Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 14 maart 2012

1. Opening
Even na achten opent Bart de vergadering, een bijzondere deze keer, het is de jaarvergadering. Welkom aan iedereen en in het bijzonder aan burgemeester Streng die wederom de vergadering bezoekt.
En wel voor een speciale gelegenheid. Hij komt de zilveren waarderingsspeld van de gemeente uitreiken aan Aaf Korver. Aaf, een bescheiden bijzondere inwoner van Hauwert die heel veel doet voor de gemeenschap. Heeft vele termijnen in de Dorpsraad gezet en ook in haar voorloper de Culturele Raad. Nadat ze was gestopt, heeft ze jarenlang nog de notulen verzorgd. Is een vaste bezoeker van de dorpsraadvergadering. Heeft o.a. in het bestuur van WIK en Nut van het Algemeen gezeten. Houd zich nu bezig met IVN en AMBO. Heeft jarenlang lesgeven, ook na haar pensionering. Al met al redenen genoeg om Aaf te decoreren met de zilveren waarderingsspeld van de gemeente. De vergadering bedankt haar met een groot applaus.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Op 21 april wordt het dorpshuis feestelijk heropend.

3. Post en mailverkeer
**Gemeente, procedure GVVP. Beleidsnota met voorstellen is klaar. De maatregelennota komt in april op de gemeentelijke website. Mensen kunnen hun zienswijze hierop inbrengen. De reactienota die hierop volgt wordt net voor of na de zomervakantie aan de raad aangeboden.
** Uitnodiging dorpshuis de Vang voor heropening op 31 maart.
** Brief over herijking welzijnsbeleid
** Mail uitwisseling tussen dorpsraad en dorpshuisbestuur over het rookbeleid. Duidelijk is ge-worden dat het bestuur de partij is die sturend is in het opzetten van een rookbeleid. Zij zijn met de beheerder in overleg. Onze oplossing om de rokers tegemoet te komen met een rookruimte is nog onderdeel van de stappen die gezet kunnen worden.
** Mail uitwisseling over de kenniswerkplaats/ provincie en universiteit Wageningen over de identiteit en opzet van een dorpsvisie. Hauwert doet hieraan mee. We hebben vragen / stelling opgesteld. Studenten van universiteit van Wageningen gaan deze in juni dmv enquêtes uit-werken.
** Beoordeling dienstverlening Medemblik. De gemeente Medemblik wil weten wat de inwoners vinden van de website, brieven en mails.
** De gemeente is bezig met een nieuw hondenbeleid.
** Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Men kan zich opgeven via www.burgernet.nl. Als 5% van de inwoners zich hiervoor inschrijven, kan het project van start gaan.
** Bij meldpunt Overlast (mail: [email protected]/tel.nr 856000) kunnen centraal meldingen binnen komen over hangjeugd, intimidatie, ergernissen, hufterigheid etc..

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 18 januari 2012
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Bestuurszaken
Jaarverslag: Er waren geen op- en / of aanmerkingen op het jaarverslag. Het verslag stond in de Dorpskoerier.
Financieel jaarverslag: Annemiek deelt het financieel verslag uit. Er is wat onduidelijkheid over een niet-ontvangen vergoeding van het kermiscomité. Deze dient niet op de jaarrekening te komen.
Verslag kascommissie: Corien Butter deelt namens de kascommissie mede dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.
Benoeming kascommissie financiën 2012: Aaf Korver heeft 2 jaar in de kascommissie zitting gehad. Haar plaats wordt door Carlita Smit ingenomen. Zij zal volgend jaar samen met Corien Butter de boeken bekijken
Aftredend en niet herkiesbaar; Harry Bakker: Harry stopt na 4 jaar als bestuurslid van de dorpsraad. Hij stond ons vooral bij met juridische adviezen en met zaken met betrekking tot het Hoogheemraadschap. Harry hoopt dat iemand zijn plaats inneemt die meer betrokken is bij de Dorpsraad. Hij wil in de toekomst zeker ons bijstaan met (juridische) adviezen.
In de opvolging van een nieuw bestuurslid is nog niet voorzien: Het bestuur is nog niet druk doende geweest om een opvolger voor Harry te zoeken. Mochten er mensen zijn die geïnte-resseerd zijn, meld je aan!!

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Hauwert: Het jaarboek wordt 30 maart gepresenteerd. Het is een lekker dik boek, dus veel leeswerk.
Jaap Surink, Molen Sluispolder: Volgens de aannemer staat de molen voor de zomer op z’n plek. Voor januari 2013 moet de restauratie klaar zijn in verband met de subsidieverstrekkers.
Gerard Kamp, Dorpshuis: ** 21 April is de officiële heropening van het dorpshuis. Er is een mooi dagprogramma samengesteld.
** Volgens de statuten moet het Dorpshuisbestuur aan de Dorpsraad meldden dat zij thans op zoek zijn naar een nieuw, liefst vrouwelijk, bestuurslid. Co Vlaar deelt bij monde van het dorpsraadbestuur mee dat de dorpsraad niet bewust gaat zoeken naar een bestuurslid voor het dorpshuis. Ria Balk: het bestuur bestaat officieel uit 9 personen, nu zijn jullie met z’n 8en. Is het wat om terug te gaan naar 7 bestuursleden?
Lindy Kleimeer, handbal: ** De handbal en de judo zijn samen ingedeeld voor de DEEN jeugdactie. Op 12 mei zullen jeugdleden bij DEEN Wervershoof actief ‘flippo’s’ werven voor de verenigingen. Ook in de kantine kan je je ‘flippo’s’ inleveren.
** Ook het handbalbestuur is op zoek naar een bestuurslid.
Ria Balk, De Eendragt: ** Zijn ook op zoek naar een bestuurslid.
**Op maandag 26 maart is de jaarvergadering, men is bijna rond met een nieuw stuk. Jammer genoeg leggen diverse leden in de lappenmand.
Edward Roozendaal, Kostersfonds: Er zijn geen nieuwe aanvragen binnengekomen. De financiële middelen zijn ivm de crisis wat beperkt. Nieuwe aanvragen zijn altijd welkom.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Dit jaar bestaat Vrouwen van Nu 75 jaar. Zij vieren dit binnen de eigen gelederen met de 81 leden.
Aaf Korver, ANBO: Vandaag houdt de ANBO haar jaarvergadering. Volgende week is er vanuit O&O een bijeenkomst over ‘vergeetachtig…… of dementie’.
Piet Butter, SOOS: De SOOS kent slechts 12 leden. Opgeven is geen optie. Mocht de SOOS weg raken, dan komt het niet meer terug.
Co Vlaar, Hauwert in Concert: Vrijdag 23 maart is er in het kerkje een optreden van Unicorn, een Iers folkorkest.

7. Enquête 2011 en verkeerszaken met werkgroep uit het dorp
In de vorige vergadering zijn de resultaten uit onze enquête gepresenteerd. Er is een lijst van ‘actiepunten’ opgesteld. We hebben overleg met de gemeente gehad en alle punten doorgesproken. De meeste van deze punten komen op het GVVP. Diverse bewoners hebben zich naar aanleiding van de enquête bereidwillig getoond om mee te denken over de actiepunten. De eerste bijeenkomst was vorige week woensdag, hier in het dorpshuis. Er is een werkgroepje gevormd die nadenkt over de invulling van het parkeerterreintje aan het einde van de Boxwoudstraat. En men wil nadenken over ‘onveilige’ punten in/om/rond de Dorpsstraat Hauwert.
Bart neemt puntsgewijs de ‘actiepunten’ door.
Jan Burger: de gemeente heeft in het APV staan dat de vervuiler verplicht is de vervuilding op te ruimen. Doet hij dat niet, dan wordt de nota van het schoonmaken naar de vervuiler gezonden.

8. Toelichting opzet toekomstscenario’s Hauwert door o.a. universiteit van Wageningen
Zoals bekend isDorpsraad Hauwert door de gemeente benaderd om mee te doen aan een onder-zoek van de universiteit van Wageningen over toekomstscenario en dorpsvisie. De Dorpsraad wil graag weten wat Hauwert aantrekkelijk maakt om hier te wonen en hoe houden we het zo. Er zijn thema’s / vragen hierover opgesteld. Het onderzoek wordt verricht door (max. 60) studenten die in juni langs de huizen komen. De uitkomsten kunnen we meenemen in de meerjarige agenda van de dorpsraad.
Jaap Surink: in het streekplan van de provincie Noord-Holland wordt Hauwert als voorbeeld gesteld hoe nieuwbouw geïntegreerd kan worden in het dorp.

9. Rondvraag
Jaap Surink: We hebben het in de vergadering gehad over de parkeerplaats in de Boxwoudstraat. Volgens ‘geruchten’ staan er ’s nachts duistere auto’s op de parkeerplaats nabij de kerk. Wat moeten we hier tegen doen? Carlita heeft de wijkagent gesproken en die adviseerde 112 te bellen en zeggen dat het overlast in Hauwert betreft. De politie reageert dan snel.
Paul Baars: staat een foutje in de aankondiging van de volgende dorpsraadvergadering. Het is geen 7 juni, maar 13 juni.
Lindy Kleimeer: Mogen de kleedkamers van het dorpshuis al met ingang van 1 april worden gebruikt, als de handbalseizoen weer begint? Volgens Gerard Kamp is het wachten op de definitieve oplevering, voordat mensen gebruik mogen maken van de ruimtes. Vragen over de gymzaal kunnen aan Dirk Schermer of Gerard Kamp worden gesteld.
Gerard Kamp: De parkeerstrook voor het dorpshuis gaat binnenkort op de schop. Wordt opnieuw aangelegd door de gemeente.
Jan Burger: **Dorpsraad Oostwoud-Midwoud schermt ermee dat dorpsraad Hauwert achter hun acties tegen de gasboringen staan. Klopt dit? Nee, mocht er informatie over de gasboringen zijn dan informeren wij de inwoners slechts. In april zal er een grote informatieavond over de gasboringen worden gehouden.
** Aanstaande vrijdag houdt Dorpsraad Wervershoof een politiek café. Onder meer wordt er over de opvang van buitenlandse werknemers gesproken.
** De gemeente heeft in samenwerking met de officier van justitie en de politiechef West-Friesland een veiligheidsavond gehouden. Was een goede avond. Er was een discussie over veiligheidscamera’s in Medemblik. Mochten deze er komen, dan wordt er met de beelden niets gedaan.
Ria Balk: De infogids schiet lekker op. De advertenties van de middenstanders beginnen binnen te lopen. Heb je een ideetje voor de omslag, meld het ons. Ideeën zijn van harte welkom.
Edward Roozendaal: **Hoe lang duurt precies de proefboring, er is onduidelijkheid over. Co deelt mede dat het intensief proefboren ongeveer 2 tot 3 weken duurt. De boortoren is 30 meter hoog. Na de proefboring wordt bekeken en bekend gemaakt of het rendabel is langdurig naar gas te boren.
** In de oude Papenveer zijn ter hoogte van nr. 12 drie verkeersremmers geplaatst. Wist de dorpsraad hiervan? Ja, dat klopt. De bewoners hebben in september/oktober een brief hierover gehad.

10. Sluiting
Om kwart over tien sluit Bart de vergadering en heet iedereen wel thuis.
De volgende vergadering is dus op 13 juni.

De notuliste,
Annemiek Schouten.