Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 17 maart 2010

1. Opening
Rond 8 uur opent Bart de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Namens de gemeenteraad is dhr. M. Raat (VVD) aanwezig. Bericht van verhindering is ontvangen van: Paul Baars, Coby Koelink, Koos Groot en Gerard Kamp.

2. Mededelingen
Er is overleg geweest tussen het College en de Dorpsraden. Er ligt een intentieverklaring m.b.t de communicatie. Na een half jaar wordt er geëvalueerd.

** Losloopgebied. In eerste instantie was er beleid neergezet waarbij binnen de bebouwde kom de bermen opruimplichtvrij was (bruine route). Uit een enquête binnen de dorpsraden kwam naar voren dat een ‘bruine route’ niet wenselijk is. Men dient de hondenpoep dus op te ruimen. Buiten de bebouwde kom is dit beleid lastig te handhaven. Er is ook gesproken over een losloopgebied in het Egboetswater: eerst dient deze over gedragen te worden aan het recreatieschap voordat hierover gesproken kan worden.

** Structuurvisie 2040. De dorpsraad is tegen bebouwing van de Kromme Leek. Momenteel is de status dat er niet gebouwd zal gaan worden, al is er ruimte opengelaten voor de functie en meerwaarde van bebouwing en bewoning. Dit dient op termijn te worden onderzocht.
Aaf Korver vraagt zich af hoe Zwaagdijk tegenover de structuurvisie staat. De 3 toekomstige fusiepartners (Medemblik, Andijk en Wervershoof) zijn tegen bebouwing van de Kromme Leek.

3. Post en mailverkeer
Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 15 april van VvKk. Hauwert heeft deelname van deze verenging opgezegd, daar het voor Hauwert geen meerwaarde heeft.

Info omtrent het jeugd- en jongerenwerk. Op 11 maart was er een bijeenkomst over belastingaangifte voor jongeren.
UPJA: is een project waarbij jongeren worden gezocht om klussen ‘met algemeen belang’ te doen. Dit project wordt nieuw leven ingeblazen (men zoekt tevens vrijwilligers)

Uitnodiging voor een sociaal café op 30 maart in de Torenschouw (Opperdoes). Het thema is relatie tussen ouders, kinderen en kleinkinderen.

Uitnodiging voor 25 maart over kerngericht werken. De kernconsulent is Minke Jellema. Per kern wordt een platform ingericht, waarbij overlegd wordt met politie, eventueel jongerenwerker en de woonstichting.

Verslag van het college over de participatieladder. Dit dient ter verbetering van de communicatie.

Ons verzoek om een parkeerverbod aan het begin van de Papenveer is door de gemeente afgewezen. De Dorpsraad heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Het college heeft de mening van de ambtenaren overgenomen. Hun argument is dat het verkeer wordt afgeremd door geparkeerde auto’s. De Dorpsraad beraad zich nog op verdere stappen. Aaf Korver vraagt zich af of het college rekening heeft gehouden met een toename van de verkeersdrukte. Het dorpsraadbestuur bevestigt dit en de gemeente heeft toegezegd dat de beslissing wordt heroverwogen indien er aanleiding toe is.

Op 24 maart is er weer een avond over de vrijwilligersverzekering.

4. Overleg Dorpsraad met het Presidium d.d. 11 maart 2010
Er is gesproken over de vernieuwbouw van het dorpshuis / gymzaal. Kees Tuinman (gemeente) heeft nauw contact met het dorpshuisbestuur. Het is de verwachting dat men dit jaar kan be-ginnen.

Het bestuur van de Dorpsraad heeft nog niets van Pro Facto gehoord over de evaluatie van het kermisbeleid. De gemeente deelt mede dat e.e.a. door de fusie is vertraagd. Een stichting gaat ermee aan de slag.

Op 23 april a.s. is er een regionale woon-visiebijeenkomst. Er wordt dan gesproken met allerlei belanghebbenden.

Speeltuinuitbreiding. De mening van het dorpsraadbestuur is om de speeltuin uit te breiden / te vernieuwen. De gemeente heeft geld voor het opknappen van de speeltuinen uitgetrokken, bekeken moet worden of Hauwert hierin ook wordt betrokken.

5. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 13 januari 2010
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

6. Bestuurszaken
Jaarverslag: Er waren geen op- en of aanmerkingen op het jaarverslag. Het jaarverslag stond in de Dorpskoerier.
Financieel verslag: Annemiek deelt het financieel verslag uit. Er is een vraag over de hoge keuringskosten van de draaimolen. Jan Does deelt mede dat de keuring een zgn. apk-keuring is. Alles wordt doorgelopen. Als deze keuring niet wordt verricht dan kan het kermiscomité in geval van calamiteiten de verzekering niet aanspreken. Voor de rest waren er geen vragen over het financieel verslag.
Verslag kascommissie:Ria Balk deelt namens de kascommissie dat alles er goed uitzag en dat er geen onduidelijkheden waren.
Benoeming kascommissie: Marga Pouw heeft al 2 jaar zitting gehad in de kascommissie. Haar plaats wordt door Aaf Korver overgenomen. Zij zal volgend jaar samen met Ria Balk de boeken bekijken.
Herbenoeming Bart Groot: De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van Bart Groot. Bart begint aan zijn 2e termijn.

7. Inrichten website dorpsraad Hauwert
Maarten Groot heeft de website van de Dorpsraad iets gewijzigd.
Er is overleg geweest met de Dorpskoerier over de website. Zij hebben enige zorgen over de financiën van de Dorpskoerier. Zijn bang dat de website de Dorpskoerier abonnees kost. Het contact tussen de Dorpsraad en de Dorpskoerier blijft, de website moet groeien.

8. Bijpraten diverse lopende en komende wijk- en buurtzaken
De Papenveer is een groot succes, bijna alles is verkocht. De Tuinstraat lijkt een kwestie van een lange adem. Op de Tuinstraat wordt er nu aan 1 woning gebouwd, terwijl men ook bezig is met de sondering op perceel D.

Jeugd- en jongerenwerk: de organisatie van de Gabberweek bestaat uit mensen uit de (oude) gemeente Opmeer. De gemeente Medemblik geeft subsidie aan de Gabberweek maar draagt z’n steentje op een andere manier niet bij.

De Hauwerter Kids is een slapende vereniging. Er wordt alleen nog meer een nachtje gekampeerd op de camping bij Maarten Visser. Wil je iets organiseren voor de Hauwerter jeugd? Neem dan contact op met Alice Ruijter of Elly Smit.

In de afgelopen periode zijn allerlei concrete (harde) zaken zoals woningbouw, fietspaden aan de orde
gerealiseerd. Nu lijkt meer de leefbaarheids (zachtere) zaken aan de orde komen.
Edward constateert een terugloop in de animo om de Dorpsraad bij te wonen. Mogelijk dat de Dorpsraad hierin initiatief kan nemen. Misschien moet er een nieuwe impuls worden gegeven.
Is het wat om een vrijwilligersenquête op te zetten. Waarin het dorp wordt geënquêteerd over de leefbaarheid in het dorp Hauwert. Edward wil zich inzetten voor de enquête. Een mogelijkheid is een gastspreker uit te nodigen voor de volgende vergadering.
Heb je zaken voor het WMO? Neem dan contact op met Sandra Nan.
9. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink, Historisch Genootschap: ** Druk doende met het jaarboek. Als voorlopige datum van het presentatie van het jaarboek is 07 mei 2010.
** Met de beheerder van het kerkhof is overleg geweest over het opknappen van het kerkhof
Jaap Surink, Molensluispolder: Wachten nog steeds op de subsidie van het ILG. Voor 15 juni a.s. komt er duidelijkheid. Alles staat stil.
Er moeten nog 2 bedrijven worden aangeschreven om een offerte uit te brengen op de renovatie.
Edward Roozendaal, Kosterfonds: Men is recent bijeen geweest. Er was 1 aanvraag en die is gehonoreerd. Het bestuur bestaat uit: Jan Koetsier, Wil Jonkman, Ludo Westrus, Leo Entius en Edward Roozendaal.
Karin Sijm, Zanglust: ** Komende en volgende week zaterdag geeft Zanglust haar jaarlijkse optreden, het wordt een variétéavond. Komt allen.
** Het afgelopen jaar was voor Zanglust moeilijk. Volgend jaar komen ze met een nieuwe musical.
Aaf Korver, ANBO: **Met uitzondering van Twisk en Opperdoes zijn alle dorpen binnen de oude gemeente Noorder-Koggeland aangesloten bij de ANBO.
** Op 23 maart is de jaarvergadering. Deze wordt opgeluisterd met een kinderboekenquizz.
** Het programma voor het volgend seizoen kent een gevarieerd aanbod.
Ria Balk, de Eendragt: Het zoeken naar een nieuw stuk was dit jaar moeilijk. Op 13 en 20 november zal de uitvoering zijn. De voorzitter van de Eendragt is ernstig ziek.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: Vanwege het 75-jarig bestaan van de Vrouwen van Nu heeft men in juni een uitje.
Piet Bankersen, DOET: ** Alles gaat z’n gangetje. Jan Burger heeft nu voor de 3e keer het Dorus Bruin-toernooi gewonnen.
Jan Does, Dorpskoerier: De Dorpskoerier heeft haar jaarvergadering gehad en konden het jaar met een positief resultaat afsluiten. Het bestuur heeft angst voor de website die de Dorpsraad wil opzetten. Komen er ook adverteerders op de site en zij vragen zich af of er belangstelling is voor de website?
Het dorpsraadbestuur deelt mede dat er geen adverteerders op de site komen. De dorpsraad houdt geld over van de jaarlijkse subsidie. Mochten verenigingen iets op de site willen zetten, dan dienen ze ervoor te betalen. Het dorpsraadbestuur houdt contact met de dorpskoerier. Mocht de koerier in de problemen komen, dan wordt er actie onder nomen.
Coby Koelink, WIK: **Op 23 maart houdt WIK zijn jaarvergadering.
** Zijn nog steeds druk doende met het zoeken naar leiding. Ook de KNGU helpt hierbij
** Is er al nagedacht over een alternatief voor de gymvereniging als de gymzaal wordt verbouwd / vernieuwd?

10. Rondvraag
Vanuit de vergadering komen diverse vragen en opmerkingen over het rookbeleid zoals die nu in het dorpshuis wordt gevoerd. Door de regering is er een rookbeleid opgelegd. O.a. in openbare gebouwen, waaronder het dorpshuis, mag er niet gerookt worden. Hoe anders gaat het er aan toe in ons dorpshuis: er staan asbakken op tafel, het café staat soms helemaal blauw. Het rookbeleid wordt niet serieus genomen. Op verzoek van de vergadering neemt de Dorpsraad hierover contact op met het Dorpshuisbestuur.
Jan Does: Wanneer zijn de fiets- wandelpaden klaar?. Op het bord staat immers april 2010. Het duurt zeker nog 1 jaar voordat het helemaal klaar is,er ligt nog grond bij de Papenveer, er moet nog een bos worden aangelegd.

11. Sluiting
Net over negenen sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis.
De volgende vergadering wordt in principe op woensdag 9 juni 2010 gehouden. Daar er op die datum ook verkiezingen zijn, wordt de vergadering mogelijk naar 16 juni verschoven.

De notuliste,
Annemiek Schouten.