Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 8 juni 2011

1. Opening
Om 8 uur opent Bart de vergadering, de laatste voor de zomervakantie.
Namens de gemeenteraad zijn Esther Zijl (PvdA) en Luiten Plekker (Gemeentebelangen) aanwe-zig. Ook Minke Jellema (kernconsulent) is aanwezig.
Bericht van verhindering: Co Vlaar, Harry Bakker, Lindy Kleimeer en Ria Balk.

2. Mededelingen
Sandra en Annemiek zijn naar het vooroverleg van de gezamenlijke dorpsraden geweest. Al jaren is Hauwert kritisch over de meerwaarde van deze bijeenkomst. Er is weinig of geen animo.
Besloten is dat er 2 keer per jaar op een vast moment onderwerpen worden verzameld om te bekijken of het overleg van de dorpsraden met de gemeente door moet gaan. Zijn er geen punten, dan wordt de bijeenkomst afgeblazen.

Op 13 mei was er een gezellige avond in het dorpshuis voor de jeugd van 10 tot 15 jaar. Negen jongeren hadden zich hiervoor ingezet. Via de jongerenwerker Mauro Avaltroni was een goede dj aangetrokken. Na een rustig begin, gingen alle jongeren de vloer op. De zaal was leuk aangekleed. De avond is bekostigd met geld van de Hauwerter Kids. In september komt het ‘bestuur’ weer bijeen met de jongerenwerker om iets te organiseren voor de oudere jeugd (16-23 jaar). Het streven is dat deze enthousiaste groep jongeren een officieel bestuur gaan vormen. Inmiddels heeft de evaluatie plaatsgevonden en wordt er teruggekeken op een geslaagd evenement, waarbij kleine verbeterpunten zijn doorgesproken.

De Connexxion-bus is, na 7 maanden overlast, verleden tijd. De route door Midwoud is weer berijdbaar.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, afscheid burgemeester Van Eijk op maandag 4 juli (van 19.30-22.00 uur)
Bestuur Dorpshuis, jaarvergadering dd. 22 juni, aanvang 20.00 uur.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 9 maart 2011
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Berichten van de leden (verenigingen)
Gerard Kamp, dorpshuis: Het is nog niet duidelijk wanneer er met de vernieuwbouw van het dorpshuis/gymzaal begonnen kan worden. Er is bezwaar aangetekend. Mogelijk dat op de jaarvergadering van het dorpshuis een en ander duidelijk wordt.

Paul Baars, ijsclub: De teruggekomen enquêtes zijn meegenomen naar de vergadering. De ijsclub heeft vele nieuwe leden erbij. Mocht het komende winter vriezen, dan komt er een up-to-date verlichting.

Edward Roozendaal, Kosterfonds: De economische situatie zorgt er voor dat de geldelijke rendementen minder zijn dan andere jaren.

Koos Groot, Historisch Genootschap: Het jaarboek is uit, leden die het boek nog niet hebben opgehaald, krijgen hem binnenkort thuisgebracht.

Koos Groot, Molen Sluispolder: De mast is klaar. De draaiende onderdelen zorgen nog voor wat ‘hobbeltjes’.

Koos Groot, Hauwert in Concert: Op 10 juni wordt het laatste concert voor de zomervakantie gehouden. Vele Hauwerters treden er op.

6. Leefbaarheid (onderwerpen/prioriteiten, toelichting tijdens de vergadering
Bart deelt een lijst uit met punten betreffende de leefbaarheid (verkeer, veiligheid, voorzieningen, wonen, activiteiten/recreatie, milieu/natuur, doelgroepen, vervoer (openbaar) en communicatie). De aanwezigen op de vergadering krijgen het verzoek alle onderdelen een cijfer te geven, waarbij het cijfer 1 voor de hoogste prioriteit staat. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid hun hoogste en laagste prioriteit kenbaar te maken (met redenen). Het bestuur zal naar aanleiding van de uitslag met een leefbaarheidenquête komen). Luiten Plekker adviseert het bestuur gebruik te maken van al bestaande vragenlijsten. Op de vergadering van september komt dit punt weer ter sprake / op de agenda.

7. Rondvraag
Piet Butter: ** Eigenlijk hoort punt niet op deze vergadering, maar wil er toch wat over zeggen. Schandalig dat het afscheid van burgemeester Van Eijk zoveel moet kosten in deze tijd van fikse bezuinigingen. Het is een droevige situatie. De gehele vergadering kan zich in de mening van Piet vinden.
** Nagekomen punt: Op de tekening van de uitbreiding van het Egboetswater stond nog een speelweide / trapveldje getekend. Hoe staat het ermee?
Gerard Kamp: De groenvoorziening bij het wandelpad groeit welig. Mensen lopen nu zelfs op de weg. Diverse mensen hebben over deze situatie contact opgenomen met het meldpunt, maar tot nu zonder resultaat. Minke Jellema sluit het kort met het meldpunt.
Luiten Plekker: Er moet 5 miljoen worden bezuinigd. Morgen wordt de kadernota 2012 besproken. Adviseert de Dorpsraad deze goed in de gaten te houden.
Edward Roozendaal: ** Het rookbeleid wordt in het dorpshuis regelmatig overtreden. Dit zorgt voor overlast, mensen komen niet in het Dorpshuis vanwege de overlast. Gerard Kamp deelt mede dat het een moeilijk punt is. Er wordt niet gecontroleerd, dus worden er ook geen boetes uitgedeeld. Het bestuur van het Dorpshuis kan de beheerder alleen verzoeken het rookbeleid na te leven.
Esther Zijl deelt mede dat de gemeente ook niet veel kan. De handhaving loopt via de voedsel- en warenautoriteit. Over enkele maanden komt het rookbeleid weer op de agenda van de gemeente.
** Maakt zich zorgen over de opkomst op de dorpsraadvergaderingen. Sommige mensen komen structureel niet. Is het niet wat om die verenigingen weer eens te benaderen. Zij zijn immers ook lid van de Dorpsraad. De Dorpsraad neemt aktie.
** Is er nog iets bekend over de gasboringen? Behalve een huis-aan-huis folder, waarin opgeroepen werd tegen de gasboringen te zijn, hebben we niets vernomen.
Nel Hauwert: Er staat een hek op het westkant aan het begin van de Tuinstraat. Waarom? Mogelijk vanwege bescherming van de grond van de gemeente.

8. Sluiting
Om tien over negen 10 sluit Bart de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 14 september gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.