Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 09 januari 2013

1. Opening
Even na acht uur opent Bart de vergadering, de eerste in het nieuwe jaar. De beste wensen voor iedereen. De vergadering kent een kleine opkomst, mede doordat deze vergadering samenvalt met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Er is afbericht ontvangen van Co Vlaar, Koos Groot (Molen Sluispolder), Piet Bankersen (biljartvereniging D.O.E.T.), Edward Roozendaal (Kosterfonds), Aaf Korver (ANBO), Luiten Plekker, Dirk Steltenpool en Jan Burger (gemeenteraad)
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
De speeltuin is nog niet helemaal klaar, de balanceerbank, bankjes en valdempende tegels moeten nog worden geplaatst. In het voorjaar wordt de speeltuin officieel geopend. Nadere informatie volgt nog.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari ’13
Gemeente Medemblik, reactie op inspraak-reactie-structuurvisie 2012
Gemeente Medemblik, toekenning van activiteitensubsidie aan Dorpsraad
Er is een brief uitgegaan over starterswoningen voor jongeren. Vijf jongeren hebben hier interesse in. Als eerste optie hadden ze een kavel op de Tuinstraat in gedachten. Maar dat is een lastige zaak. De kavels zijn in 1e instantie bedoeld voor grotere woningen. De pastorie is mogelijk een alternatief, deze komt namelijk te koop. Mogelijk dat de aankoop in samenspraak met de Woonschakel kan gebeuren, zodat deze appartementen daarna aan de jongeren kan worden verhuurd. De verkoopprijs van de pastorie is nog niet bekend, daar dhr. Metselaar (kerk) nu op vakantie is. Aan de hand van de verkoopprijs zal de Woonschakel berekenen of een en ander haalbaar is.
De pastorie heeft geen monumentenstatus.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 november
Naast Piet Morsch en Dirk Steltenpool van de gemeenteraad was ook Jan Burger namens de gemeenteraad aanwezig.

5. Voortgang lopende projecten als ontwikkelingsrichting Hauwert, starterswoningen en initiatief over zorgfaciliteiten in de toekomst.
Starterswoningen: zie punt 3. De jongeren wachten op antwoord op hun brief.
Initiatief over zorgfaciliteiten in de toekomst: Uit onze enquête kwam naar voren dat ouderen het ‘accepteren’ dat zij Hauwert moeten verlaten als ze ouder worden / meer hulp nodig hebben. Maar hoe kunnen wij de ouderen langer in Hauwert laten wonen. Belangrijk is dat mensen weten waar ze zorg kunnen vragen, voordat zij het nodig hebben. Middels een presentatie voor de Vrouwen van Nu wil Zorgbelang (Carien Peetoom) een en ander verduidelijken. Zij heeft ideeën voor dienstverlening tegen betaling. Het bestuur van VvNu wil bij de leden informeren of er vrijwilligers zijn die in beperkte mate mantelzorg willen verleden. Zorgbelang (Carien Peetoom), Vrouwen van Nu, gemeente en de Dorpsraad zijn bijeen geweest om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. De gemeente wil een platform creëren waarbij de zorgvrager meteen met de juiste persoon contact krijgt.
Het belangrijkste is nu dat mensen op de hoogte worden gesteld, waar een zorgvraag kan worden neergelegd.
Ontwikkelingsrichting Hauwert: In samenwerking van de Dorpsraad met de kenniswerkplaats Noord-Holland-Noord, gemeente Medemblik en de universiteit van Wageningen is een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Kracht van Hauwert’. Maar hoe gaan we verder met dit rapport? Het rapport is nog te statisch.
Het bestuur heeft besloten om de 8 geïnterviewden opnieuw uit te nodigen om het rapport door te spreken. Ook wordt een groep van 10 jonge en betrokken Hauwerters uitgenodigd. Wie zich geroepen voelt om ook bij deze groep te horen, meld je aan! Erik Boots biedt zich aan. Een ieder wordt verzocht 3 foto’s van / over Hauwert mee te nemen om de bijeenkomst te verlevendigen. Albert Aalvanger (Universiteit van Wageningen) en Luc Overman (Vereniging van Kleine Kernen) zijn ook benaderd om ons bij te staan met deze bijeenkomst.
Mogelijk komt uit deze bijeenkomst een nieuwe toekomstvisie.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Gerard Kamp, Dorpshuis: ** Het Dorpshuisbestuur is druk doende om een aantal problemen te tackelen. Hopelijk weer met een positieve toekomstblik.
** De sportzaal beschikt over een prachtige accommodatie. Hoewel er door de week flink van de sportzaal gebruik gemaakt wordt, zijn er nog uurtjes vrij. Geïnteresseerden kunnen met Jaap Surink
contact opnemen.
Jaap Surink, Historisch Genootschap: Zijn druk doende met het jaarboek.
Jaap Surink, Molen Sluispolder: De aannemer komt niet toe om de klus te klaren. De spullen voor de restauratie komen nu bij Piet Blokker te staan. Jaap Beerepoot is bereid een dag in de week aan de molen te werken.
Jaap Surink, Zanglust: De speculaasactie is succesvol verlopen. De kerstuitvoering in de kerk is goed bezocht. Dit alles kwam de kas ten goede.

7. Rondvraag
Dick Metselaar: De vergaderdatums van 2013 stonden niet vermeldt in de dorpskoerier. Het bestuur was te laat met het terugkoppelen met de agenda van het Dorpshuis. Daardoor stonden de datums niet vast.
Nel Hauwert: Weet iemand wat er met het ‘groen’ rondom de kruising gaat gebeuren. Het is nu een kale boel, nu alles gerooid is. De herinrichting van de kruising staat voorlopig niet op de agenda. Het budget van het GVVP is zo goed als op.
Gerard Kamp: Een bron van zorg is ook de kruising Tuinstraat – Zwaagdijk – Mammoet. Bart Groot deelt mede dat hij Niels Entius had gesproken en dat Mammoet ideeën heeft om de dam te verbreden. Tevens is de grond naast de Mammoet aangekocht. Mammoet wil graag een uitrit op de Boekert. De gemeente is, volgens Entius, terughoudend.

8. Sluiting
Om kwart voor negen sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op 13 maart. Dit is tevens de jaarvergadering.

De notuliste,
Annemiek Schouten.