Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 18 januari 2012

1. Opening
Even na achten opent Bart de vergadering, de 1e in het nieuwe jaar. Zo dadelijk zullen de uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd. Ook is er een inventarisatie van het welzijnsbeleid, geprensenteerd door de gemeente.
Namens de gemeenteraad zijn burgemeester Streng en wethouder Kuypers aanwezig. Daarnaast zijn er 2 leden van stadsraad Medemblik en 2 vertegenwoordigers van de Vereniging van Kleine Kernen (VvkKNH) aanwezig.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Post en mailverkeer
** Uitnodiging van Vermillion Oil ontvangen om een boorinstallatie te bekijken. Vermillion Oil wil dit jaar in het Egboetswater naar olie boren. Er is een handtekeningenactie vanuit Oostwoud gestart.
** Minke Jellema, kernconsulent, heeft enkele kleine dorpen benadert of zij mee willen doen aan een onderzoek van de Vrije Universiteit over toekomstsecenario en dorpsvisie. Wognum en Hauwert zijn uitgekozen om mee te doen. 13 februari is hierover een bijeenkomst in het gemeentehuis.
** Er is antwoord gekomen van het college op onze brief inzake het rookbeleid in het dorpshuis. Het college vind dat de wet nageleefd moet worden. Het college is geen partij, het dorpshuisbestuur is aan zet. We hebben officieel nog geen reactie op deze brief van het dorpshuisbestuur gehad.
** Er is een klacht binnengekomen over parkeren en snelheid op de Papenveer.
** Op maandag 23 januari is er overleg tussen bestuur dorpsraad en vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap over verkeerssituaties in Hauwert.
** De dorpsraad wil geen gebruik maken van een presidiumvergadering in combinatie met een dorpsraadvergadering.
** Hebben een uitnodiging gehad voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Tijdens deze receptie kreeg Annemiek Schouten de zilveren waarderingsspeld van de gemeente voor al haar vrijwilligerswerk.
** Dorpsraadlid Sandra Nan heeft een zoon gekregen: Tom.
** De gemeentelijke subsidie voor de dorpsraad is met € 500.- gekort, dit omdat de dorpsraad positief banksaldo heeft.
** Aan de hand van luchtfoto’s gaat ruimtelijke ordening samen met een bouwinspecteur niet-vergunningsplichtige bouwwerken controleren. Daar waar noodzakelijk, wordt actie onderno-men.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 9 november 2011
Bij punt 3, post:
De vergadering ziet graag dat ook de wegen Vok Koomenweg, Notweg en het Westend worden aangepakt door het Waterschap.

5. Presentatie enquête leefbaarheid 2011 (PowerPoint)
Samenvatting:
Hauwert heeft zo’n 260 gezinnen, daarvan hebben er 110 gereageerd wat resulteert in een percentage van 42% Het is daarmee een representatieve enquête.

De hoofdconclusie is dat de bewoners in zijn algemeenheid in hoge mate tevreden zijn over hun leefomgeving. 93% is tevreden tot zeer tevreden. 7% matig. De kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral beoordeeld op verkeerskundige zaken. De verkeersdruk in zijn algemeen met de wegvervuiling in de zaai- en oogsttijd zijn storende elementen. 64% is tevreden maar 36% heeft daar in meer en mindere mate zorgen over. De verkeersdrukte met hard en roekeloos rijden wordt door 68% als een last ervaren. Over onderwijs en kinderopvang zijn de bewoners in meerderheid tevreden, 77%. Het winkelaanbod wordt uiteraard als gering bestempeld maar dat wordt door velen als begrijpelijk gezien. Over de voorzieningen voor ouderen is men redelijk tot zeer tevreden maar voor jongeren wordt het als mager gezien. Een punt dat er ook zeer positief uitspringt is de waardering voor de sociale ondersteuning/ mantelzorg. 80% is tevreden. Dat geldt ook voor de welzijnsvoorzieningen.

De mate van veiligheid ligt wat genuanceerder. 67% voelt zich in en om het huis en op straat niet onveilig maar is wel veel voorzichtiger geworden. De inbraakgolven en molest uit 2011 zijn veelvuldig als probleempunt genoemd. De ontwikkeling van de buurt als zodanig wordt er niet echt slechter op. Toch spreekt 18% van een achteruitgang, 51% vindt dat buurt gelijk is gebleven en 31% vindt dat het beter is geworden.

Opvallend is voorts dat zo’n 82% van de respondenten aangeeft dat men over 10 jaar nog steeds in de huidige woning wil wonen. Dat heeft een grote voorkeur. 10 % denkt dan buiten Hauwert te wonen. De behoefte aan starters en seniorenwoningen zal frequent gemonitord moeten worden.

De resultaten zijn voor de dorpsraad aanleiding om met o.a. gemeente en waterschap actiepunten op te zetten over het verbeteren van de kwaliteit van het wegdek, de intensiteit van het verkeer in relatie met mogelijkheden om te hard rijdend en sluipverkeer te weren en de kruispunten Heemraad Witweg en Zwaagdijk/ Action aan te passen. Overige aandachtspunten liggen op het terrein van de toename van criminaliteit, beperking van wegvervuiling door de agrarische sector. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om in werkgroepverband de punten nader uit te werken. Mantelzorg is een sociale pijler van belang voor de hoge mate van welbevinden anno 2012. Zorg voor elkaar is nu heel gewoon maar is dat over ca. 10 jaar nog zo? Dit punt kan raakvlakken hebben met ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben en waar middels de WMO (adviesraad) aandacht voor zal worden gevraagd.

Reacties na de presentatie:
Burgemeester Streng vindt het goed om zelf onderzoek te doen. Liefst om de 2/3 jaar, zo blijf je actueel. Maak een lijstje van de belangrijkste punten Het is een goed initiatief om met een verkeerswerkgroep en iemand van VVN samen te komen om na te denken over mogelijke oplossingen.
Wethouder Kuypers vindt dat de dorpsraad het goed heb aangepakt middels goede vragen. De Hauwerter bevolking staat positief in het leven. Is wel ontevreden over het verkeer en de criminaliteit.
Vereniging van kleine Kernen: een prima meting en beschouw deze meting als nul-meting. Belangrijk is dat inwoners nadenken waarom men voor Hauwert kiest. Hoe ziet Hauwert er over 10 jaar uit. De trend is dat de jeugd wegtrekt. Mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, ondanks dat ze minder mobiel worden / meer zorg nodig hebben.
Dhr. Postma: het is belangrijk de jeugd redenen te geven om in Hauwert te blijven wonen. De jeugd van nu zijn de mantelzorgers van de toekomst.

Een inwoner van de Boxwoudstraat: er is ontzettend veel poepoverlast van de eenden uit de Papenveer. Mensen voeren de eenden brood, met een rattenplaag tot gevolg. Dit punt wordt meegenomen naar de gemeente.
De volgende personen geven zich op voor een nog op te richten commissie, die aan de slag gaat met de uitkomsten van de enquête:
Ronald van Kalteren, Lidy van Klaveren, Ina van Klaveren, Paul Baars, Koos Groot en Elly Steunenberg.

6. Inventarisatie Welzijnsbeleid door de gemeente
De gemeente is bezig met de inventarisatie van het welzijnsbeleid en gaat alle kernen langs. Dhr. Kuypers (vervanger van Jolanda Willemsen) wil middels stellingen de mening van de vergadering over bepaalde zaken weten. Belangrijk is dat voorzieningen op peil te houden, ondanks minder financiën.
Enkele stellingen waren:
– Vergrijzing is meer een uitdaging van een risico
– Beter voorziening op een lager nivo, dan geen voorzieningen en goede voorzieningen in een hoofdkern.
– Onderwijs ten koste van alles behouden.
– Zorg en vergrijzing neemt toe. Er komt een grotere vraag naar zorgvoorzieningen. Bv. Centrale bejaardenwoningen.
– Sportieve voorzieningen zijn belangrijk voor Hauwert.
Naar aanleiding van de reacties wordt er een rapportage gemaakt.

7. Rondvraag
Vanwege de lange duur van de vergadering besluit Bart dat dit punt niet wordt behandeld.
Elly Steunenberg meldt nog wel op dat 27 maart een herhalingscursus wordt gehouden m.b.t. reanimatie d.m.v. AED-apparatuur. Mensen kunnen zich opgeven bij Elly.

8. Sluiting
Kwart voor tien sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.
De volgende vergadering is op 14 maart, dit is tevens de jaarvergadering.

De notuliste,
Annemiek Schouten.