Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 16 september 2009

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom, ook de gemeenteraadsleden Jan Burger (PvdA) en Mark Raat (VVD).
Bericht van verhindering is ontvangen van Sandra Nan en Harrij Bakker (beide Dorpsraad), Riet Schermer (Vrouwen van Nu), Gerard Kamp (Dorpshuis), Edward Roozendaal (Kosterfonds), Jan Does (Dorpskoerier) en Lidy van Klaveren.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
De kermis is goed verlopen. Er waren enkele incidenten. Zaterdagnacht was er een opstootje in het café. Ook enkele lantaarnpalen op het fietspad naar Oostwoud moest het ontgelden.
De poort bij familie Balk was met tape dichtgeplakt.

3. Post en mailverkeer
** Gemeente Medemblik, 23 juni was er een bijeenkomst over plaatsing van AED’s in de gemeente.
** Gemeente Medemblik, 19 augustus j.l, was de opening van de Waterweek.
** Gemeente Medemblik, op 09 juli was er een bijeenkomst over de uitbreiding van het Egboetswater.
** Gemeente Medemblik, voorlichtingsavond op 24 september over de vrijwilligersverzekering.
** Gemeente Medemblik, nieuwe datum overleg fractievoorzitters en gezamenlijke Dorpsraden op 02 december 2009. Jan Burger deelt mede dat Dorpsraad Wognum niet gecharmeerd is om op deze manier het overleg verder te laten gaan. Burgemeester Van Eijk heeft het verzoek gedaan om met een voorstel te komen.
** Commissaris van de Koningin, bedankbrief n.a.v. bezoek aan de gemeente en gesprekken met de Dorpsraden.
** Oranjefonds, 26 september a.s. is het nationale burendag.
** Geboortekaartje ontvangen van Anouk, dochter van René en Sandra.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 3 juni 2009
Pag. 1, punt 2: De vergadering vraagt zich af of de Dorpsraad nog iets gedaan heeft met de suggestie van de CdK Borghouts. Hier komen we nog op terug. Het is goed bij de leden te informeren wat zij verwachten van de Dorpsraad. De dorpsraad staat open voor suggesties.
Pag. 1, punt 6: Co heeft contact gehad met dhr. Verlaan van het Hoogheemraadschap. Het trottoir wordt in zijn geheel opgeknapt. Het kruispunt is net geasfalteerd. De complete herinrichting van de kruising Hauwert-Heemraad Witweg-Tuinstraat staat in 2014 op de agenda. Een en ander heeft te maken met de overdracht van de wegen van de gemeente naar het Hoogheemraadschap.
De vergadering vindt het jammer dat het asfalt tussen de melkfabriek en het bord Hauwert (richting Nibbixwoud) niet is aangepakt. In eerder overleg met de gemeente is al aangegeven dat herstel- herinrichting van het westend gedeelte niet voor 2014 aan de orde zal komen.
Pag. 2, punt 7: Het orgel is bijna klaar en ziet er prachtig uit. Alleen de pijpen moeten nog worden geplaatst. Het orgel wordt binnenkort feestelijk in gebruik gesteld. De Dorpsraad krijgt hierover nog bericht.

5. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
1,5 maand terug was er overleg met de Dorpsraden en wethouder Gutter en John Neefjes (gemeente). omtrent hondenuitlaadplaatsen. Er is een bruine route. Op die route (meestal de bermen) hoeft de hondenpoep niet te worden opgeruimd. Hauwert is het enigste dorp waar geen losloopruimte is voor de honden. Mogelijk dat dat gecreëerd wordt als de uitbreiding van het Egboetswater gereed is.

De waterberging van het Egboetswater is eind april 2010 gereed.

De woningbouw van de Papenveer gaat in oktober starten. Voor de Tuinstraat is, voor zover ons bekend, nu 1 aanvraag binnen.

De accommodatienota is goedgekeurd. De gemeentelijke begroting is niet toereikend. Er moet waarschijnlijk in gesnoeid worden. Jan Burger maakt zich zorgen wat het dorp Hauwert zelf moet opbrengen voor de vernieuwbouw van de gymzaal. De begroting van de vernieuwbouw is gesteld op ca. € 1 miljoen. De gemeente subsidieert eenmalig 40% en kan 40% als renteloze lening inzetten. Die zal opgebracht moeten worden! Er resteert dan nog 20% dat aanvullend opgebracht moet worden door het dorpshuisbestuur. (ca € 195.000,-) Een aanvraag bij het ILG is gaande. Het opknappen van de gymzaal is een must.

Veel kinderen maken gebruik van de bibliotheek in de school. Medio oktober is overleg met de Dorpsraad-Dorpshuis en Johan Vriezinga (WEB-bibliotheek) over de haalbaarheid van een leestafel.

6. AED
Dinsdag 25 juni j.l. zijn Elly Steunenberg en Annemiek Schouten naar de bijeenkomst over de plaatsing van 40 AED’s in de gemeente. Het is de bedoeling dat de AED’s op 2,5 fietsminuten van elkaar worden geplaatst. De gemeente verzoekt de Dorpsraden / EHBO- verenigingen na te gaan waar in hun dorp een AED kan hangen. Deze opties worden meegenomen in het totaalplaatje. Ook wil de gemeente namen weten van mensen die een EHBO-diploma hebben en van mensen een AED kan en wil bedienen. Elly heeft inmiddels de gemeente hierover gemaild. De vraag is of de 40 AED’s genoeg zijn om AED-dekkend te zijn.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Paul Baars, ijsclub: De Egboetsloop wordt op zondag 1 november gehouden.
Aaf Korver, ANBO: het seizoensprogramma 2009-2010 is gereed. Op 9 oktober start een nieuwe computercursus voor ouderen. De 2 dagdelen zitten vol, er is hiervoor zelfs een wachtlijst.
Jaap Surink, Molensluispolder: Het is wachten op de laatste definitieve subsidietoekenning. In het najaar wordt de molen weggehaald, het is de bedoeling dat de molen in april 201 wordt teruggeplaatst.
Karin Sijm, Zanglust: Aanstaande zondag wordt de rommelmarkt gehouden, er is dit jaar geen veiling. De inzet voor deze veiling staat niet in verhouding tot op de opbrengst.
Elly Steunenberg, Wijksteunpunt: Het seizoen begint weer. Koersbal, tekenen en schilderen, kunst of Kunst en een cursus reanimatie staan weer op het program.
Koos Groot vraagt zich af of de tentoonstelling kunst of Kunst niet bij de mensen thuis kan worden gehouden. Elly deelt mede dat het organisatie van een kunstroute veel werk is. Daarom wil men het in het Dorpshuis houden. 18 tot 20 mensen kunnen aan de tentoonstelling meedoen.
Piet Bankersen, D.O.E.T.: Ook voor D.O.E.T. is het seizoen begonnen. Zij hebben problemen met het succes van het Dorpshuis. Op vrijdagavond zijn er vrijveel feestjes in het dorpshuis, vanuit het café is er veel geloop naar de toiletten wat storend is voor de biljarters. D.O.E.T. heeft wel ideeën om het op te lossen.

8. Rondvraag
Ina Bak: Voor de komende 2 jaar is er een nieuwe predikant. Hopen op een goede samenwerking met alle kerken binnen de THOMAS-gemeente. Het stukje in de Dorpskoerier komt ook weer terug.
Jan Burger: ** Wil weten wie de raadsvergaderingen op TV kan volgen.
** Vraagt zich af hoe het gaat met de reactie van de gemeente op brieven die naar hen zijn verzonden.
De Dorpsraad heeft goede ervaringen hiermee. Proberen steeds rechtstreeks (mail-)contact te hebben met de desbetreffende ambtenaar.
** De Algemene Plaatselijke Verordening is aangenomen. Het opruimen van paardenpoep is hierin opgenomen. Ook jeugd die tegen een gebouw leunt of zich met auto’s daarbij ophoudt kan worden aangepakt middels deze Verordening. De kapvergunning blijft zoals hij is.
Co Vlaar:
Het kermisbeleid is geïnventariseerd, maar tot op heden hebben we nog niets gehoord. Jan Burger deelt mede dat de gemeente wil aanbesteden. De kermisexploitanten vinden dit te gek. Het is nog niet in het college besproken. Lou-Jan Zwagerman is hier mee bezig.
Co deelt mede dat een collectieve aanbesteding kansen kan bieden voor behoud van attracties in de kleinere kernen.

9. Sluiting
Om tien voor half tien sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 18 november gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.