Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 13 januari 2010

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze
eerste vergadering van 2010. Er staat voor Hauwert veel te gebeuren. De nieuwbouw in de Papenveer is begonnen en ook met de wandel- en fietspaden is men druk doende.
Vanuit de gemeenteraad is F. Diergaarde (PvdA) aanwezig. Carlita Smit bezoekt de vergadering namens de Vrouwen van Nu. Bericht van verhindering is ontvangen van Elly Steunenberg (Wijksteunpunt), Harrij Bakker en Sandra Vriend(beiden Dorpsraad), Ina Bak (Kerk), Koos Groot (Judovereniging), Karin Sijm (Zanglust), Jan Does (Dorpskoerier) en Mark Raat (VVD).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
16 December j.l. was er een vergadering op het gemeentehuis over de plaatsing van de AED’s. Hauwert krijgt 3 AED-apparaten. De apparaten zijn inmiddels geplaatst op Hauwert 14 (familie Kok), Hauwert 76 (familie Ruiter) en Hauwert 149 (familie Kooiman). In de gehele gemeente Medemblik zijn 40 AED-apparaten geplaatst. Vanaf 1 januari jl. is het alarmeringssysteem in werking gegaan. Mensen die werken bij de brandweer, politie en ehbo’ers, BHV’ers en iedereen die via de Hartstichting een opleiding heeft gehad, kunnen zich via www.burgeraed.nl aanmelden. Er kunnen zich geen mensen meer aanmelden voor de cursus reanimatie die van het voorjaar in het Dorpshuis wordt gehouden. Elly Steunenberg van het wijksteunpunt meldt dat de cursus vol zit.

3. Post en mailverkeer
** Gemeente Medemblik, bevestiging subsidie 2010.
** Gemeente Medemblik, overzicht vergadering dorpsraden met presidium. Het overleg met het presidium en dorpsraad Hauwert staat voor 10 maart op de agenda. De dorpsraadvergadering schuift nu een week op, naar 17 maart. De punten die voortkomen uit het overleg met het presidium kunnen dan meteen meegenomen worden naar de dorpsraadvergadering.
** Omwonende, overlast parkeren hoek Papenveer-Hauwert. De gemeente is in kennisgesteld en is inmiddels langs geweest. De gemeente denkt aan een parkeerverbod en aan de aanleg van enkele parkeerplaatsen. Paul Baars vraagt zich af of mensen gedwongen kunnen worden om eigen auto’s op eigen terrein te zetten. Dat bestaat niet.
** Provincie, structuurvisie Noord-Holland 2040. De visie is binnen de provincie aan de orde geweest. De provincie is van mening om de Leekerlanden niet open te laten. De Dorpsraad is hier tegen: de Leekerlanden is een historisch waardevol gebied. De huidige positie van het platteland is ongewis, dus rust met uitbreiding. Dorpsraad Abbekekerk en de gemeente kunnen zich ook niet vinden in de visie van de provincie.
Aaf Korver vraagt zich af hoe de Dorpsraad tegenover windmolens staat. Boven de lijn Alkmaar-Hoorn lijkt de plaatsing van windmolens vrij baan te hebben. Dit heeft 2 kanten: positief: windenergie, negatief: wildgroei van windmolens. Co deelt mede dat de tendens is dat windmolens bij grote hoeveelheid rendabel zijn. Zij staan alleen in open ruimtes en moeten geen overlast aan het milieu geven. Co weet niet wat de structuurvisie over windmolens vermeldt.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 18 november 2009
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Inrichten website dorpsraad Hauwert
Maarten Groot heeft een opzetje gemaakt. Er komen zaken op de website dat Hauwert betreft, bv. brieven die de Dorpsraad ontvangt en verstuurt. Ook komt er een mogelijkheid voor de hauwerter verenigingen op om te verwijzen naar hun eigen website. Verenigingen die geen eigen website hebben kunnen tegen betaling hun gegevens op de website van de dorpsraad zetten. Als de website in de lucht komt, dan wordt deze gepresenteerd aan de Dorpsraadleden.

6. Terugkoppeling overleg B&W 12 januari
Twee maal per jaar is er overleg met de Dorpsraden en B&W. Dorpsoverstijgende zaken komen dan aan de orde. De vergadering wordt als niet effectief ervaren. Met het groter worden van de gemeente heeft men ook te maken met steeds meer Dorpsraden, het wordt steeds moeilijker om gezamenlijke onderwerpen te vinden. Dorpsraad Hauwert wil graag in een andere vorm bijeen komen.

7. Bijpraten diverse lopende en komende wijk- en buurtzaken
Er wordt hard gebouwd aan de nieuwbouw op de Papenveer. Ook op de Tuinstraat is men bezig met het eerste huis. Bij de Papenveer zijn bijna alle kavels verkocht.
Ondanks dat de fiets- wandelpaden nog niet officieel zijn opgeleverd, verwacht wordt dat dat in april gebeurt, wordt er al veel gebruik van gemaakt.

In de loop van dit jaar komt er duidelijkheid over de stand van zaken over de vernieuwbouw van de gymzaal. Een en ander hangt samen met de verdere uitwerking van de haalbaarheid van de plannen. Belangrijk is de toekenning van subsidie en de bijdrage van het dorp zelf.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Genootschap Hauwert: ** Er is contact geweest met de beheerder van het kerkhof. Binnenkort vindt er een gesprek plaats.
** Men is drukdoende met het jaarboek
Jaap Surink, Molensluispolder: Officieel moet er morgen duidelijkheid komen over de subsidie van het ILG. Men heeft nog steeds nog niets ontvangen.
Gerard Kamp, dorpshuis: Het dorpshuis bestaat dit jaar 40 jaar. Er is een commissie in het leven geroepen om in april een feestdag te organiseren.
Paul Baars, ijsclub: ** Ondanks vorst en ijs is het ijs vanwege de sneeuw niet geschikt om te schaatsen.
** Er zijn geen elektrische voorzieningen gemaakt bij de nieuwe 400-meter baan in het Egboetswater. Er kan geen verlichting geplaatst worden. De ijsclub staat open om er met een koek- & zopietent te staan, al is men huiverig voor vandalisme. Is het een optie om het droge gedeelte in de winter onder te laten lopen, zodat er snel(-ler) geschaatst kan worden? De IJsclub bespreekt dit punt op hun volgende vergadering. Het aanleggen van elektra kan mogelijk nog besproken worden met de bouwer.
Ria Balk,’de Eendragt’: Hebben 2 goede uitvoeringen gehad in november. Zijn druk in de weer naar het zoeken een mooi stuk. Half maart beginnen de repetities weer.
Coby Koelink, Wik: Er is nog steeds geen nieuwe leiding gevonden.

9. Rondvraag
Aaf Korver: Dorpsraad Hauwert wil het overleg B&W met de dorpsraden veranderen. Belangrijk is wel dat de onderlinge Dorpsraden wel overleggen, zodat men weet wat er speelt. Welke invalshoeken richting het college zijn er? Co: op dit moment biedt het overleg voor Hauwert geen meerwaarde. We moeten ervoor waken dat we niet op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten. Voor ons is de leefbaarheid in ons dorp nummer 1.
Paul Baars: **Heeft contact gehad met het Waterschap over de houten paaltjes. Zij vonden de houten paaltjes niet verkeersveilig. De witte plastieken paaltjes worden omver gereden. Ter hoogte van Hauwert 96 is nu een betonnen blok geplaatst.
** Heel veel mensen maken gebruik van de fiets- wandelpaden. Leuk dat zoveel mensen er plezier aan hebben.
Jaap Surink: Had begrepen dat je met de nieuwe vrijwilligersverzekering van de gemeente je geen aansprakelijkheidsverzekering hoeft te hebben. Nu blijkt dat men in geval van calamiteiten eerst de verzekering van de eigen vereniging / stichting aangesproken worden. Mocht deze niet thuis geven, dan dient men de eigen verzekering aan te spreken. Als laatste optie kan men een beroep doen op de gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Vind het jammer dat men nu evengoed een eigen verzekering moet hebben.
Ria Balk: In de Dorpskoerier stond er een oproep aan alle verenigingen om de namen van de bestuursleden door te geven, daar men werkte met verouderde gegevens. Ondanks dat ‘de Eendragt’ hun gegevens op tijd hadden ingeleverd, stonden zij er niet in. Wordt nu in de komende Koerier geplaatst. De nieuwe (dorps-)telefoongids komt 2011-2012 uit.
Coby Koelink: Vanwege de vele sneeuwval is het spiegelglad. Het asfalt is goed bereidbaar, maar de klinkers zorgen voor vele glijpartijen. Aaf deelt mede dat er overal gestrooid wordt, maar dat het effect samenhangt met de wind.
Annemiek Schouten: Het Koninginnedagcomité heeft van de gemeente € 500,00 ontvangen als schadebedrag naar aanleiding van de aanslag op 30 april. In het hele land zijn toen evenementen niet doorgegaan.

10. Sluiting
Net over negenen sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 18 maart 2010 gehouden. Dit is tevens de jaarvergadering

De notuliste,
Annemiek Schouten.