Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op 10 september 2008

1. Opening
Om acht uur opent voorzitter B. Groot de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst, vanuit de gemeenteraad zijn dhr. Raat (VVD) en mevr. Rood (CDA) aanwezig. . Bericht van verhindering is ontvangen van Jaap Surink, Jan Does, Akky Koeman, Anja Buis en Piet Bankersen.

2. Mededelingen
Bart staat stil bij het overlijden van Anne Marie Westrus. Zij heeft erg veel betekend voor de Hauwerter gemeenschap. Ook stond ze de dorpsraad met raad en daad bij.

In de afgelopen maanden werden op diverse plekken in Hauwert de snelheid gemeten. De borden hingen er telkens zo’n 2 weken lang.
– Van half mei tot 1 juni is er gemeten in de Zak. De aanbevolen snelheid was 30 km. Officieel mag je er 50 rijden. 98% van de 12.876 bestuurders reed 50 km of minder.
– Begin juni stond de snelheidsmeter t.h.v. Hauwert 17. 70% van de 15.500 bestuurders reed 50 km of minder.
– Van half augustus tot eind augustus stond er een snelheidsmeter t.h.v. de melkfabriek. 96% van de 11.000 bestuurders reed 50 km of minder.
– Er is gemeten op het Westend t.h.v. Hauwert 1, daar reed 84% van de 16.000 bestuurder 50 km of minder.

De dorpsraad is van plan een website op te zetten. De website kan door alle verenigingen in het dorp worden gebruikt. Of middels een link verwijzen naar hun website. Maarten Groot zal de website beheren en up-to-date houden.

De totale raming van de kosten van de restauratie van de molen komt op € 110.000. De gemeente subsidieert voor € 30.000 en er is een restauratievergunning aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Dit levert maximaal € 44.000 op. Men heeft ook contacten met het ILG. Men is in ieder geval enthousiast.

3. Ingekomen en uitgegane post
Dorpshuis, Uitnodiging bijwonen vergadering 09 sept. 2008 met gebruikers dorpshuis
Gem. Medemblik, afscheidsreceptie Jan Entius op 17 sept. 2008
Gem. Medemblik, aanvraag subsidie
Gem. Medemblik, kermis Hauwert en Normaal in Midwoud
De kermisdata in Hauwert kloppen niet. De gemeente stelt de kermisdata vast. De kermisbond wijkt hier soms vanaf (ivm binnenhalen van de attracties) In oktober 2008 moeten de evenementen binnen de gemeente Medemblik bekend zijn. De gemeente is er mee eens dat kermis Hauwert en Normaal in Midwoud concurrenten van elkaar zijn. Burgemeester Van Eijk stelt voor e.e.a. in kaart te brengen zodat er mogelijk afstemming kan plaatsvinden. Wie neemt deze taak op zich?
De landschapsvisie van de kromme leek is uitgebracht. Daar de Dorpsraad Hauwert belanghebbende is krijgt men ook een exemplaar.
Er is een bijeenkomst geweest over de notitie jeugd & onderwijs binnen de gemeente Medemblik.
Primo, informatie over wijk- en buurtprojecten
De gezamenlijke dorpsraden overleggen op 22 september voor het halfjaarlijks overleg met het College (d.d. 14 oktober)
Het convenant is getekend.
We hebben een geboortekaartje ontvangen van Emma Groot, dochter van Bart en Marieke.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 11 juni 2008
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen.

5. Evaluatie kermis
De kermiscommissie is niet aanwezig op deze vergadering. Wat de kermiscollecte heeft opgebracht is nog niet bekend. (opm. Nu is bekend geworden dat de kermiscollecte € 1267,85 heeft opgebracht. In vergelijking met vorig jaar was dat bijna € 140,– minder)Tijdens de kermis zijn er 2 ongelukken gebeurd. Zaterdagavond sprong er iemand uit de zweef en in de nacht van zaterdag op zondag hebben vandalen in de draaimolen een paardje vernield. Dat resulteerde zondagsmiddags in een ongeval waarbij een klein kind met paard en al uit de draaimolen viel.
Edward Roozendaal deelt namens zijn vrouw Tiny mede dat de handbal een prima kermis heeft gedraaid. Alle loten zijn verkocht. Een bron van zorg is dat de draaimolen slecht draait, weinig klandizie kent. Tiny Roozendaal en Carlita Smit stoppen ermee, nieuwe personen zijn benaderd. Hij heeft geen wanklank gehoord over het cafégebeuren. Zaterdagavond was wel rustiger dan normaal, er waren weinig niet-Hauwerters. Het is belangrijk al snel contact op te nemen met Peter Heins (organisator Normaal-concert) over de plannen van volgend jaar.

6. Toelichting procedure door bestuur Kosterfonds
In het verleden liepen alle aanvragen aan het Kosterfonds via de dorpsraad. De communicatie met het Kosterfonds liep niet soepel. Het bestuur van het Kosterfonds heeft besloten de procedure te verbeteren / wijzigen.
Het bestuur is eind 2007 voor het eerst bijeen geweest om te praten over de vernieuwde procedure. Het is de bedoeling dat er om de 4 maanden een mogelijkheid komt om aanvragen in te dienen. Mocht er een aanvraag komen, waarbij men te maken heeft met tijdsdruk, dan kan men desnoods telefonisch contact hierover hebben.
De uitbetaling geschiedt niet meer 1 keer per jaar.
In het verleden was er geen communicatie als aanvragen werden afgewezen. Nu wordt de afwijzing met redenen omkleedt.
De exacte datums voor het inleveren van de aanvragen is nog niet bekend.
Het bestuur wil zoveel mogelijk de statuten handhaven.
Mocht het bestuur van het Kosterfonds besluiten een aanvraag door te sturen naar een ander fonds, dan is het Kosterfonds bekend met de voorwaarden. Indien de procedure definitief wijzigt, dan zal er een stuk hierover verschijnen in de Dorpskoerier.

7. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
Dinsdag 23 september is er een voorlichtingsavond over het herbestraten van een gedeelte van de Zak (vanaf de brug tot Hauwert 114). De aannemer, het hoogheemraadschap en de gemeente zijn aanwezig. Slechts kleine aanpassingen zijn er mogelijk.

Eind oktober is de presentatie van de bouwplannen van de Papenveer. In de Papenveer komen betaalbare woningen. Op de Tuinstraat komen luxe woningen. Na herziening van het bouwplan komt het ter inzage te liggen.

De uitbreiding van het Egboetswater vindt in 2009-2010 plaats. Aaf Korver deelt mede dat de uitbreiding plaatsvindt via een noodbrug over papenveer, ter hoogte van de Heemraad Witweg.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Gerard Kamp meldt namens het Dorpshuis dat er gisteren een gebruikersvergadering was. De opkomst was zeer klein. Ook vandaag is de opkomst niet groot. Heeft dat een reden? De dorpsraad antwoordt in de dorpsraadvergadering veel zaken niet de verenigingen aangaan. Mensen hebben veel eigen drukte. Vergeleken dorpsraden in andere dorpen, kent Hauwert altijd een grote opkomst.

Paul Baars meldt namens de ijsclub dat in het 1e weekend van november de Egboetsloop wordt gehouden. Voor verdere activiteiten is het wachten op ijs.

De Soos in Hauwert kent weer een gevarieerd jaarprogramma. Voor een ieder wat wils, aldus Aaf Korver.

De Zanglust viert komend jaar haar 90-jarig jubileum. Tussen de uitvoeringen door zal er een matinee zijn voor oud-leden. Anneke Beunder deelt mede dat volgende week zondag de jaarlijkse rommelmarkt is.

Ria Balk deelt namens de Eendragt mede dat ze druk bezig zijn met het repeteren voor de voorstelling in november. Het ledenaantal loopt terug. Het regisseurschap wordt onderling geregeld, men heeft geen vaste regisseur (hoog kostenplaatje)

9. Rondvraag
Mevr. Rood: Leuk om een keer de dorpsraadvergadering van Hauwert bij te wonen. Mogelijk dat een volgende keer iemand anders komt van het CDA.
Dhr. Raat: Sluit zich bij de vorige spreker aan, al zal namens hem iemand van de VVD komen.
Ria Balk: Heeft de wijkagent al een heel tijd niet gezien. Krijgt hij wel een uitnodiging en de notulen? De dorpsraad antwoord daar positief op. Net als de jongerenwerker komt deze als het nodig is.
Sandra Nan: Zit namens de dorpsraden in het WMO. Heb je vragen of opmerkingen neem gerust contact op. Het beleid is officieel nog niet vastgesteld, dus officieel mag er nog niet over gesproken worden.
Annemiek Schouten: Weet niet of dit het juiste platform hiervoor is, maar maakt zich veel zorgen over het teruglopen van het aantal vrijwilligers. De afgelopen maanden is het diverse keren naar voren gekomen dat functies niet werden opgevuld, er konden geen vrijwilligers worden gevonden.
Het is jammer genoeg een teken van deze tijd (individualisering van de samenleving).
Aaf Korver: ** De bibliotheekbus verdwijnt vrijwel zeker, de gemeenteraad praat hier binnenkort over. Veel gemeenteraadsleden zijn tegen verdwijning van de bibliobus. De bibliotheken hebben geld te kort, zij willen met professionals werken en staan afwijzend over vrijwilligers.
Bart Groot: In 2009 wordt er op 14 januari, 18 maart (jaarvergadering), 3 juni, 16 september en 18 november vergaderd.

10. Sluiting
Om 21.30 uur sluit Bart vergadering en wenst iedereen wel thuis. De volgende vergadering wordt op woensdag 19 november gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.