Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 14 januari 2009

1. Opening
Om acht uur opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De vergadering kent een grote opkomst. Vanuit de gemeenteraad zijn dhr. A. Schouten (CDA), dhr. M. Raat (VVD) aanwezig. Dhr. V. Kay zal in de vergadering iets vertellen over het I.L.G.. Er zijn 2 bestuurleden van dorpshuis Abbekerk aanwezig.
Bericht van verhindering is ontvangen van Harrij Bakker (Dorpsraad), Paul Baars (IJsclub) en Edward Roozendaal en Lidy van Klaveren (beide Kosterfonds).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
De besturen van het Dorpshuis en de Dorpsraad komen donderdag 22 januari bijeen om verkennend te praten over een samenwerking. Het dorpshuis en de dorpsraad kennen vele raakvlakken.

Naar aanleiding van een vraag van Jaap Surink (dorpsraad d.d. 19 november jl.) zijn de verkeerscontroles van mei 2008 vergeleken met die van november 2005. Hoewel men zou verwachten dat het aantal verkeersbewegingen in mei minder is dan november is het tegenovergestelde gebleken. Het aantal verkeersbewegingen is verdubbeld, er is meer forenzen- en vrachtverkeer. Er is verzocht tot het houden van extra controles.

3. Ingekomen en uitgegane post
Veel post komt per mail binnen. Die zaken die voor Hauwert van belang zijn worden opgepakt.

Er zijn brieven verstuurd omtrent woningbouw voor starters. In tegenstelling tot wat in de eerste plannen stond, is er nu geen kwadrantwoning voor starters ingepland. Zes jongeren hebben hierover een brief geschreven naar de gemeente. De gemeente is in eerste instantie positief en geeft komende week meer duidelijkheid hoe men dit wil oppakken. Het is de bedoeling dat de starterswoningen in de 1e fase worden ontwikkeld.
Aaf Korver vraagt zich af waarom er geen starterswoningen staan ingepland. Co Vlaar deelt mede dat er voor starterswoningen in andere dorpen niet veel animo was.

Bij benadering van de kandidaten voor de woningbouw zal de gemeente geen strenge regels hanteren voor wat betreft inwoners en economisch gebonden mensen ten opzichte van ex-inwoners. In de loop van de komende week zal de gemeente met informatie komen.
De 4 huurwoningen en de 5 koopwoningen worden in ieder geval gebouwd. Vanwege de economische crisis zal het voor starters moeilijker zijn om een hypotheek af te sluiten.

Nu de bibliotheekbus voor Hauwert verdwijnt, heeft men overleg met school om bibliotheek- voorzieningen in school te houden. Er is een mogelijkheid voor een leestafel en een spreekuur in het dorpshuis te organiseren. Dhr. Vriesinga ( projectleider bibliotheken WFO en WEB) vraagt zich af hoe dit moet worden ingevuld in relatie met het budget wat hiervoor staat. Dhr. Vriesinga overlegt binnenkort met de gemeente. De dorpsraad gaat in principe voor beide opties, maar de school heeft de 1e prioriteit en de leestafel de 2e.

De subsidieverordening 2009 wordt in februari 2009 vastgesteld.

Het jaarlijkse overleg van de dorpsraad met het college en de fractievoorzitters wordt op 4 februari a.s. in het dorpshuis gehouden.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 19 november 2008
Pag. 2, punt 7: Ria Balk deelt mede dat de klok weer stil staat. Ina Bak deelt mede dat het tandrad mogelijk weer bij Corus is.

5. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
Onder dit kopje komen de starterswoningen aan de orde. Deze zijn al besproken onder punt 3.

6. I.L.G. en mogelijkheden voor Hauwert
Vok Kay, voorzitter van het I.L.G. (Investeringsbudget Landelijk Gebied) geeft informatie over het I.L.G. Het I.L.G. is een nieuw financieringssysteem en is voortgekomen uit 40 tot 50 subsidies die voorheen vanuit de EU, het Rijk en de provincie werden verstrekt. De verantwoording ligt nu bij de provincie. Projecten worden zo veel mogelijk ontwikkeld in samenhang met thema’s als agrarische structuurverbetering, waterberging en cultuurhistorie. Eén van de subdoelen is het S.E.V.. Dit staat voor Sociale Economische Vitalisering van het platteland.
Projectvoorstellen moeten voor 1 juni bij het gebiedsbureau I.L.G. te Grootebroek worden ingediend. Daar wordt het beoordeeld en voorgelegd aan de gebiedscommissie. Een van de voorwaarden van het I.L.G. is dat 50% van de projectsom zelf dient te worden gefinancierd. Het I.L.G. betaalt dus maximaal 50% uit. De minimale projectomvang is € 10.000, -. Rond 1 november beslist Gedeputeerde Staten over het projectvoorstel. Het I.L.G. heeft een adviserende rol. In veel gevallen neemt GS het advies over.
Informatie over subsidieverordeningen kunnen worden verkregen bij mevr. A. van Nierop.
Aan de volgende project heeft het I.L.G. de afgelopen jaren subsidies versterkt: waterbergingsprojecten, 2 fiets- en wandelpaden, zorgboerderijen, Molensluispolder, fietspad Twisk-Broerdijk.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Elly Steunenberg vraagt zich af wat het nut is van een leestafel. Het wijksteunpunt heeft enkele jaren geleden het plan opgevat een boekenkast te plaatsen waarin inwoners van Hauwert boeken konden zetten die uitgeleend konden worden. De kast was niet ‘hufterproof’. Voorziet problemen met het opzetten van een leestafel. Co Vlaar deelt mede dat je het voorstel in ieder geval een kans moet geven. Na enige tijd moet er geëvalueerd worden.
Elly is naar de vrijwilligersavond in Abbekerk geweest. Vond het jammer dat er maar 2 mensen uit Hauwert aanwezig waren. A. Schouten (CDA) neemt de suggestie mee dat het houden van een vrijwilligersavond in december niet een goede optie is. De maand december is voor iedereen een drukke maand.

Piet Bankersen deelt namens de Biljartvereniging mee dat het dorpskampioenschap weer gehouden is. Het Dorus Bruin-toernooi komt eraan. Door vergrijzing en ziekte loopt het ledenaantal terug.

Zanglust heeft nog 2 maanden te gaan voordat zij hun stuk gaan opvoeren. Liggen mooi op schema, aldus Karin Sijm.

Ina Bak geeft de complimenten aan de IJsvereniging hoe de IJsvereniging zich de afgelopen dagen heeft gemanifesteerd. Het Hauwerter kampioenschap op natuurijs is gehouden.

Het programma van de ANBO voor de komende maanden ziet er gevarieerd uit. Zo is er een lezing over China, over kerkuilen en wordt de jaarvergadering gehouden.

De Eendragt kende een goede uitvoering. Ria Balk deelt mede dat Ludo Westrus zich als regisseur heeft aangemeld. Naar een nieuw stuk wordt gezocht. De Eendragt is zeer verheugd met het aantal nieuwe leden.

8. Rondvraag
Joris Ruiter: Wenst de dorpsraad een goede vergadering met het college en de fractievoorzitters. Er is overleg met de dorpshuisbestuur over de agenda.

Jaap Surink: Het schiet niet op met de brug aan het einde van Van der Deureweg. A. Schouten (CDA) heeft hierover contact gehad met een gedeputeerde en die vertelde dat de constructie te licht is. Er komt overleg met de gemeente Medemblik en provincie Noord-Holland. Het is nu een gevaarlijke situatie.

Piet Laan, Boxwoudstraat: Is het misschien een suggestie om de huizen die in Hauwert te koop staan, te verhuren? Dit voorkomt leegstand in Hauwert. Co Vlaar deelt Piet mede dat dit een zaak is van de eigenaren.

Elly Steunenberg: Is er al duidelijkheid wanneer de huizenbouw aan de Tuinstraat begint? Bart Groot deelt mede dat de bouwvergunning nu ter inzage ligt. Als die goedgekeurd is, eind februari, dan kan men verder. In deze financieel onzekere tijden is het onduidelijk of er animo voor deze huizen zijn.

Bestuur dorpshuis Abbekerk: Hartelijk dank voor de gastvrijheid. Dorpshuis Abbekerk heeft dit jaar het Top-idee van het Oranjefonds gewonnen.

Vok Kay: Wenst de dorpsraad veel succes. Is zeer verheugd over de grote belangstelling op deze avond.

Aaf Korver: ** Vele zaken van de gemeente komen nu via email bij de dorpsraad binnen. Vraagt zich af of er van bepaalde zaken aantekeningen worden gemaakt. Co Vlaar deelt haar mede dat de stukken betreffende het dorp Hauwert worden uitgeprint c.q. in de computer wordt opgeslagen. De gemeente Medemblik beheert het archief en indien noodzakelijk kan daar stukken worden opgevraagd. Het is niet de bedoeling dat wij een schaduwarchief bijhouden.
** Hoe staat het met de website? Deze maand is er overleg met het Dorpshuis en dan komt dit punt ook aan de orde.

Nel Hauwert: In 2007 – 2008 zijn alle vuilnisbakken opgeblazen. Na 1 jaar is er nog niets vervangen / teruggezet. Nel zal met de afdeling Service en Meldpunt van de gemeente contact opnemen.

Ria Balk: In ieder dorp zijn de speeltuinen vernieuwd. In Hauwert niet. Co Vlaar deelt mede dat met de nieuwbouw van de verlengde Papenveer er geld beschikbaar komt voor een speeltuin. Dit geld wordt waarschijnlijk gebruikt om de speeltuin in de Boxwoudstraat te verbeteren.
De glijbaan in de speeltuin kent scherpe randen. Hiervoor zal Ria contact opnemen met de afdeling Service en Meldpunt van de gemeente.

Co Vlaar: Op 6 januari j.l. was er de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. Er werden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Jammer genoeg geen Hauwerters. Co verzoekt de verenigingen na te gaan of er binnen hun verenigingen vrijwilligers zijn die het verdienen in het zonnetje gezet te worden.

Sandra Nan: De gemeente deelt het Mantelzorgcompliment uit. Als je iemand kent die hiervoor in aanmerking komt, dan kan je die opgeven (met redenen omkleedt) bij de gemeente (via de website). Mogelijk dat die persoon een bloemetje en een cadeaubon ontvangt.

9. Sluiting
Om 21.45 uur sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis. De volgende vergadering welke gehouden wordt op woensdag 18 maart 2009 is de jaarvergadering

De notuliste,
Annemiek Schouten.