1. Opening
Rond 8 uur opent Bart de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Namens de gemeenteraad is Engelien Vrieze (VVD) aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van: Co Vlaar (dorpsraad), Edward Roozendaal (Kosterfonds) en Gerard Kamp (Dorpshuis).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Op 18 augustus a.s. maakt het dorpsraadbestuur kennis met Minke Jellema, kernconsulent van de gemeente.

Op de dorpsraadvergadering van 8 september komt Jaap de Knegt langs. Er wordt dan gesproken over de mogelijkheid tot het oprichten van een dorpsservicepunt in Hauwert.

Op de dorpsraadvergadering van 10 november komt iemand langs van de vrijwilligerscentrale. Er wordt dan gesproken wat vrijwilligers voor verenigingen kunnen betekenen. Ook wordt er gesproken over maatschappelijke stages van scholieren en hoe dat voor organisaties / verenigingen interessant kan zijn. Alle verenigingen in Hauwert worden voor deze vergadering uitgenodigd.

Sjors Vriend heeft de suggestie gedaan om ter gelegenheid van de heropening van het Egboetswater een ooievaarsnest cadeau te doen. Het bestuur van de dorpsraad is enthousiast over deze suggestie. George Vriend informeert ons nader over prijs en voortgang.

Dick Schermer en Karin Sijm zijn in april koninklijk onderscheiden vanwege hun verdiensten voor de (Hauwerter) gemeenschap. Felicitaties nogmaals.

3. Post en mailverkeer
Dorpshuis, uitnodiging festiveiten in verband met hun 40-jarig bestaan.
Dorpshuis, programma van eisen m.b.t. de gymzaal.
Gemeente Medemblik, uitnodiging in gebruikname stuw Egboetswater op 1 april jl.
Gemeente Medemblik, uitnodiging bijeenkomst vrijwilligerscentrale en maatschappelijke stages op 25 mei.
Primo, bijeenkomst op 17 juni met als thema ‘jeugd betrekken bij ons dorp’
Primo, informatie over dorpsservicepunten.
De Uitdaging, informatie over een tienerproject voor jongeren van 12 tot 16 jaar om klussen te doen.
Minke Jellema, kernconsulent, wat speelt er in Hauwert? De afgelopen jaren is de ‘harde’ kant wat meer aan de orde geweest, nu komt de ‘zachte’ kant aan bod.
Dorpsraad Midwoud/Oostwoud, a.s .maandag is er overleg over gaswinning nabij de Pukweg. 30-40 jaar terug is daar de bodemlaag in kaart gebracht. Nu is men voornemens om eea. op te starten.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 17 maart 2010
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Berichten van de leden (verenigingen)
Koos Groot, Judovereniging KIAI: Het ledenaantal is goed op peil.

Koos Groot, Historisch Genootschap Hauwert: Het jaarboek is uit en rondgebracht.

Koos Groot, Molen Sluispolder: De provinciale beschikking is rond, het geld is beschikbaar. Twee aanbesteders hebben een offerte gemaakt. In principe kan er begonnen worden.

Paul Baars, IJsclub: Binnenkort komt het bestuur bijeen om de organisatie van wedstrijden op papier te zetten. Men werkt nu nog ‘uit het hoofd’.

Ria Balk, De Eendragt: Beginnen binnenkort met de repetities. 20 en 27 november zijn de uitvoeringen, het betreft 2 eenakters. Fred van Assenbergh is de regisseur dit jaar.

Suzan Entius, Handbal: **Zoals het er nu uitziet zal er volgend seizoen nog maar 1 jeugdteam aan een competitie meedoen. Ideeën hoe men jeugd kan binden, zijn van harte welkom. (Inmiddels hebben enkele meisjes zich aangemeld en kan er een 2e team aan de competitie meedoen).
** Het veld en de verlichting zijn afgekeurd. Men heeft een verzoek tot een bijdrage in de kosten neergelegd bij het Kosterfonds. Verlichting kost € 12000.-. Voorlopig worden er geen avondwedstrijden gespeeld.

Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Het is nu zomervakantie, in september gaan ze weer van start.

Aaf Korver, ANBO: Op 14 september is er een bijeenkomst over erfrecht. Ook wordt er een ANBO-biljartkampioenschap in Hippolytushoef gehouden.

6. Bijpraten diverse lopende en komende wijk- en buurtzaken
Rond de bouwvakantie zal het laatste deel van de Zak worden herbestraat. Er komt een versmalling tussen de bocht en Hauwert 130. Er komt geen informatieavond, wel wordt er gepubliceerd in de Dorpskoerier over de veranderingen, het tijdstip en de bereikbaarheid.

De VvKkNH heeft een wedstrijd uitgeschreven over ‘Sterrendorp’. Welk dorp is het sportiefst, cultureelst of het smaakvolst? Opgave kan tot 31 juli. Het Dorpsraad neemt hierover actie.

Er komt een bijeenkomst over de regionale woonvisie West-Friesland. Er wordt gesproken over de toekomst van wonen, de vergrijzing. Ook de huidige manier van bouwen moet veranderen, er moet meer duurzaam worden gebouwd. Er worden 3 workshops gehouden: over milieu, mensen en geld. Doel: de leefbaarheid in de dorpen vergroten.

De bijeenkomst over het vrijwilligersbeleid is onlangs gehouden in Hauwert en kende een grote opkomst. Het thema was: hoe zorg je als vereniging dat je vrijwilligers krijgt en behoudt (vrijwilligers moeten de ruimte krijgen). Vanaf schooljaar 2011-2012 worden door de jeugd op het voortgezet onderwijs maatschappelijke stages gelopen. Zij kunnen zich bv. inzetten met het training geven of het helpen tijdens de organisatie van een toernooi.

7. Rondvraag
Piet Butter: Kermis valt net als 2 jaar terug wederom samen met het optreden van Normaal in Midwoud. Terwijl Normaal eigenlijk altijd in juni speelt (viel dan samen met kermis Midwoud). Vindt het niet netjes. De kermisdatum in Hauwert is verschoven vanwege de beschikbaarheid van de zweef.

Jan Burger: **Het ziet er slecht uit voor Primo en de ouderenbond West-Friesland. Beiden krijgen minder subsidies. Dit wordt trapsgewijs afgebouwd : van 60% naar 40% naar 20% subsidie. Mensen worden afgestoten om aan de bezuinigingen te voldoen.
**De nieuwe gemeente Medemblik zal ook in de toekomst te maken krijgen met forse bezuinigingen. Vrijwilligers worden steeds belangrijker.
** Drank- en horeacabeleid: het sluitingsuur is nu 0.00 uur. In oktober – november zal er geëvalueerd worden. Voorlopig is het aantal vernielingen vermindert met 75%.
** Kermissen. Is van mening dat de mensen minder gebruik moeten maken van kermisborrels en ‘alternatieve’ campings.
** De gemeente heeft 1 miljoen beschikbaar gesteld. Zo’n kwart ervan moet het dorp zelf ophoesten (dorpsveiling). 29 juni wordt duidelijk of er ILG-subsidie beschikbaar is.
** Er is schot in de nieuwe brandweervestiging op de Ganker.
** De dorpsraad Midwoud kent problemen. Diverse bestuursleden zijn opgestapt.

Engelien Vrieze: Het systeem dat alle verenigingen lid zijn van de Dorpsraadvergadering is prettig. Zo hou je binding met je dorp. Normaal kent de vergadering een grotere opkomst.

Ria Balk: Hoe zit het nu met het rookbeleid? Naar aanleiding van de vorige DR-vergadering heeft het bestuur contact gezocht met het bestuur van het Dorpshuis en gevraagd welke actie het Dorpshuisbestuur gaat ondernemen? Zij verzochten het DR-bestuur zelf contact met de beheerder op te nemen. Daar stemmen we niet mee in, is niet onze taak. Wordt een puntje voor de jaarvergadering van het Dorpshuis.

Suzan Entius: In Zwaagdijk-Oost is men bezig met het opzetten van een dorpsraad. Zij gaat daarin plaatsnemen. Zou graag zien dat de dorpsraden van Zwaagdijk-Oost en Hauwert een keertje bijeen komen.

Carlita Smit: Vroeger had de Dorpsraad het potje voor cadeautjes in beheer. Bestaat dat potje nog? Nee, daar is niets meer in de administratie van terug te vinden. Vindt het een goede zaak als er beleid wordt gemaakt over het gebruik van gezamenlijke cadeaus. Nu is er onduidelijkheid wanneer men een cadeau mag verwachten.
Jan Burger deelt mede dat de gemeente een regeling voor jubilea kent. Het is onafhankelijk van het wel of niet houden van een receptie.
De dorpsraad zal beleid maken. Met de huidige stand van zaken verzorgt de Dorpsraad het cadeau, met financiële bijdrages van de verenigingen.

Gerard Kamp: Op het trottoir nabij de kerk zijn veel bosschages. Zij moeten eigenlijk weggehaald worden. Is een punt voor het servicepunt. Jan Burger: er is onvoldoende geld voor het groenonderhoud. Mogelijk wordt er extra geld beschikbaar gesteld.

8. Sluiting
Net na negenen sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.