Notulen van de jaarvergadering van Dorpsraad Hauwert op 2 april 2008

1. Opening
In verband met de afwezigheid van voorzitter B. Groot leidt Co Vlaar de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Bart Groot, Wim de Jong, Piet Bankersen, Anja Buis, Ina Bak en de fracties van de PvdA en de VVD.

2. Mededelingen
Met ingang van januari 2009 stopt de provincie de subsidie aan de bibliobussen. De gemeentebesturen moeten nagaan hoe zij de opgevallen gaten kunnen invullen. Voor de gemeente Medemblik is dit nog niet duidelijk. De PvdA heeft aan de gemeente vragen gesteld omtrent het stopzetten van de provinciale subsidie. De Vereniging van Kleine Kernen heeft ook vragen over de consequenties van het stopzetten van de subsidie. Krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

12 Maart j.l. had de dorpsraad overleg met de fractievoorzitters van de raad, de griffier en de burgemeester van de gemeente Medemblik. Er is informeel gesproken over wat er speelt en leeft binnen Hauwert. De evaluatie van de leefbaarheidenquête is gepresenteerd en is goed ontvangen. De dorpsraad heeft de agenda voor de komende jaren aangekaart. Het was een open en goed overleg.
De bijeenkomst was niet besluitvormend.

Op 15 april a.s. is er formeel overleg tussen het college van B&W en de dorpsraden.

De dorpsraad heeft geen bemoeienis meer met het Kosterfonds. De informatie over de procedure van het Kostersfonds loopt in het vervolg via het Kosterfonds.

De WMO-adviesraad wordt binnenkort gepresenteerd. Sandra Nan neemt daar namens de dorpsraden zitting in.

De handbal die namens enkele verenigingen een verzoek tot aanschaf van een evenemententent had ingediend, ziet ervan af. In de voorwaarden die de Bootsgezellenbeurs stelde, konden zij zich niet vinden. Er wordt in het vervolg een tent gehuurd.

3. Ingekomen en uitgegane post
Wonen Plus, opening 3 april nieuw onderkomen in Wognum, Nieuweweg 36a
Medemblik en Meer, presentatie op 5 april bij MC De Muiter van alle culturele evenementen in de
Gemeente
VVKK, 10 april jaarvergadering in Abbekerk. Na de pauze wordt er gesproken over de relatie gemeente – dorpsraad
Gemeente Medemblik, 14 april installatie WMO-adviesraad
Gemeente Medemblik, beleidsnota dorpsraden is definitief vastgesteld.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 23 januari 2008
Pag, 1, Wijk- en dorpszaken: Jaap Surink geeft een computercursus. Jaap gaat in 2009 zich bezighouden met het invullen van de belastingaangifte.
Pag. 2, Wijk- en dorpszaken: De aanleg van het sluispolderpad naar de windmolen vindt wellicht in 2009 plaats.

5. Bestuurszaken
Jaarverslag van de secretaris. Blad 1, punt 1: Sluismolenpad moet gewijzigd worden in Sluispolderpad.
Blad 2, punt 5: Jagers krijgen vergunning kauwen te vangen indien zij agrarische schade aanrichten.
Financieel jaarverslag. Daar Wim de Jong, penningmeester, afwezig is, zal op de volgende dorpsraadvergadering (11 juni 2008) het financieel jaarverslag worden toegelicht.
Verslag kascommissie. De kascommissie, Miriam van der Water en Klaas Otter, zijn beiden afwezig. Wordt opgeschort naar de volgende dorpsraadvergadering.
Benoeming kascommissie financiën 2008. Wordt ook opgeschort naar de volgende dorpsraadvergadering.
Vertrek Wim de Jong als bestuurslid / penningmeester. Officieel neemt Wim vandaag afscheid. Feitelijk gebeurt dit ook tijdens de volgende dorpsraadvergadering.
Installatie Harry Bakker tot bestuurslid dorpsraad. Vorig jaar zijn de statuten veranderd. Dit houdt onder andere in dat de dorpsraad aan de dorpsraadleden een bindende voordracht kan doen door 6 weken voor de jaarvergadering de dorpsraadleden van de voordracht op de hoogte te brengen. Harry neemt de plaats in van Wim. Co heeft Harry welkom.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken.
In januari heeft de dorpsraad een brief gestuurd naar de gemeente omtrent enkele punten. De gemeente heeft hierop in een gesprek geantwoord:
Herbestrating Zak van Hauwert. Zou in 2008 moeten gebeuren. De dorpsraad heeft aangedrongen op inspraak en voorlichting. De gemeente en het Hoogheemraadschap zijn terughoudend hierover. Het is onduidelijk hoe het proces precies gaat lopen. Voor 2008 staat de voorbereiding en uitvoering van het sluispolderpad op het programma. Waarschijnlijk wordt dit gecombineerd met de uitbreiding van het Egboetswater. Het bestuur gaat een gesprek over deze zaken aanvragen met de wethouder.

Sluispolderpad en kerkepolderpad.
De aanleg van beide paden kan in 2009 van start gaan.

Start presentatie (huur-) woningen, aantallen en typen en prijzen en start bouw woningen aan Papenveer en Tuinstraat
Het bouwrijp maken en aanleg van infrastructuur vindt nu op beide locaties plaats. De plannen van de Tuinstraat lopen vertraging op door een inmeetfout. Na de zomervakantie zal een ontwikkelaar voor het plan Papenveer duidelijk geven over woningtypen, prijsvorming en planning.

Uitbreiding en waterberging Egboetswater
De schetsplannen worden besproken met diverse partijen. Nog geen duidelijkheid over financiering en planning. Streefdatum: 2009-2010

Toekomstige agendapunten:
** De kwaliteit en verkeerskundige benadering van het wegdek aan de dorpsstraat westzijde.
De overdracht van de weg van het Hoogheemraadschap naar de gemeente hangt samen met de grens van de bebouwde kom. In de komende Medemblikker komt voor het buitengebied een nieuw bestemmingsplan waarbij dezelfde bepalingen gelden voor het hele buitengebied. We moeten beducht zijn voor wijzigingen.
** De inrichting van de kruising bij de Heemraad Witweg.
** Het ontwikkelen van (ontmoediging) beleid om Hauwert als sluiproute te gebruiken.
** Lange termijnvisie / ontwikkeling woningen 2009-2020.

7. Berichten van de leden
Koos Groot vraagt attentie voor het braakliggende stukje land naast school. Het ligt er onverzorgd bij. Grond is opgekocht door een projectontwikkelaar. Moeten we niet nadenken over een tijdelijk beheer bv. bij Agrarisch Natuurbeheer West-Friesland? Momenteel is het land ongeschikt voor bouwland. De dorpsraad schrijft een brief naar de rentmeester.

Gemeld wordt dat aan het begin van de Papenveer standaard 5/6 auto’s en bussen staan. Dit zorgt ervoor dat de bocht onoverzichtelijk wordt. Terwijl er parkeerplaatsen vrij zijn op de Papenveer. De dorpsraad schrijft een brief naar de eigenaren van de auto’s en vraagt naar hun visie op het parkeren en de achtergronden daarvan.

Tijdens de komende kermisdagen in Hauwert vindt er in Midwoud een 3-daagse evenement plaats waarbij op zaterdag de band Normaal optreedt. De gemeente heeft hiervoor vergunning afgegeven. Dit is niet de eerste keer dat het samenvalt. De dorpsraad schrijft een brief naar de gemeente hierover. Ook zal de dorpsraad wijzen op de financiële consequenties voor het dorpshuis. Het dorpshuis loopt zeker inkomsten mis

Ria Balk meldt namens de Rederijkersvereniging ‘De Eendragt’ dat men op hun jaarvergadering in april wil voorstellen de voorstellingen die in januari waren geannuleerd vanwege ziekte en overlijden, nu in november op te voeren.

Edward Roozendaal deelt namens het Kostersfonds mede dat zij nog een geen reactie vanuit de gemeente hebben ontvangen voor opvolging in het bestuur van dhr. W. Cool. Het Kosterfonds vergadert binnenkort, mogelijk komt er een mogelijkheid tot meerdere indienmomenten. Mocht dat zo zijn dan komt hierover een stukje in de dorpskoerier. Het kosterfonds bestaat uit 4 leden en iemand vanuit de gemeente.

8. Rondvraag
Edward Roozendaal: In de dorpskoerier stond een artikel over klachten over de openbare ruimte van de gemeente. Is het een optie om dit artikel regelmatig te plaatsen? Mogelijk op pagina 2 (achterkant van de voorkant) Jan Does neemt hierover contact op met Frens van Dijk.
Ria Balk: Het kermiscomité is abuis over kermisdata. De correcte data zijn: woensdag 27 augustus, donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30, zondag 31 en maandag 1 september.

9. Sluiting
Om half 10 sluit Co de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.