Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 12 juni 2013

1. Opening
Even na acht uur opent Bart de vergadering, de laatste voor de zomervakantie.
Namens de gemeenteraad wonen Ed Meester (CDA), Cees Tuinman (VVD), Jan Burger (PvdA) en Piet Mosch (GB) de vergadering bij.
Er is afbericht ontvangen van Coby Koelink (dorpsraad), Piet Bankersen (DOET), Corien Butter (Dorpskoerier) en Dirk Steltenpool (gemeenteraad)
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Kinderopvang Berend Botje heeft besloten dat de peuterspeelzaal met ingang van het nieuwe schooljaar nog maar 2 dagdelen geopend zal zijn. Het is financieel niet meer haalbaar. Het Dorpshuisbestuur kan zich in dit besluit niet vinden. Nader overleg is nodig met eventueel als alternatief overleg met de ouders over een extra bijdrage.

Zoals bekend is een groep jongeren op zoek naar woonruimte in Hauwert. Het dorpsraadbestuur heeft hierover een gesprek gehad met het kerkbestuur over de pastorie, die te koop staat. Voor de Woonschakel is het vanuit markt en financiën niet verantwoord om de pastorie te exploiteren. Bestaande eengezinswoningen worden al verkocht rond € 130.000, – Er is ook gesproken over het opzetten van een vereniging van eigenaren maar dat is voor de groep niet reëel. Er wordt wederom met de gemeente contact gezocht om andere opties wederom te bekijken. Mogelijk is er een optie voor semipermanente bewoning op de Tuinstraat. Wat doet de woningmarkt. Het idee is deze jongeren voor Hauwert te behouden. Het is ook een uitdaging voor de gemeente. Het belang van de gemeenschap en ons dorp moeten in ogenschouw worden genomen.

Op zaterdag 16 maart was er een bijeenkomst met de groep van 8 geïnterviewden voor het rapport ‘Kracht van Hauwert’ en aangevuld met een 8-tal jonge Hauwerters, met stevige banden in- met Hauwert. Het idee was om te achterhalen wat Hauwert voor hen betekent en wat er nodig is om Hauwert ook in de toekomst initiatiefrijk te laten zijn. Aan de hand van meegebrachte foto’s werd er bekeken wat de kernwaarden zijn van Hauwert voor hen. Het was een vruchtbare middag. Er kan niet gesproken worden van een dorpsvisie, belangrijk is Hauwert vitaal te houden.

Als slotconclusie kwam het volgende naar voren:
Hauwert is een klein dorp in een mooie omgeving. De saamhorigheid is er groot. Bijzonder is de openheid tussen diverse groepen en individuen als het om dorpse zaken gaat. Vanuit de bewoners is er veel initiatief om de sociale cohesie in Hauwert in stand te houden. Hauwert is daarbij op zichzelf gericht, zonder anderen buiten te sluiten. De bestaande voorzieningen zijn essentieel om de sociale cohesie in stand te houden. De bestuurskracht en ledenontwikkeling van sommige verenigingen is een aandachtspunt.

De afspraak om nog een keer met deze groep bijeen te komen, is niet gelukt. Het dorpsraadbestuur gaat nu aan een afronding werken. Mogelijk krijgen wij hierbij hulp van Albert Aalvanger. Mocht dit leiden tot vervolgstappen, dan komt deze groep hopelijk weer bijeen. In Hauwert kennen we momenteel geen grote problemen. Op de website www.dorphauwert.nl staat hier meer informatie over.

3. Post en overige correspondentie
a. Persbericht Westfries feestje voor gouden bruidsparen. Vanwege de grootte van de gemeente is besloten ieder half jaar de 50-jarige bruidsparen uit te nodigen. Stellen die 60 of langer jaar zijn getrouwd, worden nog wel persoonlijk bezocht. Ria Balk vraagt zich af of bruidsparen hiervoor staan te springen.
b. Persbericht college Medemblik sluiting servicepunten. Servicepunt Andijk blijft nog 1 jaar langer open.
c. Notitie burgerparticipatie. Betreft een richtlijn voor het vormgeven van de toekomst.
d. Jaarverslag 2012 van de WMO-adviesraad.
e. Definitief verkeer- en vervoerplan is vastgesteld. De kruising Hauwert-Heemraad Witweg-Tuinstraat en de kruising Tuinstraat-Zwaagdijk zijn hier in opgenomen.
f. WMO-adviesraad, herijking welzijnbeleid en zorg voor generatie-kangeroewoningen.
g. Gemeenteraad vergadert op 28 mei over kerntakendiscussie.
h. Huurders woningcorporaties Medemblik krijgen betere toegang zorg en welzijn.
i. Kledingbank de 3 Musketiers is geopend.
j. De kruising Hoornseweg/Oosteinderweg gaat voor enkele weken dicht. Er wordt een rotonde geplaatst.
k. De Amerikaanse windmolen wordt vrijdag 28 juni weer in gebruik gesteld.
l. Energieleverancier Eneco komt met een initiatief om ongeveer 35 windmolens in de omgeving van Hauwert – Wognum – Hoogwoud te plaatsen. De heer Koster van Eneco zal met de diverse dorpsraden contact opnemen.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 13 maart 2013
Een kleine aanvulling op punt 2, mededelingen: Koos Groot heeft contact gehad met de directie van ‘Warm Thuis’ omtrent de mogelijke aanschaf van de pastorie voor kleinschalige bewoning. De directie ziet geen directe mogelijkheden. Een kleine aanpassing op punt 3, post: Op een begroting van 80 miljoen moet er 8 miljoen worden bezuinigd. Verder zijn er geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Berichten van de leden (verenigingen)
Karin Sijm, Zanglust: Zanglust is positief maar kan zeker nog leden gebruiken. Ook dit jaar geen grote uitvoering.
Edward Roozendaal, Kostersfonds: Er is ruimte voor aanvragen, er is nog niets ingediend.
Edward Roozendaal, DOET: Kende een succesvol seizoen, er was een goede opkomst. Het toernooi is goed verlopen.
Koos Groot, Molen Sluispolder: De laatste werkzaamheden voor de Molen Sluispolder worden verricht in de smederij van Piet Blokker. Jaap Beerepoot en Piet Blokker voeren de werkzaamheden uit.
Koos Groot, Judo KIAI: 26 juni worden de examens voor de judo afgenomen. Het is de laatste avond voor de zomervakantie.
Koos Groot: in september is er een open monumentendag. De kerk en de boerderij van Jan Korver kunnen dan bezocht worden.
Jaap Surink, Historisch Genootschap: Veel mensen hebben gebruik gemaakt om tijdens de expositie in de kerk over ‘boerenleven in Hauwert’ het jaarboek op te halen. Het scheelt rondbrengen.
Er wordt al nagedacht over de editie van 2014.
Ria Balk, Meer bewegen van ouderen en Koersbal: beide verenigingen liggen stil ivm het zomerreces,
Ria Balk, De Eendragt: Het toneelstuk ‘De Richel’ zal in de maanden januari en februari 2014 worden opgevoerd.Het toneelstuk wordt met 8 spelers gespeeld, waarvan 4 debutanten.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Morgen nog een lekkere strandwandeling, dan ziet het seizoen er weer op. De vereniging heeft 80 leden.
Aaf Korver, ANBO: Gaan in september weer fris van start.

6. Rondvraag
Jan Burger: ** Merkt op dat de voetbalkantine de laatste tijd op vrijdagavond pas om 1 uur dicht gaat. Dat kan eigenlijk niet. Ook op zondag houdt de voetbal zich niet aan de openingstijden. In het verleden zijn hierover tussen het dorpshuisbestuur en de voetbalvereniging afspraken gemaakt. Het bestuur van het Dorpshuis neemt contact op met de voetbalvereniging.
**Heeft gedachtes over de opvolging van de pachter voor het dorpshuis. Nu is er een constructie met loonwerkers. Is deze constructie wel financieel haalbaar? Moeten er niet meer initiatieven genomen worden om meer inkomsten te generen?
Cees Tuinman: De bestemmingsplannen zijn vastgesteld door de Raad. Op de gemeentelijke website kan je zien of de opmerkingen zijn meegenomen.
Jaap Surink: De jaarvergadering van het Dorpshuis staat voor 26 september gepland.
Aaf Korver: Bedankt iedereen en de Dorpsraad voor de attenties, kaarten en aandacht naar aanleiding van haar ziek zijn.

7. Sluiting
Om 21.05 uur sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis, een fijne zomer en een mooie kermis. De volgende vergadering zal zijn op woensdag 11 september 2013.

De notuliste,
Annemiek Schouten.