Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op 11 juni 2008

1. Opening
Even na achten opent voorzitter B. Groot de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst. Bericht van verhindering is ontvangen van Miriam van de Water en Klaas Otter (kascommissie), Janny Langeberg, Ina Bak en de voetbal.

2. Mededelingen
Janny Langeberg heeft op het ‘Westend’ handtekeningen verzameld om aandacht te vragen om maatregelen te treffen tegen de hoge snelheid waarmee door auto’s op dat stuk van Hauwert worden gereden. Zij wil de handtekeningen over een week aan de burgemeester overhandigen.

3. Ingekomen en uitgegane post
De dorpsraad heeft nog geen reactie van de gemeente ontvangen op de brief dat het optreden van de band ‘Normaal’ samenvalt met de Hauwerter kermis. Dorpshuisbeheer Rob Thepen heeft telefonisch contact gehad met burgemeester Van Eijk. Het evenement kan niet worden verschoven, volgend jaar wordt er beter opgelet. Wethouder Jan Entius was verbolgen over de misplanning, evenementen zit in zijn portefeuille. Mogelijk is er verwarring ontstaan daar de kermis van Hauwert op de evenementenkalender staat vermeld op 5, 6 en 7 september.

Er is een brief gezonden naar dhr. Schouten omtrent de rommelige en onverzorgde situatie op het landje tussen school en familie Schilp. Er is aan gewerkt. Er is gedraineerd en geploegd. Het ziet er weer netjes uit.

Er is een brief uitgegaan naar de bewoners in de directe omgeving van de kruising Papenveer-Hauwert. Door de vele auto’s was de bocht onoverzichtelijk en was de veiligheid in het geding. De brief leverde positieve reacties op: er is een afname van het aantal geparkeerde auto’s. Mocht deze brief niet helpen, dan zal de gemeente actie ondernemen middels een parkeerverbod.

Ina Bak stuurt namens Historisch Genootschap Oud-West-Friesland een brief met daarin het verzoek nieuwe straten te benoemen met een West-Fries accent. Te denken valt aan Kikkerbloemestreit (fluitekruid) en Skeipebloemehof (madeliefje). Het Westfries Genootschap heeft tot doel de West-Friese cultuur uit te dragen.
Er wordt met Ina contact opgenomen met de suggestie om de brief, ondersteund met onze hantekening en die van het historisch genootschap, te sturen aan de gemeente Medemblik met het verzoek om de namen te koppelen aan de nieuwe wandel- en fietspaden in de gemeente. Juist de geplande uitbreiding van het Egboetswater in 2009 maakt dat wellicht mogelijk. In de brief kan dan ook het verzoek worden gedaan dat de gemeente dit initiatief ook opneemt met het recreatieschap Westfriesland als beheerder.

De beleidsnota omtrent de subsidies is uitgekomen. Sandra Vriend-Nan gaat naar een bijeenkomst hierover. Voor de Dorpsraad verandert de subsidie niet.

Geboortekaartje ontvangen van Jacco, zoon van René en Sandra.

Maart 2008 is er overleg geweest met de dorpsraad en de fractievoorzitters. Tijdens deze bijeenkomst kwam de vraag of het toegestaan is auto’s op de openbare weg te verkopen. In de APV staat vermeldt dat dit niet toegestaan is.

De provincie benadert de dorpsraden omtrent burgerparticipatie op locatie, dorps- en wijkraden in ontwikkeling.
Co Vlaar geeft aan dat de dorpsraad af en toe klem raakt in de vele uitnodigingen en rapporten. We moeten als bestuur grenzen aangeven. We blijven immers vrijwilligers.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 2 april 2008
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen.

5. Bestuurszaken
Financieel jaarverslag. Wim geeft via de beamer uitleg over het financieel jaarverslag. Het ziet er keurig uit.
Verslag kascommissie. De kascommissie, Miriam van de Water en Klaas Otter, zijn beiden afwezig. Ze hebben hun handtekening gezet onder het financieel verslag. Miriam van de Water is 2 jaar lid geweest, daar moet opvolging voor worden gezocht. Klaas Otter was dit jaar voor het eerst lid van de kascommissie.
Vertrek Wim de Jong als bestuurslid / penningmeester. Na 8 jaar dorpsraad verlaat Wim de vergadering. Naast lid, is hij ook nog tijdelijk voorzitter en 6 jaar penningmeester geweest. Financieel zit alles op de rit. Wim heeft veel tijd gestoken in de leefbaarheidenquête. Hauwert scoorde er goed mee. Bart bedankt Wim voor al zijn inzet.
Als cadeautje naar het dorp toe, wil Wim het dorp iets geven. Al jaren ‘ergert’ Wim zich aan de kruising Heemraad Witweg-Hauwert-Tuinstraat. Een bevriende landschapsarchitect, Jan-Willem Peereboom uit Midwoud, heeft in opdracht van Wim gekeken naar deze situatie en een nieuwe schets gemaakt.
Bart neemt de schets in ontvangst de mededeling dat we dit verder met o.a. de gemeente gaan opnemen.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken.
Natuurontwikkeling waterberging Egboetswater. Er is contact geweest met dhr. Heijmans van de gemeente. Het Egboetswater wordt met 10 ha. Waterberging uitgebreid. Het gaat om waterberging en natuurbeheer. Men heeft getracht de openheid van het gebied te waarborgen. Hauwert wordt verrijkt met natuur. Zowel per fiets als per boot kan het natuurgebied worden bereikt. Van onze kant is de suggestie gegeven om voorzieningen op te nemen voor hygiëne, een speelweide en plekken waar honden de ruimte krijgen. De uitbreiding van het Egboetswater zal wellicht samen vallen met de aanleg van de paden.
Parkeren, straatwerk en verkeersveiligheid.
Bestrating van de zak: Het hoogheemraadschap (HHRS) is eigenaar van de weg. Het HHRS wil in principe alleen bestraten. Er komt een voorlichtingsavond. Mogelijk dat er wijzingen / aanpassingen ingepast kunnen worden. Indien er extra werkzaamheden moeten worden verricht, dan zijn de kosten voor de gemeente. (gemeente is weinig toeschietelijk erin). Vanwege het kostenplaatje neemt de gemeente de weg niet over van het HHRS. Mogelijk dat landschapsarchitect Peereboom zich over deze kwestie wil buiten. Wim de Jong neemt contact met hem op.
Verkeersveiligheid: Er heeft snelheidsmeterbord gehangen t.h.v. Hauwert 17. Een ieder kon dan precies zien wat de gereden snelheid was. De resultaten hiervan kunnen worden uitgelezen. Harry Bakker neemt met dhr. Verlaan contact op.
Speeltuin: De dorpsraad zou graag zien dat het budget voor speelvoorzieningen in de nieuwe Papenveer gebruikt gaat worden voor uitbreiding van de huidige speeltuin(-tje) in de Boxwoudstraat.
De Amerikaanse windmolen: De termijn voor het verstrekken van de subsidie voor het restaureren van de Amerikaanse windmolen is al afgelopen. Op zich is dat geen probleem. Koos Groot heeft met de gemeente afgesproken dat hij een stappenplan indient waarin de stichting aangeeft wanneer e.e.a. op de rol staat. De molen is een monument.

Voortgang woningbouwlocaties.
Naar verwachting komen in het najaar van 2008 de kavels van de Tuinstraat te koop. De gemeente is nu nog druk doende met de hernieuwde procedure. Het geheel schuift 13 meter op.
Naarverwachting komt er Medio oktober 2008 een informatieavond over huur- en koopwoningen op het verlengde van de Papenveer.

Ontwikkeling kernenbeleid in onze gemeente.
Er is een gemeentelijke kernenbeleid ontwikkeld na de fusie van de 3 gemeentes. De gemeente wil dat ieder dorp zijn eigen identiteit behoudt. Enkele belangrijke punten uit dat beleid zijn:
– Een kernplatform. 2 keer per jaar is er overleg met de dorpsraden, andere belangengroepen en de gemeente.
– Een kernbudget. Dit geld kan men gebruiken voor bv. de aanschaf van bankjes of het snel oplossen van kleine knelpunten.
– Een kernconsulent. Die wordt het aanspreekpunt voor de dorpsraden naar de gemeente toe. Belangrijk is dat de consultent op beleidsniveau gaat werken. Wat wordt zijn positie binnen het ambtelijk apparaat? “Hij is als het ware een spin in een web”. Begin 2009 moet de kernconsulent beginnen.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Dit vaste puntje wordt verschoven naar de volgende vergadering. De leden worden verzocht na te gaan welke puntjes zij namens hun vereniging in de volgende vergadering naar voren willen brengen.
Historische vereniging: Presenteert de dorpsvlag. Deze is gemaakt met subsidie van de gemeente.
De dorpsraad zal ook een vlag bestellen (Annemiek Schouten). Er wordt nog nagedacht over het gebruik van de vlag.

8. Rondvraag
Sandra Vriend: René is geen lid meer van het voetbalbestuur en derhalve dus geen afgevaardigde meer richting de dorpsraad. Het voetbalbestuur zal iemand anders afvaardigen.
Ria Balk: ** Het houtwerk van de glijbaan in de Boxwoudstraat is erg ruw. Annemiek neemt hierover contact op met de gemeente. Volgens de gemeente wordt er periodiek onderhoud gepleegd aan de speeltuin door een externe organisatie.
** De kerktoren slaat al tijden niet meer. Co Vlaar neemt hierover contact op met Ina Bak (kerkbestuur).
Akky Koeman: Is het misschien een optie papieren vlaggetjes aan de kinderen uit de delen. De dorpsvlag moet wel gebruikt worden. Annemiek zal bij school informeren of zij ook interesse hebben in (papieren) vlaggetjes.
Piet Bankersen: Vraagt zich af hoe het zit met de vele fondsen die het dorp bezit. De bekendste is het Kosterfonds. Er is ook een Bootsgezellenbeurs. Dit is een overblijfsel van een fonds waarin walvisvaarders ‘verzekert’ waren tegen kapers. De overige fondsen staan in onderling contact met elkaar. In 1e instantie dient men de aanvragen in bij het Kosterfonds. Co Vlaar vraagt bij het Kosterfonds na hoe het zit met het (nieuwe) beleid (ruimere aanvraagmogelijkheden) van het Kosterfonds. Hopelijk kan het Kosterfonds in de volgende vergadering hierop terug komen.
Jan Does: Heeft niets gehoord van het Kosterfonds op zijn aanvraag voor een bijdrage aan de draaimolen. Hij heeft ook een verzoek ingediend voor biljartklokken. Dit is door de damesbiljartclub verkregen van de Bootsgezellenbeurs.
Aaf Korver: Op school en in de bibliotheekbus zijn er handtekeningen verzameld tegen sluiting van de bibliotheekbus. Aaf verzoekt iedereen die nog geen handtekening heeft gezet dit alsnog te doen. Het is jammer als de bus verdwijnt.

9. Sluiting
Om 22.00 uur sluit Bart vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.