Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 13 maart 2013

1. Opening
Even na acht uur opent Co de vergadering, Bart komt iets later. De vergadering kent in eerste instantie een kleine opkomst, maar gaande weg komen steeds meer mensen de vergadering bijwonen.
Er is afbericht ontvangen van Lindy Kleimeer (handbal), Paul Baars (IJsclub), Aaf Korver (AN-BO), Dirk Steltenpool, Piet Morsch en Jan Burger (gemeenteraad)
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Er is contact geweest tussen de Woonschakel de het kerkbestuur over de koop van de pastorie. Het is niet eenvoudig. Starterswoningen in Hauwert zijn in principe een risicovolle aangelegenheid. In deze huidige tijd staan eengezinswoningen te koop met eenzelfde prijsniveau als de appartementen in de pastorie. Het is misschien een optie dat de jongeren zelf een Vereniging Van Eigenaren op gaan richten en dat zij gaan overleggen met het kerkbestuur.
Koog Groot vraagt zich af of het iets is voor ‘Warm Thuis’. Dit is een stichting met kapitaal en zij propageren kleinschalig wonen. Het is een prachtig gebouw, dat wel een nieuwe bestemming / toekomst verdient.

Carien Peetoom heeft een praatje gehouden voor de ‘Vrouwen van Nu’. Peetoom wil in Hau-wert een netwerk opzetten waarin buurtbewoners mensen die zorg behoeven infomeren over welke wegen er te bewandelen zijn. Acht vrouwen hebben zich voor het netwerk opgegeven.De kosten voor de zorg dienen meer en meer door de mensen zelf te worden betaald. Er komt een scheidslijn tussen mensen met en zonder geld. In het gemeentehuis is een welzijnsplein. Afdeling ‘Woongraag’ van de gemeente wil inventariseren en voorlichting geven.

De discussie over de opheffingsnorm voor kleine scholen is opgewaaid. De school heeft een brede sociale functie voor het dorp en is belangrijk voor het opgroeien van het kind. De gemeente Medemblik is eenzijdig tegen deze opheffingsnorm, qua onderwijs.

3. Post en overige correspondentie
** Ontwerp bestemmingsplan is vastgesteld. Zie gemeentelijke website.
** Het convenant tussen de gemeente en de dorpsraden is getekend.
** Op 18 maart wordt de herijking welzijnsbeleid gepresenteerd.
** Er is een schrijven binnengekomen over duurzaam bouwen. Er is hiervoor een potje met subsidie.
** De gemeente heeft aan ieder huishouden een krant verstrekt over zorg. Woongraag wil inventariseren en informeren.
** Er is een kerntakendiscussie. De gemeente krijgt steeds meer taken, maar minder geld van de overheid. Vanavond is er info richting de gemeenteraadsleden. Er moet 80 miljoen bezuinigd worden, waarvan 20 miljoen waarover de burger kan meepraten. Er komt nog een follow-up.
** De gemeente, bij monde van Gerben Conijn, is akkoord met de kleine aanpassingen voor de speeltuin. Het idee is om nu het trapveldje aan te pakken.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 09 januari 2013
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Bestuurszaken
Voordracht Coby Koekink in bestuur: Vorig jaar is Harry Bakker na 1 termijn gestopt. Er was nog geen opvolger voor Harry gevonden. Blij zijn wij te melden dat Coby in ons bestuur wil plaats nemen.
Jaarverslag: Er waren geen op- en / of aanmerkingen op het jaarverslag. Het verslag stond in de Dorpskoerier.
Financieel jaarverslag: Annemiek deelt het financieel verslag uit. Er zijn geen vragen.
Verslag kascommissie: De kascommissie vond dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.
Benoeming kascommissie financiën 2012: Corien Butter heeft 2 jaar in de kascommissie zitting gehad. Haar plaats wordt door Nel Hauwert ingenomen. Zij zal volgend jaar samen met Carlita Smit de boeken bekijken

6. Vervolgstappen (plan van aanpak) naar een dorpsprofiel/visie
Komende zaterdag komen de 8 geinterviewden voor het rapport ‘Kracht van Hauwert’, 8 jongeren, Albert Aalvanger en 4 dorpsraadleden bijeen om te kijken of er raakvlakken / aan-vullingen zijn op het rapport. Kijken of er een toekomst- c.q. dorpsvisie kan worden gemaakt.

Piet Butter uit zijn zorg voor enkele verenigingen. Zij hebben moeite hun hoofd boven water te houden. Hauwert is een klein dorp, moet er niet tussen verenigingen gefuseerd worden? Bijvoorbeeld door een omni-vereniging. Belangrijk is de accommodaties die Hauwert rijk is, goed te benutten.
Er volgt een discussie over dit punt. De dorpsraad zal het punt ‘samengaan’ van verenigingen meenemen naar de bijeenkomst van a.s. zaterdag.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Koos Groot, Judo KIAI: Het gaat goed met de vereniging, heeft veel leden van buiten.
Koos Groot, Molen Sluispolder: De molen zal waarschijnlijk in mei worden geplaatst. Piet Blokker en Jaap Beerepoot zijn druk doende.
Edward Roozendaal, Kostersfonds: Er is ruimte voor aanvragen, de kas is gevuld.
Jan Does, Dorpskoerier: Gaat zeer voorspoedig met de Dorpskoerier.
Jaap Surink, Historisch Genootschap: Het jaarboek wordt zaterdag 6 april gepresenteerd. Er is dan ook een expositie in de kerk.
Jaap Surink, Zanglust: Elke dinsdag wordt er trouw geoefend. Hebben weer twee leden erbij. Denken na over de mogelijkheid om op 30 april nog wat te doen.
Jaap Surink, Dorpshuis: ** Dorpshuis heeft een hectische periode achter de rug. Het bestuur wil het dorpshuis zelf het komende half jaar runnen. Het dorpshuisbestuur is nog steeds druk op zoek naar een secretaris. De werkdruk wordt steeds hoger.
** Het dorpshuisbestuur is met de gemeente in discussie / overleg vanwege het terugdringen van de subsidie. In maart wordt het overleg vervolgd.
** Het voorcafe en de hal worden opgeknapt.
** De schommels zijn door Berend Botje weggehaald. Er komt een nieuw speeltoestel voor in de plaats.
** De fietsenstalling is aangepakt. Er is geen wateroverlast meer.
** Er is meer ventilatie in de gymzaal, dit voorkomt benauwdheid. De roldeuren in de gymzaal worden opgeknapt. Ze vielen soms ‘spontaan’ naar beneden.
Ria Balk, De Eendragt: Hebben nog geen nieuw stuk uitgezocht. Mogelijk wordt iets bekend tijdens de jaarvergadering van april. In november 2014 viert ‘de Eendragt’ haar 150-jarig bestaan.
Piet Bankersen, DOET: Elke week is er een goede opkomst. Lid Nico van Til is in de regiovoorronde gesneuveld. De regiovoorronde leidt tot het N.K.

8. Rondvraag
Nel Hauwert: Er is volop aandacht omtrent de leerlingennorm van 100 kinderen. In dat geval betekent het dat het bestaan van b.s. ‘ de Vijzel’ in gevaar komt. Van belang is angst bij ouders weg te halen, zodat ze toch hun kinderen naar Hauwert naar school brengen. Mogelijk kan publiciteit helpen.
Ria Balk: Hoe gaat het met Aaf Korver? We missen onze trouwe bezoekster van de Dorpsraad al een tijdje. Aaf heeft gezondheidsproblemen, morgen moet ze naar de kaakchirurg. Namens de Dorpsraad is er een fruitmand bezorgd.
Gerard Kamp: Het houten bankje nabij het kruispunt, dat door vele fietsers wordt gebruikt, vraagt om onderhoud. De houten brug tussen de Boxwoudstraat en de Papenveer heeft veel groenaanslag. Bart sluit dit kort met Gerben Conijn van de gemeente.

9. Sluiting
Net voor tienen sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 12 juni.

De notuliste,
Annemiek Schouten.