Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 9 maart 2011

1. Opening
Om 8 uur opent Co de vergadering. Co vervangt Bart, die al enige tijd in de lappenmand zit.
Jammer genoeg kent deze jaarvergadering een kleine opkomst .
Namens de gemeenteraad is Dirk Steltenpool (VVD) aanwezig.
Bericht van verhindering: Bart Groot, Jan Burger, Coby Koelink en Ria Balk.

2. Mededelingen
Wanneer er begonnen kan worden met de vernieuwbouw van het dorpshuis hangt samen met de definitieve ontvangst / toezegging van de ILG-subsidie. Je kan 2 x 13 weken uitstel vragen, dan moet definitief duidelijk zijn of er begonnen kan worden. Als er gestart wordt, dan moet het financiële plaatje rond zijn. Een en ander hangt samen met de dorpsveiling van 9 april en de toezeggingen van de aangeschreven fondsen. Als men in april/mei kan starten, dan is de verwachting dat de verbouwing voor het nieuwe jaar gereed is.

Op 25 februari jl. was het overleg van de gezamelijke dorpsraden met B&W. Het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan kwam aan de orde. Voor Hauwert zijn de volgende punten ingebracht:
– Vernieuwing van het kruispunt Hauwert-Heemraad Witweg en Tuinstraat. De bedoeling is het kleinschaliger te maken.
– Verbetering van het wegdek aan het westend.
– Mogelijkheden te bekijken om de verkeersdrukte te verminderen.
Mocht de vergadering nog andere ideeën hebben, meldt het dan.
De uitvoering van bovenstaande gebeurt in combinatie met het planmatige onderhoud.

De dorpsraden en het college zullen gaan bekijken hoe er effectief vergaderd kan worden.

Gasboringen Oostwoud. De insteek vanuit Hauwert is om gasboringen niet stop te zetten. Wel moet bekeken worden hoe de verkeersstroom gereguleerd kan worden.
Bij vooroverleg tussen de dorpsraden Midwoud-Oostwoud en Hauwert met Vermillion Oil kwam naar voren dat de gasboring mogelijk leidt tot geluidsoverlast. De verwachting is dat de maximale bodemdaling 2 cm. zal zijn. De gasboring gebeurt in Oostwoud richting Midwoud. Door Hauwert zal de verkeerstroom plaatsvinden.

Op 3 maart jl. was er een ontmoeting tussen 20 jongeren (leeftijd 12-20) uit Hauwert en de jongerenwerker. De jongeren willen graag iets voor jongeren organiseren en komen morgen hiervoor bij elkaar. De bedoeling is om in eerste instantie enkele activiteiten te organiseren en dan te besluiten of men hiermee door wil gaan. De Hauwerter Kids hebben behoorlijk wat in kas, voorlopig zal dan ook geen subsidie aangevraagd worden. Sandra en Annemiek houden contact met deze groep jongeren.
De jongerenwerker vertelde eerlijk geen zicht op de Hauwerter jeugd te hebben,wegens een gebrek aan hangjongeren.

Rookbeleid in het Dorpshuis. De wethouder praat met het dorpshuisbestuur over het terugdringen van de rookoverlast. Het college gaat na of het rookprobleem ook speelt bij andere dorpshuizen en hoe hun besturen er mee omgaan. Dirk Steltenpool adviseert om na te gaan of er subsidie kan worden aangevraagd voor een apart ‘rookhok’. Mogelijk dat een en ander nog gekoppeld kan worden aan de aanstaande verbouwing.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, op 3 maart was er een Meet en Greet met de raad en het college. Alle dorpsraden konden zich op deze avond presenteren. Er is gesproken over het kruispunt, Hauwert in Concert en de vernieuwbouw van de gymzaal in het dorpshuis. Als streekproduct was de Hauwerter appelsap mee.

Het concept leefbaarheidsonderzoek is binnengekomen. Men heeft Hauwert en Nibbixwoud samengevoegd, daardoor is het rapport niet representatief. De onderwerpen en conclusies hebben veelal betrekking op Nibbixwoud.
Op verzoek heeft de dorpsraad alle reacties gekregen van Hauwerter respondenten.

Connexxion-overlast. Om de drie alternatieve routes in te zetten, kost zeker 2 maanden. Er is voorgesteld om een pendeldienst op te zetten (in spitsuren een lijndienst, de overige uren de buurtbus), maar de kosten, € 40.000.-, zijn wel erg hoog. Desondanks zal Cees Vis dit voorstel volgende week in het college brengen. Een reëler voorstel is om de werkzaamheden aan de Midwouder Dorpsstraat / Buurt versneld af te maken. Mensen die te maken hebben met overlast (zowel nu als in het verleden) als gevolg van deze werkzaamheden, dienen Connexxion en de gemeente aansprakelijk te stellen.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 12 januari 2011
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Bestuurszaken
Verslag van de secretaris. Aaf Korver vindt het jammer dat er in het Egboetswater zoveel hon-den loslopen, terwijl dit officieel verboden is. De honden veroorzaken overlast. In de gemeente Medemblik zijn 2 losloopgebieden.
Financieel jaarverslag. Annemiek geeft uitleg over de financiële stand van zaken. Er zijn 2 opmerkingen. 1. Het Koninginnedagcomité gaat nog achter de toegezegde financiële bijdrage van Rob Thepen aan (tegemoetkoming in de kosten DJ op Koninginnedag) en 2. De financiële buffer van het kermiscomité wordt elk jaar iets minder. Ook dit jaar dient de draaimolen weer gekeurd te worden. Annemiek zal Jeroen Houtsma benaderen en een en ander doorspreken.
Verslag kascommissie. Aaf Korver deelt namens de kascommissie mede dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.
Benoeming kascommissie financiën 2011. Ria Balk heeft al 2 jaar zitting gehad in de kas-commissie. Haar plaats wordt door Corien Butter overgenomen. Zij zal volgend jaar met Aaf Korver de boeken bekijken.
Herbenoeming Co Vlaar, Sandra Nan en Annemiek Schouten. De vergadering gaat met alle 3 de herbenoemingen akkoord.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: De vereniging heeft haar maximaal ledenaantal bereikt, ook veel jonge vrouwen zijn lid. Het programma spreekt dus duidelijk aan. Ook de presentatie op het dorpsfeest leverde nieuwe leden op.

Karin Sijm, Zanglust: Zanglust kent zo’n beetje een wederopstanding. Het is nog even aftasten tussen koor en pianist.

Corien Butter, handbal: Over 2 weken wordt het handbalveld voorzien van een nieuwe toplaag. Er is zicht op een nieuw jong jeugdteam. Het is erg moeilijk sommige teams te behouden.

Jan Does, Dorpskoerier: Op het dorpsfeest hebben alle nieuwe bewoners een abonnement genomen op de Dorpskoerier.

Jaap Surink, Historisch Genootschap Hauwert: **Hebben ook enkele nieuwe donateurs erbij. Zouden eigenlijk het hele dorp nog weer eens door moeten lopen.
** Rond 20 mei wordt het nieuwe jaarboek gepresenteerd.

Jaap Suring, Molen Sluispolder: De fundering en de nieuwe staarten zijn gereed. De toren is grotendeels gerestaureerd. Men is drukdoende met het schilderwerk. In de zomer zal de molen terug geplaatst worden. Als koopje op de dorpsveiling wordt de officiële inbedrijfstelling van de molen aangeboden.

Aaf Korver, ANBO: Heeft deze week z’n jaarvergadering gehad. Het programma voor het komende seizoen is weer gereed.
Op 23 maart wordt de workshop ‘voorkom vallen’ in het dorpshuis van Abbekerk gegeven. Het is een dagvullend programma voor alle ouderen in de gemeente. Deelname is op basis van inschrijving.

Paul Baars, IJsclub: De vereniging heeft richting haar leden een vragenlijst/enquête opgesteld. Er komt een aparte vragenlijst voor niet-leden. De ijsclub hoopt op een grote respons.

7. Terugblik dorpsmeeting 19 februari
De dorpsmeeting was zeer geslaagd. Veel nieuwe bewoners waren aanwezig en vele verenigingen hebben zich gepresenteerd. Dit leverde ook voor de verenigingen veel positiefs op. Het cabaret viel in de smaak. Jammer genoeg was de geluidskwaliteit van de microfoon zeer, zeer slecht.
De helft van de inwoners van Hauwert waren aanwezig.

8. Rondvraag
Dirk Steltenpool: Heeft genoten van deze vergadering, een verademing nu er, in tegenstelling tot vergadering bij andere dorpsraden, geen politieke zaken werden besproken. Het financieel verslag zag er prima uit.

John Groot, Zwaagdijk-Oost: LTO, afdeling West-Friesland houdt zich bezig met de Leekerwoonlanden en de Kromme Leek. Vanwege de terugvallende economie ligt de huizenverkoop stil. LTO, afdeling West-Friesland wil de ‘Hokkeling’ in Zwaagdijk-Oost doortrekken naar de Tuinstraat om het agrarisch verkeer door de dorpslinten te verminderen. Het LTO streeft naar versterking van het agrarisch gebied.

9. Sluiting
Om kwart voor 10 sluit Co de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 8 juni gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.