Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 18 november 2009

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze laatste vergadering van 2009.
Bericht van verhindering is ontvangen van Paul Baars (IJsclub), Ria Balk (de Eendragt), Jan Does (Dorpskoerier) en Mark Raat (VVD).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
De bibliotheek in basisschool ‘De Vijzel’ wordt door de kinderen goed bezocht. Er is een enquête opgesteld voor een leestafel in het Dorpshuis. Iedereen vanaf 60 jaar en ouder kon hieraan meedoen. Van de 95 huishoudens hebben 15 huishoudens gereageerd. Dit is een lage respons. Meer dan de helft van de respondenten heeft kenbaar gemaakt gebruik te blijven maken van de bibliotheek waarvan men nu lid is. 50% van de respondenten zien wel iets in een voorziening als een leestafel of internetaansluiting. Een groot gedeelte daarvan ziet een koppeling aan andere sociale activiteiten als iets om in de toekomst over na te denken. De conclusie is dat een professionele bibliotheekvoorziening niet haalbaar is, maar dat wel degelijk nagedacht moet worden over een leestafel om ouderen bij het dorpshuis / wijksteunpunt te betrekken. Bv. door het opzetten van een uitleen-roulatiesysteem. Een en ander dient te worden kortgesloten tussen de Anbo met het wijksteunpunt / dorpshuis en dorpshuisbeheeder.

WIK vierde 10 oktober jl. haar 100-jarig bestaan. 18 verenigingen / stichtingen hebben samen een geldelijk cadeau gegeven.

De vernieuwde en vergrote waterberging van het Egboetswater is geopend.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar losloopgebieden. Als enige van alle dorpen in de gemeente Medemblik kent Hauwert geen losloopgebied, Er is wel een zgn. ‘bruine route’ (wel een aanlijnplicht zonder opruimplicht). De dorpsraad wil zich hard maken voor een losloopgebied (bv. In het Egboetswater).

Het gezamenlijk overleg tussen dorpsraden en Burgemeester en Wethouders is voorlopig even stilgelegd / staat op een laag pitje. De Dorpsraad is van mening dat niet alle punten door iedereen wordt gedragen. Begin januari wordt er gekeken naar een nieuwe opzet.

Voor 2010 heeft de Dorpsraad de volgende vergaderdatums vastgesteld: woensdag 13 januari, woensdag 10 maart (tevens jaarvergadering), woensdag 9 juni, woensdag 15 september en woensdag 10 november.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, brief met daarin telefoonnummers voorzitter fracties, burgemeester en
wethouders
Gemeente Medemblik, zaterdag 14 november jl., uitreiking cultuurprijs. Het thema was culturele his
torische gebeurtenissen. Esther Kramer heeft een prijs ontvangen voor de mooiste te-kening.
Gemeente Medemblik, voor 2010 verwacht de gemeente nog geen bezuinigingen op subsidies.
Na 2011 zou dat mogelijk wel het geval zijn.
Primo, dorpenkrant.
Nederlands Hervormde Kerk, afgelopen weekend oplevering gerestaureerd orgel.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 16 september 2009
Pag. 2, punt 7: de Molensluispolder wordt in april 2010 teruggeplaatst.

5. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
AED- apparaten: Alle 40 bestelde AED-apparaten zijn binnen en staan klaar voor verspreiding. Half december wordt duidelijk hoeveel apparaten er voor Hauwert beschikbaar zijn. Het project dient miv 1 februari 2010 operationeel te zijn. Mensen die werken bij de brandweer, politie en ehbo’ers, BHV’ers en iedereen die via de Hartstichting een opleiding heeft gehad, kan zich via www.burgeraed.nl aanmelden. In principe staan de AED’s in dichtbevolkte gebieden op 1250 meter uit elkaar. Het steven is dat iemand met een hartstilstand binnen 6 minuten door een AED-apparaat wordt behandeld. Het onderhoud moet worden verricht door de EHBO-vereniging of de Dorpsraad. De kosten komen voor rekening van de gemeente.

De gemeente heeft een bijeenkomst georganiseerd over de vrijwilligersverzekering. 300 gemeentes in Nederland hebben deze verzekering afgesloten. De verenigingen / stichtingen hoeven van te voren geen vrijwilligerslijst op te geven. In principe is iedereen die namens een vereniging / stichting werkzaamheden verricht, verzekerd. In geval van calamiteiten moet eerst de verzekering van de eigen vereniging / stichting aangesproken worden. Mocht deze niet thuis geven, dan dient men de eigen verzekering aan te spreken. Als laatste optie kan men een beroep doen op de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Informatie over deze verzekering vind je op de gemeentelijke site, evenals een schadeformulier.

De gemeente wil een speelruimteplan opstellen. Burgers / betrokkenen mogen inspraak geven. Jeanette van Hengst en Jose Braun hebben zich hierover gebogen. Ook kinderen van de basisschool zijn aangesproken. Het standpunt van de Dorpsraad is om de speeltuin in de Boxwoudstraat uit te breiden en daarbij meer aan de kleintjes te denken (concentratie van speelvoorzieningen). Mogelijk dat de bosschages aan de achterkant van het speeltuintje wat ingeperkt kan worden. Voor de oudere jeugd is het trapveldje en het handbalveldje te gebruiken.

Er is een brief ontvangen over de parkeeroverlast aan de linkerkant van de hoek Papenveer – Hauwert. 2 jaar terug heeft de Dorpsraad hierover ook al een klacht ontvangen. Toen zijn de betrokken bestuurders aangeschreven en was het probleem even de wereld uit. Ondanks dat er voldoende parkeergelegenheid is op de Papenveer, parkeren nu steeds meer mensen hun auto op de hoek Papenveer-Hauwert met als gevolg een onoverzichtelijke situatie. De dorpsraad heeft een brief richting de gemeente gestuurd met als advies op dat punt een parkeerverbod in te stel-len.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Riet Schermer, Vrouwen van Nu: Alle verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen voor het vrijwilligersweekend, welke op 19 en 20 december wordt gehouden. Je moet je voor een workshop inschrijven. Op zondag 20 december zal het smartlappenkoor een workshop in het dorpshuis houden.
Ludo Westrus, de Endragt: Afgelopen zaterdag was de eerste uitvoering. Ria Balk (souffleuse) kon hierbij niet bij zijn vanwege droeve familieomstandigheden. Aanstaande zaterdag zal een hoofdrolspeler ook niet aanwezig zijn, wederom vanwege droeve familieomstandigheden. Dat wordt intern opgelost. De opkomst was afgelopen zaterdag goed te noemen, de verloting was succesvol.
Edward Roozendaal, Kosterfonds: Alle aanvragen die ingediend zijn, zijn gehonoreerd.
Jaap Surink, Historisch Genootschap Hauwert: De excursie die afgelopen zondag gehouden zou worden, is wegens gebrek aan belangstelling afgelast.
Jaap Surink, Molensluispolder: De molen is gesloopt en staat in Sijbekarspel. Eind 2009 komt er duidelijkheid over de subsidietoewijzing van het ILG. Mocht dat binnen zijn, dan wordt er begonnen met de restauratie.
Karin Sijm, Zanglust: Men was bezig met de repetities van de musical ‘Rooie Sien’. ‘Zanglust’ had gedeeltes uit de musical geschrapt. Hiermee ging de uitgeverij van ‘Rooie Sien’ niet mee akkoord, men moest het opvoeren zoals het voorgeschreven is. Besloten is nu de musical ‘De Dader Heeft Het Gedaan’ van Annie M.G. Schmidt op te voeren.
Coby Koelink: Bedankt de verenigingen en de Dorpsraad voor hun gift naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van WIK. Ze kunnen terug kijken op een mooi weekend.
** Erlijn Schwalbach, leiding, is gestopt vanwege drukke werkzaamheden. Lidy van Klaveren vervangt haar tijdelijk. Ashley van Klaveren geeft nu les aan de kleuters. Het bestuur zoekt verder naar opvolging van Schwalbach. Het is een moeilijke klus.
** Het ledenaantal loopt nog steeds terug.
Paul Baars, ijsclub: De vlaggenmast is stuk. Zal het terugkoppelen naar het Dorpshuisbestuur.

7. Rondvraag
Co Vlaar, Dorpsraad: Als Dorpsraad hebben we veel energie gestoken in woningbouw, natuurge-bied en verkeerszaken. Voorlopig staan er geen grote zaken op het programma. Wat nu? Belang-rijk is de leefbaarheid van Hauwert. Voormalig commissaris der Koningin H. Borghouts vroeg zich in een gesprek af: ‘wat verwacht het dorp van het Dorpsraad?’
Uit de vergadering komen de volgende suggesties naar voren:
*Jaap Surink doet de suggestie voor het opstarten van een dorpswinkel (zoals dat is in Twisk). Voor zo’n servicepunt komt Hauwert vanwege een te lage inwonerstal, niet in aanmerking.
*In Onderdijk heeft woningbouwvereniging ‘Het Grootslag’ een winkeltje opgezet.
*Voor de bejaardenwoninkjes in Hauwert staan geen Hauwerters op de wachtlijst.
*Mensen vinden het jammer dat er geen pin-automaat is in Hauwert. Riet Schermer deelt mede dat bedrijven hiervoor niet staan te springen. Men moet dan extra contact geld in huis hebben.
Piet Butter: De reünie van 100-jaar WIK kende een grote opkomst. Het was een mooie middag, waarbij ook de expositie in de kerk werd bezocht. Ook bezocht men de begraafplaats. Jammer genoeg zag die er niet netjes uit. Jaap Surink van Historisch Genootschap Hauwert deelt mede dat het Genootschap nadenkt over een renovatieproject. E.e.a. gebeurt na overleg met de kerk. Morgenmiddag is er een bijeenkomst van Landschap Noord-Holland over renovatie begraafplaatsen.
Jaap Surink: Er is telkens sprake over communicatie richting de gemeente. De dorpsraad heeft toch een convenant? Dat klopt, alleen zijn er Dorpsraden met weinig kanalen richting de gemeente. Belangrijk is ook zelf initiatief te nemen. De algemene klacht is dat er brieven niet beantwoord worden / blijven liggen. Bij belangrijke zaken moet je zelf alert blijven.
Aaf Korver: Op het fietspad richting Midwoud laten mensen vaak hun hond loslopen. Is het niet mogelijk een afgesloten gebied te creëren waar ze mogen loslopen? Dat is wel de bedoeling. De gemeente Medemblik heeft slechts 2 buitengewone opsporingsambtenaren in dienst. Dat is eigenlijk te kort om goed te kunnen handhaven.
Elly Steunenberg: Bedankt het bestuur voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Coby Koelink: Tijdens de kermis is een kind door een auto in de sloot gereden ter hoogte van Kreuger. Dit stuk is blijkbaar onveilig. Is het een suggestie om extra lantaarnpalen te plaatsen. Elly Steunenberg: modder op klinkers op een bolle weg is ook al erg gevaarlijk. Ook de bocht aan het einde van de Zak van Hauwert, ter hoogte van Sjors Vriend, is een gevaarlijke bocht. Volgend jaar wordt het laatste stuk van de Zak van Hauwert opnieuw beklinkerd om de bolling op te heffen. De vervuilers hebben een schoonmaakplicht. Burgers kunnen op [email protected] punten doorgeven die gehandhaafd moeten worden.
Sandra Nan: De WMO-adviesraad is bezig met de notitie van het Centrum van Jeugd en Gezin en met de WAM-fusie. De adviesraden informeren elkaar en brainstormen alvast over de manier waarop zij het beste kunnen samengaan.

8. Sluiting
Om kwart voor tien sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 13 januari 2010 gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.