste is nu dat mensen op de hoogte worden gesteld, waar een zorgvraag kan worden neergelegd.
Ontwikkelingsrichting Hauwert: In samenwerking van de Dorpsraad met de kenniswerkplaats Noord-Holland-Noord, gemeente Medemblik en de universiteit van Wageningen is een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Kracht van Hauwert’. Maar hoe gaan we verder met dit rapport? Het rapport is nog te statisch.
Het bestuur heeft besloten om de 8 geïnterviewden opnieuw uit te nodigen om het rapport door te spreken. Ook wordt een groep van 10 jonge en betrokken Hauwerters uitgenodigd. Wie zich geroepen voelt om ook bij deze groep te horen, meld je aan! Erik Boots biedt zich aan. Een ieder wordt verzocht 3 foto’s van / over Hauwert mee te nemen om de bijeenkomst te verlevendigen. Albert Aalvanger (Universiteit van Wageningen) en Luc Overman (Vereniging van Kleine Kernen) zijn ook benaderd om ons bij te staan met deze bijeenkomst.
Mogelijk komt uit deze bijeenkomst een nieuwe toekomstvisie.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Gerard Kamp, Dorpshuis: ** Het Dorpshuisbestuur is druk doende om een aantal problemen te tackelen. Hopelijk weer met een positieve toekomstblik.
** De sportzaal beschikt over een prachtige accommodatie. Hoewel er door de week flink van de sportzaal gebruik gemaakt wordt, zijn er nog uurtjes vrij. Geïnteresseerden kunnen met Jaap Surink
contact opnemen.
Jaap Surink, Historisch Genootschap: Zijn druk doende met het jaarboek.
Jaap Surink, Molen Sluispolder: De aannemer komt niet toe om de klus te klaren. De spullen voor de restauratie komen nu bij Piet Blokker te staan. Jaap Beerepoot is bereid een dag in de week aan de molen te werken.
Jaap Surink, Zanglust: De speculaasactie is succesvol verlopen. De kerstuitvoering in de kerk is goed bezocht. Dit alles kwam de kas ten goede.

7. Rondvraag
Dick Metselaar: De vergaderdatums van 2013 stonden niet vermeldt in de dorpskoerier. Het bestuur was te laat met het terugkoppelen met de agenda van het Dorpshuis. Daardoor stonden de datums niet vast.
Nel Hauwert: Weet iemand wat er met het ‘groen’ rondom de kruising gaat gebeuren. Het is nu een kale boel, nu alles gerooid is. De herinrichting van de kruising staat voorlopig niet op de agenda. Het budget van het GVVP is zo goed als op.
Gerard Kamp: Een bron van zorg is ook de kruising Tuinstraat – Zwaagdijk – Mammoet. Bart Groot deelt mede dat hij Niels Entius had gesproken en dat Mammoet ideeën heeft om de dam te verbreden. Tevens is de grond naast de Mammoet aangekocht. Mammoet wil graag een uitrit op de Boekert. De gemeente is, volgens Entius, terughoudend.

8. Sluiting
Om kwart voor negen sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op 13 maart. Dit is tevens de jaarvergadering.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 14 november 2012

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 14 november 2012

1. Opening
Even na acht uur opent Bart de vergadering, de eerste pas na de zomervakantie en de laatste van dit jaar. Er is afbericht ontvangen van Co Vlaar en het speeltuincomité. Albert Aalvanger is aanwezig namens de Universiteit van Wageningen. Dirk Steltenpool en Piet Morsch namens de gemeenteraad.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Rapport ‘Kracht van Hauwert’
In samenwerking van de Dorpsraad met de kenniswerkplaats Noord-Holland-Noord, gemeente Medemblik en de universiteit van Wageningen is een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Kracht van Hauwert’. Aanleiding is dat de gemeente wil dat alle kernen hun eigen identiteit behouden en Dorpsraad Hauwert zoekt naar een langetermijnvisie voor het ontwikkelen en behouden van een vitaal Hauwert. Hoe kan/moet de Dorpsraad inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen in het belang van Hauwert? (denk bv. aan vergrijzing, krimp, groeiende rol voor de burgers en (financiële) druk op voorzieningen).
In juni zijn 8 Hauwerters geïnterviewd, zij zijn allen op een verschillende manier met Hauwert verbonden. De resultaten zijn verwoord in een rapport van de Universiteit wageningen.
Kort samengevat komt Hauwert in het rapport naar voren als een positief dorp, maar er is niet 1 enkele duidelijke identiteit. Hauwert is veelzijdig en er is grote saamhorigheid. Er is veel waardering voor initiatief. Het verenigingsleven en de activiteiten door het dorp georganiseerd vormen de bron van saamhorigheid, denk bijvoorbeeld aan de dorpsveiling voor gymzaal. Men is trots dat Hauwert zelf ‘zijn zaakjes regelt’. Ontwikkelingen als vergrijzing en minder vrijwilligers kunnen een gevaar zijn voor de vitaliteit van Hauwert. Voor de dorpsraad is het van belang om de kracht van Hauwert te kennen, om landelijke signalen en dorpse knelpunten op te pikken en om gezamenlijk in overleg te blijven met de rest van het dorp.
Door samen zaken te bespreken kunnen nieuwe ideeën van de grond komen, is er saamhorig-heid en de wil om zelf in actie te blijven komen.

3. Mededelingen
** Het asfalteren van de Notweg is eind november gereed.
** Er is een vacature in het Dorpshuisbestuur.
** Uit de vorig jaar gehouden enquête kwam naar voren dat mensen op leeftijd uit Hauwert wegtrekken wegens een gebrek aan voorzieningen. Wat moet er in Hauwert gecreëerd worden om te zorgen dat ouderen langer in Hauwert kunnen blijven wonen. Daarom hebben Vrouwen van Nu, thuiszorg Zorghulp Nibbixwoud en de Dorpsraad de krachten gebundeld om in het voorjaar een avond te organiseren over dit onderwerp.

4. Post en mailverkeer
Co Vlaar heeft Bart als secretaris van de Dorpsraad, geen postzaken doorgegeven.

5. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 20 juni 2012
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

6. Speeltuin Boxwoudstraaat
Uit de enquête die vorig jaar is gehouden, kwam het opknappen van de speeltuin naar voren. Spontaan boden Lidy van Klaveren, Dita Vlaar, Marry de Groot en Corien Butter zich aan om als groep zich hierover te buigen. De ideeën werden gecommuniceerd met de gemeente en zij waren meteen bereid mee te denken. Het grote speeltoestel wat er stond, stond op de nominatie om binnen 2 jaar te worden vervangen. De verwachting was dat het nieuwe speeltoestel eind december zou worden geplaatst, maar tot verrassing van een ieder is dat eergisteren gebeurt. Andere kleinere speelattributen, waaronder een balanceerbalk, bankjes, schommels en rubberen tegels moeten nog worden geplaatst.

7. Starterswoningen
Zoals een ieder wel bekend zijn er in ons dorp 4 – 5 jongeren die interesse hebben in een starterswoning. Een optie was om een kavel op de Tuinstraat ‘op te offeren’ voor een combiwoning. Er is een brainstormsessie van de dorpsraad met enkele ambtenaren geweest om te kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Het college ziet het plan niet zitten. Zij vinden het een stap te ver.
Mogelijk dat nu de pastorie in aanmerking kan komen. Er is contact geweest met het kerkbestuur en zij deelde mede dat de pastorie te koop komt. Mogelijk kan de pastorie opgedeeld worden in een aantal appartementen. Alles bevindt zich nog een in een beginstadium. Natuurlijk gebeurt een en ander in samenspraak met de jongeren.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Genootschap: Zijn druk bezig met het jaarboek.
Jaap Surink, Dorpshuis: ** Vera Schipper is in juli gestopt als penningmeester en bestuurslid van het dorpshuisbestuur. Jaap heeft haar taak overgenomen.
** Jaap is drukdoende met het afwerken van de subsidies van het ILG, oranjefonds en de gemeente. Deze subsidies zijn ontvangen naar aanleiding van de renovatie van de gymzaal.
Piet Butter, SOOS: Het gaat goed met de SOOS, al zal het fijn zijn als er extra mensen zich hiervoor aanmelden.
Gerard Kamp, WIK: Het aantal mensen dat oud-papier wil ophalen voor de WIK wordt steeds minder. Er wordt aangedacht 18-jarigen hiervoor te benaderen.
Paul Baars, IJsclub: De Egboetsloop was zeer succesvol. Het is wachten op de winter.
Edward Roozendaal, Kosterfonds: Het fonds heeft een aanvraag binnengekregen en heeft deze gehonoreerd. Er kunnen altijd aanvragen ingediend worden, al is het besteedbaar bedrag minder als gevolg van de crisis.
Ria Balk, de Eendragt: Morgenavond is de generale repetitie. Voor de eerste uitvoering is de zaal redelijk vol, voor de tweede avond is dat nog niet zo. Op naar het 150-jarig jubileum.
Aaf Korver: ** Er is een lezing in Twisk over de stoomtram.
** Op 21 en 22 november wordt er een film en muziek gedraaid in het Koggelandhuis.
Koos Groot, Judovereniging: De toestroom van de jeugd was vorig jaar wat minder. Mogelijk door het tijdelijk trainen in Zwaagdijk, tijdens de verbouwing van de gymzaal.
Koos Groot, Molen Sluispolder: De renovatie komt van de winter klaar. De aannemer heeft het erg druk.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Nog 2 bijeenkomsten en het 75-jarig seizoen zit er op.
Jaap Surink, Zanglust: ** In samenwerking met bakker Siemen van Diepen wordt de speculaasactie weer opgestart.
** Met kerst treedt Zanglust op in de kerk. Er wordt ook een hapje geserveerd.

9. Rondvraag
Nel Hauwert: De Vrouwen van Nu zijn een boek aan het schrijven. Het boek komt met kerst uit.
Piet Laan: Heeft geconstateerd dat de brug bij de molen stuk is / niet compleet is. Moet eigenlijk gemaakt worden. Paul Baars deelt mede dat de gemeentelijk servicepunt hiervan op de hoogte is, de brug provisorisch gemaakt.
Jan Burger: ** In de gemeenteraad is gesproken over de huisvesting van buitenlandse werknemers. Ook in de krant werd hierover geschreven.
** De gemeente volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het verkeersgebeuren aan het einde van de Tuinstraat met argusogen. Het is er een drukte van belang en dan zijn nu nog niet alle winkels geopend. Mogelijk dat eigenaar Entius het land aankoopt dat naast het winkelcentrum ligt. De tijd zal het leren. De kruising Tuinstraat – Zwaagdijk is opgenomen in het GVVP. Het budget van het GVVP is bij lange niet toereikend om alle projecten te subsidiëren.
** Aanstaande vrijdag is er een bijeenkomst van het plattelandsparlement. Er zijn 140 aanmeldingen, het onderwerp is dorpsraden – dorpshuizen.
** Er is een artikel in de krant verschenen over het al dan niet beschieten van trekkerchauffers in Opperdoes. Het heeft de aandacht van de politie.
Sandra Nan: ** De eenden die overlast veroorzaakten in de Papenveer, zijn opgehaald. Ze zijn nu in Noord-Brabant.
** De presentatie van het rapport ‘Kracht van Hauwert’ en de conclusies worden in het voorjaar van 2013 gepresenteerd op een feestelijke avond. Over het hoe en wanneer, dat hoort u nog van ons.

10. Sluiting
Om tien over half tien sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op de 2e woensdag in januari, 9 januari. Bart zal dan ook met de overige vergaderdatums in 2013 komen.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d.14-9-2012

Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 september 2011

Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen.

Berichten van de leden (verenigingen)

Jaap Surink, Historisch Genootschap: we zijn druk doende met het jaarboek. Medio maart/april wordt het boek gepresenteerd.

Jaap Surink, Zanglust: heeft dringend behoefte aan mannelijke leden

Ria Balk, de Eendragt: aanstaande zaterdag is de uitvoering. Het is een leuk stuk, vele kaarten zijn al verkocht.

Paul Baars, IJsclub: afgelopen zondag was de Egboetsloop. Er was veel animo onder de jeugd. De IJsclub hoopt met financiële hulp van het Kosterfonds en de KNVB tot aanschaf van nieuwe verlichting over te kunnen gaan.

Edward Roozendaal, Kosterfonds: de renteopbrengsten zijn, vanwege de financiële crisis, minimaal. Er zijn weinig aanvragen binnengekomen.

Lindy Kleimeer, Handbal: een nieuw D-team heeft zich gevormd. Bestaat merendeel uit kinderen uit Midwoud.

Koos Groot, judo: oefent nu, vanwege de verbouwing van de gymzaal, in Zwaagdijk-Oost.

Koos Groot, Molen Sluispolder: de bouwer is nu weer bezig, zat even krap met zijn tijd. Juni 2012 zal de molen waarschijnlijk gereed zijn.

Co Vlaar, Hauwert in Concert: aanstaande vrijdag is er weer een concert in het kerkje. Marleen Wester treedt met ‘Sil vous plait’ op. Komt allen.

Rondvraag

Dirk Steltenpool: Fortis en Bouwbedrijf Scholtens hebben plannen ingediend ter ontwikkeling van de Kromme Leek. De Raad heeft hier niet mee ingestemd.

Gerard Kamp: vraagt zich af hoe het zit met de infogids. In grote lijnen is het boekje klaar.

Piet Butter: wat is de stand van zaken met betrekking tot de gastoren? De provincie heeft het goedgekeurd. Het gaat nu richting de gemeente. Men kan nog bezwaar indienen.

Jaap Surink: de aannemer zit goed op schema voor wat betreft de verbouw van de gymzaal. De verwachting is dat voor de kerst de betonvloeren worden gestort. De planning is dat eind februari de verbouwing gereed is.

Sluiting

Kwart voor negen sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.

Op 18 januari is de volgende dorpsraadvergadering, hierin zal de enquête en de uitkomsten op PowerPoint worden gepresenteerd.

De notuliste,

Annemiek Schouten.

Openbare basisschool De Vijzel

De Vijzel is een openbare basisschool. Een openbare school is voor iedereen toegankelijk. Er wordt bijvoorbeeld geen enkel onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing en nationaliteit. Uitgangspunt hierbij is dat een dergelijk onderscheid ook in het latere leven niet wordt gemaakt. Voor ons is het een kwestie van leren samenleven. Mensen leven, wonen en werken in één maatschappij. Een maatschappij die door een grote verscheidenheid wordt gekenmerkt. Door de jeugd al vroeg te leren naar elkaar te luisteren, elkaar te respecteren en open te staan voor de mening van een ander, hopen wij dat zij zich in deze pluriforme maatschappij thuis zullen voelen.

Adresgegevens
OBS De Vijzel
Hauwert 80
1691 EJ HAUWERT

website: www.obsdevijzel.nl

Gemeente THOMAS

De gemeente THOMAS (hetgeen betekent: Twisk, Hauwert, Oostwoud, Midwoud Allen Samen) is een Hervormde Kerkgemeenschap. Eenieder is echter van harte welkom in onze kerkdiensten of bij andere bijeenkomsten.

thomas2

Contactadres
Midwouder Dorpsstraat 16
1769 GA Midwoud
telefoon: 0229-201984

Contactadres voorzitter
B. de Jong
telefoon: 0229-203061

Contactadres secretaris
I. Bak
telefoon: 0229-201167
e-mail: [email protected]

Veevoeder, Kunstmest en Vrachtvervoer Schermer

Schermer is uw adres voor veevoeder, kunstmest, strooisels, diverse kleindiervoeders en agrarische producten in onze winkel. We zijn voornamelijk actief in Westfriesland, waarin Hauwert heel centraal ligt. Alle veehouders, maar ook de kleine “hobby” boer is bij ons heel erg welkom. Wij staan voor onze producten en diensten. Dat houd in dat al onze producten moeten voldoen aan de strenge eisen van onze afnemers.

Adresgegevens
J. Schermer
Hauwert 42
1691 EH Hauwert
telefoon: 0229-201377

website: www.schermerhauwert.nl

Timmer- en onderhoudsbedrijf Wassenaar

k ben Marco Wassenaar, al 20 jaar actief als timmerman in de bouwsector. In april 2009 ben ik mijn eigen bedrijf gestard. Als timmerman in de bouw heb ik eigenlijk de meeste aspecten van de bouw wel mee gemaakt. Van nieuwbouwwoningen tot onderhoud en verbouw van bestaande bouwwerken. Maar ook voor het meest kleinschalig burgerwerk ben ik de man die u zoekt!

Netjes werken en een stukje kwaliteit neerzetten zijn voor mij erg belangrijk. Bent u op zoek naar een allround vakman dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Adresgegevens
M.J. Wassenaar
Papenveer 8
1691 ET Hauwert
telefoon: 0229-202581

website: www.timmerenonderhoudswerkmjwassenaar.nl

Siersmederij, Huis- en tuindecoratie De Smederij

De smederij is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het ambachtelijk vervaardigen van sierhekwerken, inrijpoorten, balkonhekken, nostalgische tuinverlichting en tuinmeubilair, maar ook smeedijzeren bedden, gordijnroedes, spiegels, en zo meer. Kwaliteit, service, duurzaamheid en stijlvol zijn trefwoorden die hoog in het vaandel staan bij De Smederij. De producten worden met een hoog kwaliteitsgehalte voor een redelijke prijs aangeboden. Bezoek gerust onze showroom en proef de gemoedelijke sfeer binnen ons prachtige bedrijf.

Adresgegevens
Th. S. Commandeur
Dorpsstraat 102
1688 CJ Nibbixwoud
telefoon: 0229-573847

website: www.desmederij.eu

Schoonheidssalon Dorien

Mijn salon, de plek waar iedereen even tot zichzelf komt en geniet van rust en ontspanning. Beleef het gevoel van schoonheid, maak een keuze uit mijn behandelingen. Naast diverse schoonheidsbehandelingen kunt diverse make-up artikelen kopen en genieten van mijn zonnestudio.

Adresgegevens
D. Schermer
Hauwert 42
1691 EB Hauwert
telefoon: 0229-202356

website: www.schoonheidssalondorien.com

Loodgietersbedrijf Wijting

Met 13 jaar ervaring, zowel op renovatieprojecten, nieuwbouw en voor particulieren ben ik op 1 juli 2010 van start gegaan met mijn eigen bedrijf; Loodgietersbedrijf Wijting. Als u wat wilt op gebied van sanitair, water, gas en CV (zowel plaatsen/vervanging/onderhoud) kunt u mij altijd vrijblijvend bereiken. Bij mij staat de klant op nummer 1; uw vraag en wensen staan centraal. Dit in combinatie met het leveren van professionele vakmanschap en goede kwaliteit (ook op het gebied van de gebruikte materialen) kom ik in overleg met u tot de passende oplossing.

Adresgegevens
N. Wijting
Hauwert 73
1691 EC Hauwert
telefoon: 0229-505024

website: www.wijting.com

KOSS Kozijnen

Kosskozijnen.nl is een West-Friese (NH) onderneming welke zich bezig houdt met het leveren en monteren van van twee Duitse topmerken kunststof kozijnen, deuren en puien; Veka en Thyssen Inoutic. Tevens levert en plaatst Koss Kozijnen de bewezen kwaliteit van Keralit Kunststof gevelbekleding / gevelbetimmering.

Adresgegevens
K. Otter
Notweg 6
1692 EM Hauwert
telefoon: 06-51522745

website: www.kosskozijnen.nl

Interieurstyling Styling Centraal

Kijkt u ook zo graag naar alle woonprogramma’s, koopt u alle bladen, denkt u vaak: “Dat wil ik ook! Alleen hoe doe ik dat??” Precies daarom geeft StylingCentraal nou ActiefAdvies! Met dit ActiefAdvies helpt StylingCentraal u uw droomhuis te realiseren tegen minimale kosten.

Adresgegevens
S. Cool
Hauwert 51
1691 EB Hauwert
telefoon: 0229-764076

website: www.stylingcentraal.nl

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 20 juni 2012

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 20 juni 2012

1. Opening
Om acht uur opent Bart de vergadering, de laatste voor de zomervakantie. Er is afbericht ontvangen van Co Vlaar, Corien Butter, Gerard Kamp en diverse fractieleden van de gemeenteraad. Zij hebben vanavond op het gemeentehuis een vergadering.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Bart laat middels de beamer de website van de dorpsraad zien. Maarten Groot heeft het opgebouwd en middels een account kan het bestuur van de dorpsraad de site actualiseren. Op de beamer wordt de website doorlopen. Sjaak de Groot (voorzitter Dorpskoerier) vraagt zich af of de website geen concurrent wordt van de Dorpskoerier. Heeft daar toch zorgen over. De dorpsraadbestuur wil met de website zeker geen concurrent zijn van de Dorpskoerier. Over de website komt een stukje in de dorpskoerier. De website is te vinden onder www.dorphauwert.nl. Minke Jellema zal er voor zorgen dat op de website van de gemeente een link wordt gemaakt naar deze website.

3. Post en mailverkeer
** Gemeente Medemblik, uitnodiging voor 17 juli, informatiebijeenkomst groenbeheerplan van de gemeente.
** Gemeente Medemblik, pilot leefbaarheidsplan Hauwert.
** Mail Historisch Genootschap Hauwert, het bord bij de vijzel (voor de lagere school) is af en de gegevens hierop zijn niet compleet. Verzoek tot plaatsing van een nieuw bord. Gekeken moet worden van wie het bord is.
** Reactie Dorpsraad op nota kernenbeleid, speelregels participatie.
** Reactie Dorpsraad op structuur- en woonvisie. Evenwichtige woningbouw op vraag. Op dit moment zijn diverse jongeren geïnteresseerd in een starterswoning. Mogelijk kan er iets gebouwd worden op een kavel aan de Tuinstraat. Een brief hierover is gestuurd naar de gemeente. Nog geen reactie hierop ontvangen.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 maart 2012
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Update voortgang werkgroep verkeer en wonen (o.g.v. enquête)
Naar aanleiding van de enquête hebben inwoners zich aangemeld voor het vormen van een werkgroep. Een groep, Corien Butter, Marry de Groot, Lydie van Klaveren en Dita Vlaar hebben zich bezig gehouden met de speeltuin en de parkeervoorzieningen in de Boxwoudstraat. Zij hebben hun visie op papier gezet. Marry de Groot, Dita Vlaar, Peter Neefjes (?!?), Gerben Conijn (gemeente) en Bart Groot zijn vorige week bijeen gekomen. Hieruit kwam naar voren:
– Bij uitbreiding van de nieuwbouw mogen ook extra speeltoestellen worden geplaatst.
– Het grote speeltoestel wordt binnen 2/3 jaar vervangen.
– Voor een aanbesteding worden een drietal bedrijven benaderd die een offerte en een tekening maken. Bewoners / betrokkenen hebben invloed op de keuze.
Minke Jellema vindt het een leuk idee om kinderen een tekening/plakwerk te laten maken hoe hun speeltuin eruit moet zien. Marry de Groot deelt mede dat de peuterspeelzaal en basisschool ‘de Vijzel’ al benaderd zijn om ideeën te geven. Het trapveldje op de Papenveer is niet meegenomen. De gemeente is voorstander van 1 speeltuin.
De parkeerplaats achter in de Boxwoudstraat (richting Papenveer) is bijna altijd leeg. ’s Morgens wil er nog wel eens wat auto’s staan. Ongure zaken?!? Kentekens kunnen worden doorgegeven aan de wijkagent. De gemeente is geen voorstander om de parkeerplaats weg te halen en ‘mooi’ aan te kleden. bv. door een touwbrug, maar prefereert verkoop van de grond aan aanwonenden.

Het GVVP (gemeentelijke verkeers- en vervoersplan). Dit plan kent een duur van 10 tot 15 jaar. Een 30-km zone van de Notweg tot en met de melkfabriek is hierin opgenomen. Onbekend is wanneer er men er aan begint. Belangrijk is dat de snelheid op dit traject naar beneden gaat, maar dat groot verkeer er wel door heen kan. De 30-km zone zoals die in Oostwoud is aangelegd heeft zeker niet onze voorkeur. Ook de aanpassing van het kruispunt is in het GVVP opgenomen.

6. Uitreiking infogids
Nog net voor de pauze komt Annemiek met de verrassende mededeling dat de infogids klaar is. Het heeft toch nog wel enige tijd in beslag genomen, maar het resultaat mag er zijn. Samen met Ria Balk heeft zij deze klus geklaard. Ria heeft aan 3 edities meegewerkt. Verrast neemt Ria de cadeaubon en het 1e exemplaar in ontvangst. Ook voor Sjaak en Marry de Groot is er een cadeaubon, zij hebben zich met de advertenties bezig gehouden. Verder bedankt Annemiek Ludo Westrus, Bart Groot en Ina Bak voor hun bijdrage aan de gids. Tijdens de vergadering bieden diverse mensen zich aan om de gidsen rond te brengen, zodat voor het weekend iedere adres in Hauwert de nieuwe infogids in huis heeft.

7. Ontwikkelen dorpsvisie met universiteit Wageningen (de identiteit van Hauwert!)
In de afgelopen week zijn 8 inwoners van Hauwert, in het kader van het ontwikkelen van de dorpsvisie, geïnterviewd door Sandra Nan en Albert Aalvanger (Universiteit van Wageningen). Aalvanger zal de interviews uitwerken. In september komt hierop een vervolg. Welke ontwikkelingen zijn er in Hauwert en welke mogelijke problemen kunnen er in de toekomst ontstaan. Nu nog is er een grote saamhorigheid. Hoe kunnen we op een creatieve manier omgaan met vergrijzing, vrijwilligers etc.
Aanstaande vrijdag gaan Bart, Sandra en Annemiek naar een presentatie in ’t Veld. Daar zijn 60 studenten van de UvW het dorp ingegaan en hebben mensen geïnterviewd. De conclusies daar worden op sheets gepresenteerd.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Koos Groot, Historisch Genootschap: Zijn alweer druk doende met het jaarboek van volgend jaar.
Koos Groot, Molen Sluispolder: Het bedrijf dat voor de restauratie van de molen zorgt, heeft het erg druk. De restauratie moet dit jaar wel afkomen, vanwege het einde van de subsidie.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: De strandwandeling van morgen sluit het seizoen af.
Ria Balk, De Eendragt: De vereniging heeft vanwege ziekte van de regisseur nu een nieuwe aangetrokken. Het nieuwe stuk is uitgezocht, in november is de opvoering.

9. Rondvraag
Piet Butter: De sportverenigingen laten het bij deze vergadering afweten. Hoewel de voorzieningen van de verenigingen goed zijn, hebben sommige verengingen het erg moeilijk. Onder andere door een tekort aan jeugd. Piet vindt het een pre om op eigen dorp je sport te beleven.
Jan Kempenaar: Weet iemand wat er gaat gebeuren met de pastorie? Niemand weet het precies, momenteel is men bezig met het opknappen van de pastorie.
Marry de Groot: Dank voor de cadeaubon, is zelf ook zeer blij met de kaft.
Ria Balk: Is nog steeds overdonderd dat zij het 1e exemplaar van de infogids kreeg uitgereikt. Het was een grote klus, maar is trots op het resultaat.

10. Sluiting
Om tien over half tien sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie toe.
De volgende vergadering is na de zomervakantie en de kermis, op woensdag 12 september.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Fotostudio Myrna Fotografie

Een aantal jaren geleden ben ik begonnen met fotograferen. Omdat het altijd al een wens van mij was om veel meer te gaan fotograferen dan alleen op vakantie, heb ik de fotovakschool in Amsterdam gedaan. Hierna ben ik begonnen in een klein studiootje met mijn fotoshoots. Dit werd al snel veel te klein. Nu werk ik in een mooi verbouwd atelier in Hauwert.

Adresgegevens
M. van den Bergh
Hauwert 50
1691 EH Hauwert
telefoon: 06-51829926

website: www.myrnafotografie.nl

Fit-S-Cool

Fit-S-Cool introduceert een nieuwe mogelijkheid in het aanbieden van sport. Door te sporten in de mobiele sportgelegenheid van Fit-S-Cool. Bent u in de gelegenheid tijd en reiskosten te besparen voor het reizen naar sportaccommodaties. Voor u, op zoek naar sport dichtbij huis is Fit-S-Cool een verrassend alternatief voor het snelle rondje hardlopen vanuit huis. Voor u ,als werkgever die het belang van sport organisatie voor de werknemers inziet. Maar liever de beweging aanbied dichtbij de werkplek. Kan met behulp van de Fit-S-Cool sporttrailer nu eenvoudig een uurtje sport organiseren voor de medewerkers. Door de kleine ambiance en een vast gezicht ligt de nadruk tijdens een training extra op persoonlijke aandacht en begeleiding van de aanwezige sporters.

Adresgegevens
R. Kalteren
Hauwert 75
1691 EC Hauwert
telefoon: 06-53592749

website: www.fit-s-cool.nl

Dorpshuis ‘De Werf’

Het is mogelijk in het Dorpshuis feesten te organiseren, hiervoor kunt u contact opnemen met de pachter. En mocht u een locatie zoeken voor een voorstelling of het oefenen voor een voorstelling, het Dorpshuis beschikt over een ruime toneelzaal waar ca. 160-200 toeschouwers een plaatsje kunnen vinden. Het toneel is voorzien van verlichting en er kan een decor opgebouwd worden. Voor sportieve activiteiten biedt de nieuwe gymzaal vele mogelijkheden voor: gymnastiek, dans, badminton, zaalvoetbal en handbal (klein formaat), en vele andere sporten. Heeft u belangstelling neemt u dan contact op met het bestuur.

Contactadres
Stichting Dorpshuis ‘De Werf’
Heemraad Witweg 2
1691 EC Hauwert
e-mail: [email protected]

Camping ‘Hauwert’

Camping Hauwert ligt op een prachtig, nog onontdekt stukje land in Noord-Holland, in de typische polders vlakbij het IJsselmeer. Hier zult u de vogels nog horen fluiten! De camping beschikt over 185 vaste seizoen- of jaarplaatsen voor een stacaravan of chalet. Als echte kampeerder kunt u uw tent of caravan neerzetten op een van de 15 ruime kampeerplaatsen van meer dan 100 m2 en die beschikken over aansluiting op elektriciteit. U mag uw huisdier gratis meenemen.

Om de camping vindt u, om de absolute rust te waarborgen, niet veel faciliteiten maar wel een aantal speeltoestellen voor de kinderen, een wasserette, sanitair gebouw en parkwinkel met snackbar. In de nabije omgeving zijn vismogelijkheden en is een grote golfbaan. Op of aan het IJsselmeer kunt u prima recreëren, wat dacht u van waterskien, zeilen, windsurfen, zwemmen, zonnen of varen?

Pakt u ook eens de fiets en ontdek via een van de vele fietsroutes het mooie Noord-Hollandse landschap met zijn vele weilanden, molens, pittoreske dorpjes en dijken. Een bezoekje aan de grote stad is ook zo gemaakt, zowel Alkmaar als hoofdstad Amsterdam liggen op nog geen half uur rijden!

Adresgegevens
M. Visser
Tuinstraat 45
1682 NA Zwaagdijk
telefoon: 0229-201501

Bloematelier Miriam

Mijn naam is Miriam van de Water- Rood en ik ben in 1997 voor mezelf begonnen. Sinds 2003 woon ik in Hauwert. In mijn atelier kan ik heerlijk bezig zijn met alle aspecten van het bloemenvak. Ik ben gespecialiseerd in bruids- en rouwarrangementen. Daarnaast geef ik workshops en maak ik bloemwerk op bestelling.

Het is heel erg leuk en afwisselend werk. Dit komt niet alleen door de verschillende soorten planten, verse- , droog- en zijdebloemen, maar ook door de trends en technieken die blijven veranderen. Daarbij zorgt ook de wisseling van de seizoenen natuurlijk voor een grote verscheidenheid aan materialen. Het blijkt telkens weer de moeite waard!
Je kunt het zo gek niet bedenken, maar overal waar je komt kunnen bloemen je opfleuren: in de keuken, woonkamer, in de gang, aan de muur, op tafel, op het terras of op je werk!

Voor een felicitatie, als bedankje, om sterkte te wensen, of zomaar….voor jezelf.

Dus wens ik iedereen nog een levenlang bloemenplezier!

Adresgegevens
M. van de Water
Hauwert 114
1691 EL Hauwert
telefoon: 0229-581368

website: www.bloemateliermiriam.nl

Autobedrijf J. Balk

Autobedrijf J.Balk VOF heeft sinds de start in 1973 een grote regionale naam opgebouwd als de Peugeot specialist van West-Friesland. Natuurlijk zijn wij ook sterk in elk ander merk. In onze werkplaats beschikken wij over zeer moderne apparatuur om ieder merk auto in onderhoud te kunnen nemen. In onze showroom vindt u altijd meer dan 40 occasions van de beste kwaliteit. Op onze occasionpagina kunt u deze rustig digitaal bekijken of u komt gewoon even langs. Staat Uw keuze er niet bij? Dan gaan we graag voor u op zoek. Belangrijke kenmerken van onze werkwijze is de vertrouwdheid met de klant en onze vergaande service. Zo staat er altijd een leenauto klaar en voor diegene die willen wachten op een kleine reparatie is er altijd verse koffie.

Adresgegevens
Autobedrijf J.Balk VOF
Hauwert 46
1691 EH Hauwert
telefoon: 0229-201431

website: www.autobalk.nl

Robacher’s Watermolen

Romantisch Gelegenheids-Landgoed Robacher’s Watermolen’ te Hauwert (nabij Hoorn in Noord-Holland). De ideale locatie voor een exclusieve party, huwelijksfeest, receptie, jubileum, en evenement. Het unieke Landgoed met de karakteristieke Watermolen heeft een sfeer uit een ver verleden en wordt mede bepaald door de authentieke gebouwen met de schitterend verzorgde tuinen en buitenterrassen met niveauverschillen. Dit geheel vormt een ideaal decor voor een sfeervolle ambiance waar u en uw gasten zich op hun gemak voelen.

Adresgegevens
Hauwert 112
1691 EK Hauwert
e-mail: [email protected]

website: www.robacher.nl

Resultaten enquête leefbaarheid in Hauwert

De hoofdconclusie is dat de bewoners in zijn algemeenheid in hoge mate tevreden zijn over hun leefomgeving.

Enquête dorpsraad Hauwert

Hauwert: januari 2012,

Samenvatting:
Dorpsraad Hauwert heeft in november 2011 een enquête uitgezet onder alle huishoudens in Hauwert. Doel is om te achterhalen hoe de inwoners aankijken tegen de leefbaarheid in het dorp en op welke punten de dorpsraad zich moet richten de komende jaren. De uitkomsten zijn op 18 januari ’12 in het dorpshuis gepresenteerd. Deze avond waren ook diverse politieke vertegenwoordigers aanwezig, collega dorps/ stadsraad, burgemeester Streng, wethouder Kuipers, kernconsulent en vereniging voor kleine kernen. Daarnaast de leden van de dorpsraad en overige belangstellenden.

Hauwert heeft zo’n 260 gezinnen, daarvan hebben er 110 gereageerd wat resulteert in een percentage van 42% Het is daarmee een representatieve enquête.

De hoofdconclusie is dat de bewoners in zijn algemeenheid in hoge mate tevreden zijn over hun leefomgeving. 93% is tevreden tot zeer tevreden. 7% matig. De kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral beoordeeld op verkeerskundige zaken. De verkeersdruk in zijn algemeen met de wegvervuiling in de zaai- en oogsttijd zijn storende elementen. 64% is tevreden maar 36% heeft daar in meer en mindere mate zorgen over. De verkeersdrukte met hard en roekeloos rijden wordt door 68% als een last ervaren. Over onderwijs en kinderopvang zijn de bewoners in meerderheid tevreden, 77%. Het winkelaanbod wordt uiteraard als gering bestempeld maar dat wordt door velen als begrijpelijk gezien. Over de voorzieningen voor ouderen is men redelijk tot zeer tevreden maar voor jongeren wordt het als mager gezien. Een punt dat er ook zeer positief uitspringt is de waardering voor de sociale ondersteuning/ mantelzorg. 80% is tevreden. Dat geldt ook voor de welzijnsvoorzieningen.

De mate van veiligheid ligt wat genuanceerder. 67% voelt zich in en om het huis en op straat niet onveilig maar is wel veel voorzichtiger geworden. De inbraakgolven en molest uit 2011 zijn veelvuldig als probleempunt genoemd. De ontwikkeling van de buurt als zodanig wordt er niet echt slechter op. Toch spreekt 18% van een achteruitgang, 51% vindt dat buurt gelijk is gebleven en 31% vindt dat het beter is geworden.

Opvallend is voorts dat zo’n 82% van de respondenten aangeeft dat men over 10 jaar nog steeds in de huidige woning wil wonen. Dat heeft een grote voorkeur. 10 % denkt dan buiten Hauwert te wonen. De behoefte aan starters en seniorenwoningen zal frequent gemonitord moeten worden.

De resultaten zijn voor de dorpsraad aanleiding om met o.a. gemeente en waterschap actiepunten op te zetten over het verbeteren van de kwaliteit van het wegdek, de intensiteit van het verkeer in relatie met mogelijkheden om te hard rijdend en sluipverkeer te weren en de kruispunten Heemraad Witweg en Zwaagdijk/ Action aan te passen. Overige aandachtspunten liggen op het terrein van de toename van criminaliteit, beperking van wegvervuiling door de agrarische sector. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om in werkgroepverband de punten nader uit te werken. Mantelzorg is een sociale pijler van belang voor de hoge mate van welbevinden anno 2012. Zorg voor elkaar is nu heel gewoon maar is dat over ca. 10 jaar nog zo? Dit punt kan raakvlakken hebben met ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben en waar middels de WMO (adviesraad) aandacht voor zal worden gevraagd.

Hauwert in concert

Stichting Hauwert in Concert organiseert sinds 2004 concerten in de sfeervolle middeleeuwse kerk in Hauwert (Noord-Holland).

Wij kiezen voor de programmering meestal voor groepen en artiesten die wereldmuziek ten gehore brengen, of muziekstijlen die daarin hun inspiratie vinden. Ook brengen wij bijna elk jaar een concert dat uitgevoerd wordt door een of meerdere bewoners van ons dorp of musici uit de directe omgeving.

Wereldmuziek, (folk, volksmuziek of hoe men het ook wil noemen) is fascinerend . Zoveel verschillende muziekstijlen, zoveel sfeer uit alle hoeken van de wereld, altijd muziek met een verhaal of geschiedenis er aan vast. Je raakt nooit uitgeluisterd, elk concert is weer een verrassing.
We zijn overigens niet eenkennig. Een uitstapje naar jazz of klassiek komt ook wel eens voor.  We programmeren wat we leuk, mooi en interessant vinden. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel en we houden ook van een beetje avontuur.

Bij Hauwert in Concert is een concert altijd een belevenis.

website: www.hauwertinconcert.nl

Museum Jan Duim

Museum Jan Duim Vertelt het verhaal van de boeren-arbeiders die in de tweede helft van de 19e eeuw in armoede leefden en slechts met veel moeite het hoofd boven water konden houden. O.a. de kerk trok zich het lot van de minst bedeelden aan. Zij begon in 1885 met het ontwikkelen van ‘armenbouwtjes’ op kerkeland. Dit waren volkstuintjes van ongeveer 300 m2, waarop de arbeiders groenten en aardappelen voor eigen gebruik konden telen. Als vervolg hierop werden in 1912 de eerste tuinbouwbedrijfjes voor de boerenarbeiders ontwikkeld op land van de kerk aan de Hauwerterweg (nu Tuinstraat) te Hauwert.

Dit museum kunt u beschouwen als een eerbetoon aan “Jan Duim” en aan iedereen die het zware boerenwerk verrichtte.

Ervaar ook eens waarmee uw grootouders zich vroeger moesten behelpen en waarmee uw ouders nog opgroeiden.
Loop nog eens een keer (± 1½ uur) door die “goeie ouwe tijd”.

Adresgegevens
Museum Jan Duim
Hauwert 63
1691 EB HAUWERT

Bezichtiging vindt uitsluitend op afspraak plaats.
telefoon: 0229-201515 of 06-53524959

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 14 maart 2012

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 14 maart 2012

1. Opening
Even na achten opent Bart de vergadering, een bijzondere deze keer, het is de jaarvergadering. Welkom aan iedereen en in het bijzonder aan burgemeester Streng die wederom de vergadering bezoekt.
En wel voor een speciale gelegenheid. Hij komt de zilveren waarderingsspeld van de gemeente uitreiken aan Aaf Korver. Aaf, een bescheiden bijzondere inwoner van Hauwert die heel veel doet voor de gemeenschap. Heeft vele termijnen in de Dorpsraad gezet en ook in haar voorloper de Culturele Raad. Nadat ze was gestopt, heeft ze jarenlang nog de notulen verzorgd. Is een vaste bezoeker van de dorpsraadvergadering. Heeft o.a. in het bestuur van WIK en Nut van het Algemeen gezeten. Houd zich nu bezig met IVN en AMBO. Heeft jarenlang lesgeven, ook na haar pensionering. Al met al redenen genoeg om Aaf te decoreren met de zilveren waarderingsspeld van de gemeente. De vergadering bedankt haar met een groot applaus.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Op 21 april wordt het dorpshuis feestelijk heropend.

3. Post en mailverkeer
**Gemeente, procedure GVVP. Beleidsnota met voorstellen is klaar. De maatregelennota komt in april op de gemeentelijke website. Mensen kunnen hun zienswijze hierop inbrengen. De reactienota die hierop volgt wordt net voor of na de zomervakantie aan de raad aangeboden.
** Uitnodiging dorpshuis de Vang voor heropening op 31 maart.
** Brief over herijking welzijnsbeleid
** Mail uitwisseling tussen dorpsraad en dorpshuisbestuur over het rookbeleid. Duidelijk is ge-worden dat het bestuur de partij is die sturend is in het opzetten van een rookbeleid. Zij zijn met de beheerder in overleg. Onze oplossing om de rokers tegemoet te komen met een rookruimte is nog onderdeel van de stappen die gezet kunnen worden.
** Mail uitwisseling over de kenniswerkplaats/ provincie en universiteit Wageningen over de identiteit en opzet van een dorpsvisie. Hauwert doet hieraan mee. We hebben vragen / stelling opgesteld. Studenten van universiteit van Wageningen gaan deze in juni dmv enquêtes uit-werken.
** Beoordeling dienstverlening Medemblik. De gemeente Medemblik wil weten wat de inwoners vinden van de website, brieven en mails.
** De gemeente is bezig met een nieuw hondenbeleid.
** Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Men kan zich opgeven via www.burgernet.nl. Als 5% van de inwoners zich hiervoor inschrijven, kan het project van start gaan.
** Bij meldpunt Overlast (mail: [email protected]/tel.nr 856000) kunnen centraal meldingen binnen komen over hangjeugd, intimidatie, ergernissen, hufterigheid etc..

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 18 januari 2012
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Bestuurszaken
Jaarverslag: Er waren geen op- en / of aanmerkingen op het jaarverslag. Het verslag stond in de Dorpskoerier.
Financieel jaarverslag: Annemiek deelt het financieel verslag uit. Er is wat onduidelijkheid over een niet-ontvangen vergoeding van het kermiscomité. Deze dient niet op de jaarrekening te komen.
Verslag kascommissie: Corien Butter deelt namens de kascommissie mede dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.
Benoeming kascommissie financiën 2012: Aaf Korver heeft 2 jaar in de kascommissie zitting gehad. Haar plaats wordt door Carlita Smit ingenomen. Zij zal volgend jaar samen met Corien Butter de boeken bekijken
Aftredend en niet herkiesbaar; Harry Bakker: Harry stopt na 4 jaar als bestuurslid van de dorpsraad. Hij stond ons vooral bij met juridische adviezen en met zaken met betrekking tot het Hoogheemraadschap. Harry hoopt dat iemand zijn plaats inneemt die meer betrokken is bij de Dorpsraad. Hij wil in de toekomst zeker ons bijstaan met (juridische) adviezen.
In de opvolging van een nieuw bestuurslid is nog niet voorzien: Het bestuur is nog niet druk doende geweest om een opvolger voor Harry te zoeken. Mochten er mensen zijn die geïnte-resseerd zijn, meld je aan!!

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Hauwert: Het jaarboek wordt 30 maart gepresenteerd. Het is een lekker dik boek, dus veel leeswerk.
Jaap Surink, Molen Sluispolder: Volgens de aannemer staat de molen voor de zomer op z’n plek. Voor januari 2013 moet de restauratie klaar zijn in verband met de subsidieverstrekkers.
Gerard Kamp, Dorpshuis: ** 21 April is de officiële heropening van het dorpshuis. Er is een mooi dagprogramma samengesteld.
** Volgens de statuten moet het Dorpshuisbestuur aan de Dorpsraad meldden dat zij thans op zoek zijn naar een nieuw, liefst vrouwelijk, bestuurslid. Co Vlaar deelt bij monde van het dorpsraadbestuur mee dat de dorpsraad niet bewust gaat zoeken naar een bestuurslid voor het dorpshuis. Ria Balk: het bestuur bestaat officieel uit 9 personen, nu zijn jullie met z’n 8en. Is het wat om terug te gaan naar 7 bestuursleden?
Lindy Kleimeer, handbal: ** De handbal en de judo zijn samen ingedeeld voor de DEEN jeugdactie. Op 12 mei zullen jeugdleden bij DEEN Wervershoof actief ‘flippo’s’ werven voor de verenigingen. Ook in de kantine kan je je ‘flippo’s’ inleveren.
** Ook het handbalbestuur is op zoek naar een bestuurslid.
Ria Balk, De Eendragt: ** Zijn ook op zoek naar een bestuurslid.
**Op maandag 26 maart is de jaarvergadering, men is bijna rond met een nieuw stuk. Jammer genoeg leggen diverse leden in de lappenmand.
Edward Roozendaal, Kostersfonds: Er zijn geen nieuwe aanvragen binnengekomen. De financiële middelen zijn ivm de crisis wat beperkt. Nieuwe aanvragen zijn altijd welkom.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Dit jaar bestaat Vrouwen van Nu 75 jaar. Zij vieren dit binnen de eigen gelederen met de 81 leden.
Aaf Korver, ANBO: Vandaag houdt de ANBO haar jaarvergadering. Volgende week is er vanuit O&O een bijeenkomst over ‘vergeetachtig…… of dementie’.
Piet Butter, SOOS: De SOOS kent slechts 12 leden. Opgeven is geen optie. Mocht de SOOS weg raken, dan komt het niet meer terug.
Co Vlaar, Hauwert in Concert: Vrijdag 23 maart is er in het kerkje een optreden van Unicorn, een Iers folkorkest.

7. Enquête 2011 en verkeerszaken met werkgroep uit het dorp
In de vorige vergadering zijn de resultaten uit onze enquête gepresenteerd. Er is een lijst van ‘actiepunten’ opgesteld. We hebben overleg met de gemeente gehad en alle punten doorgesproken. De meeste van deze punten komen op het GVVP. Diverse bewoners hebben zich naar aanleiding van de enquête bereidwillig getoond om mee te denken over de actiepunten. De eerste bijeenkomst was vorige week woensdag, hier in het dorpshuis. Er is een werkgroepje gevormd die nadenkt over de invulling van het parkeerterreintje aan het einde van de Boxwoudstraat. En men wil nadenken over ‘onveilige’ punten in/om/rond de Dorpsstraat Hauwert.
Bart neemt puntsgewijs de ‘actiepunten’ door.
Jan Burger: de gemeente heeft in het APV staan dat de vervuiler verplicht is de vervuilding op te ruimen. Doet hij dat niet, dan wordt de nota van het schoonmaken naar de vervuiler gezonden.

8. Toelichting opzet toekomstscenario’s Hauwert door o.a. universiteit van Wageningen
Zoals bekend isDorpsraad Hauwert door de gemeente benaderd om mee te doen aan een onder-zoek van de universiteit van Wageningen over toekomstscenario en dorpsvisie. De Dorpsraad wil graag weten wat Hauwert aantrekkelijk maakt om hier te wonen en hoe houden we het zo. Er zijn thema’s / vragen hierover opgesteld. Het onderzoek wordt verricht door (max. 60) studenten die in juni langs de huizen komen. De uitkomsten kunnen we meenemen in de meerjarige agenda van de dorpsraad.
Jaap Surink: in het streekplan van de provincie Noord-Holland wordt Hauwert als voorbeeld gesteld hoe nieuwbouw geïntegreerd kan worden in het dorp.

9. Rondvraag
Jaap Surink: We hebben het in de vergadering gehad over de parkeerplaats in de Boxwoudstraat. Volgens ‘geruchten’ staan er ’s nachts duistere auto’s op de parkeerplaats nabij de kerk. Wat moeten we hier tegen doen? Carlita heeft de wijkagent gesproken en die adviseerde 112 te bellen en zeggen dat het overlast in Hauwert betreft. De politie reageert dan snel.
Paul Baars: staat een foutje in de aankondiging van de volgende dorpsraadvergadering. Het is geen 7 juni, maar 13 juni.
Lindy Kleimeer: Mogen de kleedkamers van het dorpshuis al met ingang van 1 april worden gebruikt, als de handbalseizoen weer begint? Volgens Gerard Kamp is het wachten op de definitieve oplevering, voordat mensen gebruik mogen maken van de ruimtes. Vragen over de gymzaal kunnen aan Dirk Schermer of Gerard Kamp worden gesteld.
Gerard Kamp: De parkeerstrook voor het dorpshuis gaat binnenkort op de schop. Wordt opnieuw aangelegd door de gemeente.
Jan Burger: **Dorpsraad Oostwoud-Midwoud schermt ermee dat dorpsraad Hauwert achter hun acties tegen de gasboringen staan. Klopt dit? Nee, mocht er informatie over de gasboringen zijn dan informeren wij de inwoners slechts. In april zal er een grote informatieavond over de gasboringen worden gehouden.
** Aanstaande vrijdag houdt Dorpsraad Wervershoof een politiek café. Onder meer wordt er over de opvang van buitenlandse werknemers gesproken.
** De gemeente heeft in samenwerking met de officier van justitie en de politiechef West-Friesland een veiligheidsavond gehouden. Was een goede avond. Er was een discussie over veiligheidscamera’s in Medemblik. Mochten deze er komen, dan wordt er met de beelden niets gedaan.
Ria Balk: De infogids schiet lekker op. De advertenties van de middenstanders beginnen binnen te lopen. Heb je een ideetje voor de omslag, meld het ons. Ideeën zijn van harte welkom.
Edward Roozendaal: **Hoe lang duurt precies de proefboring, er is onduidelijkheid over. Co deelt mede dat het intensief proefboren ongeveer 2 tot 3 weken duurt. De boortoren is 30 meter hoog. Na de proefboring wordt bekeken en bekend gemaakt of het rendabel is langdurig naar gas te boren.
** In de oude Papenveer zijn ter hoogte van nr. 12 drie verkeersremmers geplaatst. Wist de dorpsraad hiervan? Ja, dat klopt. De bewoners hebben in september/oktober een brief hierover gehad.

10. Sluiting
Om kwart over tien sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.
De volgende vergadering is dus op 13 juni.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 18 januari 2012

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 18 januari 2012

1. Opening
Even na achten opent Bart de vergadering, de 1e in het nieuwe jaar. Zo dadelijk zullen de uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd. Ook is er een inventarisatie van het welzijnsbeleid, geprensenteerd door de gemeente.
Namens de gemeenteraad zijn burgemeester Streng en wethouder Kuypers aanwezig. Daarnaast zijn er 2 leden van stadsraad Medemblik en 2 vertegenwoordigers van de Vereniging van Kleine Kernen (VvkKNH) aanwezig.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Post en mailverkeer
** Uitnodiging van Vermillion Oil ontvangen om een boorinstallatie te bekijken. Vermillion Oil wil dit jaar in het Egboetswater naar olie boren. Er is een handtekeningenactie vanuit Oostwoud gestart.
** Minke Jellema, kernconsulent, heeft enkele kleine dorpen benadert of zij mee willen doen aan een onderzoek van de Vrije Universiteit over toekomstsecenario en dorpsvisie. Wognum en Hauwert zijn uitgekozen om mee te doen. 13 februari is hierover een bijeenkomst in het gemeentehuis.
** Er is antwoord gekomen van het college op onze brief inzake het rookbeleid in het dorpshuis. Het college vind dat de wet nageleefd moet worden. Het college is geen partij, het dorpshuisbestuur is aan zet. We hebben officieel nog geen reactie op deze brief van het dorpshuisbestuur gehad.
** Er is een klacht binnengekomen over parkeren en snelheid op de Papenveer.
** Op maandag 23 januari is er overleg tussen bestuur dorpsraad en vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap over verkeerssituaties in Hauwert.
** De dorpsraad wil geen gebruik maken van een presidiumvergadering in combinatie met een dorpsraadvergadering.
** Hebben een uitnodiging gehad voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Tijdens deze receptie kreeg Annemiek Schouten de zilveren waarderingsspeld van de gemeente voor al haar vrijwilligerswerk.
** Dorpsraadlid Sandra Nan heeft een zoon gekregen: Tom.
** De gemeentelijke subsidie voor de dorpsraad is met € 500.- gekort, dit omdat de dorpsraad positief banksaldo heeft.
** Aan de hand van luchtfoto’s gaat ruimtelijke ordening samen met een bouwinspecteur niet-vergunningsplichtige bouwwerken controleren. Daar waar noodzakelijk, wordt actie onderno-men.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 9 november 2011
Bij punt 3, post:
De vergadering ziet graag dat ook de wegen Vok Koomenweg, Notweg en het Westend worden aangepakt door het Waterschap.

5. Presentatie enquête leefbaarheid 2011 (PowerPoint)
Samenvatting:
Hauwert heeft zo’n 260 gezinnen, daarvan hebben er 110 gereageerd wat resulteert in een percentage van 42% Het is daarmee een representatieve enquête.

De hoofdconclusie is dat de bewoners in zijn algemeenheid in hoge mate tevreden zijn over hun leefomgeving. 93% is tevreden tot zeer tevreden. 7% matig. De kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral beoordeeld op verkeerskundige zaken. De verkeersdruk in zijn algemeen met de wegvervuiling in de zaai- en oogsttijd zijn storende elementen. 64% is tevreden maar 36% heeft daar in meer en mindere mate zorgen over. De verkeersdrukte met hard en roekeloos rijden wordt door 68% als een last ervaren. Over onderwijs en kinderopvang zijn de bewoners in meerderheid tevreden, 77%. Het winkelaanbod wordt uiteraard als gering bestempeld maar dat wordt door velen als begrijpelijk gezien. Over de voorzieningen voor ouderen is men redelijk tot zeer tevreden maar voor jongeren wordt het als mager gezien. Een punt dat er ook zeer positief uitspringt is de waardering voor de sociale ondersteuning/ mantelzorg. 80% is tevreden. Dat geldt ook voor de welzijnsvoorzieningen.

De mate van veiligheid ligt wat genuanceerder. 67% voelt zich in en om het huis en op straat niet onveilig maar is wel veel voorzichtiger geworden. De inbraakgolven en molest uit 2011 zijn veelvuldig als probleempunt genoemd. De ontwikkeling van de buurt als zodanig wordt er niet echt slechter op. Toch spreekt 18% van een achteruitgang, 51% vindt dat buurt gelijk is gebleven en 31% vindt dat het beter is geworden.

Opvallend is voorts dat zo’n 82% van de respondenten aangeeft dat men over 10 jaar nog steeds in de huidige woning wil wonen. Dat heeft een grote voorkeur. 10 % denkt dan buiten Hauwert te wonen. De behoefte aan starters en seniorenwoningen zal frequent gemonitord moeten worden.

De resultaten zijn voor de dorpsraad aanleiding om met o.a. gemeente en waterschap actiepunten op te zetten over het verbeteren van de kwaliteit van het wegdek, de intensiteit van het verkeer in relatie met mogelijkheden om te hard rijdend en sluipverkeer te weren en de kruispunten Heemraad Witweg en Zwaagdijk/ Action aan te passen. Overige aandachtspunten liggen op het terrein van de toename van criminaliteit, beperking van wegvervuiling door de agrarische sector. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om in werkgroepverband de punten nader uit te werken. Mantelzorg is een sociale pijler van belang voor de hoge mate van welbevinden anno 2012. Zorg voor elkaar is nu heel gewoon maar is dat over ca. 10 jaar nog zo? Dit punt kan raakvlakken hebben met ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben en waar middels de WMO (adviesraad) aandacht voor zal worden gevraagd.

Reacties na de presentatie:
Burgemeester Streng vindt het goed om zelf onderzoek te doen. Liefst om de 2/3 jaar, zo blijf je actueel. Maak een lijstje van de belangrijkste punten Het is een goed initiatief om met een verkeerswerkgroep en iemand van VVN samen te komen om na te denken over mogelijke oplossingen.
Wethouder Kuypers vindt dat de dorpsraad het goed heb aangepakt middels goede vragen. De Hauwerter bevolking staat positief in het leven. Is wel ontevreden over het verkeer en de criminaliteit.
Vereniging van kleine Kernen: een prima meting en beschouw deze meting als nul-meting. Belangrijk is dat inwoners nadenken waarom men voor Hauwert kiest. Hoe ziet Hauwert er over 10 jaar uit. De trend is dat de jeugd wegtrekt. Mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, ondanks dat ze minder mobiel worden / meer zorg nodig hebben.
Dhr. Postma: het is belangrijk de jeugd redenen te geven om in Hauwert te blijven wonen. De jeugd van nu zijn de mantelzorgers van de toekomst.

Een inwoner van de Boxwoudstraat: er is ontzettend veel poepoverlast van de eenden uit de Papenveer. Mensen voeren de eenden brood, met een rattenplaag tot gevolg. Dit punt wordt meegenomen naar de gemeente.
De volgende personen geven zich op voor een nog op te richten commissie, die aan de slag gaat met de uitkomsten van de enquête:
Ronald van Kalteren, Lidy van Klaveren, Ina van Klaveren, Paul Baars, Koos Groot en Elly Steunenberg.

6. Inventarisatie Welzijnsbeleid door de gemeente
De gemeente is bezig met de inventarisatie van het welzijnsbeleid en gaat alle kernen langs. Dhr. Kuypers (vervanger van Jolanda Willemsen) wil middels stellingen de mening van de vergadering over bepaalde zaken weten. Belangrijk is dat voorzieningen op peil te houden, ondanks minder financiën.
Enkele stellingen waren:
– Vergrijzing is meer een uitdaging van een risico
– Beter voorziening op een lager nivo, dan geen voorzieningen en goede voorzieningen in een hoofdkern.
– Onderwijs ten koste van alles behouden.
– Zorg en vergrijzing neemt toe. Er komt een grotere vraag naar zorgvoorzieningen. Bv. Centrale bejaardenwoningen.
– Sportieve voorzieningen zijn belangrijk voor Hauwert.
Naar aanleiding van de reacties wordt er een rapportage gemaakt.

7. Rondvraag
Vanwege de lange duur van de vergadering besluit Bart dat dit punt niet wordt behandeld.
Elly Steunenberg meldt nog wel op dat 27 maart een herhalingscursus wordt gehouden m.b.t. reanimatie d.m.v. AED-apparatuur. Mensen kunnen zich opgeven bij Elly.

8. Sluiting
Kwart voor tien sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.
De volgende vergadering is op 14 maart, dit is tevens de jaarvergadering.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 9 november 2011

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 9 november 2011

1. Opening
Even na achten opent Bart de vergadering, de laatste in 2011. Namens de gemeenteraad zijn Dirk Steltenpool en Cees Tuinman (beide VVD) aanwezig. Bericht van verhindering: Sandra Vriend, Jan Does, Jan Burger, Karin Sijm en Aaf Korver. Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Er zijn zo’n 110 enquêtes teruggekomen. Een groot respons gezien het aantal woningen, 275, in Hauwert. Twee derde van de enquêtes zijn geteld, de opmerkingen op de enquêtes zijn nog niet meegenomen. In januari is de enquête volledig uitgewerkt en wordt hij gepresenteerd richting de leden van de dorpsraad, de burgemeester en het college.
Hoe klein Hauwert toch is, de uitslagen worden verdeeld in ‘wijken’ het Westend, de Zak, de Boxwoudstraat/Papenveer en de Tuinstraat/Heemraad Witweg. Onderling zijn er verschillen te zien.
Piet Butter wil nog wel opgenoemd hebben dat het wegdek in het Westend zeer slecht is.

3. Post en mailverkeer
– Uitnodiging bijeenkomst dorpsvisie in Nieuwe Niedorp. Wat zijn je sterke en zwakke punten het dorp.
– 17 november 2011 presentatie sector ruimte van de gemeente.
– De vergadering van de gezamenlijke dorpsraden is afgezegd en opgeschort. Er waren weinig gezamenlijke punten.
– De enquête kernenbeleid.
– Diverse zaken van andere dorpsraden.
– We zijn in conclaaf met het Waterschap. Er wordt bekeken of het mogelijk is dat er op de hele Tuinstraat weer een maximum snelheid van 50 km. gaat gelden. Ook het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan is aangekaart. De kruising Tuinstraat, Zwaagdijk, Action is een aandachtspunt. Evenals het slechte wegdek van de Notweg.
– Er komen geen speeltoestellen op het speelterrein in de uitbreiding van het Egboetswater. Het is een natuureiland, het is laagland en dus drassig. Er komt nog wel beplanting.

De dorpsraad heeft een brief over het rookbeleid verzonden naar de gemeente. Deze brief staat ook in de Dorpskoerier. Het rookbeleid is een terugkerend onderwerp in de dorpsraadvergade-ring. Middels deze brief hoopt het dorpsraadbestuur duidelijkheid te verkrijgen. Er zijn spanningen tussen rokers en niet-rokers. Het dorpsraadbestuur adviseert nu men toch met de verbouwing bezig is, een rookruimte te creëren voor de rokers. Met 3 a 4 weken hopen we een reactie te mogen ontvangen van de gemeente.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 september 2011
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen.

5. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Genootschap: we zijn druk doende met het jaarboek. Medio maart/april wordt het boek gepresenteerd.
Jaap Surink, Zanglust: heeft dringend behoefte aan mannelijke leden
Ria Balk, de Eendragt: aanstaande zaterdag is de uitvoering. Het is een leuk stuk, vele kaarten zijn al verkocht.
Paul Baars, IJsclub: afgelopen zondag was de Egboetsloop. Er was veel animo onder de jeugd. De IJsclub hoopt met financiële hulp van het Kosterfonds en de KNVB tot aanschaf van nieuwe verlichting over te kunnen gaan.
Edward Roozendaal, Kosterfonds: de renteopbrengsten zijn, vanwege de financiële crisis, minimaal. Er zijn weinig aanvragen binnengekomen.
Lindy Kleimeer, Handbal: een nieuw D-team heeft zich gevormd. Bestaat merendeel uit kinderen uit Midwoud.
Koos Groot, judo: oefent nu, vanwege de verbouwing van de gymzaal, in Zwaagdijk-Oost.
Koos Groot, Molen Sluispolder: de bouwer is nu weer bezig, zat even krap met zijn tijd. Juni 2012 zal de molen waarschijnlijk gereed zijn.
Co Vlaar, Hauwert in Concert: aanstaande vrijdag is er weer een concert in het kerkje. Marleen Wester treedt met ‘Sil vous plait’ op. Komt allen.

6. Rondvraag
Dirk Steltenpool: Fortis en Bouwbedrijf Scholtens hebben plannen ingediend ter ontwikkeling van de Kromme Leek. De Raad heeft hier niet mee ingestemd.
Gerard Kamp: vraagt zich af hoe het zit met de infogids. In grote lijnen is het boekje klaar.
Piet Butter: wat is de stand van zaken met betrekking tot de gastoren? De provincie heeft het goedgekeurd. Het gaat nu richting de gemeente. Men kan nog bezwaar indienen.
Jaap Surink: de aannemer zit goed op schema voor wat betreft de verbouw van de gymzaal. De verwachting is dat voor de kerst de betonvloeren worden gestort. De planning is dat eind februari de verbouwing gereed is.

7. Sluiting
Kwart voor negen sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.
Op 18 januari is de volgende dorpsraadvergadering, hierin zal de enquête en de uitkomsten op PowerPoint worden gepresenteerd.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 14 september 2011

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 14 september 2011

1. Opening
Om 8 uur opent Bart de vergadering, de 1e na de vakantie. De vergadering kent een grote opkomst.
Punt 8 (politie over diefstal en molest) wordt na voren geschoven, daar de politie in geval van calamiteiten opgeroepen kan worden.
Namens de gemeenteraad zijn Dirk Steltenpool (VVD) en Jaap Burger (PvdA) aanwezig.
Bericht van verhindering: Co Vlaar.

2. Politie over diefstal en molest
Naar aanleiding van de dubbele overval op Maarten Visser en de recente inbrakengolf in Hauwert bezoeken Koos Bakker (wijkagent politie), Dirk Appel (leider WoningInbrakenTeam) en Anita van Roosendaal (ambtenaar openbare orde en veiligheid) op ons verzoek de vergadering.
Het aantal woninginbraken in de gemeente Medemblik kent een grote stijging. Tot begin september werden er, geregistreerd, 133 woninginbraken gepleegd, waarvan 3 in Hauwert. De donderdag- op vrijdagnacht is ‘populair’ bij het inbrekersgilde, gevolgd door de zaterdag- op zondagnacht. De maand juli (vakantiemaand) is echt een uitschieter.
Bij een inbraak komt de politie langs voor aangifte en zal de forensische politie (voorheen de technische recherche) op zoek gaan naar specifieke zaken. Bv. Opsporing DNA, inbraaksporen, achtergebleven kledingstukken.
Vanwege de grote stijging van het aantal woninginbraken is het WIT-team opgezet. Staat voor WoningInbrakenTeam. Belangrijk is ook de burger attent te maken, wat zij kunnen doen ter voorkoming van woninginbraken. Als een caravan voor de deur staat, ‘weet’ de inbreker dat de woningeigenaren op vakantie gaan. Kinderen die op sociale media vermelden, dat ze vanaf die datum op vakantie gaan. Hou de woning ook in de vakantieperiode bewoonbaar. Haal de post weg en leg deze op een niet zichtbare plek neer, sluit spullen goed af en leg ze niet in het zicht. Registreer van apparatuur het merk, type, nr. zodat de politie in geval van het terugvinden van de goederen, deze spullen bij de rechtmatige eigenaar terug kunnen brengen. Ook kan de politie de verdachten dan linken aan die bepaalde woninginbraak.

De gemeente zit aan de preventieve kant. De gemeente is bezig met Burgernet. Hierbij ontvangen mensen automatisch een sms’je wanneer er iets in hun straat gebeurt. Burgers worden zo meer betrokken gemaakt. Er is een folder met informatie over het politiekeurmerk. Hierin staat precies vermeldt wat je kunt doen om je huis beter te beveiligen, o.a. door middel van goedgekeurde sloten. Dit kan een verlaging van de verzekeringspremie tot gevolg hebben.

Na een uur sluit Bart dit punt af en bedankt Koos, Dirk en Anita voor hun aanwezigheid.
Na de pauze gaat de vergadering verder met de mededelingen.

3. Mededelingen
Voor de vakantie werd geconstateerd dat de opkomst op de DR-vergadering steeds minder werd. Er is een mail uitgegaan naar die leden die niet veel kwamen. Dit leidde tot 2 reacties, zij waren vanavond jammer genoeg verhinderd. Drie verenigingen hebben nog niet gereageerd.

In mei heeft een groep jongeren in samenwerking met de jongerenwerker een avond georganiseerd voor de jeugd van 10 tot 15 jaar. De avond was zeer succesvol. De bedoeling is nu iets te organiseren voor de jeugd van 16 jaar en ouder. (Er is onlangs contact geweest met de jongerenwerker en het plan is om iets in de kerstperiode voor deze groep te organiseren)

Op 9 november komt het college langs. Herijking welzijnsbeleid komt aan de orde. Welke punten zijn voor Hauwert van belang? In voorbereiding tot deze bijeenkomst heeft de DR een eigen enquête opgezet waarin de leefbaarheid in Hauwert aan de orde komt. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het overleg met het College. De enquête wordt huis-aan-huis verspreid. Ook via de e-mail kunnen inwoners de enquête invullen.
4. Post en mailverkeer
** Afscheid Theo van Eijk als burgemeester op 4 juli 2011.
** Uitnodiging voor brainstorming meerjarig WMO beleidsplan op 5 juli 2011.
** Uitnodiging installatie burgemeester Frank Robbert Streng op 7 juli 2011
** Info over het gemeentelijk verveer en vervoerplan en de verzamelde reacties, 9 augustus. (aanvullende opmerkingen verzonden)
** 7 september, uitnodiging bijeenkomst ‘behoud van leefbaarheid van de kernen in een tijd van bezuingingen’
** 8 september, brief met uitleg beleidsregels subsidie 2012 via de website
** Uitnodiging voor wedstrijd ‘kern met pit’ van Heidemaatschappij, 8 september.
** Uitnodiging intrede ds. C. Th. Mataheru op 18 sept. in de kerk van Twisk. (Thomas gemeen-te)

5. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 8 juni 2011
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Wordt samengevoegd met de rondvraag. Gezien de duur van deze vergadering wordt de leden verzocht alleen dringende zaken aan de orde te brengen.

7. Evaluatie kermis
Hans Laan is er namens het kermiscomité. Het comité heeft geprobeerd een gevarieerd programma aan te bieden. Bedankt het handbalcomité voor hun inzet en het beheer van de tentjes. Er was gelukkig veel animo voor het georganiseerde. De financiële cijfers van dit jaar zijn nog niet rond.
Uit de vergadering komt het verzoek volgend jaar extra attentie met glaswerk op kermiskar op maandagochtend. Er lag veel glas op de weg. Hans neemt dit mee.
Vanuit de vergadering komt een groot compliment voor het comité voor al hun werkzaamheden.

8. Rondvraag
Piet Laan: **Hoe staat het met de telefoongids? Nu de vakantie ten einde is, wordt deze weer opgepakt.
** De speelweide in het Egboetswater heeft te kampen met wateroverlast. Wordt teruggekoppeld met het Recreatieschap. Zij zijn de beheerder hiervan.
Maarten Visser: ** Wil iedereen heel erg bedankten voor alle attenties, in welke vorm dan ook, die hij mocht ontvangen naar aanleiding van de overvallen. Wordt al zeer warm ervaren. Burgemeester Streng was zelfs voor zijn officiële installatie bij Maarten langsgeweest.
** Heeft formulieren van Slachtofferhulp bij zich. Kunnen bij hem worden afgehaald.
Piet Butter: Het ouderwerk / soos loopt al enkele jaren zeer moeilijk. Om het nieuw leven in te blazen / van de grond te krijgen zullen alle doelgroepleden binnenkort een schrijven ontvangen voor de grote bijeenkomst op 28 september.
Piet Bankersen: Het rookbeleid is nog steeds een groot probleem in het dorpshuis. Hoe kan dat? Er is toch wetgeving hierover.
Jaap Burger: heeft een bestuurlid van het dorpshuis hierover aangesproken die beaamde dat hierover wetgeving was, maar dat er niet op gecontroleerd werd.
De gemeenteraad heeft op 4 juli een informatienota ontvangen daarin stond vermeld dat men alle besturen van dorpshuizen in de gemeente Medemblik had gesproken en dat iedereen zich aan de regels hield. Naar aanleiding hiervan heeft Jaap een brief geschreven naar het dorpshuisbestuur van Hauwert, met een verzoek een reactie hierop. Jaap leest de brief voor:
Conclusie: het bestuur ageert wel richting de beheerder Rob Thepen, maar onderneemt geen actie, het heeft voor het bestuur geen prioriteit. Naar aanleiding van deze reactie onderneemt Jaap Burger actie.
Duidelijk is dat er grote problemen zijn tussen het bestuur van het dorpshuis en de beheerder.
De problemen spelen al jaren.
Gerard Kamp: ** Als bestuurder van het dorpshuis zet ik mij in voor het rookbeleid. Jammer dat het zo gaat. Neemt bovenstaande punt mee naar het bestuur.
** Aanstaande maandag start de aannemer met de verbouw. De voortgang kan men in de gaten houden via de Dorpskoerier. De verenigingen kunnen gebruik maken van de gymzaal in Zwaagdijk-Oost.
Ria Balk: Is blij dat de kerkklok het weer doet.
Jaap Burger: Het fietspad op de Tuinstraat is een complete mislukking. Het is zeer gevaarlijk omdat schoolkinderen nu de weg moeten oversteken om op het fietspad te kunnen komen.
Aaf Korver: ** Graag aandacht voor het IVN. Zij hebben hun onderkomen in het Egboetswater. Komende zaterdag is er een natuurwerkdag. Jammer genoeg valt dit samen met de Rabo-fietstocht.
Op zondag 25 september wordt er in het Egboetswater tussen 11 en 4 uur diverse activiteiten georganiseerd.
** Het fietspad dat eindigt bij ‘Robachers Watermolen’ is een gevaarlijk punt geworden, er is door de bomen weinig zicht op de weg. Aaf neemt hierover contact met meldpunt van de gemeente.

9. Sluiting
Om kwart over tien sluit Bart de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 9 november gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 8 juni 2011

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 8 juni 2011

1. Opening
Om 8 uur opent Bart de vergadering, de laatste voor de zomervakantie.
Namens de gemeenteraad zijn Esther Zijl (PvdA) en Luiten Plekker (Gemeentebelangen) aanwe-zig. Ook Minke Jellema (kernconsulent) is aanwezig.
Bericht van verhindering: Co Vlaar, Harry Bakker, Lindy Kleimeer en Ria Balk.

2. Mededelingen
Sandra en Annemiek zijn naar het vooroverleg van de gezamenlijke dorpsraden geweest. Al jaren is Hauwert kritisch over de meerwaarde van deze bijeenkomst. Er is weinig of geen animo.
Besloten is dat er 2 keer per jaar op een vast moment onderwerpen worden verzameld om te bekijken of het overleg van de dorpsraden met de gemeente door moet gaan. Zijn er geen punten, dan wordt de bijeenkomst afgeblazen.

Op 13 mei was er een gezellige avond in het dorpshuis voor de jeugd van 10 tot 15 jaar. Negen jongeren hadden zich hiervoor ingezet. Via de jongerenwerker Mauro Avaltroni was een goede dj aangetrokken. Na een rustig begin, gingen alle jongeren de vloer op. De zaal was leuk aangekleed. De avond is bekostigd met geld van de Hauwerter Kids. In september komt het ‘bestuur’ weer bijeen met de jongerenwerker om iets te organiseren voor de oudere jeugd (16-23 jaar). Het streven is dat deze enthousiaste groep jongeren een officieel bestuur gaan vormen. Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden en wordt er teruggekeken op een geslaagd evenement, waarbij kleine verbeterpunten zijn doorgesproken.

De Connexxion-bus is, na 7 maanden overlast, verleden tijd. De route door Midwoud is weer berijdbaar.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, afscheid burgemeester Van Eijk op maandag 4 juli (van 19.30-22.00 uur)
Bestuur Dorpshuis, jaarvergadering dd. 22 juni, aanvang 20.00 uur.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 9 maart 2011
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Berichten van de leden (verenigingen)
Gerard Kamp, dorpshuis: Het is nog niet duidelijk wanneer er met de vernieuwbouw van het dorpshuis/gymzaal begonnen kan worden. Er is bezwaar aangetekend. Mogelijk dat op de jaarvergadering van het dorpshuis een en ander duidelijk wordt.

Paul Baars, ijsclub: De teruggekomen enquêtes zijn meegenomen naar de vergadering. De ijsclub heeft vele nieuwe leden erbij. Mocht het komende winter vriezen, dan komt er een up-to-date verlichting.

Edward Roozendaal, Kosterfonds: De economische situatie zorgt er voor dat de geldelijke rendementen minder zijn dan andere jaren.

Koos Groot, Historisch Genootschap: Het jaarboek is uit, leden die het boek nog niet hebben opgehaald, krijgen hem binnenkort thuisgebracht.

Koos Groot, Molen Sluispolder: De mast is klaar. De draaiende onderdelen zorgen nog voor wat ‘hobbeltjes’.

Koos Groot, Hauwert in Concert: Op 10 juni wordt het laatste concert voor de zomervakantie gehouden. Vele Hauwerters treden er op.

6. Leefbaarheid (onderwerpen/prioriteiten, toelichting tijdens de vergadering
Bart deelt een lijst uit met punten betreffende de leefbaarheid (verkeer, veiligheid, voorzieningen, wonen, activiteiten/recreatie, milieu/natuur, doelgroepen, vervoer (openbaar) en communicatie). De aanwezigen op de vergadering krijgen het verzoek alle onderdelen een cijfer te geven, waarbij het cijfer 1 voor de hoogste prioriteit staat. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid hun hoogste en laagste prioriteit kenbaar te maken (met redenen). Het bestuur zal naar aanleiding van de uitslag met een leefbaarheidenquête komen). Luiten Plekker adviseert het bestuur gebruik te maken van al bestaande vragenlijsten. Op de vergadering van september komt dit punt weer ter sprake / op de agenda.

7. Rondvraag
Piet Butter: ** Eigenlijk hoort punt niet op deze vergadering, maar wil er toch wat over zeggen. Schandalig dat het afscheid van burgemeester Van Eijk zoveel moet kosten in deze tijd van fikse bezuinigingen. Het is een droevige situatie. De gehele vergadering kan zich in de mening van Piet vinden.
** Nagekomen punt: Op de tekening van de uitbreiding van het Egboetswater stond nog een speelweide / trapveldje getekend. Hoe staat het ermee?
Gerard Kamp: De groenvoorziening bij het wandelpad groeit welig. Mensen lopen nu zelfs op de weg. Diverse mensen hebben over deze situatie contact opgenomen met het meldpunt, maar tot nu zonder resultaat. Minke Jellema sluit het kort met het meldpunt.
Luiten Plekker: Er moet 5 miljoen worden bezuinigd. Morgen wordt de kadernota 2012 besproken. Adviseert de Dorpsraad deze goed in de gaten te houden.
Edward Roozendaal: ** Het rookbeleid wordt in het dorpshuis regelmatig overtreden. Dit zorgt voor overlast, mensen komen niet in het Dorpshuis vanwege de overlast. Gerard Kamp deelt mede dat het een moeilijk punt is. Er wordt niet gecontroleerd, dus worden er ook geen boetes uitgedeeld. Het bestuur van het Dorpshuis kan de beheerder alleen verzoeken het rookbeleid na te leven.
Esther Zijl deelt mede dat de gemeente ook niet veel kan. De handhaving loopt via de voedsel- en warenautoriteit. Over enkele maanden komt het rookbeleid weer op de agenda van de gemeente.
** Maakt zich zorgen over de opkomst op de dorpsraadvergaderingen. Sommige mensen komen structureel niet. Is het niet wat om die verenigingen weer eens te benaderen. Zij zijn immers ook lid van de Dorpsraad. De Dorpsraad neemt aktie.
** Is er nog iets bekend over de gasboringen? Behalve een huis-aan-huis folder, waarin opgeroepen werd tegen de gasboringen te zijn, hebben we niets vernomen.
Nel Hauwert: Er staat een hek op het westkant aan het begin van de Tuinstraat. Waarom? Mogelijk vanwege bescherming van de grond van de gemeente.

8. Sluiting
Om tien over negen 10 sluit Bart de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 14 september gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 9 maart 2011

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 9 maart 2011

1. Opening
Om 8 uur opent Co de vergadering. Co vervangt Bart, die al enige tijd in de lappenmand zit.
Jammer genoeg kent deze jaarvergadering een kleine opkomst .
Namens de gemeenteraad is Dirk Steltenpool (VVD) aanwezig.
Bericht van verhindering: Bart Groot, Jan Burger, Coby Koelink en Ria Balk.

2. Mededelingen
Wanneer er begonnen kan worden met de vernieuwbouw van het dorpshuis hangt samen met de definitieve ontvangst / toezegging van de ILG-subsidie. Je kan 2 x 13 weken uitstel vragen, dan moet definitief duidelijk zijn of er begonnen kan worden. Als er gestart wordt, dan moet het financiële plaatje rond zijn. Een en ander hangt samen met de dorpsveiling van 9 april en de toezeggingen van de aangeschreven fondsen. Als men in april/mei kan starten, dan is de verwachting dat de verbouwing voor het nieuwe jaar gereed is.

Op 25 februari jl. was het overleg van de gezamelijke dorpsraden met B&W. Het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan kwam aan de orde. Voor Hauwert zijn de volgende punten ingebracht:
– Vernieuwing van het kruispunt Hauwert-Heemraad Witweg en Tuinstraat. De bedoeling is het kleinschaliger te maken.
– Verbetering van het wegdek aan het westend.
– Mogelijkheden te bekijken om de verkeersdrukte te verminderen.
Mocht de vergadering nog andere ideeën hebben, meldt het dan.
De uitvoering van bovenstaande gebeurt in combinatie met het planmatige onderhoud.

De dorpsraden en het college zullen gaan bekijken hoe er effectief vergaderd kan worden.

Gasboringen Oostwoud. De insteek vanuit Hauwert is om gasboringen niet stop te zetten. Wel moet bekeken worden hoe de verkeersstroom gereguleerd kan worden.
Bij vooroverleg tussen de dorpsraden Midwoud-Oostwoud en Hauwert met Vermillion Oil kwam naar voren dat de gasboring mogelijk leidt tot geluidsoverlast. De verwachting is dat de maximale bodemdaling 2 cm. zal zijn. De gasboring gebeurt in Oostwoud richting Midwoud. Door Hauwert zal de verkeerstroom plaatsvinden.

Op 3 maart jl. was er een ontmoeting tussen 20 jongeren (leeftijd 12-20) uit Hauwert en de jongerenwerker. De jongeren willen graag iets voor jongeren organiseren en komen morgen hiervoor bij elkaar. De bedoeling is om in eerste instantie enkele activiteiten te organiseren en dan te besluiten of men hiermee door wil gaan. De Hauwerter Kids hebben behoorlijk wat in kas, voorlopig zal dan ook geen subsidie aangevraagd worden. Sandra en Annemiek houden contact met deze groep jongeren.
De jongerenwerker vertelde eerlijk geen zicht op de Hauwerter jeugd te hebben,wegens een gebrek aan hangjongeren.

Rookbeleid in het Dorpshuis. De wethouder praat met het dorpshuisbestuur over het terugdringen van de rookoverlast. Het college gaat na of het rookprobleem ook speelt bij andere dorpshuizen en hoe hun besturen er mee omgaan. Dirk Steltenpool adviseert om na te gaan of er subsidie kan worden aangevraagd voor een apart ‘rookhok’. Mogelijk dat een en ander nog gekoppeld kan worden aan de aanstaande verbouwing.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, op 3 maart was er een Meet en Greet met de raad en het college. Alle dorpsraden konden zich op deze avond presenteren. Er is gesproken over het kruispunt, Hauwert in Concert en de vernieuwbouw van de gymzaal in het dorpshuis. Als streekproduct was de Hauwerter appelsap mee.

Het concept leefbaarheidsonderzoek is binnengekomen. Men heeft Hauwert en Nibbixwoud samengevoegd, daardoor is het rapport niet representatief. De onderwerpen en conclusies hebben veelal betrekking op Nibbixwoud.
Op verzoek heeft de dorpsraad alle reacties gekregen van Hauwerter respondenten.

Connexxion-overlast. Om de drie alternatieve routes in te zetten, kost zeker 2 maanden. Er is voorgesteld om een pendeldienst op te zetten (in spitsuren een lijndienst, de overige uren de buurtbus), maar de kosten, € 40.000.-, zijn wel erg hoog. Desondanks zal Cees Vis dit voorstel volgende week in het college brengen. Een reëler voorstel is om de werkzaamheden aan de Midwouder Dorpsstraat / Buurt versneld af te maken. Mensen die te maken hebben met overlast (zowel nu als in het verleden) als gevolg van deze werkzaamheden, dienen Connexxion en de gemeente aansprakelijk te stellen.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 12 januari 2011
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Bestuurszaken
Verslag van de secretaris. Aaf Korver vindt het jammer dat er in het Egboetswater zoveel hon-den loslopen, terwijl dit officieel verboden is. De honden veroorzaken overlast. In de gemeente Medemblik zijn 2 losloopgebieden.
Financieel jaarverslag. Annemiek geeft uitleg over de financiële stand van zaken. Er zijn 2 opmerkingen. 1. Het Koninginnedagcomité gaat nog achter de toegezegde financiële bijdrage van Rob Thepen aan (tegemoetkoming in de kosten DJ op Koninginnedag) en 2. De financiële buffer van het kermiscomité wordt elk jaar iets minder. Ook dit jaar dient de draaimolen weer gekeurd te worden. Annemiek zal Jeroen Houtsma benaderen en een en ander doorspreken.
Verslag kascommissie. Aaf Korver deelt namens de kascommissie mede dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.
Benoeming kascommissie financiën 2011. Ria Balk heeft al 2 jaar zitting gehad in de kas-commissie. Haar plaats wordt door Corien Butter overgenomen. Zij zal volgend jaar met Aaf Korver de boeken bekijken.
Herbenoeming Co Vlaar, Sandra Nan en Annemiek Schouten. De vergadering gaat met alle 3 de herbenoemingen akkoord.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: De vereniging heeft haar maximaal ledenaantal bereikt, ook veel jonge vrouwen zijn lid. Het programma spreekt dus duidelijk aan. Ook de presentatie op het dorpsfeest leverde nieuwe leden op.

Karin Sijm, Zanglust: Zanglust kent zo’n beetje een wederopstanding. Het is nog even aftasten tussen koor en pianist.

Corien Butter, handbal: Over 2 weken wordt het handbalveld voorzien van een nieuwe toplaag. Er is zicht op een nieuw jong jeugdteam. Het is erg moeilijk sommige teams te behouden.

Jan Does, Dorpskoerier: Op het dorpsfeest hebben alle nieuwe bewoners een abonnement genomen op de Dorpskoerier.

Jaap Surink, Historisch Genootschap Hauwert: **Hebben ook enkele nieuwe donateurs erbij. Zouden eigenlijk het hele dorp nog weer eens door moeten lopen.
** Rond 20 mei wordt het nieuwe jaarboek gepresenteerd.

Jaap Suring, Molen Sluispolder: De fundering en de nieuwe staarten zijn gereed. De toren is grotendeels gerestaureerd. Men is drukdoende met het schilderwerk. In de zomer zal de molen terug geplaatst worden. Als koopje op de dorpsveiling wordt de officiële inbedrijfstelling van de molen aangeboden.

Aaf Korver, ANBO: Heeft deze week z’n jaarvergadering gehad. Het programma voor het komende seizoen is weer gereed.
Op 23 maart wordt de workshop ‘voorkom vallen’ in het dorpshuis van Abbekerk gegeven. Het is een dagvullend programma voor alle ouderen in de gemeente. Deelname is op basis van inschrijving.

Paul Baars, IJsclub: De vereniging heeft richting haar leden een vragenlijst/enquête opgesteld. Er komt een aparte vragenlijst voor niet-leden. De ijsclub hoopt op een grote respons.

7. Terugblik dorpsmeeting 19 februari
De dorpsmeeting was zeer geslaagd. Veel nieuwe bewoners waren aanwezig en vele verenigingen hebben zich gepresenteerd. Dit leverde ook voor de verenigingen veel positiefs op. Het cabaret viel in de smaak. Jammer genoeg was de geluidskwaliteit van de microfoon zeer, zeer slecht.
De helft van de inwoners van Hauwert waren aanwezig.

8. Rondvraag
Dirk Steltenpool: Heeft genoten van deze vergadering, een verademing nu er, in tegenstelling tot vergadering bij andere dorpsraden, geen politieke zaken werden besproken. Het financieel verslag zag er prima uit.

John Groot, Zwaagdijk-Oost: LTO, afdeling West-Friesland houdt zich bezig met de Leekerwoonlanden en de Kromme Leek. Vanwege de terugvallende economie ligt de huizenverkoop stil. LTO, afdeling West-Friesland wil de ‘Hokkeling’ in Zwaagdijk-Oost doortrekken naar de Tuinstraat om het agrarisch verkeer door de dorpslinten te verminderen. Het LTO streeft naar versterking van het agrarisch gebied.

9. Sluiting
Om kwart voor 10 sluit Co de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 8 juni gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 12 januari 2011

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 12 januari 2011

1. Opening
Even na achten opent Co de vergadering. Hij vervangt Bart, die ziek is. Het is de eerste vergadering in 2011. Excuses voor de rommelige opening. Niet iedereen heeft de notulen kunnen lezen, daar deze te laat bij de Dorpskoerier waren aangeleverd. Namens de gemeenteraad is Kees Tuinman (VVD) aanwezig. In het vervolg zal partijgenoot Dirk Steltenpool deze vergadering bijwonen.
Bericht van verhindering: Bart Groot, Elly Steunenberg, Karin Sijm en Jan Burger.

2. Mededelingen
Per 1 januari j.l. is de nieuwe gemeente Medemblik gevormd. Het nieuwe gemeentehuis hield vorige week open huis. Er was veel animo. Afgelopen donderdag werden op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 3 Hauwerters in het zonnetje gezet. Ludo Westrus, Conny Butter en Jannie Rustenburg ontvingen een waarderingsspeld voor hun jarenlange vrijwillige inzet op school en bij diverse verenigignen. Er stond hierover een mooi stukje in de krant.

Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda. Het dorpshuisbestuur is niet aanwezig op de DR-vergadering, zij vergaderen zelf. Op verzoek zullen zij de DR-vergadering na afloop van hun vergadering bezoeken en openheid geven over zaken die nu spelen.

3. Post en mailverkeer
Primo, opheffing miv. 1 januari jl.
Gemeente Medemblik, informatie over exploitatie gasboring Oostwoud
Gemeente Medemblik, op 25 januari a.s. is het 1e overleg Dorpsraden met het nieuwe College.
De gemeentelijke verkeers- en vervoersplan zal op de agenda komen. Betreft harmonisatie van de plannen van de 3 oude gemeentes.
Gemeente Medemblik, agenda overleg Dorpsraden met College
Gemeente Medemblik, de kernconsulente (Minke Jellema) wil graag een leesbaarheidsonderzoek
houden voor de nieuwe gemeente Medemblik.
Gemeente Medemblik, subsidie 2010
Gemeente Medemblik, uitnodiging opening Egboetswater 26 november jl.
De Dorpsraad was aanwezig.
Diverse dorpsraden, informatie Dorpsraadoverleg.
Kees Bakker wil namens de Dorpsraden zitting nemen in de WMO . Hij vraagt steun hiervoor.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 10 november 2010
Pag. 1, mededeling: het ligt in de lijn der verwachting dat de peuterspeelzaal aansluiting zal vinden bij Berend Botje. Er is echter nog onduidelijkheid over toezegging betreffende afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Er wordt nog met elkaar gesproken.
Pag. 1, mededeling: de Zak is herbestraat. Ligt er niet geheel vlak bij, de bobbels worden waarschijnlijk door het verkeer afgevlakt.

5. Dorpse zaken (wat speelt er in het dorp en bij de verenigingen)
Connexxion: De Dorpsraad heeft met Connexxion contact gehad over de overlast. Vandaag heeft de Dorpsraad overleg gehad met Kees Vis (gemeente) over de rijstijl en de schade aan woningen. De gemeente heeft in december hierover contact gehad met Connexxion, er waren te veel klachten. Er zijn 2 voorstellen: 1. de buurtbus neemt een gedeelte van de route van Connexxion over of 2. Connexxion rijdt via de Tuinstraat, Zwaagdijk-Oost, Van de Deureweg. Mogelijk dat deze laatste optie geen mogelijkheid is vanwege tijdsgebrek.
De afspraak is gemaakt om deze 2 opties te bespreken met Connexxion en dat de terugcommunicatie eerlijk verloopt als zaken niet opgelost kunnen worden of als er geen alternatieven zijn.
Uit de vergadering komt de opmerking dat de laatste tijd de snelheid redelijk in de hand wordt gehouden. Het Hoogheemraadschap heeft diverse gaten in het wegdek gedicht en er is iemand met de bus meegereden. Terugkoppeling zal over 2 weken plaatsvinden.
Jongerengebeuren: Hauwerter Kids is een slapende vereniging en vanuit deze vergadering kwam naar voren om te inventariseren of er wat is voor jongeren en wat en of ze het willen? Alle jongeren tussen de 12 en 19 jaar worden voor dinsdag 8 februari (is inmiddels verplaatst naar donderdag 3 maart) uitgenodigd om samen te komen in het dorpshuis. De Dorpsraad wil e.e.a. wel opzetten, maar de kar niet trekken. Hopelijk zal er een groep jongeren opstaan. De gemeentelijke jongerenwerker zal ook op deze avond aanwezig zijn.

Piet Butter: hoewel geen ‘Zanglustman’, is het pijnlijk dat de vereniging ter ziele is. Het is allemaal heel snel gegaan. Was het allemaal echt noodzakelijk? Triest dat het gebeurd is. Co Vlaar: de vereniging is nu even op non-actief, kan desnoods weer opgestart worden. Het is geen operettevereniging meer, maar een zangkoor.

Paul Baars, ijsvereniging: Betreurt het stukje verschenen in de Dorpskoerier van kerst 2010 over de ijspret. Vorig jaar heeft de ijsvereniging een stukje geschreven waarin men uiteenzet waarom men gekozen heeft voor de ijsbaan nabij school. Dit punt wordt weer besproken in de komende bestuursvergadering.
Co Vlaar: mocht er vorstperiode komen is het dan een optie te ‘verhuizen’ van de ijsbaan nabij school naar het uitbreidingsgebied in het Egboetswater? Voorlopig blijft het zo, in jullie komende vergadering kunnen jullie het hebben over de nieuwe werkelijkheid. Piet Bankersen: Het uitbreidingsgebied in het Egboetswater is een cadeautje. Het bestuur heeft hiervoor in het verleden voor gestreden, nu is het er (en maak er gebruik van).

Aaf Korver, ANBO: vanmiddag was er bijeenkomst over genealogie. Eens in de maand komen de ANBO-leden uit de vroegere gemeente Noorder-Koggenland bijeen.
Bij SOOS gaat het moeizaam. In december was er geen SOOS vanwege de sneeuwproest, de maand ervoor ging het niet door, doordat er veel mensen verhinderd waren. De vereniging is kwetsbaar, zitten eigenlijk om leden te springen.

Jaap Surink, Historisch Genootschap: De winterexpositie was goed bezocht. Zijn nu druk bezig met het jaarboek.
Molen Sluispolder: De fundering is gestort. De molen wordt in een werkplaats gerestaureerd. Het zou fijn zijn, als de terugplaatsing in mei/juni zal plaatsvinden.

Lindy Kleimeer, Handbal: Zijn heel blij dat middels het Kosterfonds een AED-apparaat voor de voetbal en handbal aangeschaft kon worden. Als de vorst uit de grond is, krijgt het handbalveld een nieuwe toplaag en nieuwe doelen. Daarna komt de verlichting aan de beurt.

Koos Groot, Judovereniging KIAI: Alles gaat z’n gangetje.

6. In voorbereiding de dorpsontmoeting op 19 februari voor het hele dorp
In het verleden zijn vaak de ‘harde’ zaken (fietspad, woningbouw e.d.) aan de beurt geweest, nu is de leefbaarheid aan de beurt. De dorpsraad heeft op zaterdag 19 februari een avond voor alle Hauwerters (oud en nieuw) georganiseerd, waarbij iedereen met elkaar en met de verenigingen kennis kunnen maken. Big J. & little V. zullen een optreden verzorgen en de verenigingen kunnen zich presenteren. Zorg ervoor dat je als vereniging in beeld komt. Als verenigingen iets willen presenteren, neem dan svp contact op met de Dorpsraad. Uit de vergadering komt de suggestie voor de vereniging badges te bestellen. Ook de grote prikborden kunnen in de hal worden neergezet. Op de beamer zullen foto’s van het dorp worden getoond. Ook verenigingen kunnen foto’s aanleveren.

7. Rondvraag
Nel Hauwert: De trottoir in de Tuinstraat is slecht, ook ligt er veel hondenpoep op het stukje trottoir bocht Tuinstraat – Hauwert. Is er al bekend of het trottoir wordt vernieuwd? Neemt anders zelf contact op met de gemeente.

Edward Roozendaal: Het graf van de gebroeders Koster is bekeken en zal worden opgeknapt.

Jan Does: Het trottoir tussen Hauwert 79 – 91 zal er helemaal weer uitgaan en opnieuw worden gelegd.

Annemiek Schouten: Ria Balk en ik komen binnenkort bijeen de oude dorpsgids door te lopen. Mogelijk komt een nieuwe editie halverwege dit jaar uit.

Het dorpshuisbestuur is ook klaar met vergaderen en onder genot van een drankje kan de vergadering vragen stellen aan het bestuur:

Ria Balk: de kaart die het bestuur van het Dorpshuis heeft verzonden ziet er heel mooi uit. De vraag is: wanneer kan er gestort worden en zijn de verenigingen ook al benaderd?. Antwoord van het bestuur: Dat kan nu al. Er is nu zo’n 1300-1400 euro binnen. In de komende Dorpskoeriers zal een thermometer te zien zijn met daarop de stand. De verengingen moeten nog worden benaderd.
Op dorpsavond van 19 februari wil het bestuur een presentatie geven over de plannen.

Coby Koelink: Vraagt zich namens WIK af waar de vereniging naar toe moet als de gymzaal gerenoveerd wordt. Antwoord Dorpshuisbestuur: Op 26 januari is de gebruikersvergadering en dan komt dit punt ook aan de orde. We moeten het samen oplossen.

Piet Bankersen: Wanneer wordt er begonnen? Antwoord van het bestuur: streefdatum is 1 april en het duurt zo’n half jaar. Zelfwerkzaamheid kan ervoor zorgen dat het bedrag dat ‘het dorp’ moet ophoesten lager wordt. Het Oranjefonds, VSB-fonds, Oliemaatschappij Oil Vermillion en het Westfrieslandfonds zijn aangeschreven voor subsidie. Men hoopt met deze subsidie, plus de bijdragen van de Hauwerters genoeg geld binnen te krijgen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan wordt er mogelijk een dorpsveiling georganiseerd.

8. Sluiting
Rond half 10 sluit Co de vergadering en heeft iedereen wel thuis. Hopelijk kent het dorpsfeest op 19 februari een grote opkomst.
Op 9 maart is de volgende dorpsraadvergadering, tevens is dit de jaarvergadering.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 8 september 2010

1. Opening
Rond 8 uur opent Bart deze eerste vergadering na de zomervakantie en heet iedereen van harte welkom. Speciaal woord van welkom aan Minke Jellema (kernconsulent), Jaap de Knegt (dorpservicepunt) en 2 bestuursleden van dorpsraad Sijbekarspel/Benningbroek.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Harry en Annemiek zijn naar een informatieavond geweest over gasboringen in Oostwoud. Ook Dorpsraad Midwoud/Oostwoud was aanwezig. De verwachting is dat op 2 locaties gas wordt gevonden, de boor is flexibel genoeg om beide putten in een keer aan te prikken.
Er zal in eerste aanleg een 30 meter hoge toren en 10 kantoorunits worden geplaatst. De 40 zeecontainers worden aangevoerd via de A7, de Westfrisiaweg, afslag Hauwert, Tuinstraat, Heemraad Witweg en Pukweg. Voor het opbouwen, boren en het ontmantelen van de toren staat 1 maand. Mocht er gas worden gevonden en men besluit tot gaswinning kan dat mogelijk leiden tot een bodemdaling van 2-3 cm. Een bestemmingsplanwijziging moet nog plaatsvinden. Er kan bezwaar worden aangetekend.

Bart en Sandra zijn op 17 juni naar een bijeenkomst geweest met als thema: “Jongeren betrekken bij je dorp’. De vraag is, is er voor de Hauwerter jeugd genoeg te ondernemen en hoe wordt de jeugd vrijwilliger en hoe hou je ze erbij? De conclusie is dat men jongeren aan kan trekken als er iets tegenover staat (bv. grotere prijzen).
Voor Hauwert wil men, in samenwerking met de kernconsulent, op den duur een enquête opstellen waarbij ook vragen aan de jeugd worden gesteld. Leeftijdscategorie: 12 tot 23 jaar.
Piet Butter: we hebben weinig jeugd, dus houdt ze erbij!

Het laatste deel van de Zak wordt momenteel herbestraat. In principe wordt er alleen herbestraat en komt er een wegversmalling / verkeersremmer ter hoogte van Hauwert 149. Jammer genoeg is er geen publicatie / communicatie geweest over de herbestrating. Ook in het weekend wordt de weg niet geopend. Doordat de Zak lange tijd niet doorrijdbaar is, hebben tuinders, nu er geoogst moet worden, flink overlast. De herbestrating duurt tot half november.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, toekenning subsidie 2010-2011
Gemeente Medemblik, op 24 september beursvloer (diensten van elkaar en met elkaar ruilen)
VvKkNH, op 5 november verkiezing plattelandsparlement
Primo, dorpskrant. Ook bezuinigingen treffen Primo.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 10 juni 2010
Enkele wijzigingen op de notulen:
Pag, 2, punt 5: De uitvoeringen van De Eendragt vindt 13 en 20 november plaats.
Pag. 2, punt 7: moet staan: De gemeente heeft voor de gymzaal het subsidiabele bedrag vastgesteld op ongeveer 1 miljoen.

5. Dorpse zaken
Naar aanleiding van de vraag van de Vrouwen van Nu omtrent regelingen van Jubilea zal Minke Jellema het protocol van de gemeente doorsturen. Aan de hand daarvan zal de dorpsraad beleid hierover maken.

Het ooievaarsnest is geplaatst op het uitbreidingsgebied van het Egboetswater. De initiatiefnemers zijn Maarten Korver, Sjors Vriend en schoonzoon. De paal is gemaakt van een oude telegrafiepaal en het nest komt uit Duitsland. Alle onkosten worden vergoed door de Dorpsraad. De initiatiefnemers hebben als dank een presentje ontvangen. Het duurt waarschijnlijk 3 tot 4 jaar voordat een ooievaar het nest gaat gebruiken.
In oktober vind wellicht de officiële opening plaats.

Met betrekking tot het dorpshuis heeft het ILG de subsidieaanvraag toegekend. Er is nu nog een meningsverschil met de gemeente omtrent het gebruik van de subsidie. De gemeente trekt het ILG-subsidie eerst af van hun toekenning en gebruikt daarna de regeling 40-40-20. Terwijl het Dorpshuis van mening is dat de 40-40-20 meteen in werking dient te komen. Mocht de gemeente doorzetten dan wordt het financiële plaatje wel erg zwaar. Geprobeerd wordt de wethouder op andere gedachtes te brengen. Mogelijk dat andere bronnen aangesproken dienen te worden zoals het Oranjefonds, het uitgeven van obligaties en het houden van een dorpsveiling. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Koos Groot, Historisch Genootschap Hauwert: Op 26 september staat een reis naar Edam op de planning.

Koos Groot, Molen Sluispolder: Het streven is dat het benedengedeelte van de windmolen voor de winter gereed te hebben.

Piet Bankersen: Het biljartseizoen is weer begonnen en enkele nieuwe leden hebben zich aangemeld.

Edward Roozendaal, Kosterfonds: Er is gereageerd op de binnengekomen aanvragen.

Karin Sijm, Zanglust: **Men heeft contact met een paar kandidaat-dirigenten.
** Volgende week zondag wordt de traditionele rommelmarkt gehouden.

Lindy Kleimeer, handbal: ** Met hangen en wurgen heeft men 2 jeugdteams op de been weten te brengen.
** De verlichting rondom het handbalveld is afgekeurd. Men is bezig om sponsors te vinden om nieuwe verlichting te krijgen. Momenteel worden alle thuiswedstrijden ‘uit’ gespeeld.

Elly Steunenberg, wijksteunpunt: ** Tekenen en schilderen begint weer, vanaf oktober kan men weer koersballen.
** De AED-cursus is goed bezocht. De 3 AED’s die in ons dorp hangen worden met ingang van heden 1 keer per half jaar gecontroleerd (was1 keer per maand). Men denkt na om nog een oefenavond te organiseren.

Ria Balk, de Eendragt: Het zijn drukke maanden voor de uitvoeringen.

Aaf Korver, Soos: Op 16 september is de eerste bijeenkomst. Daarna komt men iedere 1e donderdag van de maand bijeen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Aanstaande dinsdag is er een bijeenkomst over erfrecht.

Co Vlaar, Hauwert in Concert: Op 17 september komt een Wervershoofs gezelschap Ierse liedjes zingen in het kerkje. In oktober komt Niels van der Gulik. Door het jaar heen zullen diverse gezelschappen optreden.

7. Terugblik kermis 2010
Er kan op een gezellige kermis terug worden gekeken. Zondag stonden de tentjes vanwege het slechte weer binnen in het dorpshuis. Jeroen Houtsma komt binnenkort met de financiële afrekening. Zaterdagavond was rustig, mede doordat Normaal in Midwoud optrad. Jammer genoeg is niemand van het kermiscomité vanavond aanwezig.

8. Dorpsservicepunt in Hauwert
Voor de zomervakantie is een brief van de provincie de deur uitgegaan omtrent subsidie voor het oprichten van dorpsservicepunten. Over 2 jaar is de subsidie afgelopen. Door bezuinigingen bij het Primo/welzijn sluiten zij de deur per 1 januari 2011.
Sinds 2000 is er een gestage daling geconstateerd van het aantal dorpswinkels. Er is een idee geopperd dat de gemeentes proberen deze terugloop te stoppen. In 2006 is de regeling ‘Dorpswinkels’ gestart. De supermarkt is de laatste dorpswinkel en is exploitabel bij 1500 inwoners.
Enkele soorten dorpsservicepunten:
• Buurtsuper speciaal: gerund door mensen met een handicap (dagbesteding).
• Dorpsservicepunt in MFA: doelstelling is dat mensen elkaar ontmoeten, er is o.a. een leestafel en de plaatselijke ondernemer levert de goederen.
• Seniores priores: wordt gerund door ouderen. In deze ruimte zijn o.a. de Soos, een biljartvereniging en een dorpswinkel aanwezig.
• Commercieel en publiek: In Twisk is in de plaatselijk HUBO een dorpsservicepunt gerealiseerd. De Dorpsraad was daar de initiatiefnemer.
• Dorpsservicepunt in bibliotheek: zij verkopen geen producten.

De doelgroep van de dorpsservicepunten zijn de minder-mobielen. De inbreng van vrijwilligers is doorslaggevend. De oprichting is een langdurig proces. Jaap de Knegt vraagt zich af hoe de vergadering over dorpsservicepunten denkt: wat wil je er in brengen. Belangrijk is de plaatselijke ondernemers erbij te betrekken. We hebben met interesse geluisterd, maar de mogelijkheid voor Hauwert zijn klein. Niemand neemt voorlopig het voortouw.

9. Rondvraag
Ria Balk: Het urnengraf van de gebroeders Koster ziet er onverzorgd uit. Dit hebben zij niet verdiend, gezien hun verdienste voor het dorp. Het moet de eer van het Kosterfonds te na zijn, om het zo te laten. De Dorpsraad neemt contact op met Kosterfonds om hun te verzoeken de urnengraf op te knappen.

Elly Steunenberg: De hobbel op de Tuinstraat is verlaagd, wat is daarvan de reden? Mogelijk dat het verkeer nu weer harder gaat rijden. Harrij Bakker deelt mede dat de hobbel nu voldoet aan de nieuwste normen. Binnenkort komen de belijningen hier weer op.

Jaap de Knegt: Wil even reclame maken voor de bijeenkomst 5 november van het plattelandsparlement, doel contact tussen plattelanders en de provinciale politici.

Dorpsraad Benningbroek/Sijbekarspel: In de concept-structuurvisie (zie ook website van de gemeente) van de provincie staat informatie over hoofd-, sub- en kleine kernen. Misschien kan Dorpsraad Hauwert hier iets mee.

Piet Butter: Heeft verwondering over de lijnbussen. Naast de buurtbus rijden ook 2 lijnbussen door Hauwert (vanwege afsluiting in Midwoud). Is eea. wel rendabel? Voor wat betreft de buurtbus: niet alle chauffeurs rijden de correcte route. De ANBO heeft het verzoek gedaan om de route met de buurtbus iets aan te passen om via bejaardenhuis op de Minnewei te rijden en te keren en vervolgens de vaste route te rijden. Annemiek zal contact met Tinie Herfst-Keet (buurtbus) nemen.

Co Vlaar: Minke Jellema heeft laatst onze bestuursvergadering bijgewoond. Wij zijn een redelijk tevreden dorpsraadbestuur en willen ons richten op de leefbaarheidaspecten, de zgn. zachte kant.

10. Sluiting
Net na tienen sluit Bart de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 10 juni 2010

1. Opening
Rond 8 uur opent Bart de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Namens de gemeenteraad is Engelien Vrieze (VVD) aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van: Co Vlaar (dorpsraad), Edward Roozendaal (Kosterfonds) en Gerard Kamp (Dorpshuis).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Op 18 augustus a.s. maakt het dorpsraadbestuur kennis met Minke Jellema, kernconsulent van de gemeente.

Op de dorpsraadvergadering van 8 september komt Jaap de Knegt langs. Er wordt dan gesproken over de mogelijkheid tot het oprichten van een dorpsservicepunt in Hauwert.

Op de dorpsraadvergadering van 10 november komt iemand langs van de vrijwilligerscentrale. Er wordt dan gesproken wat vrijwilligers voor verenigingen kunnen betekenen. Ook wordt er gesproken over maatschappelijke stages van scholieren en hoe dat voor organisaties / verenigingen interessant kan zijn. Alle verenigingen in Hauwert worden voor deze vergadering uitgenodigd.

Sjors Vriend heeft de suggestie gedaan om ter gelegenheid van de heropening van het Egboetswater een ooievaarsnest cadeau te doen. Het bestuur van de dorpsraad is enthousiast over deze suggestie. George Vriend informeert ons nader over prijs en voortgang.

Dick Schermer en Karin Sijm zijn in april koninklijk onderscheiden vanwege hun verdiensten voor de (Hauwerter) gemeenschap. Felicitaties nogmaals.

3. Post en mailverkeer
Dorpshuis, uitnodiging festiveiten in verband met hun 40-jarig bestaan.
Dorpshuis, programma van eisen m.b.t. de gymzaal.
Gemeente Medemblik, uitnodiging in gebruikname stuw Egboetswater op 1 april jl.
Gemeente Medemblik, uitnodiging bijeenkomst vrijwilligerscentrale en maatschappelijke stages op 25 mei.
Primo, bijeenkomst op 17 juni met als thema ‘jeugd betrekken bij ons dorp’
Primo, informatie over dorpsservicepunten.
De Uitdaging, informatie over een tienerproject voor jongeren van 12 tot 16 jaar om klussen te doen.
Minke Jellema, kernconsulent, wat speelt er in Hauwert? De afgelopen jaren is de ‘harde’ kant wat meer aan de orde geweest, nu komt de ‘zachte’ kant aan bod.
Dorpsraad Midwoud/Oostwoud, a.s .maandag is er overleg over gaswinning nabij de Pukweg. 30-40 jaar terug is daar de bodemlaag in kaart gebracht. Nu is men voornemens om eea. op te starten.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 17 maart 2010
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Berichten van de leden (verenigingen)
Koos Groot, Judovereniging KIAI: Het ledenaantal is goed op peil.

Koos Groot, Historisch Genootschap Hauwert: Het jaarboek is uit en rondgebracht.

Koos Groot, Molen Sluispolder: De provinciale beschikking is rond, het geld is beschikbaar. Twee aanbesteders hebben een offerte gemaakt. In principe kan er begonnen worden.

Paul Baars, IJsclub: Binnenkort komt het bestuur bijeen om de organisatie van wedstrijden op papier te zetten. Men werkt nu nog ‘uit het hoofd’.

Ria Balk, De Eendragt: Beginnen binnenkort met de repetities. 20 en 27 november zijn de uitvoeringen, het betreft 2 eenakters. Fred van Assenbergh is de regisseur dit jaar.

Suzan Entius, Handbal: **Zoals het er nu uitziet zal er volgend seizoen nog maar 1 jeugdteam aan een competitie meedoen. Ideeën hoe men jeugd kan binden, zijn van harte welkom. (Inmiddels hebben enkele meisjes zich aangemeld en kan er een 2e team aan de competitie meedoen).
** Het veld en de verlichting zijn afgekeurd. Men heeft een verzoek tot een bijdrage in de kosten neergelegd bij het Kosterfonds. Verlichting kost € 12000.-. Voorlopig worden er geen avondwedstrijden gespeeld.

Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Het is nu zomervakantie, in september gaan ze weer van start.

Aaf Korver, ANBO: Op 14 september is er een bijeenkomst over erfrecht. Ook wordt er een ANBO-biljartkampioenschap in Hippolytushoef gehouden.

6. Bijpraten diverse lopende en komende wijk- en buurtzaken
Rond de bouwvakantie zal het laatste deel van de Zak worden herbestraat. Er komt een versmalling tussen de bocht en Hauwert 130. Er komt geen informatieavond, wel wordt er gepubliceerd in de Dorpskoerier over de veranderingen, het tijdstip en de bereikbaarheid.

De VvKkNH heeft een wedstrijd uitgeschreven over ‘Sterrendorp’. Welk dorp is het sportiefst, cultureelst of het smaakvolst? Opgave kan tot 31 juli. Het Dorpsraad neemt hierover actie.

Er komt een bijeenkomst over de regionale woonvisie West-Friesland. Er wordt gesproken over de toekomst van wonen, de vergrijzing. Ook de huidige manier van bouwen moet veranderen, er moet meer duurzaam worden gebouwd. Er worden 3 workshops gehouden: over milieu, mensen en geld. Doel: de leefbaarheid in de dorpen vergroten.

De bijeenkomst over het vrijwilligersbeleid is onlangs gehouden in Hauwert en kende een grote opkomst. Het thema was: hoe zorg je als vereniging dat je vrijwilligers krijgt en behoudt (vrijwilligers moeten de ruimte krijgen). Vanaf schooljaar 2011-2012 worden door de jeugd op het voortgezet onderwijs maatschappelijke stages gelopen. Zij kunnen zich bv. inzetten met het training geven of het helpen tijdens de organisatie van een toernooi.

7. Rondvraag
Piet Butter: Kermis valt net als 2 jaar terug wederom samen met het optreden van Normaal in Midwoud. Terwijl Normaal eigenlijk altijd in juni speelt (viel dan samen met kermis Midwoud). Vindt het niet netjes. De kermisdatum in Hauwert is verschoven vanwege de beschikbaarheid van de zweef.

Jan Burger: **Het ziet er slecht uit voor Primo en de ouderenbond West-Friesland. Beiden krijgen minder subsidies. Dit wordt trapsgewijs afgebouwd : van 60% naar 40% naar 20% subsidie. Mensen worden afgestoten om aan de bezuinigingen te voldoen.
**De nieuwe gemeente Medemblik zal ook in de toekomst te maken krijgen met forse bezuinigingen. Vrijwilligers worden steeds belangrijker.
** Drank- en horeacabeleid: het sluitingsuur is nu 0.00 uur. In oktober – november zal er geëvalueerd worden. Voorlopig is het aantal vernielingen vermindert met 75%.
** Kermissen. Is van mening dat de mensen minder gebruik moeten maken van kermisborrels en ‘alternatieve’ campings.
** De gemeente heeft 1 miljoen beschikbaar gesteld. Zo’n kwart ervan moet het dorp zelf ophoesten (dorpsveiling). 29 juni wordt duidelijk of er ILG-subsidie beschikbaar is.
** Er is schot in de nieuwe brandweervestiging op de Ganker.
** De dorpsraad Midwoud kent problemen. Diverse bestuursleden zijn opgestapt.

Engelien Vrieze: Het systeem dat alle verenigingen lid zijn van de Dorpsraadvergadering is prettig. Zo hou je binding met je dorp. Normaal kent de vergadering een grotere opkomst.

Ria Balk: Hoe zit het nu met het rookbeleid? Naar aanleiding van de vorige DR-vergadering heeft het bestuur contact gezocht met het bestuur van het Dorpshuis en gevraagd welke actie het Dorpshuisbestuur gaat ondernemen? Zij verzochten het DR-bestuur zelf contact met de beheerder op te nemen. Daar stemmen we niet mee in, is niet onze taak. Wordt een puntje voor de jaarvergadering van het Dorpshuis.

Suzan Entius: In Zwaagdijk-Oost is men bezig met het opzetten van een dorpsraad. Zij gaat daarin plaatsnemen. Zou graag zien dat de dorpsraden van Zwaagdijk-Oost en Hauwert een keertje bijeen komen.

Carlita Smit: Vroeger had de Dorpsraad het potje voor cadeautjes in beheer. Bestaat dat potje nog? Nee, daar is niets meer in de administratie van terug te vinden. Vindt het een goede zaak als er beleid wordt gemaakt over het gebruik van gezamenlijke cadeaus. Nu is er onduidelijkheid wanneer men een cadeau mag verwachten.
Jan Burger deelt mede dat de gemeente een regeling voor jubilea kent. Het is onafhankelijk van het wel of niet houden van een receptie.
De dorpsraad zal beleid maken. Met de huidige stand van zaken verzorgt de Dorpsraad het cadeau, met financiële bijdrages van de verenigingen.

Gerard Kamp: Op het trottoir nabij de kerk zijn veel bosschages. Zij moeten eigenlijk weggehaald worden. Is een punt voor het servicepunt. Jan Burger: er is onvoldoende geld voor het groenonderhoud. Mogelijk wordt er extra geld beschikbaar gesteld.

8. Sluiting
Net na negenen sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 17 maart 2010

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 17 maart 2010

1. Opening
Rond 8 uur opent Bart de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Namens de gemeenteraad is dhr. M. Raat (VVD) aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van: Paul Baars, Coby Koelink, Koos Groot en Gerard Kamp.

2. Mededelingen
Er is overleg geweest tussen het College en de Dorpsraden. Er ligt een intentieverklaring m.b.t de communicatie. Na een half jaar wordt er geëvalueerd.

** Losloopgebied. In eerste instantie was er beleid neergezet waarbij binnen de bebouwde kom de bermen opruimplichtvrij was (bruine route). Uit een enquête binnen de dorpsraden kwam naar voren dat een ‘bruine route’ niet wenselijk is. Men dient de hondenpoep dus op te ruimen. Buiten de bebouwde kom is dit beleid lastig te handhaven. Er is ook gesproken over een losloopgebied in het Egboetswater: eerst dient deze over gedragen te worden aan het recreatieschap voordat hierover gesproken kan worden.

** Structuurvisie 2040. De dorpsraad is tegen bebouwing van de Kromme Leek. Momenteel is de status dat er niet gebouwd zal gaan worden, al is er ruimte opengelaten voor de functie en meerwaarde van bebouwing en bewoning. Dit dient op termijn te worden onderzocht.
Aaf Korver vraagt zich af hoe Zwaagdijk tegenover de structuurvisie staat. De 3 toekomstige fusiepartners (Medemblik, Andijk en Wervershoof) zijn tegen bebouwing van de Kromme Leek.

3. Post en mailverkeer
Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 15 april van VvKk. Hauwert heeft deelname van deze verenging opgezegd, daar het voor Hauwert geen meerwaarde heeft.

Info omtrent het jeugd- en jongerenwerk. Op 11 maart was er een bijeenkomst over belastingaangifte voor jongeren.
UPJA: is een project waarbij jongeren worden gezocht om klussen ‘met algemeen belang’ te doen. Dit project wordt nieuw leven ingeblazen (men zoekt tevens vrijwilligers)

Uitnodiging voor een sociaal café op 30 maart in de Torenschouw (Opperdoes). Het thema is relatie tussen ouders, kinderen en kleinkinderen.

Uitnodiging voor 25 maart over kerngericht werken. De kernconsulent is Minke Jellema. Per kern wordt een platform ingericht, waarbij overlegd wordt met politie, eventueel jongerenwerker en de woonstichting.

Verslag van het college over de participatieladder. Dit dient ter verbetering van de communicatie.

Ons verzoek om een parkeerverbod aan het begin van de Papenveer is door de gemeente afgewezen. De Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Het college heeft de mening van de ambtenaren overgenomen. Hun argument is dat het verkeer wordt afgeremd door geparkeerde auto’s. De Dorpsraad beraad zich nog op verdere stappen. Aaf Korver vraagt zich af of het college rekening heeft gehouden met een toename van de verkeersdrukte. Het dorpsraadbestuur bevestigt dit en de gemeente heeft toegezegd dat de beslissing wordt heroverwogen indien er aanleiding toe is.

Op 24 maart is er weer een avond over de vrijwilligersverzekering.

4. Overleg Dorpsraad met het Presidium d.d. 11 maart 2010
Er is gesproken over de vernieuwbouw van het dorpshuis / gymzaal. Kees Tuinman (gemeente) heeft nauw contact met het dorpshuisbestuur. Het is de verwachting dat men dit jaar kan be-ginnen.

Het bestuur van de Dorpsraad heeft nog niets van Pro Facto gehoord over de evaluatie van het kermisbeleid. De gemeente deelt mede dat e.e.a. door de fusie is vertraagd. Een stichting gaat ermee aan de slag.

Op 23 april a.s. is er een regionale woon-visiebijeenkomst. Er wordt dan gesproken met allerlei belanghebbenden.

Speeltuinuitbreiding. De mening van het dorpsraadbestuur is om de speeltuin uit te breiden / te vernieuwen. De gemeente heeft geld voor het opknappen van de speeltuinen uitgetrokken, bekeken moet worden of Hauwert hierin ook wordt betrokken.

5. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 13 januari 2010
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

6. Bestuurszaken
Jaarverslag: Er waren geen op- en of aanmerkingen op het jaarverslag. Het jaarverslag stond in de Dorpskoerier.
Financieel verslag: Annemiek deelt het financieel verslag uit. Er is een vraag over de hoge keuringskosten van de draaimolen. Jan Does deelt mede dat de keuring een zgn. apk-keuring is. Alles wordt doorgelopen. Als deze keuring niet wordt verricht dan kan het kermiscomité in geval van calamiteiten de verzekering niet aanspreken. Voor de rest waren er geen vragen over het financieel verslag.
Verslag kascommissie:Ria Balk deelt namens de kascommissie dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.
Benoeming kascommissie: Marga Pouw heeft al 2 jaar zitting gehad in de kascommissie. Haar plaats wordt door Aaf Korver overgenomen. Zij zal volgend jaar samen met Ria Balk de boeken bekijken.
Herbenoeming Bart Groot: De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van Bart Groot. Bart begint aan zijn 2e termijn.

7. Inrichten website dorpsraad Hauwert
Maarten Groot heeft de website van de Dorpsraad iets gewijzigd.
Er is overleg geweest met de Dorpskoerier over de website. Zij hebben enige zorgen over de financiën van de Dorpskoerier. Zijn bang dat de website de Dorpskoerier abonnees kost. Het contact tussen de Dorpsraad en de Dorpskoerier blijft, de website moet groeien.

8. Bijpraten diverse lopende en komende wijk- en buurtzaken
De Papenveer is een groot succes, bijna alles is verkocht. De Tuinstraat lijkt een kwestie van een lange adem. Op de Tuinstraat wordt er nu aan 1 woning gebouwd, terwijl men ook bezig is met de sondering op perceel D.

Jeugd- en jongerenwerk: de organisatie van de Gabberweek bestaat uit mensen uit de (oude) gemeente Opmeer. De gemeente Medemblik geeft subsidie aan de Gabberweek maar draagt z’n steentje op een andere manier niet bij.

De Hauwerter Kids is een slapende vereniging. Er wordt alleen nog meer een nachtje gekampeerd op de camping bij Maarten Visser. Wil je iets organiseren voor de Hauwerter jeugd? Neem dan contact op met Alice Ruijter of Elly Smit.

In de afgelopen periode zijn allerlei concrete (harde) zaken zoals woningbouw, fietspaden aan de orde
gerealiseerd. Nu lijkt meer de leefbaarheids (zachtere) zaken aan de orde komen.
Edward constateert een terugloop in de animo om de Dorpsraad bij te wonen. Mogelijk dat de Dorpsraad hierin initiatief kan nemen. Misschien moet er een nieuwe impuls worden gegeven.
Is het wat om een vrijwilligersenquête op te zetten. Waarin het dorp wordt geënquêteerd over de leefbaarheid in het dorp Hauwert. Edward wil zich inzetten voor de enquête. Een mogelijkheid is een gastspreker uit te nodigen voor de volgende vergadering.
Heb je zaken voor het WMO? Neem dan contact op met Sandra Nan.
9. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Genootschap: ** Druk doende met het jaarboek. Als voorlopige datum van het presentatie van het jaarboek is 07 mei 2010.
** Met de beheerder van het kerkhof is overleg geweest over het opknappen van het kerkhof
Jaap Surink, Molensluispolder: Wachten nog steeds op de subsidie van het ILG. Voor 15 juni a.s. komt er duidelijkheid. Alles staat stil.
Er moeten nog 2 bedrijven worden aangeschreven om een offerte uit te brengen op de renovatie.
Edward Roozendaal, Kosterfonds: Men is recent bijeen geweest. Er was 1 aanvraag en die is gehonoreerd. Het bestuur bestaat uit: Jan Koetsier, Wil Jonkman, Ludo Westrus, Leo Entius en Edward Roozendaal.
Karin Sijm, Zanglust: ** Komende en volgende week zaterdag geeft Zanglust haar jaarlijkse optreden, het wordt een variétéavond. Komt allen.
** Het afgelopen jaar was voor Zanglust moeilijk. Volgend jaar komen ze met een nieuwe musical.
Aaf Korver, ANBO: **Met uitzondering van Twisk en Opperdoes zijn alle dorpen binnen de oude gemeente Noorder-Koggeland aangesloten bij de ANBO.
** Op 23 maart is de jaarvergadering. Deze wordt opgeluisterd met een kinderboekenquizz.
** Het programma voor het volgend seizoen kent een gevarieerd aanbod.
Ria Balk, de Eendragt: Het zoeken naar een nieuw stuk was dit jaar moeilijk. Op 13 en 20 november zal de uitvoering zijn. De voorzitter van de Eendragt is ernstig ziek.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Vanwege het 75-jarig bestaan van de Vrouwen van Nu heeft men in juni een uitje.
Piet Bankersen, DOET: ** Alles gaat z’n gangetje. Jan Burger heeft nu voor de 3e keer het Dorus Bruin-toernooi gewonnen.
Jan Does, Dorpskoerier: De Dorpskoerier heeft haar jaarvergadering gehad en konden het jaar met een positief resultaat afsluiten. Het bestuur heeft angst voor de website die de Dorpsraad wil opzetten. Komen er ook adverteerders op de site en zij vragen zich af of er belangstelling is voor de website?
Het dorpsraadbestuur deelt mede dat er geen adverteerders op de site komen. De dorpsraad houdt geld over van de jaarlijkse subsidie. Mochten verenigingen iets op de site willen zetten, dan dienen ze ervoor te betalen. Het dorpsraadbestuur houdt contact met de dorpskoerier. Mocht de koerier in de problemen komen, dan wordt er actie onder nomen.
Coby Koelink, WIK: **Op 23 maart houdt WIK zijn jaarvergadering.
** Zijn nog steeds druk doende met het zoeken naar leiding. Ook de KNGU helpt hierbij
** Is er al nagedacht over een alternatief voor de gymvereniging als de gymzaal wordt verbouwd / vernieuwd?

10. Rondvraag
Vanuit de vergadering komen diverse vragen en opmerkingen over het rookbeleid zoals die nu in het dorpshuis wordt gevoerd. Door de regering is er een rookbeleid opgelegd. O.a. in openbare gebouwen, waaronder het dorpshuis, mag er niet gerookt worden. Hoe anders gaat het er aan toe in ons dorpshuis: er staan asbakken op tafel, het café staat soms helemaal blauw. Het rookbeleid wordt niet serieus genomen. Op verzoek van de vergadering neemt de Dorpsraad hierover contact op met het Dorpshuisbestuur.
Jan Does: Wanneer zijn de fiets- wandelpaden klaar?. Op het bord staat immers april 2010. Het duurt zeker nog 1 jaar voordat het helemaal klaar is,er ligt nog grond bij de Papenveer, er moet nog een bos worden aangelegd.

11. Sluiting
Net over negenen sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering wordt in principe op woensdag 9 juni 2010 gehouden. Daar er op die datum ook verkiezingen zijn, wordt de vergadering mogelijk naar 16 juni verschoven.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 13 januari 2010

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 13 januari 2010

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze
eerste vergadering van 2010. Er staat voor Hauwert veel te gebeuren. De nieuwbouw in de Papenveer is begonnen en ook met de wandel- en fietspaden is men druk doende.
Vanuit de gemeenteraad is F. Diergaarde (PvdA) aanwezig. Carlita Smit bezoekt de vergadering namens de Vrouwen van Nu. Bericht van verhindering is ontvangen van Elly Steunenberg (Wijksteunpunt), Harrij Bakker en Sandra Vriend(beiden Dorpsraad), Ina Bak (Kerk), Koos Groot (Judovereniging), Karin Sijm (Zanglust), Jan Does (Dorpskoerier) en Mark Raat (VVD).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
16 December j.l. was er een vergadering op het gemeentehuis over de plaatsing van de AED’s. Hauwert krijgt 3 AED-apparaten. De apparaten zijn inmiddels geplaatst op Hauwert 14 (familie Kok), Hauwert 76 (familie Ruiter) en Hauwert 149 (familie Kooiman). In de gehele gemeente Medemblik zijn 40 AED-apparaten geplaatst. Vanaf 1 januari jl. is het alarmeringssysteem in werking gegaan. Mensen die werken bij de brandweer, politie en ehbo’ers, BHV’ers en iedereen die via de Hartstichting een opleiding heeft gehad, kunnen zich via www.burgeraed.nl aanmelden. Er kunnen zich geen mensen meer aanmelden voor de cursus reanimatie die van het voorjaar in het Dorpshuis wordt gehouden. Elly Steunenberg van het wijksteunpunt meldt dat de cursus vol zit.

3. Post en mailverkeer
** Gemeente Medemblik, bevestiging subsidie 2010.
** Gemeente Medemblik, overzicht vergadering dorpsraden met presidium. Het overleg met het presidium en dorpsraad Hauwert staat voor 10 maart op de agenda. De dorpsraadvergadering schuift nu een week op, naar 17 maart. De punten die voortkomen uit het overleg met het presidium kunnen dan meteen meegenomen worden naar de dorpsraadvergadering.
** Omwonende, overlast parkeren hoek Papenveer-Hauwert. De gemeente is in kennisgesteld en is inmiddels langs geweest. De gemeente denkt aan een parkeerverbod en aan de aanleg van enkele parkeerplaatsen. Paul Baars vraagt zich af of mensen gedwongen kunnen worden om eigen auto’s op eigen terrein te zetten. Dat bestaat niet.
** Provincie, structuurvisie Noord-Holland 2040. De visie is binnen de provincie aan de orde geweest. De provincie is van mening om de Leekerlanden niet open te laten. De Dorpsraad is hier tegen: de Leekerlanden is een historisch waardevol gebied. De huidige positie van het platteland is ongewis, dus rust met uitbreiding. Dorpsraad Abbekekerk en de gemeente kunnen zich ook niet vinden in de visie van de provincie.
Aaf Korver vraagt zich af hoe de Dorpsraad tegenover windmolens staat. Boven de lijn Alkmaar-Hoorn lijkt de plaatsing van windmolens vrij baan te hebben. Dit heeft 2 kanten: positief: windenergie, negatief: wildgroei van windmolens. Co deelt mede dat de tendens is dat windmolens bij grote hoeveelheid rendabel zijn. Zij staan alleen in open ruimtes en moeten geen overlast aan het milieu geven. Co weet niet wat de structuurvisie over windmolens vermeldt.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 18 november 2009
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Inrichten website dorpsraad Hauwert
Maarten Groot heeft een opzetje gemaakt. Er komen zaken op de website dat Hauwert betreft, bv. brieven die de Dorpsraad ontvangt en verstuurt. Ook komt er een mogelijkheid voor de hauwerter verenigingen op om te verwijzen naar hun eigen website. Verenigingen die geen eigen website hebben kunnen tegen betaling hun gegevens op de website van de dorpsraad zetten. Als de website in de lucht komt, dan wordt deze gepresenteerd aan de Dorpsraadleden.

6. Terugkoppeling overleg B&W 12 januari
Twee maal per jaar is er overleg met de Dorpsraden en B&W. Dorpsoverstijgende zaken komen dan aan de orde. De vergadering wordt als niet effectief ervaren. Met het groter worden van de gemeente heeft men ook te maken met steeds meer Dorpsraden, het wordt steeds moeilijker om gezamenlijke onderwerpen te vinden. Dorpsraad Hauwert wil graag in een andere vorm bijeen komen.

7. Bijpraten diverse lopende en komende wijk- en buurtzaken
Er wordt hard gebouwd aan de nieuwbouw op de Papenveer. Ook op de Tuinstraat is men bezig met het eerste huis. Bij de Papenveer zijn bijna alle kavels verkocht.
Ondanks dat de fiets- wandelpaden nog niet officieel zijn opgeleverd, verwacht wordt dat dat in april gebeurt, wordt er al veel gebruik van gemaakt.

In de loop van dit jaar komt er duidelijkheid over de stand van zaken over de vernieuwbouw van de gymzaal. Een en ander hangt samen met de verdere uitwerking van de haalbaarheid van de plannen. Belangrijk is de toekenning van subsidie en de bijdrage van het dorp zelf.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Genootschap Hauwert: ** Er is contact geweest met de beheerder van het kerkhof. Binnenkort vindt er een gesprek plaats.
** Men is drukdoende met het jaarboek
Jaap Surink, Molensluispolder: Officieel moet er morgen duidelijkheid komen over de subsidie van het ILG. Men heeft nog steeds nog niets ontvangen.
Gerard Kamp, dorpshuis: Het dorpshuis bestaat dit jaar 40 jaar. Er is een commissie in het leven geroepen om in april een feestdag te organiseren.
Paul Baars, ijsclub: ** Ondanks vorst en ijs is het ijs vanwege de sneeuw niet geschikt om te schaatsen.
** Er zijn geen elektrische voorzieningen gemaakt bij de nieuwe 400-meter baan in het Egboetswater. Er kan geen verlichting geplaatst worden. De ijsclub staat open om er met een koek- & zopietent te staan, al is men huiverig voor vandalisme. Is het een optie om het droge gedeelte in de winter onder te laten lopen, zodat er snel(-ler) geschaatst kan worden? De IJsclub bespreekt dit punt op hun volgende vergadering. Het aanleggen van elektra kan mogelijk nog besproken worden met de bouwer.
Ria Balk,’de Eendragt’: Hebben 2 goede uitvoeringen gehad in november. Zijn druk in de weer naar het zoeken een mooi stuk. Half maart beginnen de repetities weer.
Coby Koelink, Wik: Er is nog steeds geen nieuwe leiding gevonden.

9. Rondvraag
Aaf Korver: Dorpsraad Hauwert wil het overleg B&W met de dorpsraden veranderen. Belangrijk is wel dat de onderlinge Dorpsraden wel overleggen, zodat men weet wat er speelt. Welke invalshoeken richting het college zijn er? Co: op dit moment biedt het overleg voor Hauwert geen meerwaarde. We moeten ervoor waken dat we niet op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten. Voor ons is de leefbaarheid in ons dorp nummer 1.
Paul Baars: **Heeft contact gehad met het Waterschap over de houten paaltjes. Zij vonden de houten paaltjes niet verkeersveilig. De witte plastieken paaltjes worden omver gereden. Ter hoogte van Hauwert 96 is nu een betonnen blok geplaatst.
** Heel veel mensen maken gebruik van de fiets- wandelpaden. Leuk dat zoveel mensen er plezier aan hebben.
Jaap Surink: Had begrepen dat je met de nieuwe vrijwilligersverzekering van de gemeente je geen aansprakelijkheidsverzekering hoeft te hebben. Nu blijkt dat men in geval van calamiteiten eerst de verzekering van de eigen vereniging / stichting aangesproken worden. Mocht deze niet thuis geven, dan dient men de eigen verzekering aan te spreken. Als laatste optie kan men een beroep doen op de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Vind het jammer dat men nu evengoed een eigen verzekering moet hebben.
Ria Balk: In de Dorpskoerier stond er een oproep aan alle verenigingen om de namen van de bestuursleden door te geven, daar men werkte met verouderde gegevens. Ondanks dat ‘de Eendragt’ hun gegevens op tijd hadden ingeleverd, stonden zij er niet in. Wordt nu in de komende Koerier geplaatst. De nieuwe (dorps-)telefoongids komt 2011-2012 uit.
Coby Koelink: Vanwege de vele sneeuwval is het spiegelglad. Het asfalt is goed bereidbaar, maar de klinkers zorgen voor vele glijpartijen. Aaf deelt mede dat er overal gestrooid wordt, maar dat het effect samenhangt met de wind.
Annemiek Schouten: Het Koninginnedagcomité heeft van de gemeente € 500,00 ontvangen als schadebedrag naar aanleiding van de aanslag op 30 april. In het hele land zijn toen evenementen niet doorgegaan.

10. Sluiting
Net over negenen sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 18 maart 2010 gehouden. Dit is tevens de jaarvergadering

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 18 november 2009

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 18 november 2009

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze laatste vergadering van 2009.
Bericht van verhindering is ontvangen van Paul Baars (IJsclub), Ria Balk (de Eendragt), Jan Does (Dorpskoerier) en Mark Raat (VVD).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
De bibliotheek in basisschool ‘De Vijzel’ wordt door de kinderen goed bezocht. Er is een enquête opgesteld voor een leestafel in het Dorpshuis. Iedereen vanaf 60 jaar en ouder kon hieraan meedoen. Van de 95 huishoudens hebben 15 huishoudens gereageerd. Dit is een lage respons. Meer dan de helft van de respondenten heeft kenbaar gemaakt gebruik te blijven maken van de bibliotheek waarvan men nu lid is. 50% van de respondenten zien wel iets in een voorziening als een leestafel of internetaansluiting. Een groot gedeelte daarvan ziet een koppeling aan andere sociale activiteiten als iets om in de toekomst over na te denken. De conclusie is dat een professionele bibliotheekvoorziening niet haalbaar is, maar dat wel degelijk nagedacht moet worden over een leestafel om ouderen bij het dorpshuis / wijksteunpunt te betrekken. Bv. door het opzetten van een uitleen-roulatiesysteem. Een en ander dient te worden kortgesloten tussen de Anbo met het wijksteunpunt / dorpshuis en dorpshuisbeheeder.

WIK vierde 10 oktober jl. haar 100-jarig bestaan. 18 verenigingen / stichtingen hebben samen een geldelijk cadeau gegeven.

De vernieuwde en vergrote waterberging van het Egboetswater is geopend.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar losloopgebieden. Als enige van alle dorpen in de gemeente Medemblik kent Hauwert geen losloopgebied, Er is wel een zgn. ‘bruine route’ (wel een aanlijnplicht zonder opruimplicht). De dorpsraad wil zich hard maken voor een losloopgebied (bv. In het Egboetswater).

Het gezamenlijk overleg tussen dorpsraden en Burgemeester en Wethouders is voorlopig even stilgelegd / staat op een laag pitje. De Dorpsraad is van mening dat niet alle punten door iedereen wordt gedragen. Begin januari wordt er gekeken naar een nieuwe opzet.

Voor 2010 heeft de Dorpsraad de volgende vergaderdatums vastgesteld: woensdag 13 januari, woensdag 10 maart (tevens jaarvergadering), woensdag 9 juni, woensdag 15 september en woensdag 10 november.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, brief met daarin telefoonnummers voorzitter fracties, burgemeester en
wethouders
Gemeente Medemblik, zaterdag 14 november jl., uitreiking cultuurprijs. Het thema was culturele his
torische gebeurtenissen. Esther Kramer heeft een prijs ontvangen voor de mooiste te-kening.
Gemeente Medemblik, voor 2010 verwacht de gemeente nog geen bezuinigingen op subsidies.
Na 2011 zou dat mogelijk wel het geval zijn.
Primo, dorpenkrant.
Nederlands Hervormde Kerk, afgelopen weekend oplevering gerestaureerd orgel.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 16 september 2009
Pag. 2, punt 7: de Molensluispolder wordt in april 2010 teruggeplaatst.

5. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
AED- apparaten: Alle 40 bestelde AED-apparaten zijn binnen en staan klaar voor verspreiding. Half december wordt duidelijk hoeveel apparaten er voor Hauwert beschikbaar zijn. Het project dient miv 1 februari 2010 operationeel te zijn. Mensen die werken bij de brandweer, politie en ehbo’ers, BHV’ers en iedereen die via de Hartstichting een opleiding heeft gehad, kan zich via www.burgeraed.nl aanmelden. In principe staan de AED’s in dichtbevolkte gebieden op 1250 meter uit elkaar. Het steven is dat iemand met een hartstilstand binnen 6 minuten door een AED-apparaat wordt behandeld. Het onderhoud moet worden verricht door de EHBO-vereniging of de Dorpsraad. De kosten komen voor rekening van de gemeente.

De gemeente heeft een bijeenkomst georganiseerd over de vrijwilligersverzekering. 300 gemeentes in Nederland hebben deze verzekering afgesloten. De verenigingen / stichtingen hoeven van te voren geen vrijwilligerslijst op te geven. In principe is iedereen die namens een vereniging / stichting werkzaamheden verricht, verzekerd. In geval van calamiteiten moet eerst de verzekering van de eigen vereniging / stichting aangesproken worden. Mocht deze niet thuis geven, dan dient men de eigen verzekering aan te spreken. Als laatste optie kan men een beroep doen op de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Informatie over deze verzekering vind je op de gemeentelijke site, evenals een schadeformulier.

De gemeente wil een speelruimteplan opstellen. Burgers / betrokkenen mogen inspraak geven. Jeanette van Hengst en Jose Braun hebben zich hierover gebogen. Ook kinderen van de basisschool zijn aangesproken. Het standpunt van de Dorpsraad is om de speeltuin in de Boxwoudstraat uit te breiden en daarbij meer aan de kleintjes te denken (concentratie van speelvoorzieningen). Mogelijk dat de bosschages aan de achterkant van het speeltuintje wat ingeperkt kan worden. Voor de oudere jeugd is het trapveldje en het handbalveldje te gebruiken.

Er is een brief ontvangen over de parkeeroverlast aan de linkerkant van de hoek Papenveer – Hauwert. 2 jaar terug heeft de Dorpsraad hierover ook al een klacht ontvangen. Toen zijn de betrokken bestuurders aangeschreven en was het probleem even de wereld uit. Ondanks dat er voldoende parkeergelegenheid is op de Papenveer, parkeren nu steeds meer mensen hun auto op de hoek Papenveer-Hauwert met als gevolg een onoverzichtelijke situatie. De dorpsraad heeft een brief richting de gemeente gestuurd met als advies op dat punt een parkeerverbod in te stel-len.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Riet Schermer, Vrouwen van Nu: Alle verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen voor het vrijwilligersweekend, welke op 19 en 20 december wordt gehouden. Je moet je voor een workshop inschrijven. Op zondag 20 december zal het smartlappenkoor een workshop in het dorpshuis houden.
Ludo Westrus, de Endragt: Afgelopen zaterdag was de eerste uitvoering. Ria Balk (souffleuse) kon hierbij niet bij zijn vanwege droeve familieomstandigheden. Aanstaande zaterdag zal een hoofdrolspeler ook niet aanwezig zijn, wederom vanwege droeve familieomstandigheden. Dat wordt intern opgelost. De opkomst was afgelopen zaterdag goed te noemen, de verloting was succesvol.
Edward Roozendaal, Kosterfonds: Alle aanvragen die ingediend zijn, zijn gehonoreerd.
Jaap Surink, Historisch Genootschap Hauwert: De excursie die afgelopen zondag gehouden zou worden, is wegens gebrek aan belangstelling afgelast.
Jaap Surink, Molensluispolder: De molen is gesloopt en staat in Sijbekarspel. Eind 2009 komt er duidelijkheid over de subsidietoewijzing van het ILG. Mocht dat binnen zijn, dan wordt er begonnen met de restauratie.
Karin Sijm, Zanglust: Men was bezig met de repetities van de musical ‘Rooie Sien’. ‘Zanglust’ had gedeeltes uit de musical geschrapt. Hiermee ging de uitgeverij van ‘Rooie Sien’ niet mee akkoord, men moest het opvoeren zoals het voorgeschreven is. Besloten is nu de musical ‘De Dader Heeft Het Gedaan’ van Annie M.G. Schmidt op te voeren.
Coby Koelink: Bedankt de verenigingen en de Dorpsraad voor hun gift naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van WIK. Ze kunnen terug kijken op een mooi weekend.
** Erlijn Schwalbach, leiding, is gestopt vanwege drukke werkzaamheden. Lidy van Klaveren vervangt haar tijdelijk. Ashley van Klaveren geeft nu les aan de kleuters. Het bestuur zoekt verder naar opvolging van Schwalbach. Het is een moeilijke klus.
** Het ledenaantal loopt nog steeds terug.
Paul Baars, ijsclub: De vlaggenmast is stuk. Zal het terugkoppelen naar het Dorpshuisbestuur.

7. Rondvraag
Co Vlaar, Dorpsraad: Als Dorpsraad hebben we veel energie gestoken in woningbouw, natuurge-bied en verkeerszaken. Voorlopig staan er geen grote zaken op het programma. Wat nu? Belang-rijk is de leefbaarheid van Hauwert. Voormalig commissaris der Koningin H. Borghouts vroeg zich in een gesprek af: ‘wat verwacht het dorp van het Dorpsraad?’
Uit de vergadering komen de volgende suggesties naar voren:
*Jaap Surink doet de suggestie voor het opstarten van een dorpswinkel (zoals dat is in Twisk). Voor zo’n servicepunt komt Hauwert vanwege een te lage inwonerstal, niet in aanmerking.
*In Onderdijk heeft woningbouwvereniging ‘Het Grootslag’ een winkeltje opgezet.
*Voor de bejaardenwoninkjes in Hauwert staan geen Hauwerters op de wachtlijst.
*Mensen vinden het jammer dat er geen pin-automaat is in Hauwert. Riet Schermer deelt mede dat bedrijven hiervoor niet staan te springen. Men moet dan extra contact geld in huis hebben.
Piet Butter: De reünie van 100-jaar WIK kende een grote opkomst. Het was een mooie middag, waarbij ook de expositie in de kerk werd bezocht. Ook bezocht men de begraafplaats. Jammer genoeg zag die er niet netjes uit. Jaap Surink van Historisch Genootschap Hauwert deelt mede dat het Genootschap nadenkt over een renovatieproject. E.e.a. gebeurt na overleg met de kerk. Morgenmiddag is er een bijeenkomst van Landschap Noord-Holland over renovatie begraafplaatsen.
Jaap Surink: Er is telkens sprake over communicatie richting de gemeente. De dorpsraad heeft toch een convenant? Dat klopt, alleen zijn er Dorpsraden met weinig kanalen richting de gemeente. Belangrijk is ook zelf initiatief te nemen. De algemene klacht is dat er brieven niet beantwoord worden / blijven liggen. Bij belangrijke zaken moet je zelf alert blijven.
Aaf Korver: Op het fietspad richting Midwoud laten mensen vaak hun hond loslopen. Is het niet mogelijk een afgesloten gebied te creëren waar ze mogen loslopen? Dat is wel de bedoeling. De gemeente Medemblik heeft slechts 2 buitengewone opsporingsambtenaren in dienst. Dat is eigenlijk te kort om goed te kunnen handhaven.
Elly Steunenberg: Bedankt het bestuur voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Coby Koelink: Tijdens de kermis is een kind door een auto in de sloot gereden ter hoogte van Kreuger. Dit stuk is blijkbaar onveilig. Is het een suggestie om extra lantaarnpalen te plaatsen. Elly Steunenberg: modder op klinkers op een bolle weg is ook al erg gevaarlijk. Ook de bocht aan het einde van de Zak van Hauwert, ter hoogte van Sjors Vriend, is een gevaarlijke bocht. Volgend jaar wordt het laatste stuk van de Zak van Hauwert opnieuw beklinkerd om de bolling op te heffen. De vervuilers hebben een schoonmaakplicht. Burgers kunnen op [email protected] punten doorgeven die gehandhaafd moeten worden.
Sandra Nan: De WMO-adviesraad is bezig met de notitie van het Centrum van Jeugd en Gezin en met de WAM-fusie. De adviesraden informeren elkaar en brainstormen alvast over de manier waarop zij het beste kunnen samengaan.

8. Sluiting
Om kwart voor tien sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 13 januari 2010 gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 16 september 2009

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 16 september 2009

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom, ook de gemeenteraadsleden Jan Burger (PvdA) en Mark Raat (VVD).
Bericht van verhindering is ontvangen van Sandra Nan en Harrij Bakker (beide Dorpsraad), Riet Schermer (Vrouwen van Nu), Gerard Kamp (Dorpshuis), Edward Roozendaal (Kosterfonds), Jan Does (Dorpskoerier) en Lidy van Klaveren.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
De kermis is goed verlopen. Er waren enkele incidenten. Zaterdagnacht was er een opstootje in het café. Ook enkele lantaarnpalen op het fietspad naar Oostwoud moest het ontgelden.
De poort bij familie Balk was met tape dichtgeplakt.

3. Post en mailverkeer
** Gemeente Medemblik, 23 juni was er een bijeenkomst over plaatsing van AED’s in de gemeente.
** Gemeente Medemblik, 19 augustus j.l, was de opening van de Waterweek.
** Gemeente Medemblik, op 09 juli was er een bijeenkomst over de uitbreiding van het Egboetswater.
** Gemeente Medemblik, voorlichtingsavond op 24 september over de vrijwilligersverzekering.
** Gemeente Medemblik, nieuwe datum overleg fractievoorzitters en gezamenlijke Dorpsraden op 02 december 2009. Jan Burger deelt mede dat Dorpsraad Wognum niet gecharmeerd is om op deze manier het overleg verder te laten gaan. Burgemeester Van Eijk heeft het verzoek gedaan om met een voorstel te komen.
** Commissaris van de Koningin, bedankbrief n.a.v. bezoek aan de gemeente en gesprekken met de Dorpsraden.
** Oranjefonds, 26 september a.s. is het nationale burendag.
** Geboortekaartje ontvangen van Anouk, dochter van René en Sandra.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 3 juni 2009
Pag. 1, punt 2: De vergadering vraagt zich af of de Dorpsraad nog iets gedaan heeft met de suggestie van de CdK Borghouts. Hier komen we nog op terug. Het is goed bij de leden te informeren wat zij verwachten van de Dorpsraad. De dorpsraad staat open voor suggesties.
Pag. 1, punt 6: Co heeft contact gehad met dhr. Verlaan van het Hoogheemraadschap. Het trottoir wordt in zijn geheel opgeknapt. Het kruispunt is net geasfalteerd. De complete herinrichting van de kruising Hauwert-Heemraad Witweg-Tuinstraat staat in 2014 op de agenda. Een en ander heeft te maken met de overdracht van de wegen van de gemeente naar het Hoogheemraadschap.
De vergadering vindt het jammer dat het asfalt tussen de melkfabriek en het bord Hauwert (richting Nibbixwoud) niet is aangepakt. In eerder overleg met de gemeente is al aangegeven dat herstel- herinrichting van het westend gedeelte niet voor 2014 aan de orde zal komen.
Pag. 2, punt 7: Het orgel is bijna klaar en ziet er prachtig uit. Alleen de pijpen moeten nog worden geplaatst. Het orgel wordt binnenkort feestelijk in gebruik gesteld. De Dorpsraad krijgt hierover nog bericht.

5. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
1,5 maand terug was er overleg met de Dorpsraden en wethouder Gutter en John Neefjes (gemeente). omtrent hondenuitlaadplaatsen. Er is een bruine route. Op die route (meestal de bermen) hoeft de hondenpoep niet te worden opgeruimd. Hauwert is het enigste dorp waar geen losloopruimte is voor de honden. Mogelijk dat dat gecreëerd wordt als de uitbreiding van het Egboetswater gereed is.

De waterberging van het Egboetswater is eind april 2010 gereed.

De woningbouw van de Papenveer gaat in oktober starten. Voor de Tuinstraat is, voor zover ons bekend, nu 1 aanvraag binnen.

De accommodatienota is goedgekeurd. De gemeentelijke begroting is niet toereikend. Er moet waarschijnlijk in gesnoeid worden. Jan Burger maakt zich zorgen wat het dorp Hauwert zelf moet opbrengen voor de vernieuwbouw van de gymzaal. De begroting van de vernieuwbouw is gesteld op ca. € 1 miljoen. De gemeente subsidieert eenmalig 40% en kan 40% als renteloze lening inzetten. Die zal opgebracht moeten worden! Er resteert dan nog 20% dat aanvullend opgebracht moet worden door het dorpshuisbestuur. (ca € 195.000,-) Een aanvraag bij het ILG is gaande. Het opknappen van de gymzaal is een must.

Veel kinderen maken gebruik van de bibliotheek in de school. Medio oktober is overleg met de Dorpsraad-Dorpshuis en Johan Vriezinga (WEB-bibliotheek) over de haalbaarheid van een leestafel.

6. AED
Dinsdag 25 juni j.l. zijn Elly Steunenberg en Annemiek Schouten naar de bijeenkomst over de plaatsing van 40 AED’s in de gemeente. Het is de bedoeling dat de AED’s op 2,5 fietsminuten van elkaar worden geplaatst. De gemeente verzoekt de Dorpsraden / EHBO- verenigingen na te gaan waar in hun dorp een AED kan hangen. Deze opties worden meegenomen in het totaalplaatje. Ook wil de gemeente namen weten van mensen die een EHBO-diploma hebben en van mensen een AED kan en wil bedienen. Elly heeft inmiddels de gemeente hierover gemaild. De vraag is of de 40 AED’s genoeg zijn om AED-dekkend te zijn.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Paul Baars, ijsclub: De Egboetsloop wordt op zondag 1 november gehouden.
Aaf Korver, ANBO: het seizoensprogramma 2009-2010 is gereed. Op 9 oktober start een nieuwe computercursus voor ouderen. De 2 dagdelen zitten vol, er is hiervoor zelfs een wachtlijst.
Jaap Surink, Molensluispolder: Het is wachten op de laatste definitieve subsidietoekenning. In het najaar wordt de molen weggehaald, het is de bedoeling dat de molen in april 201 wordt teruggeplaatst.
Karin Sijm, Zanglust: Aanstaande zondag wordt de rommelmarkt gehouden, er is dit jaar geen veiling. De inzet voor deze veiling staat niet in verhouding tot op de opbrengst.
Elly Steunenberg, Wijksteunpunt: Het seizoen begint weer. Koersbal, tekenen en schilderen, kunst of Kunst en een cursus reanimatie staan weer op het program.
Koos Groot vraagt zich af of de tentoonstelling kunst of Kunst niet bij de mensen thuis kan worden gehouden. Elly deelt mede dat het organisatie van een kunstroute veel werk is. Daarom wil men het in het Dorpshuis houden. 18 tot 20 mensen kunnen aan de tentoonstelling meedoen.
Piet Bankersen, D.O.E.T.: Ook voor D.O.E.T. is het seizoen begonnen. Zij hebben problemen met het succes van het Dorpshuis. Op vrijdagavond zijn er vrijveel feestjes in het dorpshuis, vanuit het café is er veel geloop naar de toiletten wat storend is voor de biljarters. D.O.E.T. heeft wel ideeën om het op te lossen.

8. Rondvraag
Ina Bak: Voor de komende 2 jaar is er een nieuwe predikant. Hopen op een goede samenwerking met alle kerken binnen de THOMAS-gemeente. Het stukje in de Dorpskoerier komt ook weer terug.
Jan Burger: ** Wil weten wie de raadsvergaderingen op TV kan volgen.
** Vraagt zich af hoe het gaat met de reactie van de gemeente op brieven die naar hen zijn verzonden.
De Dorpsraad heeft goede ervaringen hiermee. Proberen steeds rechtstreeks (mail-)contact te hebben met de desbetreffende ambtenaar.
** De Algemene Plaatselijke Verordening is aangenomen. Het opruimen van paardenpoep is hierin opgenomen. Ook jeugd die tegen een gebouw leunt of zich met auto’s daarbij ophoudt kan worden aangepakt middels deze Verordening. De kapvergunning blijft zoals hij is.
Co Vlaar:
Het kermisbeleid is geïnventariseerd, maar tot op heden hebben we nog niets gehoord. Jan Burger deelt mede dat de gemeente wil aanbesteden. De kermisexploitanten vinden dit te gek. Het is nog niet in het college besproken. Lou-Jan Zwagerman is hier mee bezig.
Co deelt mede dat een collectieve aanbesteding kansen kan bieden voor behoud van attracties in de kleinere kernen.

9. Sluiting
Om tien voor half tien sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 18 november gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 03 juni 2009

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 03 juni 2009

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van Sandra Nan (Dorpsraad), Anja Buis (Handbal) en Mark Raat (VVD)
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Grote waardering vanuit de Dorpsraad voor de organisatie van Koninginnedag. Het was een gevarieerd programma.

Louw Jan Zwagerman deelt mede dat er gesproken is over een leestafel in het dorpshuis.

Woensdag 20 mei was er op het gemeentehuis een bijeenkomst met de Commissaris van de Koningin Borghouts. Bart en Co waren er namens onze Dorpsraad. In 5 minuten konden zij het dorp Hauwert promoten. Een suggestie van Borghouts was dat de Dorpsraad zich moet afvragen wat de verwachtingen van het dorp zijn richting de Dorpsraad.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, aanvraag activiteitensubsidie
Gemeente Medemblik, forumbijeenkomst Kunst en Cultuurbeleid
Gemeente Medemblik, korte samenvatting voorontwikkeling bestemmingsplan 2009,
Het complete plan ligt ter inzage op het gemeentehuis en in het dorpshuis.
Gemeente Medemblik, bijeenkomst op gemeentehuis over AED
Er wordt dan gesproken over het beleid en de personele invulling ervan.
Elly Steunenberg en Annemiek Schouten zullen deze bijeenkomst bezoeken.
Gemeente Medemblik, ontvangstbevestiging vernieuwbouwplan Dorpshuis-gymzaal
Gemeente Medemblik, vacature kernconsulent

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 19 maart 2009
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

5. Bestuurszaken
Geen.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
In mei zou men beginnen met de start van de waterberging, maar tot op heden is er nog geen actie. Eind juni is er een informatiebijeenkomst in het dorpshuis (is inmiddels op donderdag 9 juli gehouden)

De reconstructie van het kruispunt Tuinstraat-Hauwert-Heemraad Witweg komt op de agenda. Er zal in 2010-2011 krediet worden verstrekt, men zal niet voor 2014 aan de reconstructie beginnen.

Piet Fischer, bewoner van Hauwert 81, heeft klachten over het verkeer. Door het snelle en zware verkeer staat zijn huis regelmatig te schudden. Is een wegversmalling een optie? Het vrachtverkeer en de trekkers zullen dan langzamer gaan rijden en dat op zijn beurt zorgt voor een vermindering van het trillen. Dhr. Fischer verwacht dat het aantal verkeer terug zal vallen. Het hoogheemraadschap zal het wegdek niet voor 2014 opknappen. De bestrating van het trottoir voor zijn huis is slecht. De putten van het regenafvoer staan op het hoogste punt. De begroeiing is zeer hoog.
Over al deze punten zal de Dorpsraad contact opnemen met de gemeente. Mogelijk dat de wegversmalling / verkeershinder meegenomen kan worden met de reconstructie van het kruispunt.
Als laatste suggestie heeft dhr. Fischer om hinder tegen te gaan, auto’s op de weg te parkeren.

Paul Baars deelt mede dat in de Zak de houten verkeerpaaltjes zijn vervangen door plastic paaltjes.
Het verkeer rijdt de plastic paaltjes nu omver. Het effect is weg. Paul Baars neemt contact op met het Hoogheemraadschap.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Ludo Westrus: De werking van de oude brandweerspuit is nog uitstekend. Er wordt goed op hem gepast.
Jaap Surink / Historisch Genootschap: 28 mensen hebben meegedaan aan de fietstocht op zondag 31 mei. Men kon bij de familie Boerlage hun 100-jaar oude boerderij bekijken. Het was een prachtige fietstocht en het weer was perfect.
Gerard Kamp: De lantaarnpaal op het kruispunt Hauwert-Heemraad Witweg is stuk. Gerard zal hierover het servicepunt van de gemeente bellen.
Elly Steunenberg / wijksteunpunt: ** Vanwege de vakantie ligt alles even stil. In oktober begint het weer. Enkele activiteiten zijn: schilderen, koersballen, cursus reanimeren.
** Manlief Jos heeft het Waterschap gebeld over het kroos/gras/groen dat welig tiert in de sloot achter hun woning. Het Waterschap heeft toegezegd het aan te pakken.
Akky Koeman / handbal: Het laatste seniorenteam wordt opgedoekt, wordt een recreantenteam.
Koos Groot / judo: De vereniging draait goed, zijn blij met een goede en enthousiaste trainer.
Koos Groot / Molen Sluispolder: In principe is het geld rond en is het voornemen om dit jaar nog aan de slag te gaan. De molen wordt maalvaardig.
Edward Roozendaal / Kosterfonds: Er zijn geen verzoeken binnengekomen. Het verzoek aan de verenigingen is dan ook: als er wat is, doe een beroep op het Kosterfonds. Een vraag uit de vergadering: wat wordt er gedaan met het geld wat beschikbaar is, maar wat niet wordt opgesoupeerd? Het orgelrestauratiefonds doet ieder jaar een verzoek en dat wordt gehonoreerd. Dit was een eis van de gebroeders Koster. Ook het 100-jarige WIK zou in verband met haar eeuwfeest een verzoek kunnen indienen.
Jan Burger: ** De raadsvergadering van a.s. maandag is naar donderdag verplaatst. Wie volgt de raadsvergaderingen op televisie? Er zijn problemen met de doorgifte bij Ziggo. Een gedeelte van de abonnees kan de raadsvergaderingen niet ontvangen.
** Morgen zijn de Europese verkiezingen. Men kan alleen stemmen als men een geldig legitimatiebewijs mee heeft.
Aaf Korver / Soos: De Soos kent haar vakantieperiode, in september wordt weer begonnen.
Ria Balk / De Eendragt: De Eendragt bestaat al 145 jaar. Onder leiding van Ludo Westrus is men goed bezig. Op 14 en 21 november zijn de uitvoeringen.

8. Rondvraag
Jaap Surink: Vraagt zich af hoe het zit met het orgel. De vergadering meldt dat ze bezig zijn met de pijpen.
Akky Koeman: Complimenten voor het Koninginnedagcomité.
Edward Roozendaal: Eind juni is er een bijeenkomst over de fiets- en wandelpaden en de waterberging.
Bart Groot: Verenigingen in het dorp wel eens gebruik van de bingomachine van de camping. Soms is er een dubbele boeking. Is het niet handig als er bingomachine wordt aangeschaft? De verenigingen kunnen hem dan samen gebruiken. Aaf Korver deelt mede dat de Soos ook een bingomachine heeft, maar dat die maar matig voldoet.

9. Sluiting
Om tien over negenen sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis. De volgende vergadering wordt op woensdag 16 september gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 19 maart 2009

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 19 maart 2009

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst. Vanuit de gemeenteraad zijn dhr. M. Raat (VVD) en dhr. F. Diergaarde (PvdA) aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van Riet Schermer, Gerard Kamp (Dorpshuis), Edward Roozendaal (Kosterfonds), Jan Does (Dorpskoerier) en Ina Bak (kerk).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Op 31 maart is er vooroverleg van de gemeenschappelijke dorpsraden en de stadsraad Medemblik voor het overleg met het college d.d. 12 mei 2009.

Er is een vacature in de WMO-raad. Een ieder kan zich hiervoor opgeven. Namens de dorpsraden zitten 2 leden in de WMO.

Er is een bespreking geweest tussen de gemeente, dorpshuis en dorpsraad over de vernieuwbouw van de gymzaal. Begin maart is er overleg geweest met een architect. In april zal men met een tekening (+ begroting) komen waarna het na de gemeente wordt gezonden. Na de bouwvak wordt het accommodatiebeleid van de gemeente vastgesteld en weten we welke prioriteit de gemeente aan de gymzaal geeft.

De gemeente is tegen bebouwing van het Kromme Leek-gebied. De dorpsraad stemt daarmee in. Er is wel wat onduidelijkheid/ruis: in Zwaagdijk-West zal wel wat gebouwd worden. De bebouwing zit dan tegen de Kromme Leek aan.

Maandag 24 maart wordt de bibliotheekruimte in basisschool ‘De Vijzel’ geopend. Eén keer per week, op maandag, is de bieb geopend en kan de jeugd hun boeken ruilen.

Tijdens het overleg Dorpsraad – Presidium is er vanuit de dorpsraad het voorstel gedaan om het kruispunt Hauwert/Heemraad Witweg/Tuinstraat aan te pakken. Het presidium deelde onze visie.

3. Ingekomen en uitgegane post
De vereniging van kleine kernen (VvkKNH) houdt haar ledenvergadering op 16 april. Er wordt een presentatie gehouden over de relatie Dorpsraad-gemeente.

Pro Facto is in opdracht van de gemeente bezig om het kermisbeleid van de verschillende dorpen te inventariseren. Er zal worden bekeken of er meer inhoud aan de kermissen kan worden gegeven / wat de mogelijkheden zijn. Een suggestie is schaalvergroting door uniforme aanbesteding (bv. een bepaalde stand mag in enkele dorpen staan en daarbij hoort ook bv. Hauwert ook bij.).
De kermis wordt nu gehouden van 2 t/m 7 september. Een week daarvoor was er een activiteit gepland in café ‘de Post’.

Gemeente Medemblik, subsidieverstrekking 2009. Subsidie is inmiddels overgemaakt.

Vrijwilligerscentrale, uitnodiging themabijeenkomst over maatschappelijke stage

Primo, voorlichtingsbijeenkomst in mei over ‘Is ons dorps een aantrekkelijk dorp voor de jeugd?’
Marga Pouw deelt mede dat haar kinderen regelmatig aan een enquête meedoen, maar daar jammer genoeg nooit een reactie op krijgen. Co deelt mede dat het ongeveer een jaar duurt, voordat men een reactie kan geven.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 januari 2009
Pag. 1, punt 3: vanuit de vergadering komt de vraag hoe het zit met spreekuur en de leestafel in het dorpshuis. De gemeente heeft als 1e prioriteit de bibliotheekvoorziening in de school. Het spreekuur en de leestafel zijn even geparkeerd.

5. Bestuurszaken
Er is een subsidieaanvraag voor Koninginnedag en 5 mei 2010 binnen. Uit het dorp zijn enkele mensen bij elkaar gaan zitten om voor Koninginnedag 2009 nog wat te organiseren. (er is inmiddels contact geweest met de gemeente over de subsidieaanvraag voor 2009. Het comité heeft nog zo’n € 135.- in kas. Te weinig om iets te organiseren. Bij de gemeente kon alsnog een verzoek tot subsidie voor 2009 worden ingediend, waren zeer te spreken over het feit dat er weer wat werd georganiseerd).

Jaarverslag van de secretaris
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen.

Financieel jaarverslag
Annemiek deelt het financieel verslag uit. Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. Annemiek heeft wel contact gehad met het kermiscomité. Al jaren zijn er geen inkomsten geregistreerd van de draaimolen. Hoe kan dat? De inkomsten heeft het comité zelf in beheer, van het geld wordt onderhoud gepleegd aan de draaimolen.
De vrijwilligersverzekering kan worden opgezegd. De gemeente heeft een overkoepelende verzekering afgesloten. Annemiek zal de verzekering opzeggen.

Verslag kascommissie
Marga Pouw deelt namens de kascommissie mede dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.

Benoeming kascommissie financiën 2009
Klaas Otter heeft al 2 jaar zitting gehad in de kascommissie. Zijn plaats wordt door Ria Balk ingenomen. Zij zal volgend jaar samen met Marga Pouw de boeken bekijken.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken (o.a. bouw, paden en waterberging)
Een maand terug was de loting voor de huizen van de Papenveer (1e en 2e fase). Iedereen heeft een toewijzing gekregen. Onduidelijk is hoeveel mensen de toewijzing in een definitieve omzetten.

In het oorspronkelijke plan stonden geen starterswoningen ingetekend. Hiervoor zijn eigenlijk 6 gegadigden. Zij hebben inmiddels een gesprek gehad met de gemeente met als uitkomst dat er een rijtje komt met starterswoningen (richtprijs: € 142.000 tot 163.000). Het zijn smalle eengezinswoningen, de woningen vallen onder een subsidiemaatregel.. Eén 2-onder-1-kapwoning vervalt. Er dient wel een bestemmingsplanwijziging te worden ingediend. Positief is dat deze woningen vallen onder fase 1 in plaats van fase 2.

De bestemmingsplanwijziging van de Tuinstraat is praktisch rond. Er was 1 bezwaar en die is afgewezen. De verkoop is gestart.

In mei begint men aan de uitbreiding van het Egboetswater, zowel de natte als de droge berging. In de 2e helft van dit jaar start men met de aanleg van de Sluispolderpad en het Kerkepolderpad. Vanwege de subsidies moet e.e.a. in 2009 gerealiseerd worden. De grondbalans is sluitend, er is geen aan- en afvoer van grond.

Het laatste gedeelte van de herbestrating van de Zak zal niet in 2009 plaatsvinden.

Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink (Historisch Hauwert): Het jaarboek wordt op 24 april gepresenteerd.
Jaap Surink, (Molen sluispolder): 10% dient de stichting zelf te betalen aan de restauratie van de Molen Sluispolder. Deze zomer wordt de molen weggehaald en komt in 2010 weer opgeknapt terug.

7. Rondvraag
Piet Butter: De brandweer van Nibbixwoud verhuist naar Midwoud, locatie Ganker/Buurt. De brandweer van Nibbixwoud heeft nog een oude brandspuit van Hauwert. Jaap Surink deelt mede dat in de nieuwe kazerne een apart plekje is gereserveerd voor de brandspuit.
Ria Balk: ** Komende weekenden is het in Hauwert druk vanwege de uitvoeringen van Zanglust. Het parkeerterrein is nu, 3 dagen voor de 1e voorstelling, vol met takken. Rob Thepen zal met Kieftenburg (of opdrachtgever Hoogheemraadschap) hierover contact opnemen.
** Is vergeten met het servicepunt contact op te nemen over de glijbaan. Wordt alsnog gedaan.
Aaf Korver: Een compliment aan het bestuur voor de goede notulen.
Co Vlaar: ** Het plan omtrent het kruispunt is bekend. Het zou fijn zijn als het echt 2 wegen zouden kunnen worden.
** Tijdens het overleg van de gezamenlijke dorpsraden en de gemeente komt de kernconsulent ook op de agenda. Er is hierover nog helemaal geen duidelijkheid.

8. Sluiting
Nog voor negenen sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis. De volgende vergadering wordt op woensdag 3 juni gehouden

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 14 januari 2009

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 14 januari 2009

1. Opening
Om acht uur opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De vergadering kent een grote opkomst. Vanuit de gemeenteraad zijn dhr. A. Schouten (CDA), dhr. M. Raat (VVD) aanwezig. Dhr. V. Kay zal in de vergadering iets vertellen over het I.L.G.. Er zijn 2 bestuurleden van dorpshuis Abbekerk aanwezig.
Bericht van verhindering is ontvangen van Harrij Bakker (Dorpsraad), Paul Baars (IJsclub) en Edward Roozendaal en Lidy van Klaveren (beide Kosterfonds).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
De besturen van het Dorpshuis en de Dorpsraad komen donderdag 22 januari bijeen om verkennend te praten over een samenwerking. Het dorpshuis en de dorpsraad kennen vele raakvlakken.

Naar aanleiding van een vraag van Jaap Surink (dorpsraad d.d. 19 november jl.) zijn de verkeerscontroles van mei 2008 vergeleken met die van november 2005. Hoewel men zou verwachten dat het aantal verkeersbewegingen in mei minder is dan november is het tegenovergestelde gebleken. Het aantal verkeersbewegingen is verdubbeld, er is meer forenzen- en vrachtverkeer. Er is verzocht tot het houden van extra controles.

3. Ingekomen en uitgegane post
Veel post komt per mail binnen. Die zaken die voor Hauwert van belang zijn worden opgepakt.

Er zijn brieven verstuurd omtrent woningbouw voor starters. In tegenstelling tot wat in de eerste plannen stond, is er nu geen kwadrantwoning voor starters ingepland. Zes jongeren hebben hierover een brief geschreven naar de gemeente. De gemeente is in eerste instantie positief en geeft komende week meer duidelijkheid hoe men dit wil oppakken. Het is de bedoeling dat de starterswoningen in de 1e fase worden ontwikkeld.
Aaf Korver vraagt zich af waarom er geen starterswoningen staan ingepland. Co Vlaar deelt mede dat er voor starterswoningen in andere dorpen niet veel animo was.

Bij benadering van de kandidaten voor de woningbouw zal de gemeente geen strenge regels hanteren voor wat betreft inwoners en economisch gebonden mensen ten opzichte van ex-inwoners. In de loop van de komende week zal de gemeente met informatie komen.
De 4 huurwoningen en de 5 koopwoningen worden in ieder geval gebouwd. Vanwege de economische crisis zal het voor starters moeilijker zijn om een hypotheek af te sluiten.

Nu de bibliotheekbus voor Hauwert verdwijnt, heeft men overleg met school om bibliotheek- voorzieningen in school te houden. Er is een mogelijkheid voor een leestafel en een spreekuur in het dorpshuis te organiseren. Dhr. Vriesinga ( projectleider bibliotheken WFO en WEB) vraagt zich af hoe dit moet worden ingevuld in relatie met het budget wat hiervoor staat. Dhr. Vriesinga overlegt binnenkort met de gemeente. De dorpsraad gaat in principe voor beide opties, maar de school heeft de 1e prioriteit en de leestafel de 2e.

De subsidieverordening 2009 wordt in februari 2009 vastgesteld.

Het jaarlijkse overleg van de dorpsraad met het college en de fractievoorzitters wordt op 4 februari a.s. in het dorpshuis gehouden.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 19 november 2008
Pag. 2, punt 7: Ria Balk deelt mede dat de klok weer stil staat. Ina Bak deelt mede dat het tandrad mogelijk weer bij Corus is.

5. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
Onder dit kopje komen de starterswoningen aan de orde. Deze zijn al besproken onder punt 3.

6. I.L.G. en mogelijkheden voor Hauwert
Vok Kay, voorzitter van het I.L.G. (Investeringsbudget Landelijk Gebied) geeft informatie over het I.L.G. Het I.L.G. is een nieuw financieringssysteem en is voortgekomen uit 40 tot 50 subsidies die voorheen vanuit de EU, het Rijk en de provincie werden verstrekt. De verantwoording ligt nu bij de provincie. Projecten worden zo veel mogelijk ontwikkeld in samenhang met thema’s als agrarische structuurverbetering, waterberging en cultuurhistorie. Eén van de subdoelen is het S.E.V.. Dit staat voor Sociale Economische Vitalisering van het platteland.
Projectvoorstellen moeten voor 1 juni bij het gebiedsbureau I.L.G. te Grootebroek worden ingediend. Daar wordt het beoordeeld en voorgelegd aan de gebiedscommissie. Een van de voorwaarden van het I.L.G. is dat 50% van de projectsom zelf dient te worden gefinancierd. Het I.L.G. betaalt dus maximaal 50% uit. De minimale projectomvang is € 10.000, -. Rond 1 november beslist Gedeputeerde Staten over het projectvoorstel. Het I.L.G. heeft een adviserende rol. In veel gevallen neemt GS het advies over.
Informatie over subsidieverordeningen kunnen worden verkregen bij mevr. A. van Nierop.
Aan de volgende project heeft het I.L.G. de afgelopen jaren subsidies versterkt: waterbergingsprojecten, 2 fiets- en wandelpaden, zorgboerderijen, Molensluispolder, fietspad Twisk-Broerdijk.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Elly Steunenberg vraagt zich af wat het nut is van een leestafel. Het wijksteunpunt heeft enkele jaren geleden het plan opgevat een boekenkast te plaatsen waarin inwoners van Hauwert boeken konden zetten die uitgeleend konden worden. De kast was niet ‘hufterproof’. Voorziet problemen met het opzetten van een leestafel. Co Vlaar deelt mede dat je het voorstel in ieder geval een kans moet geven. Na enige tijd moet er geëvalueerd worden.
Elly is naar de vrijwilligersavond in Abbekerk geweest. Vond het jammer dat er maar 2 mensen uit Hauwert aanwezig waren. A. Schouten (CDA) neemt de suggestie mee dat het houden van een vrijwilligersavond in december niet een goede optie is. De maand december is voor iedereen een drukke maand.

Piet Bankersen deelt namens de Biljartvereniging mee dat het dorpskampioenschap weer gehouden is. Het Dorus Bruin-toernooi komt eraan. Door vergrijzing en ziekte loopt het ledenaantal terug.

Zanglust heeft nog 2 maanden te gaan voordat zij hun stuk gaan opvoeren. Liggen mooi op schema, aldus Karin Sijm.

Ina Bak geeft de complimenten aan de IJsvereniging hoe de IJsvereniging zich de afgelopen dagen heeft gemanifesteerd. Het Hauwerter kampioenschap op natuurijs is gehouden.

Het programma van de ANBO voor de komende maanden ziet er gevarieerd uit. Zo is er een lezing over China, over kerkuilen en wordt de jaarvergadering gehouden.

De Eendragt kende een goede uitvoering. Ria Balk deelt mede dat Ludo Westrus zich als regisseur heeft aangemeld. Naar een nieuw stuk wordt gezocht. De Eendragt is zeer verheugd met het aantal nieuwe leden.

8. Rondvraag
Joris Ruiter: Wenst de dorpsraad een goede vergadering met het college en de fractievoorzitters. Er is overleg met de dorpshuisbestuur over de agenda.

Jaap Surink: Het schiet niet op met de brug aan het einde van Van der Deureweg. A. Schouten (CDA) heeft hierover contact gehad met een gedeputeerde en die vertelde dat de constructie te licht is. Er komt overleg met de gemeente Medemblik en provincie Noord-Holland. Het is nu een gevaarlijke situatie.

Piet Laan, Boxwoudstraat: Is het misschien een suggestie om de huizen die in Hauwert te koop staan, te verhuren? Dit voorkomt leegstand in Hauwert. Co Vlaar deelt Piet mede dat dit een zaak is van de eigenaren.

Elly Steunenberg: Is er al duidelijkheid wanneer de huizenbouw aan de Tuinstraat begint? Bart Groot deelt mede dat de bouwvergunning nu ter inzage ligt. Als die goedgekeurd is, eind februari, dan kan men verder. In deze financieel onzekere tijden is het onduidelijk of er animo voor deze huizen zijn.

Bestuur dorpshuis Abbekerk: Hartelijk dank voor de gastvrijheid. Dorpshuis Abbekerk heeft dit jaar het Top-idee van het Oranjefonds gewonnen.

Vok Kay: Wenst de dorpsraad veel succes. Is zeer verheugd over de grote belangstelling op deze avond.

Aaf Korver: ** Vele zaken van de gemeente komen nu via email bij de dorpsraad binnen. Vraagt zich af of er van bepaalde zaken aantekeningen worden gemaakt. Co Vlaar deelt haar mede dat de stukken betreffende het dorp Hauwert worden uitgeprint c.q. in de computer wordt opgeslagen. De gemeente Medemblik beheert het archief en indien noodzakelijk kan daar stukken worden opgevraagd. Het is niet de bedoeling dat wij een schaduwarchief bijhouden.
** Hoe staat het met de website? Deze maand is er overleg met het Dorpshuis en dan komt dit punt ook aan de orde.

Nel Hauwert: In 2007 – 2008 zijn alle vuilnisbakken opgeblazen. Na 1 jaar is er nog niets vervangen / teruggezet. Nel zal met de afdeling Service en Meldpunt van de gemeente contact opnemen.

Ria Balk: In ieder dorp zijn de speeltuinen vernieuwd. In Hauwert niet. Co Vlaar deelt mede dat met de nieuwbouw van de verlengde Papenveer er geld beschikbaar komt voor een speeltuin. Dit geld wordt waarschijnlijk gebruikt om de speeltuin in de Boxwoudstraat te verbeteren.
De glijbaan in de speeltuin kent scherpe randen. Hiervoor zal Ria contact opnemen met de afdeling Service en Meldpunt van de gemeente.

Co Vlaar: Op 6 januari j.l. was er de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. Er werden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Jammer genoeg geen Hauwerters. Co verzoekt de verenigingen na te gaan of er binnen hun verenigingen vrijwilligers zijn die het verdienen in het zonnetje gezet te worden.

Sandra Nan: De gemeente deelt het Mantelzorgcompliment uit. Als je iemand kent die hiervoor in aanmerking komt, dan kan je die opgeven (met redenen omkleedt) bij de gemeente (via de website). Mogelijk dat die persoon een bloemetje en een cadeaubon ontvangt.

9. Sluiting
Om 21.45 uur sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis. De volgende vergadering welke gehouden wordt op woensdag 18 maart 2009 is de jaarvergadering

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 19 november 2008

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op 19 november 2008

1. Opening
Om acht uur opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst, vanuit de gemeenteraad zijn dhr. J.H. IJzerloo en dhr. R. Braaksma (Gemeentebelangen), dhr. F. Diergaarde (PVDA) en dhr. P. Dijkstra (CDA) aanwezig.
Bericht van verhindering is ontvangen van Ria Balk, Karin Sijm, Anja Buis, stichting Dorpshuis en de VVD-fractie.

2. Mededelingen
Bibliobus: de gezamenlijke dorpsraden zijn bijeen geweest met burgemeester en wethouder. Voor Hauwert geldt dat de bibliobus verdwijnt. Een leestafel in het dorpshuis en een bibliotheekspreekuur wil men voor Hauwert organiseren. Mogelijk dat de lagere school nog een rol in het geheel kan vervullen.
Corien Butter en Miriam van de Water hebben zich hard gemaakt om de bibliobus voor Hauwert te behouden.

3. Ingekomen en uitgegane post
Judith Verhoog, zoekt hulp bij het collecteren om de kinderen uit Hauwert, Oostwoud en Midwoud een fijne Sint-Nicolaasmiddag in sporthal De Post aan te kunnen bieden. Heeft ook een oproep geplaatst in de Dorpskoerier.

Tijdens de gezamenlijke dorpsraden overleg met het college van B&W kwamen vooral dorpsoverstijgende zaken aan de orde.

Er is een verzoek binnengekomen om binnen de Hauwerter verenigingen te polsen of zij interesse hebben om kerstbomen in te zamelen. De gemeente zal hiervoor faciliteiten aanbieden. Er is geen animo binnen de Hauwerter verenigingen.

Er is een brief van het college binnengekomen over de woningbouwpresentatie. De ideeën in de presentatie kwamen niet overeen wat oorspronkelijk afgesproken was.

Er is een uitnodiging binnengekomen voor de vrijwilligersavond op donderdag 11 december in het dorpshuis van Abbekerk. Hiermee onderstreept de gemeente de belangrijkheid van de vrijwilligers.

Van Primo is een dorpenkrant en een brief met cursussen binnengekomen

Co Vlaar heeft 2 krantenartikelen meegenomen over maatschappelijke zaken.
1. Het alcoholmisbruik. Alle Westfriese gemeentes hebben geld uitgetrokken met als doel het alcoholgebruik te matigen. Men wil proberen het sluitingsuur in de cafés te vervroegen.
2. Het minimabeleid. De raad moet hier nog een besluit overnemen. Sandra Nan deelt mede dat het minimabeleid is toegelicht in de WMO-raad. Mensen die het financieel moeilijk hebben, komen hiervoor in aanmerking. Op internet kan men bekijken of men voor het minimabeleid in aanmerking komt.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 10 september 2008
Punt 2: Jaap Surink kijkt ervan op / schrikt ervan dat wanneer je het percentage snelheidsovertreders omzet in aantallen je een heel ander beeld krijgt. Vb. onder punt 2: snelheidsmeter t.h.v. Hauwert 17 – 70% van de 15.500 bestuurders reed 50 km. of minder. 30% reed dus te hard, dat zijn 4600 bestuurders per 14 dagen. Enkele jaren terug heeft men op bepaalde plaatsen in Hauwert de snelheid gemeten. Bekeken gaat worden of de cijfers naast elkaar kunnen worden gelegd.
Er wordt op verzoek gecontroleerd. De wijkagent, Koos Bakker, wordt hiervoor benaderd.

5. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
Herbestraatwerk ‘zak’van Hauwert
De herbestrating van de Zak is al voltooid. Drie weken eerder dan gepland. Er is een informatieavond geweest, waarbij er gediscussieerd werd over verkeersremmende maatregelen. Ter hoogte van Hauwert 90-92 is een verkeersmaatregel aangebracht. De reflecterende borden zijn heel scherp. Wordt contact opgenomen met het Hoogheemraadschap. Vanuit de vergadering veel complimenten over het werktempo en dat de zak ’s morgensvroeg, ’s middags na vieren en in het weekend bereikbaar was. De informele parkeerplaatsen zijn verbreed en aangepakt. Jammer genoeg is nog niets duidelijk wanneer en hoe het laatste deel van de Zak wordt aangepakt. Mogelijk dat op termijn maatregelen worden genomen om het sluipverkeer tegen te gaan.

Nabespreking woningbouwplanpresentatie d.d. 12 november
Er was een redelijke opkomst. Geïnteresseerden krijgen tot 15 dec. de mogelijkheid aan te geven welke woning de voorkeur geniet. Men kan via internet bij de aannemer reageren Na 6 weken wordt duidelijk welke huizen er definitief komen en wie de woningen krijgen toebedeeld. Voor de presentatie heeft de dorpsraad een brief geschreven met de vraag waarom men van het oorspronkelijke idee is afgestapt. Zo is de kwadrantwoning verdwenen.
Op de avond werd duidelijk dat de inwoners van Hauwert voorrang krijgen. Op de 2e plaats kwamen de oud-hauwerters. Is dat wel reëel? Doordat het traject langer duurde dan verwacht, de start was in 2004, hebben toch wel veel jongeren Hauwert te verlaten, Zij waren zeker de doelgroep in 2004. Deze suggestie wordt meegenomen naar de gemeenteraad.
Wethouder Gutter deelde mede dat op basis van belangstelling mogelijk fase 2 meteen met fase 1 mee wordt ontwikkeld. De dorpsraad wil graag ook bij de uitwerking van de ‘uitslag’ betrokken worden. Zij zijn immers ook bij het voortraject betrokken geweest. Graag een open communicatie en de afweging waarom de gemeente van plan verandert.

6. Inrichten website dorpsraad
Maarten Groot heeft een opzetje gemaakt voor de website. Mocht de website doorgaan, zal hij de website bouwen en in opdracht van de dorpsraad beheren. Het is een website voor het hele dorp. Verenigingen kunnen zich ook op de site aansluiten of middels een link naar hun website laten verwijzen. De website is eenvoudig van opzet, met nieuws, de jaaragenda en de verenigingen.
Kosten website:
Bouwen € 300.- (eenmalig)
Hosting – 110.- (per jaar)
Domeinnaam – 25.- (per jaar)
Kosten bijhouden van de site – 10,.- per uur

Belangrijk is de vraag wie betaalt het. Vanuit de dorpsraad is er geld voor een 1e opzet. Er moet bij de verenigingen geïnformeerd worden hoe zij tegenover de website staan en er moet nagedacht worden wat de verenigingsbijdrage wordt. Hoe gaat men om met de Dorpskoerier? Het is niet de bedoeling dat de site in het vaarwater van de Dorpskoerier gaat zitten.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink: De subsidie van de provincie zit er aan te komen (€ 44.000.- / 40% van de beraamde kosten). De gemeente heeft al toegezegd. Het ILG zal waarschijnlijk voor 30% aan de kosten willen bijdragen.

Namens het Historisch genootschap Hauwert meldt Jaap Surink dat de dorpsvlaggen binnen zijn. Worden deze week nog rondgebracht.

Ina Bak namens de kerkraad: enthousiaste vrijwilligers zijn bij Corus bezig met het vervaardigen van een tandrad voor de klok. Het orgel komt medio 2010-2011 terug van restauratie.

8. Rondvraag
Bart Groot: deelt mede dat de VNG een gratis verzekering voor vrijwilligers wil opzetten via het gemeentefonds. De dorpsraad heeft nu een eigen verzekering lopen. Zolang de wet nog niet is aangenomen, houden we deze verzekering. Daarna zullen we gaan bekijken of de nieuwe verzekering voor Hauwert gunstig is.

Dhr. P. Dijkstra: Deze snelle manier van vergaderen bevalt goed.

Jan Does: Vraagt zich af hoe het zit met de brug aan het einde van Van der Deureweg. Er wordt sinds juni 2008 niet meer aan de brug gewerkt. Harrij Bakker deelt mede dat het hout uit Suriname nog niet is gearriveerd.

Edward Roozendaal: Maakt zich zorgen over de opkomst van de dorpsraadvergadering. De afgelopen keren lieten een negatieve tendens zien. Co Vlaar deelt mede dat de verenigingen zullen worden verzocht een afgevaardigde naar de dorpsraad te sturen. Daarbij gaat het in de dorpsraad al jaren over gemeentelijke zaken. Mensen hebben mogelijk het idee gekregen dat de dorpsraad niet voor de vereniging is. De input van de verenigingen is minimaal. De dorpsraad is een podium om zaken te bespreken. Er zal worden bekeken hoe het dorpshuis en de dorpsraad hun krachten kunnen bundelen. Hebben vele raakvlakken met elkaar.

Ina Bak: Bij een bijeenkomst van de agrarische natuurvereniging kreeg men uitleg over het ILG (Investeringsbudget Landelijke Gebieden) Bij het ILG kan men subsidies aanvragen voor o.a. dorpshuis en buurtbus. Het ILG heeft tot doel de leefbaarheid van een dorp te vergroten.

9. Sluiting
Om 21.05 uur sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis. De volgende vergadering is op woensdag 14 januari 2009.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

notulen dorpsraadvergadering d.d. 10 september 2008

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op 10 september 2008

1. Opening
Om acht uur opent voorzitter B. Groot de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst, vanuit de gemeenteraad zijn dhr. Raat (VVD) en mevr. Rood (CDA) aanwezig. . Bericht van verhindering is ontvangen van Jaap Surink, Jan Does, Akky Koeman, Anja Buis en Piet Bankersen.

2. Mededelingen
Bart staat stil bij het overlijden van Anne Marie Westrus. Zij heeft erg veel betekend voor de Hauwerter gemeenschap. Ook stond ze de dorpsraad met raad en daad bij.

In de afgelopen maanden werden op diverse plekken in Hauwert de snelheid gemeten. De borden hingen er telkens zo’n 2 weken lang.
– Van half mei tot 1 juni is er gemeten in de Zak. De aanbevolen snelheid was 30 km. Officieel mag je er 50 rijden. 98% van de 12.876 bestuurders reed 50 km of minder.
– Begin juni stond de snelheidsmeter t.h.v. Hauwert 17. 70% van de 15.500 bestuurders reed 50 km of minder.
– Van half augustus tot eind augustus stond er een snelheidsmeter t.h.v. de melkfabriek. 96% van de 11.000 bestuurders reed 50 km of minder.
– Er is gemeten op het Westend t.h.v. Hauwert 1, daar reed 84% van de 16.000 bestuurder 50 km of minder.

De dorpsraad is van plan een website op te zetten. De website kan door alle verenigingen in het dorp worden gebruikt. Of middels een link verwijzen naar hun website. Maarten Groot zal de website beheren en up-to-date houden.

De totale raming van de kosten van de restauratie van de molen komt op € 110.000. De gemeente subsidieert voor € 30.000 en er is een restauratievergunning aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Dit levert maximaal € 44.000 op. Men heeft ook contacten met het ILG. Men is in ieder geval enthousiast.

3. Ingekomen en uitgegane post
Dorpshuis, Uitnodiging bijwonen vergadering 09 sept. 2008 met gebruikers dorpshuis
Gem. Medemblik, afscheidsreceptie Jan Entius op 17 sept. 2008
Gem. Medemblik, aanvraag subsidie
Gem. Medemblik, kermis Hauwert en Normaal in Midwoud
De kermisdata in Hauwert kloppen niet. De gemeente stelt de kermisdata vast. De kermisbond wijkt hier soms vanaf (ivm binnenhalen van de attracties) In oktober 2008 moeten de evenementen binnen de gemeente Medemblik bekend zijn. De gemeente is er mee eens dat kermis Hauwert en Normaal in Midwoud concurrenten van elkaar zijn. Burgemeester Van Eijk stelt voor e.e.a. in kaart te brengen zodat er mogelijk afstemming kan plaatsvinden. Wie neemt deze taak op zich?
De landschapsvisie van de kromme leek is uitgebracht. Daar de Dorpsraad Hauwert belanghebbende is krijgt men ook een exemplaar.
Er is een bijeenkomst geweest over de notitie jeugd & onderwijs binnen de gemeente Medemblik.
Primo, informatie over wijk- en buurtprojecten
De gezamenlijke dorpsraden overleggen op 22 september voor het halfjaarlijks overleg met het College (d.d. 14 oktober)
Het convenant is getekend.
We hebben een geboortekaartje ontvangen van Emma Groot, dochter van Bart en Marieke.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 11 juni 2008
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen.

5. Evaluatie kermis
De kermiscommissie is niet aanwezig op deze vergadering. Wat de kermiscollecte heeft opgebracht is nog niet bekend. (opm. Nu is bekend geworden dat de kermiscollecte € 1267,85 heeft opgebracht. In vergelijking met vorig jaar was dat bijna € 140,– minder)Tijdens de kermis zijn er 2 ongelukken gebeurd. Zaterdagavond sprong er iemand uit de zweef en in de nacht van zaterdag op zondag hebben vandalen in de draaimolen een paardje vernield. Dat resulteerde zondagsmiddags in een ongeval waarbij een klein kind met paard en al uit de draaimolen viel.
Edward Roozendaal deelt namens zijn vrouw Tiny mede dat de handbal een prima kermis heeft gedraaid. Alle loten zijn verkocht. Een bron van zorg is dat de draaimolen slecht draait, weinig klandizie kent. Tiny Roozendaal en Carlita Smit stoppen ermee, nieuwe personen zijn benaderd. Hij heeft geen wanklank gehoord over het cafégebeuren. Zaterdagavond was wel rustiger dan normaal, er waren weinig niet-Hauwerters. Het is belangrijk al snel contact op te nemen met Peter Heins (organisator Normaal-concert) over de plannen van volgend jaar.

6. Toelichting procedure door bestuur Kosterfonds
In het verleden liepen alle aanvragen aan het Kosterfonds via de dorpsraad. De communicatie met het Kosterfonds liep niet soepel. Het bestuur van het Kosterfonds heeft besloten de procedure te verbeteren / wijzigen.
Het bestuur is eind 2007 voor het eerst bijeen geweest om te praten over de vernieuwde procedure. Het is de bedoeling dat er om de 4 maanden een mogelijkheid komt om aanvragen in te dienen. Mocht er een aanvraag komen, waarbij men te maken heeft met tijdsdruk, dan kan men desnoods telefonisch contact hierover hebben.
De uitbetaling geschiedt niet meer 1 keer per jaar.
In het verleden was er geen communicatie als aanvragen werden afgewezen. Nu wordt de afwijzing met redenen omkleedt.
De exacte datums voor het inleveren van de aanvragen is nog niet bekend.
Het bestuur wil zoveel mogelijk de statuten handhaven.
Mocht het bestuur van het Kosterfonds besluiten een aanvraag door te sturen naar een ander fonds, dan is het Kosterfonds bekend met de voorwaarden. Indien de procedure definitief wijzigt, dan zal er een stuk hierover verschijnen in de Dorpskoerier.

7. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
Dinsdag 23 september is er een voorlichtingsavond over het herbestraten van een gedeelte van de Zak (vanaf de brug tot Hauwert 114). De aannemer, het hoogheemraadschap en de gemeente zijn aanwezig. Slechts kleine aanpassingen zijn er mogelijk.

Eind oktober is de presentatie van de bouwplannen van de Papenveer. In de Papenveer komen betaalbare woningen. Op de Tuinstraat komen luxe woningen. Na herziening van het bouwplan komt het ter inzage te liggen.

De uitbreiding van het Egboetswater vindt in 2009-2010 plaats. Aaf Korver deelt mede dat de uitbreiding plaatsvindt via een noodbrug over papenveer, ter hoogte van de Heemraad Witweg.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Gerard Kamp meldt namens het Dorpshuis dat er gisteren een gebruikersvergadering was. De opkomst was zeer klein. Ook vandaag is de opkomst niet groot. Heeft dat een reden? De dorpsraad antwoordt in de dorpsraadvergadering veel zaken niet de verenigingen aangaan. Mensen hebben veel eigen drukte. Vergeleken dorpsraden in andere dorpen, kent Hauwert altijd een grote opkomst.

Paul Baars meldt namens de ijsclub dat in het 1e weekend van november de Egboetsloop wordt gehouden. Voor verdere activiteiten is het wachten op ijs.

De Soos in Hauwert kent weer een gevarieerd jaarprogramma. Voor een ieder wat wils, aldus Aaf Korver.

De Zanglust viert komend jaar haar 90-jarig jubileum. Tussen de uitvoeringen door zal er een matinee zijn voor oud-leden. Anneke Beunder deelt mede dat volgende week zondag de jaarlijkse rommelmarkt is.

Ria Balk deelt namens de Eendragt mede dat ze druk bezig zijn met het repeteren voor de voorstelling in november. Het ledenaantal loopt terug. Het regisseurschap wordt onderling geregeld, men heeft geen vaste regisseur (hoog kostenplaatje)

9. Rondvraag
Mevr. Rood: Leuk om een keer de dorpsraadvergadering van Hauwert bij te wonen. Mogelijk dat een volgende keer iemand anders komt van het CDA.
Dhr. Raat: Sluit zich bij de vorige spreker aan, al zal namens hem iemand van de VVD komen.
Ria Balk: Heeft de wijkagent al een heel tijd niet gezien. Krijgt hij wel een uitnodiging en de notulen? De dorpsraad antwoord daar positief op. Net als de jongerenwerker komt deze als het nodig is.
Sandra Nan: Zit namens de dorpsraden in het WMO. Heb je vragen of opmerkingen neem gerust contact op. Het beleid is officieel nog niet vastgesteld, dus officieel mag er nog niet over gesproken worden.
Annemiek Schouten: Weet niet of dit het juiste platform hiervoor is, maar maakt zich veel zorgen over het teruglopen van het aantal vrijwilligers. De afgelopen maanden is het diverse keren naar voren gekomen dat functies niet werden opgevuld, er konden geen vrijwilligers worden gevonden.
Het is jammer genoeg een teken van deze tijd (individualisering van de samenleving).
Aaf Korver: ** De bibliotheekbus verdwijnt vrijwel zeker, de gemeenteraad praat hier binnenkort over. Veel gemeenteraadsleden zijn tegen verdwijning van de bibliobus. De bibliotheken hebben geld te kort, zij willen met professionals werken en staan afwijzend over vrijwilligers.
Bart Groot: In 2009 wordt er op 14 januari, 18 maart (jaarvergadering), 3 juni, 16 september en 18 november vergaderd.

10. Sluiting
Om 21.30 uur sluit Bart vergadering en wenst iedereen wel thuis. De volgende vergadering wordt op woensdag 19 november gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

notulen dorpsraadvergadering d.d. 11 juni 2008

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op 11 juni 2008

1. Opening
Even na achten opent voorzitter B. Groot de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst. Bericht van verhindering is ontvangen van Miriam van de Water en Klaas Otter (kascommissie), Janny Langeberg, Ina Bak en de voetbal.

2. Mededelingen
Janny Langeberg heeft op het ‘Westend’ handtekeningen verzameld om aandacht te vragen om maatregelen te treffen tegen de hoge snelheid waarmee door auto’s op dat stuk van Hauwert worden gereden. Zij wil de handtekeningen over een week aan de burgemeester overhandigen.

3. Ingekomen en uitgegane post
De dorpsraad heeft nog geen reactie van de gemeente ontvangen op de brief dat het optreden van de band ‘Normaal’ samenvalt met de Hauwerter kermis. Dorpshuisbeheer Rob Thepen heeft telefonisch contact gehad met burgemeester Van Eijk. Het evenement kan niet worden verschoven, volgend jaar wordt er beter opgelet. Wethouder Jan Entius was verbolgen over de misplanning, evenementen zit in zijn portefeuille. Mogelijk is er verwarring ontstaan daar de kermis van Hauwert op de evenementenkalender staat vermeld op 5, 6 en 7 september.

Er is een brief gezonden naar dhr. Schouten omtrent de rommelige en onverzorgde situatie op het landje tussen school en familie Schilp. Er is aan gewerkt. Er is gedraineerd en geploegd. Het ziet er weer netjes uit.

Er is een brief uitgegaan naar de bewoners in de directe omgeving van de kruising Papenveer-Hauwert. Door de vele auto’s was de bocht onoverzichtelijk en was de veiligheid in het geding. De brief leverde positieve reacties op: er is een afname van het aantal geparkeerde auto’s. Mocht deze brief niet helpen, dan zal de gemeente actie ondernemen middels een parkeerverbod.

Ina Bak stuurt namens Historisch Genootschap Oud-West-Friesland een brief met daarin het verzoek nieuwe straten te benoemen met een West-Fries accent. Te denken valt aan Kikkerbloemestreit (fluitekruid) en Skeipebloemehof (madeliefje). Het Westfries Genootschap heeft tot doel de West-Friese cultuur uit te dragen.
Er wordt met Ina contact opgenomen met de suggestie om de brief, ondersteund met onze hantekening en die van het historisch genootschap, te sturen aan de gemeente Medemblik met het verzoek om de namen te koppelen aan de nieuwe wandel- en fietspaden in de gemeente. Juist de geplande uitbreiding van het Egboetswater in 2009 maakt dat wellicht mogelijk. In de brief kan dan ook het verzoek worden gedaan dat de gemeente dit initiatief ook opneemt met het recreatieschap Westfriesland als beheerder.

De beleidsnota omtrent de subsidies is uitgekomen. Sandra Vriend-Nan gaat naar een bijeenkomst hierover. Voor de Dorpsraad verandert de subsidie niet.

Geboortekaartje ontvangen van Jacco, zoon van René en Sandra.

Maart 2008 is er overleg geweest met de dorpsraad en de fractievoorzitters. Tijdens deze bijeenkomst kwam de vraag of het toegestaan is auto’s op de openbare weg te verkopen. In de APV staat vermeldt dat dit niet toegestaan is.

De provincie benadert de dorpsraden omtrent burgerparticipatie op locatie, dorps- en wijkraden in ontwikkeling.
Co Vlaar geeft aan dat de dorpsraad af en toe klem raakt in de vele uitnodigingen en rapporten. We moeten als bestuur grenzen aangeven. We blijven immers vrijwilligers.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 2 april 2008
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen.

5. Bestuurszaken
Financieel jaarverslag. Wim geeft via de beamer uitleg over het financieel jaarverslag. Het ziet er keurig uit.
Verslag kascommissie. De kascommissie, Miriam van de Water en Klaas Otter, zijn beiden afwezig. Ze hebben hun handtekening gezet onder het financieel verslag. Miriam van de Water is 2 jaar lid geweest, daar moet opvolging voor worden gezocht. Klaas Otter was dit jaar voor het eerst lid van de kascommissie.
Vertrek Wim de Jong als bestuurslid / penningmeester. Na 8 jaar dorpsraad verlaat Wim de vergadering. Naast lid, is hij ook nog tijdelijk voorzitter en 6 jaar penningmeester geweest. Financieel zit alles op de rit. Wim heeft veel tijd gestoken in de leefbaarheidenquête. Hauwert scoorde er goed mee. Bart bedankt Wim voor al zijn inzet.
Als cadeautje naar het dorp toe, wil Wim het dorp iets geven. Al jaren ‘ergert’ Wim zich aan de kruising Heemraad Witweg-Hauwert-Tuinstraat. Een bevriende landschapsarchitect, Jan-Willem Peereboom uit Midwoud, heeft in opdracht van Wim gekeken naar deze situatie en een nieuwe schets gemaakt.
Bart neemt de schets in ontvangst de mededeling dat we dit verder met o.a. de gemeente gaan opnemen.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken.
Natuurontwikkeling waterberging Egboetswater. Er is contact geweest met dhr. Heijmans van de gemeente. Het Egboetswater wordt met 10 ha. Waterberging uitgebreid. Het gaat om waterberging en natuurbeheer. Men heeft getracht de openheid van het gebied te waarborgen. Hauwert wordt verrijkt met natuur. Zowel per fiets als per boot kan het natuurgebied worden bereikt. Van onze kant is de suggestie gegeven om voorzieningen op te nemen voor hygiëne, een speelweide en plekken waar honden de ruimte krijgen. De uitbreiding van het Egboetswater zal wellicht samen vallen met de aanleg van de paden.
Parkeren, straatwerk en verkeersveiligheid.
Bestrating van de zak: Het hoogheemraadschap (HHRS) is eigenaar van de weg. Het HHRS wil in principe alleen bestraten. Er komt een voorlichtingsavond. Mogelijk dat er wijzingen / aanpassingen ingepast kunnen worden. Indien er extra werkzaamheden moeten worden verricht, dan zijn de kosten voor de gemeente. (gemeente is weinig toeschietelijk erin). Vanwege het kostenplaatje neemt de gemeente de weg niet over van het HHRS. Mogelijk dat landschapsarchitect Peereboom zich over deze kwestie wil buiten. Wim de Jong neemt contact met hem op.
Verkeersveiligheid: Er heeft snelheidsmeterbord gehangen t.h.v. Hauwert 17. Een ieder kon dan precies zien wat de gereden snelheid was. De resultaten hiervan kunnen worden uitgelezen. Harry Bakker neemt met dhr. Verlaan contact op.
Speeltuin: De dorpsraad zou graag zien dat het budget voor speelvoorzieningen in de nieuwe Papenveer gebruikt gaat worden voor uitbreiding van de huidige speeltuin(-tje) in de Boxwoudstraat.
De Amerikaanse windmolen: De termijn voor het verstrekken van de subsidie voor het restaureren van de Amerikaanse windmolen is al afgelopen. Op zich is dat geen probleem. Koos Groot heeft met de gemeente afgesproken dat hij een stappenplan indient waarin de stichting aangeeft wanneer e.e.a. op de rol staat. De molen is een monument.

Voortgang woningbouwlocaties.
Naar verwachting komen in het najaar van 2008 de kavels van de Tuinstraat te koop. De gemeente is nu nog druk doende met de hernieuwde procedure. Het geheel schuift 13 meter op.
Naarverwachting komt er Medio oktober 2008 een informatieavond over huur- en koopwoningen op het verlengde van de Papenveer.

Ontwikkeling kernenbeleid in onze gemeente.
Er is een gemeentelijke kernenbeleid ontwikkeld na de fusie van de 3 gemeentes. De gemeente wil dat ieder dorp zijn eigen identiteit behoudt. Enkele belangrijke punten uit dat beleid zijn:
– Een kernplatform. 2 keer per jaar is er overleg met de dorpsraden, andere belangengroepen en de gemeente.
– Een kernbudget. Dit geld kan men gebruiken voor bv. de aanschaf van bankjes of het snel oplossen van kleine knelpunten.
– Een kernconsulent. Die wordt het aanspreekpunt voor de dorpsraden naar de gemeente toe. Belangrijk is dat de consultent op beleidsniveau gaat werken. Wat wordt zijn positie binnen het ambtelijk apparaat? “Hij is als het ware een spin in een web”. Begin 2009 moet de kernconsulent beginnen.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Dit vaste puntje wordt verschoven naar de volgende vergadering. De leden worden verzocht na te gaan welke puntjes zij namens hun vereniging in de volgende vergadering naar voren willen brengen.
Historische vereniging: Presenteert de dorpsvlag. Deze is gemaakt met subsidie van de gemeente.
De dorpsraad zal ook een vlag bestellen (Annemiek Schouten). Er wordt nog nagedacht over het gebruik van de vlag.

8. Rondvraag
Sandra Vriend: René is geen lid meer van het voetbalbestuur en derhalve dus geen afgevaardigde meer richting de dorpsraad. Het voetbalbestuur zal iemand anders afvaardigen.
Ria Balk: ** Het houtwerk van de glijbaan in de Boxwoudstraat is erg ruw. Annemiek neemt hierover contact op met de gemeente. Volgens de gemeente wordt er periodiek onderhoud gepleegd aan de speeltuin door een externe organisatie.
** De kerktoren slaat al tijden niet meer. Co Vlaar neemt hierover contact op met Ina Bak (kerkbestuur).
Akky Koeman: Is het misschien een optie papieren vlaggetjes aan de kinderen uit de delen. De dorpsvlag moet wel gebruikt worden. Annemiek zal bij school informeren of zij ook interesse hebben in (papieren) vlaggetjes.
Piet Bankersen: Vraagt zich af hoe het zit met de vele fondsen die het dorp bezit. De bekendste is het Kosterfonds. Er is ook een Bootsgezellenbeurs. Dit is een overblijfsel van een fonds waarin walvisvaarders ‘verzekert’ waren tegen kapers. De overige fondsen staan in onderling contact met elkaar. In 1e instantie dient men de aanvragen in bij het Kosterfonds. Co Vlaar vraagt bij het Kosterfonds na hoe het zit met het (nieuwe) beleid (ruimere aanvraagmogelijkheden) van het Kosterfonds. Hopelijk kan het Kosterfonds in de volgende vergadering hierop terug komen.
Jan Does: Heeft niets gehoord van het Kosterfonds op zijn aanvraag voor een bijdrage aan de draaimolen. Hij heeft ook een verzoek ingediend voor biljartklokken. Dit is door de damesbiljartclub verkregen van de Bootsgezellenbeurs.
Aaf Korver: Op school en in de bibliotheekbus zijn er handtekeningen verzameld tegen sluiting van de bibliotheekbus. Aaf verzoekt iedereen die nog geen handtekening heeft gezet dit alsnog te doen. Het is jammer als de bus verdwijnt.

9. Sluiting
Om 22.00 uur sluit Bart vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 02 april 2008

Notulen van de jaarvergadering van Dorpsraad Hauwert op 2 april 2008

1. Opening
In verband met de afwezigheid van voorzitter B. Groot leidt Co Vlaar de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Bart Groot, Wim de Jong, Piet Bankersen, Anja Buis, Ina Bak en de fracties van de PvdA en de VVD.

2. Mededelingen
Met ingang van januari 2009 stopt de provincie de subsidie aan de bibliobussen. De gemeentebesturen moeten nagaan hoe zij de opgevallen gaten kunnen invullen. Voor de gemeente Medemblik is dit nog niet duidelijk. De PvdA heeft aan de gemeente vragen gesteld omtrent het stopzetten van de provinciale subsidie. De Vereniging van Kleine Kernen heeft ook vragen over de consequenties van het stopzetten van de subsidie. Krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

12 Maart j.l. had de dorpsraad overleg met de fractievoorzitters van de raad, de griffier en de burgemeester van de gemeente Medemblik. Er is informeel gesproken over wat er speelt en leeft binnen Hauwert. De evaluatie van de leefbaarheidenquête is gepresenteerd en is goed ontvangen. De dorpsraad heeft de agenda voor de komende jaren aangekaart. Het was een open en goed overleg.
De bijeenkomst was niet besluitvormend.

Op 15 april a.s. is er formeel overleg tussen het college van B&W en de dorpsraden.

De dorpsraad heeft geen bemoeienis meer met het Kosterfonds. De informatie over de procedure van het Kostersfonds loopt in het vervolg via het Kosterfonds.

De WMO-adviesraad wordt binnenkort gepresenteerd. Sandra Nan neemt daar namens de dorpsraden zitting in.

De handbal die namens enkele verenigingen een verzoek tot aanschaf van een evenemententent had ingediend, ziet ervan af. In de voorwaarden die de Bootsgezellenbeurs stelde, konden zij zich niet vinden. Er wordt in het vervolg een tent gehuurd.

3. Ingekomen en uitgegane post
Wonen Plus, opening 3 april nieuw onderkomen in Wognum, Nieuweweg 36a
Medemblik en Meer, presentatie op 5 april bij MC De Muiter van alle culturele evenementen in de
Gemeente
VVKK, 10 april jaarvergadering in Abbekerk. Na de pauze wordt er gesproken over de relatie gemeente – dorpsraad
Gemeente Medemblik, 14 april installatie WMO-adviesraad
Gemeente Medemblik, beleidsnota dorpsraden is definitief vastgesteld.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 23 januari 2008
Pag, 1, Wijk- en dorpszaken: Jaap Surink geeft een computercursus. Jaap gaat in 2009 zich bezighouden met het invullen van de belastingaangifte.
Pag. 2, Wijk- en dorpszaken: De aanleg van het sluispolderpad naar de windmolen vindt wellicht in 2009 plaats.

5. Bestuurszaken
Jaarverslag van de secretaris. Blad 1, punt 1: Sluismolenpad moet gewijzigd worden in Sluispolderpad.
Blad 2, punt 5: Jagers krijgen vergunning kauwen te vangen indien zij agrarische schade aanrichten.
Financieel jaarverslag. Daar Wim de Jong, penningmeester, afwezig is, zal op de volgende dorpsraadvergadering (11 juni 2008) het financieel jaarverslag worden toegelicht.
Verslag kascommissie. De kascommissie, Miriam van der Water en Klaas Otter, zijn beiden afwezig. Wordt opgeschort naar de volgende dorpsraadvergadering.
Benoeming kascommissie financiën 2008. Wordt ook opgeschort naar de volgende dorpsraadvergadering.
Vertrek Wim de Jong als bestuurslid / penningmeester. Officieel neemt Wim vandaag afscheid. Feitelijk gebeurt dit ook tijdens de volgende dorpsraadvergadering.
Installatie Harry Bakker tot bestuurslid dorpsraad. Vorig jaar zijn de statuten veranderd. Dit houdt onder andere in dat de dorpsraad aan de dorpsraadleden een bindende voordracht kan doen door 6 weken voor de jaarvergadering de dorpsraadleden van de voordracht op de hoogte te brengen. Harry neemt de plaats in van Wim. Co heeft Harry welkom.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken.
In januari heeft de dorpsraad een brief gestuurd naar de gemeente omtrent enkele punten. De gemeente heeft hierop in een gesprek geantwoord:
Herbestrating Zak van Hauwert. Zou in 2008 moeten gebeuren. De dorpsraad heeft aangedrongen op inspraak en voorlichting. De gemeente en het Hoogheemraadschap zijn terughoudend hierover. Het is onduidelijk hoe het proces precies gaat lopen. Voor 2008 staat de voorbereiding en uitvoering van het sluispolderpad op het programma. Waarschijnlijk wordt dit gecombineerd met de uitbreiding van het Egboetswater. Het bestuur gaat een gesprek over deze zaken aanvragen met de wethouder.

Sluispolderpad en kerkepolderpad.
De aanleg van beide paden kan in 2009 van start gaan.

Start presentatie (huur-) woningen, aantallen en typen en prijzen en start bouw woningen aan Papenveer en Tuinstraat
Het bouwrijp maken en aanleg van infrastructuur vindt nu op beide locaties plaats. De plannen van de Tuinstraat lopen vertraging op door een inmeetfout. Na de zomervakantie zal een ontwikkelaar voor het plan Papenveer duidelijk geven over woningtypen, prijsvorming en planning.

Uitbreiding en waterberging Egboetswater
De schetsplannen worden besproken met diverse partijen. Nog geen duidelijkheid over financiering en planning. Streefdatum: 2009-2010

Toekomstige agendapunten:
** De kwaliteit en verkeerskundige benadering van het wegdek aan de dorpsstraat westzijde.
De overdracht van de weg van het Hoogheemraadschap naar de gemeente hangt samen met de grens van de bebouwde kom. In de komende Medemblikker komt voor het buitengebied een nieuw bestemmingsplan waarbij dezelfde bepalingen gelden voor het hele buitengebied. We moeten beducht zijn voor wijzigingen.
** De inrichting van de kruising bij de Heemraad Witweg.
** Het ontwikkelen van (ontmoediging) beleid om Hauwert als sluiproute te gebruiken.
** Lange termijnvisie / ontwikkeling woningen 2009-2020.

7. Berichten van de leden
Koos Groot vraagt attentie voor het braakliggende stukje land naast school. Het ligt er onverzorgd bij. Grond is opgekocht door een projectontwikkelaar. Moeten we niet nadenken over een tijdelijk beheer bv. bij Agrarisch Natuurbeheer West-Friesland? Momenteel is het land ongeschikt voor bouwland. De dorpsraad schrijft een brief naar de rentmeester.

Gemeld wordt dat aan het begin van de Papenveer standaard 5/6 auto’s en bussen staan. Dit zorgt ervoor dat de bocht onoverzichtelijk wordt. Terwijl er parkeerplaatsen vrij zijn op de Papenveer. De dorpsraad schrijft een brief naar de eigenaren van de auto’s en vraagt naar hun visie op het parkeren en de achtergronden daarvan.

Tijdens de komende kermisdagen in Hauwert vindt er in Midwoud een 3-daagse evenement plaats waarbij op zaterdag de band Normaal optreedt. De gemeente heeft hiervoor vergunning afgegeven. Dit is niet de eerste keer dat het samenvalt. De dorpsraad schrijft een brief naar de gemeente hierover. Ook zal de dorpsraad wijzen op de financiële consequenties voor het dorpshuis. Het dorpshuis loopt zeker inkomsten mis

Ria Balk meldt namens de Rederijkersvereniging ‘De Eendragt’ dat men op hun jaarvergadering in april wil voorstellen de voorstellingen die in januari waren geannuleerd vanwege ziekte en overlijden, nu in november op te voeren.

Edward Roozendaal deelt namens het Kostersfonds mede dat zij nog een geen reactie vanuit de gemeente hebben ontvangen voor opvolging in het bestuur van dhr. W. Cool. Het Kosterfonds vergadert binnenkort, mogelijk komt er een mogelijkheid tot meerdere indienmomenten. Mocht dat zo zijn dan komt hierover een stukje in de dorpskoerier. Het kosterfonds bestaat uit 4 leden en iemand vanuit de gemeente.

8. Rondvraag
Edward Roozendaal: In de dorpskoerier stond een artikel over klachten over de openbare ruimte van de gemeente. Is het een optie om dit artikel regelmatig te plaatsen? Mogelijk op pagina 2 (achterkant van de voorkant) Jan Does neemt hierover contact op met Frens van Dijk.
Ria Balk: Het kermiscomité is abuis over kermisdata. De correcte data zijn: woensdag 27 augustus, donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30, zondag 31 en maandag 1 september.

9. Sluiting
Om half 10 sluit Co de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑