Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 19 maart 2009

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst. Vanuit de gemeenteraad zijn dhr. M. Raat (VVD) en dhr. F. Diergaarde (PvdA) aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van Riet Schermer, Gerard Kamp (Dorpshuis), Edward Roozendaal (Kosterfonds), Jan Does (Dorpskoerier) en Ina Bak (kerk).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Op 31 maart is er vooroverleg van de gemeenschappelijke dorpsraden en de stadsraad Medemblik voor het overleg met het college d.d. 12 mei 2009.

Er is een vacature in de WMO-raad. Een ieder kan zich hiervoor opgeven. Namens de dorpsraden zitten 2 leden in de WMO.

Er is een bespreking geweest tussen de gemeente, dorpshuis en dorpsraad over de vernieuwbouw van de gymzaal. Begin maart is er overleg geweest met een architect. In april zal men met een tekening (+ begroting) komen waarna het na de gemeente wordt gezonden. Na de bouwvak wordt het accommodatiebeleid van de gemeente vastgesteld en weten we welke prioriteit de gemeente aan de gymzaal geeft.

De gemeente is tegen bebouwing van het Kromme Leek-gebied. De dorpsraad stemt daarmee in. Er is wel wat onduidelijkheid/ruis: in Zwaagdijk-West zal wel wat gebouwd worden. De bebouwing zit dan tegen de Kromme Leek aan.

Maandag 24 maart wordt de bibliotheekruimte in basisschool ‘De Vijzel’ geopend. Eén keer per week, op maandag, is de bieb geopend en kan de jeugd hun boeken ruilen.

Tijdens het overleg Dorpsraad – Presidium is er vanuit de dorpsraad het voorstel gedaan om het kruispunt Hauwert/Heemraad Witweg/Tuinstraat aan te pakken. Het presidium deelde onze visie.

3. Ingekomen en uitgegane post
De vereniging van kleine kernen (VvkKNH) houdt haar ledenvergadering op 16 april. Er wordt een presentatie gehouden over de relatie Dorpsraad-gemeente.

Pro Facto is in opdracht van de gemeente bezig om het kermisbeleid van de verschillende dorpen te inventariseren. Er zal worden bekeken of er meer inhoud aan de kermissen kan worden gegeven / wat de mogelijkheden zijn. Een suggestie is schaalvergroting door uniforme aanbesteding (bv. een bepaalde stand mag in enkele dorpen staan en daarbij hoort ook bv. Hauwert ook bij.).
De kermis wordt nu gehouden van 2 t/m 7 september. Een week daarvoor was er een activiteit gepland in café ‘de Post’.

Gemeente Medemblik, subsidieverstrekking 2009. Subsidie is inmiddels overgemaakt.

Vrijwilligerscentrale, uitnodiging themabijeenkomst over maatschappelijke stage

Primo, voorlichtingsbijeenkomst in mei over ‘Is ons dorps een aantrekkelijk dorp voor de jeugd?’
Marga Pouw deelt mede dat haar kinderen regelmatig aan een enquête meedoen, maar daar jammer genoeg nooit een reactie op krijgen. Co deelt mede dat het ongeveer een jaar duurt, voordat men een reactie kan geven.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 januari 2009
Pag. 1, punt 3: vanuit de vergadering komt de vraag hoe het zit met spreekuur en de leestafel in het dorpshuis. De gemeente heeft als 1e prioriteit de bibliotheekvoorziening in de school. Het spreekuur en de leestafel zijn even geparkeerd.

5. Bestuurszaken
Er is een subsidieaanvraag voor Koninginnedag en 5 mei 2010 binnen. Uit het dorp zijn enkele mensen bij elkaar gaan zitten om voor Koninginnedag 2009 nog wat te organiseren. (er is inmiddels contact geweest met de gemeente over de subsidieaanvraag voor 2009. Het comité heeft nog zo’n € 135.- in kas. Te weinig om iets te organiseren. Bij de gemeente kon alsnog een verzoek tot subsidie voor 2009 worden ingediend, waren zeer te spreken over het feit dat er weer wat werd georganiseerd).

Jaarverslag van de secretaris
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen.

Financieel jaarverslag
Annemiek deelt het financieel verslag uit. Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. Annemiek heeft wel contact gehad met het kermiscomité. Al jaren zijn er geen inkomsten geregistreerd van de draaimolen. Hoe kan dat? De inkomsten heeft het comité zelf in beheer, van het geld wordt onderhoud gepleegd aan de draaimolen.
De vrijwilligersverzekering kan worden opgezegd. De gemeente heeft een overkoepelende verzekering afgesloten. Annemiek zal de verzekering opzeggen.

Verslag kascommissie
Marga Pouw deelt namens de kascommissie mede dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.

Benoeming kascommissie financiën 2009
Klaas Otter heeft al 2 jaar zitting gehad in de kascommissie. Zijn plaats wordt door Ria Balk ingenomen. Zij zal volgend jaar samen met Marga Pouw de boeken bekijken.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken (o.a. bouw, paden en waterberging)
Een maand terug was de loting voor de huizen van de Papenveer (1e en 2e fase). Iedereen heeft een toewijzing gekregen. Onduidelijk is hoeveel mensen de toewijzing in een definitieve omzetten.

In het oorspronkelijke plan stonden geen starterswoningen ingetekend. Hiervoor zijn eigenlijk 6 gegadigden. Zij hebben inmiddels een gesprek gehad met de gemeente met als uitkomst dat er een rijtje komt met starterswoningen (richtprijs: € 142.000 tot 163.000). Het zijn smalle eengezinswoningen, de woningen vallen onder een subsidiemaatregel.. Eén 2-onder-1-kapwoning vervalt. Er dient wel een bestemmingsplanwijziging te worden ingediend. Positief is dat deze woningen vallen onder fase 1 in plaats van fase 2.

De bestemmingsplanwijziging van de Tuinstraat is praktisch rond. Er was 1 bezwaar en die is afgewezen. De verkoop is gestart.

In mei begint men aan de uitbreiding van het Egboetswater, zowel de natte als de droge berging. In de 2e helft van dit jaar start men met de aanleg van de Sluispolderpad en het Kerkepolderpad. Vanwege de subsidies moet e.e.a. in 2009 gerealiseerd worden. De grondbalans is sluitend, er is geen aan- en afvoer van grond.

Het laatste gedeelte van de herbestrating van de Zak zal niet in 2009 plaatsvinden.

Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink (Historisch Hauwert): Het jaarboek wordt op 24 april gepresenteerd.
Jaap Surink, (Molen sluispolder): 10% dient de stichting zelf te betalen aan de restauratie van de Molen Sluispolder. Deze zomer wordt de molen weggehaald en komt in 2010 weer opgeknapt terug.

7. Rondvraag
Piet Butter: De brandweer van Nibbixwoud verhuist naar Midwoud, locatie Ganker/Buurt. De brandweer van Nibbixwoud heeft nog een oude brandspuit van Hauwert. Jaap Surink deelt mede dat in de nieuwe kazerne een apart plekje is gereserveerd voor de brandspuit.
Ria Balk: ** Komende weekenden is het in Hauwert druk vanwege de uitvoeringen van Zanglust. Het parkeerterrein is nu, 3 dagen voor de 1e voorstelling, vol met takken. Rob Thepen zal met Kieftenburg (of opdrachtgever Hoogheemraadschap) hierover contact opnemen.
** Is vergeten met het servicepunt contact op te nemen over de glijbaan. Wordt alsnog gedaan.
Aaf Korver: Een compliment aan het bestuur voor de goede notulen.
Co Vlaar: ** Het plan omtrent het kruispunt is bekend. Het zou fijn zijn als het echt 2 wegen zouden kunnen worden.
** Tijdens het overleg van de gezamenlijke dorpsraden en de gemeente komt de kernconsulent ook op de agenda. Er is hierover nog helemaal geen duidelijkheid.

8. Sluiting
Nog voor negenen sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis. De volgende vergadering wordt op woensdag 3 juni gehouden

De notuliste,
Annemiek Schouten.