Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 14 november 2012

1. Opening
Even na acht uur opent Bart de vergadering, de eerste pas na de zomervakantie en de laatste van dit jaar. Er is afbericht ontvangen van Co Vlaar en het speeltuincomité. Albert Aalvanger is aanwezig namens de Universiteit van Wageningen. Dirk Steltenpool en Piet Morsch namens de gemeenteraad.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Rapport ‘Kracht van Hauwert’
In samenwerking van de Dorpsraad met de kenniswerkplaats Noord-Holland-Noord, gemeente Medemblik en de universiteit van Wageningen is een onderzoek uitgevoerd naar de ‘Kracht van Hauwert’. Aanleiding is dat de gemeente wil dat alle kernen hun eigen identiteit behouden en Dorpsraad Hauwert zoekt naar een langetermijnvisie voor het ontwikkelen en behouden van een vitaal Hauwert. Hoe kan/moet de Dorpsraad inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen in het belang van Hauwert? (denk bv. aan vergrijzing, krimp, groeiende rol voor de burgers en (financiële) druk op voorzieningen).
In juni zijn 8 Hauwerters geïnterviewd, zij zijn allen op een verschillende manier met Hauwert verbonden. De resultaten zijn verwoord in een rapport van de Universiteit wageningen.
Kort samengevat komt Hauwert in het rapport naar voren als een positief dorp, maar er is niet 1 enkele duidelijke identiteit. Hauwert is veelzijdig en er is grote saamhorigheid. Er is veel waardering voor initiatief. Het verenigingsleven en de activiteiten door het dorp georganiseerd vormen de bron van saamhorigheid, denk bijvoorbeeld aan de dorpsveiling voor gymzaal. Men is trots dat Hauwert zelf ‘zijn zaakjes regelt’. Ontwikkelingen als vergrijzing en minder vrijwilligers kunnen een gevaar zijn voor de vitaliteit van Hauwert. Voor de dorpsraad is het van belang om de kracht van Hauwert te kennen, om landelijke signalen en dorpse knelpunten op te pikken en om gezamenlijk in overleg te blijven met de rest van het dorp.
Door samen zaken te bespreken kunnen nieuwe ideeën van de grond komen, is er saamhorig-heid en de wil om zelf in actie te blijven komen.

3. Mededelingen
** Het asfalteren van de Notweg is eind november gereed.
** Er is een vacature in het Dorpshuisbestuur.
** Uit de vorig jaar gehouden enquête kwam naar voren dat mensen op leeftijd uit Hauwert wegtrekken wegens een gebrek aan voorzieningen. Wat moet er in Hauwert gecreëerd worden om te zorgen dat ouderen langer in Hauwert kunnen blijven wonen. Daarom hebben Vrouwen van Nu, thuiszorg Zorghulp Nibbixwoud en de Dorpsraad de krachten gebundeld om in het voorjaar een avond te organiseren over dit onderwerp.

4. Post en mailverkeer
Co Vlaar heeft Bart als secretaris van de Dorpsraad, geen postzaken doorgegeven.

5. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 20 juni 2012
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

6. Speeltuin Boxwoudstraaat
Uit de enquête die vorig jaar is gehouden, kwam het opknappen van de speeltuin naar voren. Spontaan boden Lidy van Klaveren, Dita Vlaar, Marry de Groot en Corien Butter zich aan om als groep zich hierover te buigen. De ideeën werden gecommuniceerd met de gemeente en zij waren meteen bereid mee te denken. Het grote speeltoestel wat er stond, stond op de nominatie om binnen 2 jaar te worden vervangen. De verwachting was dat het nieuwe speeltoestel eind december zou worden geplaatst, maar tot verrassing van een ieder is dat eergisteren gebeurt. Andere kleinere speelattributen, waaronder een balanceerbalk, bankjes, schommels en rubberen tegels moeten nog worden geplaatst.

7. Starterswoningen
Zoals een ieder wel bekend zijn er in ons dorp 4 – 5 jongeren die interesse hebben in een starterswoning. Een optie was om een kavel op de Tuinstraat ‘op te offeren’ voor een combiwoning. Er is een brainstormsessie van de dorpsraad met enkele ambtenaren geweest om te kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Het college ziet het plan niet zitten. Zij vinden het een stap te ver.
Mogelijk dat nu de pastorie in aanmerking kan komen. Er is contact geweest met het kerkbestuur en zij deelde mede dat de pastorie te koop komt. Mogelijk kan de pastorie opgedeeld worden in een aantal appartementen. Alles bevindt zich nog een in een beginstadium. Natuurlijk gebeurt een en ander in samenspraak met de jongeren.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Genootschap: Zijn druk bezig met het jaarboek.
Jaap Surink, Dorpshuis: ** Vera Schipper is in juli gestopt als penningmeester en bestuurslid van het dorpshuisbestuur. Jaap heeft haar taak overgenomen.
** Jaap is drukdoende met het afwerken van de subsidies van het ILG, oranjefonds en de gemeente. Deze subsidies zijn ontvangen naar aanleiding van de renovatie van de gymzaal.
Piet Butter, SOOS: Het gaat goed met de SOOS, al zal het fijn zijn als er extra mensen zich hiervoor aanmelden.
Gerard Kamp, WIK: Het aantal mensen dat oud-papier wil ophalen voor de WIK wordt steeds minder. Er wordt aangedacht 18-jarigen hiervoor te benaderen.
Paul Baars, IJsclub: De Egboetsloop was zeer succesvol. Het is wachten op de winter.
Edward Roozendaal, Kosterfonds: Het fonds heeft een aanvraag binnengekregen en heeft deze gehonoreerd. Er kunnen altijd aanvragen ingediend worden, al is het besteedbaar bedrag minder als gevolg van de crisis.
Ria Balk, de Eendragt: Morgenavond is de generale repetitie. Voor de eerste uitvoering is de zaal redelijk vol, voor de tweede avond is dat nog niet zo. Op naar het 150-jarig jubileum.
Aaf Korver: ** Er is een lezing in Twisk over de stoomtram.
** Op 21 en 22 november wordt er een film en muziek gedraaid in het Koggelandhuis.
Koos Groot, Judovereniging: De toestroom van de jeugd was vorig jaar wat minder. Mogelijk door het tijdelijk trainen in Zwaagdijk, tijdens de verbouwing van de gymzaal.
Koos Groot, Molen Sluispolder: De renovatie komt van de winter klaar. De aannemer heeft het erg druk.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Nog 2 bijeenkomsten en het 75-jarig seizoen zit er op.
Jaap Surink, Zanglust: ** In samenwerking met bakker Siemen van Diepen wordt de speculaasactie weer opgestart.
** Met kerst treedt Zanglust op in de kerk. Er wordt ook een hapje geserveerd.

9. Rondvraag
Nel Hauwert: De Vrouwen van Nu zijn een boek aan het schrijven. Het boek komt met kerst uit.
Piet Laan: Heeft geconstateerd dat de brug bij de molen stuk is / niet compleet is. Moet eigenlijk gemaakt worden. Paul Baars deelt mede dat de gemeentelijk servicepunt hiervan op de hoogte is, de brug provisorisch gemaakt.
Jan Burger: ** In de gemeenteraad is gesproken over de huisvesting van buitenlandse werknemers. Ook in de krant werd hierover geschreven.
** De gemeente volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het verkeersgebeuren aan het einde van de Tuinstraat met argusogen. Het is er een drukte van belang en dan zijn nu nog niet alle winkels geopend. Mogelijk dat eigenaar Entius het land aankoopt dat naast het winkelcentrum ligt. De tijd zal het leren. De kruising Tuinstraat – Zwaagdijk is opgenomen in het GVVP. Het budget van het GVVP is bij lange niet toereikend om alle projecten te subsidiëren.
** Aanstaande vrijdag is er een bijeenkomst van het plattelandsparlement. Er zijn 140 aanmeldingen, het onderwerp is dorpsraden – dorpshuizen.
** Er is een artikel in de krant verschenen over het al dan niet beschieten van trekkerchauffers in Opperdoes. Het heeft de aandacht van de politie.
Sandra Nan: ** De eenden die overlast veroorzaakten in de Papenveer, zijn opgehaald. Ze zijn nu in Noord-Brabant.
** De presentatie van het rapport ‘Kracht van Hauwert’ en de conclusies worden in het voorjaar van 2013 gepresenteerd op een feestelijke avond. Over het hoe en wanneer, dat hoort u nog van ons.

10. Sluiting
Om tien over half tien sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis.
De volgende vergadering zal zijn op de 2e woensdag in januari, 9 januari. Bart zal dan ook met de overige vergaderdatums in 2013 komen.

De notuliste,
Annemiek Schouten.