Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 9 november 2011

1. Opening
Even na achten opent Bart de vergadering, de laatste in 2011. Namens de gemeenteraad zijn Dirk Steltenpool en Cees Tuinman (beide VVD) aanwezig. Bericht van verhindering: Sandra Vriend, Jan Does, Jan Burger, Karin Sijm en Aaf Korver. Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Er zijn zo’n 110 enquêtes teruggekomen. Een groot respons gezien het aantal woningen, 275, in Hauwert. Twee derde van de enquêtes zijn geteld, de opmerkingen op de enquêtes zijn nog niet meegenomen. In januari is de enquête volledig uitgewerkt en wordt hij gepresenteerd richting de leden van de dorpsraad, de burgemeester en het college.
Hoe klein Hauwert toch is, de uitslagen worden verdeeld in ‘wijken’ het Westend, de Zak, de Boxwoudstraat/Papenveer en de Tuinstraat/Heemraad Witweg. Onderling zijn er verschillen te zien.
Piet Butter wil nog wel opgenoemd hebben dat het wegdek in het Westend zeer slecht is.

3. Post en mailverkeer
– Uitnodiging bijeenkomst dorpsvisie in Nieuwe Niedorp. Wat zijn je sterke en zwakke punten het dorp.
– 17 november 2011 presentatie sector ruimte van de gemeente.
– De vergadering van de gezamenlijke dorpsraden is afgezegd en opgeschort. Er waren weinig gezamenlijke punten.
– De enquête kernenbeleid.
– Diverse zaken van andere dorpsraden.
– We zijn in conclaaf met het Waterschap. Er wordt bekeken of het mogelijk is dat er op de hele Tuinstraat weer een maximum snelheid van 50 km. gaat gelden. Ook het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan is aangekaart. De kruising Tuinstraat, Zwaagdijk, Action is een aandachtspunt. Evenals het slechte wegdek van de Notweg.
– Er komen geen speeltoestellen op het speelterrein in de uitbreiding van het Egboetswater. Het is een natuureiland, het is laagland en dus drassig. Er komt nog wel beplanting.

De dorpsraad heeft een brief over het rookbeleid verzonden naar de gemeente. Deze brief staat ook in de Dorpskoerier. Het rookbeleid is een terugkerend onderwerp in de dorpsraadvergade-ring. Middels deze brief hoopt het dorpsraadbestuur duidelijkheid te verkrijgen. Er zijn spanningen tussen rokers en niet-rokers. Het dorpsraadbestuur adviseert nu men toch met de verbouwing bezig is, een rookruimte te creëren voor de rokers. Met 3 a 4 weken hopen we een reactie te mogen ontvangen van de gemeente.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 september 2011
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen.

5. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Genootschap: we zijn druk doende met het jaarboek. Medio maart/april wordt het boek gepresenteerd.
Jaap Surink, Zanglust: heeft dringend behoefte aan mannelijke leden
Ria Balk, de Eendragt: aanstaande zaterdag is de uitvoering. Het is een leuk stuk, vele kaarten zijn al verkocht.
Paul Baars, IJsclub: afgelopen zondag was de Egboetsloop. Er was veel animo onder de jeugd. De IJsclub hoopt met financiële hulp van het Kosterfonds en de KNVB tot aanschaf van nieuwe verlichting over te kunnen gaan.
Edward Roozendaal, Kosterfonds: de renteopbrengsten zijn, vanwege de financiële crisis, minimaal. Er zijn weinig aanvragen binnengekomen.
Lindy Kleimeer, Handbal: een nieuw D-team heeft zich gevormd. Bestaat merendeel uit kinderen uit Midwoud.
Koos Groot, judo: oefent nu, vanwege de verbouwing van de gymzaal, in Zwaagdijk-Oost.
Koos Groot, Molen Sluispolder: de bouwer is nu weer bezig, zat even krap met zijn tijd. Juni 2012 zal de molen waarschijnlijk gereed zijn.
Co Vlaar, Hauwert in Concert: aanstaande vrijdag is er weer een concert in het kerkje. Marleen Wester treedt met ‘Sil vous plait’ op. Komt allen.

6. Rondvraag
Dirk Steltenpool: Fortis en Bouwbedrijf Scholtens hebben plannen ingediend ter ontwikkeling van de Kromme Leek. De Raad heeft hier niet mee ingestemd.
Gerard Kamp: vraagt zich af hoe het zit met de infogids. In grote lijnen is het boekje klaar.
Piet Butter: wat is de stand van zaken met betrekking tot de gastoren? De provincie heeft het goedgekeurd. Het gaat nu richting de gemeente. Men kan nog bezwaar indienen.
Jaap Surink: de aannemer zit goed op schema voor wat betreft de verbouw van de gymzaal. De verwachting is dat voor de kerst de betonvloeren worden gestort. De planning is dat eind februari de verbouwing gereed is.

7. Sluiting
Kwart voor negen sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.
Op 18 januari is de volgende dorpsraadvergadering, hierin zal de enquête en de uitkomsten op PowerPoint worden gepresenteerd.

De notuliste,
Annemiek Schouten.