Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op woensdag 14 september 2011

1. Opening
Om 8 uur opent Bart de vergadering, de 1e na de vakantie. De vergadering kent een grote opkomst.
Punt 8 (politie over diefstal en molest) wordt na voren geschoven, daar de politie in geval van calamiteiten opgeroepen kan worden.
Namens de gemeenteraad zijn Dirk Steltenpool (VVD) en Jaap Burger (PvdA) aanwezig.
Bericht van verhindering: Co Vlaar.

2. Politie over diefstal en molest
Naar aanleiding van de dubbele overval op Maarten Visser en de recente inbrakengolf in Hauwert bezoeken Koos Bakker (wijkagent politie), Dirk Appel (leider WoningInbrakenTeam) en Anita van Roosendaal (ambtenaar openbare orde en veiligheid) op ons verzoek de vergadering.
Het aantal woninginbraken in de gemeente Medemblik kent een grote stijging. Tot begin september werden er, geregistreerd, 133 woninginbraken gepleegd, waarvan 3 in Hauwert. De donderdag- op vrijdagnacht is ‘populair’ bij het inbrekersgilde, gevolgd door de zaterdag- op zondagnacht. De maand juli (vakantiemaand) is echt een uitschieter.
Bij een inbraak komt de politie langs voor aangifte en zal de forensische politie (voorheen de technische recherche) op zoek gaan naar specifieke zaken. Bv. Opsporing DNA, inbraaksporen, achtergebleven kledingstukken.
Vanwege de grote stijging van het aantal woninginbraken is het WIT-team opgezet. Staat voor WoningInbrakenTeam. Belangrijk is ook de burger attent te maken, wat zij kunnen doen ter voorkoming van woninginbraken. Als een caravan voor de deur staat, ‘weet’ de inbreker dat de woningeigenaren op vakantie gaan. Kinderen die op sociale media vermelden, dat ze vanaf die datum op vakantie gaan. Hou de woning ook in de vakantieperiode bewoonbaar. Haal de post weg en leg deze op een niet zichtbare plek neer, sluit spullen goed af en leg ze niet in het zicht. Registreer van apparatuur het merk, type, nr. zodat de politie in geval van het terugvinden van de goederen, deze spullen bij de rechtmatige eigenaar terug kunnen brengen. Ook kan de politie de verdachten dan linken aan die bepaalde woninginbraak.

De gemeente zit aan de preventieve kant. De gemeente is bezig met Burgernet. Hierbij ontvangen mensen automatisch een sms’je wanneer er iets in hun straat gebeurt. Burgers worden zo meer betrokken gemaakt. Er is een folder met informatie over het politiekeurmerk. Hierin staat precies vermeldt wat je kunt doen om je huis beter te beveiligen, o.a. door middel van goedgekeurde sloten. Dit kan een verlaging van de verzekeringspremie tot gevolg hebben.

Na een uur sluit Bart dit punt af en bedankt Koos, Dirk en Anita voor hun aanwezigheid.
Na de pauze gaat de vergadering verder met de mededelingen.

3. Mededelingen
Voor de vakantie werd geconstateerd dat de opkomst op de DR-vergadering steeds minder werd. Er is een mail uitgegaan naar die leden die niet veel kwamen. Dit leidde tot 2 reacties, zij waren vanavond jammer genoeg verhinderd. Drie verenigingen hebben nog niet gereageerd.

In mei heeft een groep jongeren in samenwerking met de jongerenwerker een avond georganiseerd voor de jeugd van 10 tot 15 jaar. De avond was zeer succesvol. De bedoeling is nu iets te organiseren voor de jeugd van 16 jaar en ouder. (Er is onlangs contact geweest met de jongerenwerker en het plan is om iets in de kerstperiode voor deze groep te organiseren)

Op 9 november komt het college langs. Herijking welzijnsbeleid komt aan de orde. Welke punten zijn voor Hauwert van belang? In voorbereiding tot deze bijeenkomst heeft de DR een eigen enquête opgezet waarin de leefbaarheid in Hauwert aan de orde komt. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het overleg met het College. De enquête wordt huis-aan-huis verspreid. Ook via de e-mail kunnen inwoners de enquête invullen.
4. Post en mailverkeer
** Afscheid Theo van Eijk als burgemeester op 4 juli 2011.
** Uitnodiging voor brainstorming meerjarig WMO beleidsplan op 5 juli 2011.
** Uitnodiging installatie burgemeester Frank Robbert Streng op 7 juli 2011
** Info over het gemeentelijk verveer en vervoerplan en de verzamelde reacties, 9 augustus. (aanvullende opmerkingen verzonden)
** 7 september, uitnodiging bijeenkomst ‘behoud van leefbaarheid van de kernen in een tijd van bezuingingen’
** 8 september, brief met uitleg beleidsregels subsidie 2012 via de website
** Uitnodiging voor wedstrijd ‘kern met pit’ van Heidemaatschappij, 8 september.
** Uitnodiging intrede ds. C. Th. Mataheru op 18 sept. in de kerk van Twisk. (Thomas gemeen-te)

5. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 8 juni 2011
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen op de notulen.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Wordt samengevoegd met de rondvraag. Gezien de duur van deze vergadering wordt de leden verzocht alleen dringende zaken aan de orde te brengen.

7. Evaluatie kermis
Hans Laan is er namens het kermiscomité. Het comité heeft geprobeerd een gevarieerd programma aan te bieden. Bedankt het handbalcomité voor hun inzet en het beheer van de tentjes. Er was gelukkig veel animo voor het georganiseerde. De financiële cijfers van dit jaar zijn nog niet rond.
Uit de vergadering komt het verzoek volgend jaar extra attentie met glaswerk op kermiskar op maandagochtend. Er lag veel glas op de weg. Hans neemt dit mee.
Vanuit de vergadering komt een groot compliment voor het comité voor al hun werkzaamheden.

8. Rondvraag
Piet Laan: **Hoe staat het met de telefoongids? Nu de vakantie ten einde is, wordt deze weer opgepakt.
** De speelweide in het Egboetswater heeft te kampen met wateroverlast. Wordt teruggekoppeld met het Recreatieschap. Zij zijn de beheerder hiervan.
Maarten Visser: ** Wil iedereen heel erg bedankten voor alle attenties, in welke vorm dan ook, die hij mocht ontvangen naar aanleiding van de overvallen. Wordt al zeer warm ervaren. Burgemeester Streng was zelfs voor zijn officiële installatie bij Maarten langsgeweest.
** Heeft formulieren van Slachtofferhulp bij zich. Kunnen bij hem worden afgehaald.
Piet Butter: Het ouderwerk / soos loopt al enkele jaren zeer moeilijk. Om het nieuw leven in te blazen / van de grond te krijgen zullen alle doelgroepleden binnenkort een schrijven ontvangen voor de grote bijeenkomst op 28 september.
Piet Bankersen: Het rookbeleid is nog steeds een groot probleem in het dorpshuis. Hoe kan dat? Er is toch wetgeving hierover.
Jaap Burger: heeft een bestuurlid van het dorpshuis hierover aangesproken die beaamde dat hierover wetgeving was, maar dat er niet op gecontroleerd werd.
De gemeenteraad heeft op 4 juli een informatienota ontvangen daarin stond vermeld dat men alle besturen van dorpshuizen in de gemeente Medemblik had gesproken en dat iedereen zich aan de regels hield. Naar aanleiding hiervan heeft Jaap een brief geschreven naar het dorpshuisbestuur van Hauwert, met een verzoek een reactie hierop. Jaap leest de brief voor:
Conclusie: het bestuur ageert wel richting de beheerder Rob Thepen, maar onderneemt geen actie, het heeft voor het bestuur geen prioriteit. Naar aanleiding van deze reactie onderneemt Jaap Burger actie.
Duidelijk is dat er grote problemen zijn tussen het bestuur van het dorpshuis en de beheerder.
De problemen spelen al jaren.
Gerard Kamp: ** Als bestuurder van het dorpshuis zet ik mij in voor het rookbeleid. Jammer dat het zo gaat. Neemt bovenstaande punt mee naar het bestuur.
** Aanstaande maandag start de aannemer met de verbouw. De voortgang kan men in de gaten houden via de Dorpskoerier. De verenigingen kunnen gebruik maken van de gymzaal in Zwaagdijk-Oost.
Ria Balk: Is blij dat de kerkklok het weer doet.
Jaap Burger: Het fietspad op de Tuinstraat is een complete mislukking. Het is zeer gevaarlijk omdat schoolkinderen nu de weg moeten oversteken om op het fietspad te kunnen komen.
Aaf Korver: ** Graag aandacht voor het IVN. Zij hebben hun onderkomen in het Egboetswater. Komende zaterdag is er een natuurwerkdag. Jammer genoeg valt dit samen met de Rabo-fietstocht.
Op zondag 25 september wordt er in het Egboetswater tussen 11 en 4 uur diverse activiteiten georganiseerd.
** Het fietspad dat eindigt bij ‘Robachers Watermolen’ is een gevaarlijk punt geworden, er is door de bomen weinig zicht op de weg. Aaf neemt hierover contact met meldpunt van de gemeente.

9. Sluiting
Om kwart over tien sluit Bart de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
De volgende vergadering wordt op woensdag 9 november gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.