De hoofdconclusie is dat de bewoners in zijn algemeenheid in hoge mate tevreden zijn over hun leefomgeving.

Enquête dorpsraad Hauwert

Hauwert: januari 2012,

Samenvatting:
Dorpsraad Hauwert heeft in november 2011 een enquête uitgezet onder alle huishoudens in Hauwert. Doel is om te achterhalen hoe de inwoners aankijken tegen de leefbaarheid in het dorp en op welke punten de dorpsraad zich moet richten de komende jaren. De uitkomsten zijn op 18 januari ’12 in het dorpshuis gepresenteerd. Deze avond waren ook diverse politieke vertegenwoordigers aanwezig, collega dorps/ stadsraad, burgemeester Streng, wethouder Kuipers, kernconsulent en vereniging voor kleine kernen. Daarnaast de leden van de dorpsraad en overige belangstellenden.

Hauwert heeft zo’n 260 gezinnen, daarvan hebben er 110 gereageerd wat resulteert in een percentage van 42% Het is daarmee een representatieve enquête.

De hoofdconclusie is dat de bewoners in zijn algemeenheid in hoge mate tevreden zijn over hun leefomgeving. 93% is tevreden tot zeer tevreden. 7% matig. De kwaliteit van de woonomgeving wordt vooral beoordeeld op verkeerskundige zaken. De verkeersdruk in zijn algemeen met de wegvervuiling in de zaai- en oogsttijd zijn storende elementen. 64% is tevreden maar 36% heeft daar in meer en mindere mate zorgen over. De verkeersdrukte met hard en roekeloos rijden wordt door 68% als een last ervaren. Over onderwijs en kinderopvang zijn de bewoners in meerderheid tevreden, 77%. Het winkelaanbod wordt uiteraard als gering bestempeld maar dat wordt door velen als begrijpelijk gezien. Over de voorzieningen voor ouderen is men redelijk tot zeer tevreden maar voor jongeren wordt het als mager gezien. Een punt dat er ook zeer positief uitspringt is de waardering voor de sociale ondersteuning/ mantelzorg. 80% is tevreden. Dat geldt ook voor de welzijnsvoorzieningen.

De mate van veiligheid ligt wat genuanceerder. 67% voelt zich in en om het huis en op straat niet onveilig maar is wel veel voorzichtiger geworden. De inbraakgolven en molest uit 2011 zijn veelvuldig als probleempunt genoemd. De ontwikkeling van de buurt als zodanig wordt er niet echt slechter op. Toch spreekt 18% van een achteruitgang, 51% vindt dat buurt gelijk is gebleven en 31% vindt dat het beter is geworden.

Opvallend is voorts dat zo’n 82% van de respondenten aangeeft dat men over 10 jaar nog steeds in de huidige woning wil wonen. Dat heeft een grote voorkeur. 10 % denkt dan buiten Hauwert te wonen. De behoefte aan starters en seniorenwoningen zal frequent gemonitord moeten worden.

De resultaten zijn voor de dorpsraad aanleiding om met o.a. gemeente en waterschap actiepunten op te zetten over het verbeteren van de kwaliteit van het wegdek, de intensiteit van het verkeer in relatie met mogelijkheden om te hard rijdend en sluipverkeer te weren en de kruispunten Heemraad Witweg en Zwaagdijk/ Action aan te passen. Overige aandachtspunten liggen op het terrein van de toename van criminaliteit, beperking van wegvervuiling door de agrarische sector. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om in werkgroepverband de punten nader uit te werken. Mantelzorg is een sociale pijler van belang voor de hoge mate van welbevinden anno 2012. Zorg voor elkaar is nu heel gewoon maar is dat over ca. 10 jaar nog zo? Dit punt kan raakvlakken hebben met ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben en waar middels de WMO (adviesraad) aandacht voor zal worden gevraagd.