Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 20 juni 2012

1. Opening
Om acht uur opent Bart de vergadering, de laatste voor de zomervakantie. Er is afbericht ontvangen van Co Vlaar, Corien Butter, Gerard Kamp en diverse fractieleden van de gemeenteraad. Zij hebben vanavond op het gemeentehuis een vergadering.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Bart laat middels de beamer de website van de dorpsraad zien. Maarten Groot heeft het opgebouwd en middels een account kan het bestuur van de dorpsraad de site actualiseren. Op de beamer wordt de website doorlopen. Sjaak de Groot (voorzitter Dorpskoerier) vraagt zich af of de website geen concurrent wordt van de Dorpskoerier. Heeft daar toch zorgen over. De dorpsraadbestuur wil met de website zeker geen concurrent zijn van de Dorpskoerier. Over de website komt een stukje in de dorpskoerier. De website is te vinden onder www.dorphauwert.nl. Minke Jellema zal er voor zorgen dat op de website van de gemeente een link wordt gemaakt naar deze website.

3. Post en mailverkeer
** Gemeente Medemblik, uitnodiging voor 17 juli, informatiebijeenkomst groenbeheerplan van de gemeente.
** Gemeente Medemblik, pilot leefbaarheidsplan Hauwert.
** Mail Historisch Genootschap Hauwert, het bord bij de vijzel (voor de lagere school) is af en de gegevens hierop zijn niet compleet. Verzoek tot plaatsing van een nieuw bord. Gekeken moet worden van wie het bord is.
** Reactie Dorpsraad op nota kernenbeleid, speelregels participatie.
** Reactie Dorpsraad op structuur- en woonvisie. Evenwichtige woningbouw op vraag. Op dit moment zijn diverse jongeren geïnteresseerd in een starterswoning. Mogelijk kan er iets gebouwd worden op een kavel aan de Tuinstraat. Een brief hierover is gestuurd naar de gemeente. Nog geen reactie hierop ontvangen.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 14 maart 2012
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

5. Update voortgang werkgroep verkeer en wonen (o.g.v. enquête)
Naar aanleiding van de enquête hebben inwoners zich aangemeld voor het vormen van een werkgroep. Een groep, Corien Butter, Marry de Groot, Lydie van Klaveren en Dita Vlaar hebben zich bezig gehouden met de speeltuin en de parkeervoorzieningen in de Boxwoudstraat. Zij hebben hun visie op papier gezet. Marry de Groot, Dita Vlaar, Peter Neefjes (?!?), Gerben Conijn (gemeente) en Bart Groot zijn vorige week bijeen gekomen. Hieruit kwam naar voren:
– Bij uitbreiding van de nieuwbouw mogen ook extra speeltoestellen worden geplaatst.
– Het grote speeltoestel wordt binnen 2/3 jaar vervangen.
– Voor een aanbesteding worden een drietal bedrijven benaderd die een offerte en een tekening maken. Bewoners / betrokkenen hebben invloed op de keuze.
Minke Jellema vindt het een leuk idee om kinderen een tekening/plakwerk te laten maken hoe hun speeltuin eruit moet zien. Marry de Groot deelt mede dat de peuterspeelzaal en basisschool ‘de Vijzel’ al benaderd zijn om ideeën te geven. Het trapveldje op de Papenveer is niet meegenomen. De gemeente is voorstander van 1 speeltuin.
De parkeerplaats achter in de Boxwoudstraat (richting Papenveer) is bijna altijd leeg. ’s Morgens wil er nog wel eens wat auto’s staan. Ongure zaken?!? Kentekens kunnen worden doorgegeven aan de wijkagent. De gemeente is geen voorstander om de parkeerplaats weg te halen en ‘mooi’ aan te kleden. bv. door een touwbrug, maar prefereert verkoop van de grond aan aanwonenden.

Het GVVP (gemeentelijke verkeers- en vervoersplan). Dit plan kent een duur van 10 tot 15 jaar. Een 30-km zone van de Notweg tot en met de melkfabriek is hierin opgenomen. Onbekend is wanneer er men er aan begint. Belangrijk is dat de snelheid op dit traject naar beneden gaat, maar dat groot verkeer er wel door heen kan. De 30-km zone zoals die in Oostwoud is aangelegd heeft zeker niet onze voorkeur. Ook de aanpassing van het kruispunt is in het GVVP opgenomen.

6. Uitreiking infogids
Nog net voor de pauze komt Annemiek met de verrassende mededeling dat de infogids klaar is. Het heeft toch nog wel enige tijd in beslag genomen, maar het resultaat mag er zijn. Samen met Ria Balk heeft zij deze klus geklaard. Ria heeft aan 3 edities meegewerkt. Verrast neemt Ria de cadeaubon en het 1e exemplaar in ontvangst. Ook voor Sjaak en Marry de Groot is er een cadeaubon, zij hebben zich met de advertenties bezig gehouden. Verder bedankt Annemiek Ludo Westrus, Bart Groot en Ina Bak voor hun bijdrage aan de gids. Tijdens de vergadering bieden diverse mensen zich aan om de gidsen rond te brengen, zodat voor het weekend iedere adres in Hauwert de nieuwe infogids in huis heeft.

7. Ontwikkelen dorpsvisie met universiteit Wageningen (de identiteit van Hauwert!)
In de afgelopen week zijn 8 inwoners van Hauwert, in het kader van het ontwikkelen van de dorpsvisie, geïnterviewd door Sandra Nan en Albert Aalvanger (Universiteit van Wageningen). Aalvanger zal de interviews uitwerken. In september komt hierop een vervolg. Welke ontwikkelingen zijn er in Hauwert en welke mogelijke problemen kunnen er in de toekomst ontstaan. Nu nog is er een grote saamhorigheid. Hoe kunnen we op een creatieve manier omgaan met vergrijzing, vrijwilligers etc.
Aanstaande vrijdag gaan Bart, Sandra en Annemiek naar een presentatie in ’t Veld. Daar zijn 60 studenten van de UvW het dorp ingegaan en hebben mensen geïnterviewd. De conclusies daar worden op sheets gepresenteerd.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Koos Groot, Historisch Genootschap: Zijn alweer druk doende met het jaarboek van volgend jaar.
Koos Groot, Molen Sluispolder: Het bedrijf dat voor de restauratie van de molen zorgt, heeft het erg druk. De restauratie moet dit jaar wel afkomen, vanwege het einde van de subsidie.
Carlita Smit, Vrouwen van Nu: De strandwandeling van morgen sluit het seizoen af.
Ria Balk, De Eendragt: De vereniging heeft vanwege ziekte van de regisseur nu een nieuwe aangetrokken. Het nieuwe stuk is uitgezocht, in november is de opvoering.

9. Rondvraag
Piet Butter: De sportverenigingen laten het bij deze vergadering afweten. Hoewel de voorzieningen van de verenigingen goed zijn, hebben sommige verengingen het erg moeilijk. Onder andere door een tekort aan jeugd. Piet vindt het een pre om op eigen dorp je sport te beleven.
Jan Kempenaar: Weet iemand wat er gaat gebeuren met de pastorie? Niemand weet het precies, momenteel is men bezig met het opknappen van de pastorie.
Marry de Groot: Dank voor de cadeaubon, is zelf ook zeer blij met de kaft.
Ria Balk: Is nog steeds overdonderd dat zij het 1e exemplaar van de infogids kreeg uitgereikt. Het was een grote klus, maar is trots op het resultaat.

10. Sluiting
Om tien over half tien sluit Bart de vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie toe.
De volgende vergadering is na de zomervakantie en de kermis, op woensdag 12 september.

De notuliste,
Annemiek Schouten.