Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op 19 november 2008

1. Opening
Om acht uur opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst, vanuit de gemeenteraad zijn dhr. J.H. IJzerloo en dhr. R. Braaksma (Gemeentebelangen), dhr. F. Diergaarde (PVDA) en dhr. P. Dijkstra (CDA) aanwezig.
Bericht van verhindering is ontvangen van Ria Balk, Karin Sijm, Anja Buis, stichting Dorpshuis en de VVD-fractie.

2. Mededelingen
Bibliobus: de gezamenlijke dorpsraden zijn bijeen geweest met burgemeester en wethouder. Voor Hauwert geldt dat de bibliobus verdwijnt. Een leestafel in het dorpshuis en een bibliotheekspreekuur wil men voor Hauwert organiseren. Mogelijk dat de lagere school nog een rol in het geheel kan vervullen.
Corien Butter en Miriam van de Water hebben zich hard gemaakt om de bibliobus voor Hauwert te behouden.

3. Ingekomen en uitgegane post
Judith Verhoog, zoekt hulp bij het collecteren om de kinderen uit Hauwert, Oostwoud en Midwoud een fijne Sint-Nicolaasmiddag in sporthal De Post aan te kunnen bieden. Heeft ook een oproep geplaatst in de Dorpskoerier.

Tijdens de gezamenlijke dorpsraden overleg met het college van B&W kwamen vooral dorpsoverstijgende zaken aan de orde.

Er is een verzoek binnengekomen om binnen de Hauwerter verenigingen te polsen of zij interesse hebben om kerstbomen in te zamelen. De gemeente zal hiervoor faciliteiten aanbieden. Er is geen animo binnen de Hauwerter verenigingen.

Er is een brief van het college binnengekomen over de woningbouwpresentatie. De ideeën in de presentatie kwamen niet overeen wat oorspronkelijk afgesproken was.

Er is een uitnodiging binnengekomen voor de vrijwilligersavond op donderdag 11 december in het dorpshuis van Abbekerk. Hiermee onderstreept de gemeente de belangrijkheid van de vrijwilligers.

Van Primo is een dorpenkrant en een brief met cursussen binnengekomen

Co Vlaar heeft 2 krantenartikelen meegenomen over maatschappelijke zaken.
1. Het alcoholmisbruik. Alle Westfriese gemeentes hebben geld uitgetrokken met als doel het alcoholgebruik te matigen. Men wil proberen het sluitingsuur in de cafés te vervroegen.
2. Het minimabeleid. De raad moet hier nog een besluit overnemen. Sandra Nan deelt mede dat het minimabeleid is toegelicht in de WMO-raad. Mensen die het financieel moeilijk hebben, komen hiervoor in aanmerking. Op internet kan men bekijken of men voor het minimabeleid in aanmerking komt.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 10 september 2008
Punt 2: Jaap Surink kijkt ervan op / schrikt ervan dat wanneer je het percentage snelheidsovertreders omzet in aantallen je een heel ander beeld krijgt. Vb. onder punt 2: snelheidsmeter t.h.v. Hauwert 17 – 70% van de 15.500 bestuurders reed 50 km. of minder. 30% reed dus te hard, dat zijn 4600 bestuurders per 14 dagen. Enkele jaren terug heeft men op bepaalde plaatsen in Hauwert de snelheid gemeten. Bekeken gaat worden of de cijfers naast elkaar kunnen worden gelegd.
Er wordt op verzoek gecontroleerd. De wijkagent, Koos Bakker, wordt hiervoor benaderd.

5. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
Herbestraatwerk ‘zak’van Hauwert
De herbestrating van de Zak is al voltooid. Drie weken eerder dan gepland. Er is een informatieavond geweest, waarbij er gediscussieerd werd over verkeersremmende maatregelen. Ter hoogte van Hauwert 90-92 is een verkeersmaatregel aangebracht. De reflecterende borden zijn heel scherp. Wordt contact opgenomen met het Hoogheemraadschap. Vanuit de vergadering veel complimenten over het werktempo en dat de zak ’s morgensvroeg, ’s middags na vieren en in het weekend bereikbaar was. De informele parkeerplaatsen zijn verbreed en aangepakt. Jammer genoeg is nog niets duidelijk wanneer en hoe het laatste deel van de Zak wordt aangepakt. Mogelijk dat op termijn maatregelen worden genomen om het sluipverkeer tegen te gaan.

Nabespreking woningbouwplanpresentatie d.d. 12 november
Er was een redelijke opkomst. Geïnteresseerden krijgen tot 15 dec. de mogelijkheid aan te geven welke woning de voorkeur geniet. Men kan via internet bij de aannemer reageren Na 6 weken wordt duidelijk welke huizen er definitief komen en wie de woningen krijgen toebedeeld. Voor de presentatie heeft de dorpsraad een brief geschreven met de vraag waarom men van het oorspronkelijke idee is afgestapt. Zo is de kwadrantwoning verdwenen.
Op de avond werd duidelijk dat de inwoners van Hauwert voorrang krijgen. Op de 2e plaats kwamen de oud-hauwerters. Is dat wel reëel? Doordat het traject langer duurde dan verwacht, de start was in 2004, hebben toch wel veel jongeren Hauwert te verlaten, Zij waren zeker de doelgroep in 2004. Deze suggestie wordt meegenomen naar de gemeenteraad.
Wethouder Gutter deelde mede dat op basis van belangstelling mogelijk fase 2 meteen met fase 1 mee wordt ontwikkeld. De dorpsraad wil graag ook bij de uitwerking van de ‘uitslag’ betrokken worden. Zij zijn immers ook bij het voortraject betrokken geweest. Graag een open communicatie en de afweging waarom de gemeente van plan verandert.

6. Inrichten website dorpsraad
Maarten Groot heeft een opzetje gemaakt voor de website. Mocht de website doorgaan, zal hij de website bouwen en in opdracht van de dorpsraad beheren. Het is een website voor het hele dorp. Verenigingen kunnen zich ook op de site aansluiten of middels een link naar hun website laten verwijzen. De website is eenvoudig van opzet, met nieuws, de jaaragenda en de verenigingen.
Kosten website:
Bouwen € 300.- (eenmalig)
Hosting – 110.- (per jaar)
Domeinnaam – 25.- (per jaar)
Kosten bijhouden van de site – 10,.- per uur

Belangrijk is de vraag wie betaalt het. Vanuit de dorpsraad is er geld voor een 1e opzet. Er moet bij de verenigingen geïnformeerd worden hoe zij tegenover de website staan en er moet nagedacht worden wat de verenigingsbijdrage wordt. Hoe gaat men om met de Dorpskoerier? Het is niet de bedoeling dat de site in het vaarwater van de Dorpskoerier gaat zitten.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink: De subsidie van de provincie zit er aan te komen (€ 44.000.- / 40% van de beraamde kosten). De gemeente heeft al toegezegd. Het ILG zal waarschijnlijk voor 30% aan de kosten willen bijdragen.

Namens het Historisch genootschap Hauwert meldt Jaap Surink dat de dorpsvlaggen binnen zijn. Worden deze week nog rondgebracht.

Ina Bak namens de kerkraad: enthousiaste vrijwilligers zijn bij Corus bezig met het vervaardigen van een tandrad voor de klok. Het orgel komt medio 2010-2011 terug van restauratie.

8. Rondvraag
Bart Groot: deelt mede dat de VNG een gratis verzekering voor vrijwilligers wil opzetten via het gemeentefonds. De dorpsraad heeft nu een eigen verzekering lopen. Zolang de wet nog niet is aangenomen, houden we deze verzekering. Daarna zullen we gaan bekijken of de nieuwe verzekering voor Hauwert gunstig is.

Dhr. P. Dijkstra: Deze snelle manier van vergaderen bevalt goed.

Jan Does: Vraagt zich af hoe het zit met de brug aan het einde van Van der Deureweg. Er wordt sinds juni 2008 niet meer aan de brug gewerkt. Harrij Bakker deelt mede dat het hout uit Suriname nog niet is gearriveerd.

Edward Roozendaal: Maakt zich zorgen over de opkomst van de dorpsraadvergadering. De afgelopen keren lieten een negatieve tendens zien. Co Vlaar deelt mede dat de verenigingen zullen worden verzocht een afgevaardigde naar de dorpsraad te sturen. Daarbij gaat het in de dorpsraad al jaren over gemeentelijke zaken. Mensen hebben mogelijk het idee gekregen dat de dorpsraad niet voor de vereniging is. De input van de verenigingen is minimaal. De dorpsraad is een podium om zaken te bespreken. Er zal worden bekeken hoe het dorpshuis en de dorpsraad hun krachten kunnen bundelen. Hebben vele raakvlakken met elkaar.

Ina Bak: Bij een bijeenkomst van de agrarische natuurvereniging kreeg men uitleg over het ILG (Investeringsbudget Landelijke Gebieden) Bij het ILG kan men subsidies aanvragen voor o.a. dorpshuis en buurtbus. Het ILG heeft tot doel de leefbaarheid van een dorp te vergroten.

9. Sluiting
Om 21.05 uur sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis. De volgende vergadering is op woensdag 14 januari 2009.

De notuliste,
Annemiek Schouten.