Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 11 september 2013

1. Opening
Even na acht uur opent Bart de vergadering. Er is afbericht ontvangen van Gerard Kamp (Dorpshuis), Elly Steunenberg en Edward Roozendaal (Kosterfonds).
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Op 3 juli jl. was er een ingelaste vergadering van Dorpshuis/Dorpsraad met als thema ‘Waar willen we naar toe met het dorpshuis’. Jongeren die gevraagd waren n.a.v. het rapport ‘Kracht van Hauwert’, leden van de dorpsraad en het bestuur van het dorpshuis waren op deze brainstormsessie aanwezig.

Kermis 2013 is goed verlopen. Een opmerking was dat het slingeren aan de stoeltjes van de zweef voor jonge kinderen wat al te heftig was.

3. Post en mailverkeer van de gemeente Medemblik / overige correspondentie
– Afgedankte elektrische apparaten kunnen worden ingeleverd, o.a. op school.
– Burgernet is 2x actief geweest (afgelopen zomer en afgelopen weekend). 2471 inwoners van Medemblik kregen een telefonische mededeling.
– Diverse bestemmingsplannen zijn 4 juli jl. vastgesteld. Bestemmingsplannen 1 t/m 4 leggen vanaf 30 augustus voor 6 weken ter inzage.
– Persbericht 21 september burendag, op initiatief van het Oranjefonds.
– Persbericht Veiligheidsmonitor I&O 2013. 300 enquêtes zullen binnen de gemeente Medemblik worden verspreid om de veiligheidsbeleving van de inwoners te toetsen.
– Uitnodiging 5 september ‘Kanteling in de Zorg’. Dorpsraadbestuur maakt geen gebruik van deze uitnodiging. Thema komt van diverse kanten op ons af. Er komen grote veranderingen met betrekking tot het leveren van zorg -> meer mantelzorg.
– De herijking van het welzijnsbeleid staat op de gemeentelijke website.
– De appeltjes van Oranje. Initiatieven op het gebied van zorg, samen-meer en sociale activiteiten met minder validen kunnen hiervoor worden voorgedragen.
– ‘Samen kracht’ van de Wering. Doel kwetsbare ouderen / gehandicapten zo lang mogelijk uit de zorg te houden.
– Molen ‘de Herder’ in Medemblik is in de race voor de prijs van de Bankgiroloterij. De winnaar krijgt € 90.000, – Stemmen dus.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 12 juni 2013
Punt 1, opening: de achternaam van Coby is verkeerd geschreven: moet zijn Koelink.
Punt 6, rondvraag: de jaarvergadering wordt op woensdag 25 september gehouden.
Verder zijn er geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Eindrapport en procesverantwoording ‘Kracht van Hauwert’
De insteek van het dorpsraadbestuur is: kijken naar toekomstige taken en hoe kan je dat binnen Hauwert sturen. Ook binnen het kader dat de gemeente meer verantwoording richting de dorpen stuurt. Voor het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Hauwert heeft de dorpsraad de enquête die 2 jaar geleden is gehouden als startpunt genomen. Uit deze enquête zijn speerpunten genomen. Belangrijk is te kijken naar de sterke punten en van daaruit te werken.
Uit het rapport komt Hauwert als een krachtig dorp tevoorschijn, vooral op sociaal- en saamhorigheidsvlak. Belangrijk is de voorzieningen op niveau te houden. Op allerlei vlak is het moeilijk vrijwilligers te houden en te vinden, ook op bestuursniveau. Thema’s voor de dorpsraad in de toekomst zijn meer gericht op de ‘zachte kant’, in plaats van de ‘harde kant’ zoals in het verleden (woningbouw, fietspad ed) werd gedaan. Albert Aalvanger (Universiteit van Wageningen) en Minke Jellema (kernconsulent) zullen kijken naar de sterke punten van Hauwert die in het rapport zijn genoemd. Hoe houd je Hauwert vitaal. Het is de bedoeling het rapport nog in een dorpsavond te presenteren.

6. Verzoek tot inrichten fietscrossterrein
Vanuit het dorp komt het verzoek tot het inrichten van een fietscrossterrein op het lage landje direct achter de Papenveer. In het verleden heeft de Dorpsraad wel eens het recreatieschap benaderd voor het plaatsen van wat speeltoestellen. Ging niet door, omdat het een drassig gebied is. Belangrijk is de mening van de buurtbewoners te peilen. Dit willen de jongeren doen door middel van een handtekeningenactie. Uit deze vergadering komen positieve reacties maar ook dat het gebied niet onder druk moet komen te staan door extra toeloop.

7. Stand van zaken jongerenwoningen
De pastorie staat te koop. De optie van aankoop en verhuren voor jongeren is voor De Woonschakel financieel, qua locatie en continuïteit voor Hauwert te risicovol. De optie Tuinstraat vindt de gemeente niet passend in het karakter van de wijk. De groep jongeren wil liever huren dan kopen. Er zal nog contact opgenomen kunnen worden met het kerkbestuur voor het aanpassen in eigen beheer maar zij opteren voorlopig voor verkoop.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Piet Butter, Soos: ** Volgende week start de Soos weer. Het aantal deelnemers is wel minimaal.
** Er is veel animo om te klaverjassen, vaak zijn er 6 of 7 tafels bezet. Het klaverjassen wordt samen met Midwoud-Oostwoud georganiseerd..
Piet Bankersen, DOET: DOET start weer, de biljarts liggen er strak bij. De eerste wedstrijd is alweer achter de rug.
Paul Baars, IJsclub: Op 3 november is weer de Egboetsloop.
Karin Sijm, Zanglust: Zijn gisteren weer begonnen. Het streven is om met Kerst weer een optreden te verzorgen.
Jaap Surink, Historisch Genootschap: **Op zaterdag 21 september is er een excursie naar IJlst, een Elfstedenstad.
** Aanstaande zaterdag is er open-monumentendag. Het huis van Korver, (Hauwert 125 – origineel interieur), de pastorie, de kerk en de Molen Sluispolder zijn te bezichtigen.
Jaap Surink, Molen Sluispolder: ** De Molen is officieel weer in gebruikgesteld.
Jaap Surink, Dorpshuis: Er heerst een gezellig sfeertje in het dorpshuis.
Ria Balk, De Eendragt: Zijn druk doende met het nieuwe stuk. De regisseur is enthousiast en er zijn 4 debutanten. De uitvoering in januari zal plaatsvinden op vrijdag 24 januari. Dit na overleg met DOET.
Ria Balk, Koersbal: Elke 14 dagen, op de dinsdag, wordt door 14 enthousiastelingen koersbal gespeeld.
Ria Balk, Meer bewegen van ouderen: Het zou fijn zijn als nog enkele mensen zich hiervoor zouden aanmelden. Ria betreurt het dat de subsidie voor de vereniging steeds minder wordt.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Eind van deze maand komen de Vrouwen van Nu weer voor het eerst bijeen.
Aaf Korver, ANBO: ** De dorpen binnen de voormalige gemeente Noorder-Koggenland organiseren om beurten een bijeenkomst. Voor Hauwert is dat op dinsdag 11 februari 2014.
** De diverse computercursussen beginnen weer. Een cursus duurt 8 lessen.
Piet Butter: Constateert tot zijn teleurstelling (en al heel lang) dat de vertegenwoordigers van gym, voetbal en handbal de dorpsraadvergadering niet bijwonen. Piet vindt dit jammer, deze verenigingen hebben kracht maar ook hun zorgen en maken deel uit van de gemeenschap. Er zou meer rekening moeten worden gehouden met elkaars activiteiten, er is nu te weinig communicatie. Nu viel bijv. het toneel samen met een plots ingelaste kaartnacht (in de kantine). De bejegening van betrokken mensen was niet goed. Ook de openstelling van de kantine is Piet een doorn in het oog. Afgesproken wordt dat Piet zijn zorgen nog nader zal bespreken met een delegatie van het dorpsraadbestuur.

9. Rondvraag
Co Vlaar: Unicorn treedt vrijdag 20 september op in het kerkje bij Hauwert in Concert.
Piet Bankersen: Is er al wat bekend over het toekomstig beheer van het Dorpshuis? Jaap Surink meldt dat 3 juli jl. een brainstormsessie was, waarbij wensen kenbaar zijn gemaakt. Mogelijk dat op de jaarvergadering van het Dorpshuis iets meer bekend wordt.
Jan Burger: ** Bijeenkomst in de gemeente geweest omtrent het Pilot van het wijkteam van Andijk. Nieuwe wetgeving dwingt tot meer mantelzorg.
** Per 1 januari 2015 komt de brandweer onder verantwoording van de veiligheidsregio.

10. Sluiting
Om 21.20 uur sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een wel thuis. De volgende vergadering zal zijn op woensdag 20 november 2013.

De notuliste,
Annemiek Schouten.