Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 12 januari 2011

1. Opening
Even na achten opent Co de vergadering. Hij vervangt Bart, die ziek is. Het is de eerste vergadering in 2011. Excuses voor de rommelige opening. Niet iedereen heeft de notulen kunnen lezen, daar deze te laat bij de Dorpskoerier waren aangeleverd. Namens de gemeenteraad is Kees Tuinman (VVD) aanwezig. In het vervolg zal partijgenoot Dirk Steltenpool deze vergadering bijwonen.
Bericht van verhindering: Bart Groot, Elly Steunenberg, Karin Sijm en Jan Burger.

2. Mededelingen
Per 1 januari j.l. is de nieuwe gemeente Medemblik gevormd. Het nieuwe gemeentehuis hield vorige week open huis. Er was veel animo. Afgelopen donderdag werden op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 3 Hauwerters in het zonnetje gezet. Ludo Westrus, Conny Butter en Jannie Rustenburg ontvingen een waarderingsspeld voor hun jarenlange vrijwillige inzet op school en bij diverse verenigignen. Er stond hierover een mooi stukje in de krant.

Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda. Het dorpshuisbestuur is niet aanwezig op de DR-vergadering, zij vergaderen zelf. Op verzoek zullen zij de DR-vergadering na afloop van hun vergadering bezoeken en openheid geven over zaken die nu spelen.

3. Post en mailverkeer
Primo, opheffing miv. 1 januari jl.
Gemeente Medemblik, informatie over exploitatie gasboring Oostwoud
Gemeente Medemblik, op 25 januari a.s. is het 1e overleg Dorpsraden met het nieuwe College.
De gemeentelijke verkeers- en vervoersplan zal op de agenda komen. Betreft harmonisatie van de plannen van de 3 oude gemeentes.
Gemeente Medemblik, agenda overleg Dorpsraden met College
Gemeente Medemblik, de kernconsulente (Minke Jellema) wil graag een leesbaarheidsonderzoek
houden voor de nieuwe gemeente Medemblik.
Gemeente Medemblik, subsidie 2010
Gemeente Medemblik, uitnodiging opening Egboetswater 26 november jl.
De Dorpsraad was aanwezig.
Diverse dorpsraden, informatie Dorpsraadoverleg.
Kees Bakker wil namens de Dorpsraden zitting nemen in de WMO . Hij vraagt steun hiervoor.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 10 november 2010
Pag. 1, mededeling: het ligt in de lijn der verwachting dat de peuterspeelzaal aansluiting zal vinden bij Berend Botje. Er is echter nog onduidelijkheid over toezegging betreffende afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Er wordt nog met elkaar gesproken.
Pag. 1, mededeling: de Zak is herbestraat. Ligt er niet geheel vlak bij, de bobbels worden waarschijnlijk door het verkeer afgevlakt.

5. Dorpse zaken (wat speelt er in het dorp en bij de verenigingen)
Connexxion: De Dorpsraad heeft met Connexxion contact gehad over de overlast. Vandaag heeft de Dorpsraad overleg gehad met Kees Vis (gemeente) over de rijstijl en de schade aan woningen. De gemeente heeft in december hierover contact gehad met Connexxion, er waren te veel klachten. Er zijn 2 voorstellen: 1. de buurtbus neemt een gedeelte van de route van Connexxion over of 2. Connexxion rijdt via de Tuinstraat, Zwaagdijk-Oost, Van de Deureweg. Mogelijk dat deze laatste optie geen mogelijkheid is vanwege tijdsgebrek.
De afspraak is gemaakt om deze 2 opties te bespreken met Connexxion en dat de terugcommunicatie eerlijk verloopt als zaken niet opgelost kunnen worden of als er geen alternatieven zijn.
Uit de vergadering komt de opmerking dat de laatste tijd de snelheid redelijk in de hand wordt gehouden. Het Hoogheemraadschap heeft diverse gaten in het wegdek gedicht en er is iemand met de bus meegereden. Terugkoppeling zal over 2 weken plaatsvinden.
Jongerengebeuren: Hauwerter Kids is een slapende vereniging en vanuit deze vergadering kwam naar voren om te inventariseren of er wat is voor jongeren en wat en of ze het willen? Alle jongeren tussen de 12 en 19 jaar worden voor dinsdag 8 februari (is inmiddels verplaatst naar donderdag 3 maart) uitgenodigd om samen te komen in het dorpshuis. De Dorpsraad wil e.e.a. wel opzetten, maar de kar niet trekken. Hopelijk zal er een groep jongeren opstaan. De gemeentelijke jongerenwerker zal ook op deze avond aanwezig zijn.

Piet Butter: hoewel geen ‘Zanglustman’, is het pijnlijk dat de vereniging ter ziele is. Het is allemaal heel snel gegaan. Was het allemaal echt noodzakelijk? Triest dat het gebeurd is. Co Vlaar: de vereniging is nu even op non-actief, kan desnoods weer opgestart worden. Het is geen operettevereniging meer, maar een zangkoor.

Paul Baars, ijsvereniging: Betreurt het stukje verschenen in de Dorpskoerier van kerst 2010 over de ijspret. Vorig jaar heeft de ijsvereniging een stukje geschreven waarin men uiteenzet waarom men gekozen heeft voor de ijsbaan nabij school. Dit punt wordt weer besproken in de komende bestuursvergadering.
Co Vlaar: mocht er vorstperiode komen is het dan een optie te ‘verhuizen’ van de ijsbaan nabij school naar het uitbreidingsgebied in het Egboetswater? Voorlopig blijft het zo, in jullie komende vergadering kunnen jullie het hebben over de nieuwe werkelijkheid. Piet Bankersen: Het uitbreidingsgebied in het Egboetswater is een cadeautje. Het bestuur heeft hiervoor in het verleden voor gestreden, nu is het er (en maak er gebruik van).

Aaf Korver, ANBO: vanmiddag was er bijeenkomst over genealogie. Eens in de maand komen de ANBO-leden uit de vroegere gemeente Noorder-Koggenland bijeen.
Bij SOOS gaat het moeizaam. In december was er geen SOOS vanwege de sneeuwproest, de maand ervoor ging het niet door, doordat er veel mensen verhinderd waren. De vereniging is kwetsbaar, zitten eigenlijk om leden te springen.

Jaap Surink, Historisch Genootschap: De winterexpositie was goed bezocht. Zijn nu druk bezig met het jaarboek.
Molen Sluispolder: De fundering is gestort. De molen wordt in een werkplaats gerestaureerd. Het zou fijn zijn, als de terugplaatsing in mei/juni zal plaatsvinden.

Lindy Kleimeer, Handbal: Zijn heel blij dat middels het Kosterfonds een AED-apparaat voor de voetbal en handbal aangeschaft kon worden. Als de vorst uit de grond is, krijgt het handbalveld een nieuwe toplaag en nieuwe doelen. Daarna komt de verlichting aan de beurt.

Koos Groot, Judovereniging KIAI: Alles gaat z’n gangetje.

6. In voorbereiding de dorpsontmoeting op 19 februari voor het hele dorp
In het verleden zijn vaak de ‘harde’ zaken (fietspad, woningbouw e.d.) aan de beurt geweest, nu is de leefbaarheid aan de beurt. De dorpsraad heeft op zaterdag 19 februari een avond voor alle Hauwerters (oud en nieuw) georganiseerd, waarbij iedereen met elkaar en met de verenigingen kennis kunnen maken. Big J. & little V. zullen een optreden verzorgen en de verenigingen kunnen zich presenteren. Zorg ervoor dat je als vereniging in beeld komt. Als verenigingen iets willen presenteren, neem dan svp contact op met de Dorpsraad. Uit de vergadering komt de suggestie voor de vereniging badges te bestellen. Ook de grote prikborden kunnen in de hal worden neergezet. Op de beamer zullen foto’s van het dorp worden getoond. Ook verenigingen kunnen foto’s aanleveren.

7. Rondvraag
Nel Hauwert: De trottoir in de Tuinstraat is slecht, ook ligt er veel hondenpoep op het stukje trottoir bocht Tuinstraat – Hauwert. Is er al bekend of het trottoir wordt vernieuwd? Neemt anders zelf contact op met de gemeente.

Edward Roozendaal: Het graf van de gebroeders Koster is bekeken en zal worden opgeknapt.

Jan Does: Het trottoir tussen Hauwert 79 – 91 zal er helemaal weer uitgaan en opnieuw worden gelegd.

Annemiek Schouten: Ria Balk en ik komen binnenkort bijeen de oude dorpsgids door te lopen. Mogelijk komt een nieuwe editie halverwege dit jaar uit.

Het dorpshuisbestuur is ook klaar met vergaderen en onder genot van een drankje kan de vergadering vragen stellen aan het bestuur:

Ria Balk: de kaart die het bestuur van het Dorpshuis heeft verzonden ziet er heel mooi uit. De vraag is: wanneer kan er gestort worden en zijn de verenigingen ook al benaderd?. Antwoord van het bestuur: Dat kan nu al. Er is nu zo’n 1300-1400 euro binnen. In de komende Dorpskoeriers zal een thermometer te zien zijn met daarop de stand. De verengingen moeten nog worden benaderd.
Op dorpsavond van 19 februari wil het bestuur een presentatie geven over de plannen.

Coby Koelink: Vraagt zich namens WIK af waar de vereniging naar toe moet als de gymzaal gerenoveerd wordt. Antwoord Dorpshuisbestuur: Op 26 januari is de gebruikersvergadering en dan komt dit punt ook aan de orde. We moeten het samen oplossen.

Piet Bankersen: Wanneer wordt er begonnen? Antwoord van het bestuur: streefdatum is 1 april en het duurt zo’n half jaar. Zelfwerkzaamheid kan ervoor zorgen dat het bedrag dat ‘het dorp’ moet ophoesten lager wordt. Het Oranjefonds, VSB-fonds, Oliemaatschappij Oil Vermillion en het Westfrieslandfonds zijn aangeschreven voor subsidie. Men hoopt met deze subsidie, plus de bijdragen van de Hauwerters genoeg geld binnen te krijgen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan wordt er mogelijk een dorpsveiling georganiseerd.

8. Sluiting
Rond half 10 sluit Co de vergadering en heeft iedereen wel thuis. Hopelijk kent het dorpsfeest op 19 februari een grote opkomst.
Op 9 maart is de volgende dorpsraadvergadering, tevens is dit de jaarvergadering.

De notuliste,
Annemiek Schouten.