Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 03 juni 2009

1. Opening
Even na achten opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van Sandra Nan (Dorpsraad), Anja Buis (Handbal) en Mark Raat (VVD)
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Grote waardering vanuit de Dorpsraad voor de organisatie van Koninginnedag. Het was een gevarieerd programma.

Louw Jan Zwagerman deelt mede dat er gesproken is over een leestafel in het dorpshuis.

Woensdag 20 mei was er op het gemeentehuis een bijeenkomst met de Commissaris van de Koningin Borghouts. Bart en Co waren er namens onze Dorpsraad. In 5 minuten konden zij het dorp Hauwert promoten. Een suggestie van Borghouts was dat de Dorpsraad zich moet afvragen wat de verwachtingen van het dorp zijn richting de Dorpsraad.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, aanvraag activiteitensubsidie
Gemeente Medemblik, forumbijeenkomst Kunst en Cultuurbeleid
Gemeente Medemblik, korte samenvatting voorontwikkeling bestemmingsplan 2009,
Het complete plan ligt ter inzage op het gemeentehuis en in het dorpshuis.
Gemeente Medemblik, bijeenkomst op gemeentehuis over AED
Er wordt dan gesproken over het beleid en de personele invulling ervan.
Elly Steunenberg en Annemiek Schouten zullen deze bijeenkomst bezoeken.
Gemeente Medemblik, ontvangstbevestiging vernieuwbouwplan Dorpshuis-gymzaal
Gemeente Medemblik, vacature kernconsulent

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 19 maart 2009
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

5. Bestuurszaken
Geen.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
In mei zou men beginnen met de start van de waterberging, maar tot op heden is er nog geen actie. Eind juni is er een informatiebijeenkomst in het dorpshuis (is inmiddels op donderdag 9 juli gehouden)

De reconstructie van het kruispunt Tuinstraat-Hauwert-Heemraad Witweg komt op de agenda. Er zal in 2010-2011 krediet worden verstrekt, men zal niet voor 2014 aan de reconstructie beginnen.

Piet Fischer, bewoner van Hauwert 81, heeft klachten over het verkeer. Door het snelle en zware verkeer staat zijn huis regelmatig te schudden. Is een wegversmalling een optie? Het vrachtverkeer en de trekkers zullen dan langzamer gaan rijden en dat op zijn beurt zorgt voor een vermindering van het trillen. Dhr. Fischer verwacht dat het aantal verkeer terug zal vallen. Het hoogheemraadschap zal het wegdek niet voor 2014 opknappen. De bestrating van het trottoir voor zijn huis is slecht. De putten van het regenafvoer staan op het hoogste punt. De begroeiing is zeer hoog.
Over al deze punten zal de Dorpsraad contact opnemen met de gemeente. Mogelijk dat de wegversmalling / verkeershinder meegenomen kan worden met de reconstructie van het kruispunt.
Als laatste suggestie heeft dhr. Fischer om hinder tegen te gaan, auto’s op de weg te parkeren.

Paul Baars deelt mede dat in de Zak de houten verkeerpaaltjes zijn vervangen door plastic paaltjes.
Het verkeer rijdt de plastic paaltjes nu omver. Het effect is weg. Paul Baars neemt contact op met het Hoogheemraadschap.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Ludo Westrus: De werking van de oude brandweerspuit is nog uitstekend. Er wordt goed op hem gepast.
Jaap Surink / Historisch Genootschap: 28 mensen hebben meegedaan aan de fietstocht op zondag 31 mei. Men kon bij de familie Boerlage hun 100-jaar oude boerderij bekijken. Het was een prachtige fietstocht en het weer was perfect.
Gerard Kamp: De lantaarnpaal op het kruispunt Hauwert-Heemraad Witweg is stuk. Gerard zal hierover het servicepunt van de gemeente bellen.
Elly Steunenberg / wijksteunpunt: ** Vanwege de vakantie ligt alles even stil. In oktober begint het weer. Enkele activiteiten zijn: schilderen, koersballen, cursus reanimeren.
** Manlief Jos heeft het Waterschap gebeld over het kroos/gras/groen dat welig tiert in de sloot achter hun woning. Het Waterschap heeft toegezegd het aan te pakken.
Akky Koeman / handbal: Het laatste seniorenteam wordt opgedoekt, wordt een recreantenteam.
Koos Groot / judo: De vereniging draait goed, zijn blij met een goede en enthousiaste trainer.
Koos Groot / Molen Sluispolder: In principe is het geld rond en is het voornemen om dit jaar nog aan de slag te gaan. De molen wordt maalvaardig.
Edward Roozendaal / Kosterfonds: Er zijn geen verzoeken binnengekomen. Het verzoek aan de verenigingen is dan ook: als er wat is, doe een beroep op het Kosterfonds. Een vraag uit de vergadering: wat wordt er gedaan met het geld wat beschikbaar is, maar wat niet wordt opgesoupeerd? Het orgelrestauratiefonds doet ieder jaar een verzoek en dat wordt gehonoreerd. Dit was een eis van de gebroeders Koster. Ook het 100-jarige WIK zou in verband met haar eeuwfeest een verzoek kunnen indienen.
Jan Burger: ** De raadsvergadering van a.s. maandag is naar donderdag verplaatst. Wie volgt de raadsvergaderingen op televisie? Er zijn problemen met de doorgifte bij Ziggo. Een gedeelte van de abonnees kan de raadsvergaderingen niet ontvangen.
** Morgen zijn de Europese verkiezingen. Men kan alleen stemmen als men een geldig legitimatiebewijs mee heeft.
Aaf Korver / Soos: De Soos kent haar vakantieperiode, in september wordt weer begonnen.
Ria Balk / De Eendragt: De Eendragt bestaat al 145 jaar. Onder leiding van Ludo Westrus is men goed bezig. Op 14 en 21 november zijn de uitvoeringen.

8. Rondvraag
Jaap Surink: Vraagt zich af hoe het zit met het orgel. De vergadering meldt dat ze bezig zijn met de pijpen.
Akky Koeman: Complimenten voor het Koninginnedagcomité.
Edward Roozendaal: Eind juni is er een bijeenkomst over de fiets- en wandelpaden en de waterberging.
Bart Groot: Verenigingen in het dorp wel eens gebruik van de bingomachine van de camping. Soms is er een dubbele boeking. Is het niet handig als er bingomachine wordt aangeschaft? De verenigingen kunnen hem dan samen gebruiken. Aaf Korver deelt mede dat de Soos ook een bingomachine heeft, maar dat die maar matig voldoet.

9. Sluiting
Om tien over negenen sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis. De volgende vergadering wordt op woensdag 16 september gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.