1. Opening
Rond 8 uur opent Bart deze eerste vergadering na de zomervakantie en heet iedereen van harte welkom. Speciaal woord van welkom aan Minke Jellema (kernconsulent), Jaap de Knegt (dorpservicepunt) en 2 bestuursleden van dorpsraad Sijbekarspel/Benningbroek.
Er worden geen punten aan de agenda gevoegd.

2. Mededelingen
Harry en Annemiek zijn naar een informatieavond geweest over gasboringen in Oostwoud. Ook Dorpsraad Midwoud/Oostwoud was aanwezig. De verwachting is dat op 2 locaties gas wordt gevonden, de boor is flexibel genoeg om beide putten in een keer aan te prikken.
Er zal in eerste aanleg een 30 meter hoge toren en 10 kantoorunits worden geplaatst. De 40 zeecontainers worden aangevoerd via de A7, de Westfrisiaweg, afslag Hauwert, Tuinstraat, Heemraad Witweg en Pukweg. Voor het opbouwen, boren en het ontmantelen van de toren staat 1 maand. Mocht er gas worden gevonden en men besluit tot gaswinning kan dat mogelijk leiden tot een bodemdaling van 2-3 cm. Een bestemmingsplanwijziging moet nog plaatsvinden. Er kan bezwaar worden aangetekend.

Bart en Sandra zijn op 17 juni naar een bijeenkomst geweest met als thema: “Jongeren betrekken bij je dorp’. De vraag is, is er voor de Hauwerter jeugd genoeg te ondernemen en hoe wordt de jeugd vrijwilliger en hoe hou je ze erbij? De conclusie is dat men jongeren aan kan trekken als er iets tegenover staat (bv. grotere prijzen).
Voor Hauwert wil men, in samenwerking met de kernconsulent, op den duur een enquête opstellen waarbij ook vragen aan de jeugd worden gesteld. Leeftijdscategorie: 12 tot 23 jaar.
Piet Butter: we hebben weinig jeugd, dus houdt ze erbij!

Het laatste deel van de Zak wordt momenteel herbestraat. In principe wordt er alleen herbestraat en komt er een wegversmalling / verkeersremmer ter hoogte van Hauwert 149. Jammer genoeg is er geen publicatie / communicatie geweest over de herbestrating. Ook in het weekend wordt de weg niet geopend. Doordat de Zak lange tijd niet doorrijdbaar is, hebben tuinders, nu er geoogst moet worden, flink overlast. De herbestrating duurt tot half november.

3. Post en mailverkeer
Gemeente Medemblik, toekenning subsidie 2010-2011
Gemeente Medemblik, op 24 september beursvloer (diensten van elkaar en met elkaar ruilen)
VvKkNH, op 5 november verkiezing plattelandsparlement
Primo, dorpskrant. Ook bezuinigingen treffen Primo.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 10 juni 2010
Enkele wijzigingen op de notulen:
Pag, 2, punt 5: De uitvoeringen van De Eendragt vindt 13 en 20 november plaats.
Pag. 2, punt 7: moet staan: De gemeente heeft voor de gymzaal het subsidiabele bedrag vastgesteld op ongeveer 1 miljoen.

5. Dorpse zaken
Naar aanleiding van de vraag van de Vrouwen van Nu omtrent regelingen van Jubilea zal Minke Jellema het protocol van de gemeente doorsturen. Aan de hand daarvan zal de dorpsraad beleid hierover maken.

Het ooievaarsnest is geplaatst op het uitbreidingsgebied van het Egboetswater. De initiatiefnemers zijn Maarten Korver, Sjors Vriend en schoonzoon. De paal is gemaakt van een oude telegrafiepaal en het nest komt uit Duitsland. Alle onkosten worden vergoed door de Dorpsraad. De initiatiefnemers hebben als dank een presentje ontvangen. Het duurt waarschijnlijk 3 tot 4 jaar voordat een ooievaar het nest gaat gebruiken.
In oktober vind wellicht de officiële opening plaats.

Met betrekking tot het dorpshuis heeft het ILG de subsidieaanvraag toegekend. Er is nu nog een meningsverschil met de gemeente omtrent het gebruik van de subsidie. De gemeente trekt het ILG-subsidie eerst af van hun toekenning en gebruikt daarna de regeling 40-40-20. Terwijl het Dorpshuis van mening is dat de 40-40-20 meteen in werking dient te komen. Mocht de gemeente doorzetten dan wordt het financiële plaatje wel erg zwaar. Geprobeerd wordt de wethouder op andere gedachtes te brengen. Mogelijk dat andere bronnen aangesproken dienen te worden zoals het Oranjefonds, het uitgeven van obligaties en het houden van een dorpsveiling. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

6. Berichten van de leden (verenigingen)
Koos Groot, Historisch Genootschap Hauwert: Op 26 september staat een reis naar Edam op de planning.

Koos Groot, Molen Sluispolder: Het streven is dat het benedengedeelte van de windmolen voor de winter gereed te hebben.

Piet Bankersen: Het biljartseizoen is weer begonnen en enkele nieuwe leden hebben zich aangemeld.

Edward Roozendaal, Kosterfonds: Er is gereageerd op de binnengekomen aanvragen.

Karin Sijm, Zanglust: **Men heeft contact met een paar kandidaat-dirigenten.
** Volgende week zondag wordt de traditionele rommelmarkt gehouden.

Lindy Kleimeer, handbal: ** Met hangen en wurgen heeft men 2 jeugdteams op de been weten te brengen.
** De verlichting rondom het handbalveld is afgekeurd. Men is bezig om sponsors te vinden om nieuwe verlichting te krijgen. Momenteel worden alle thuiswedstrijden ‘uit’ gespeeld.

Elly Steunenberg, wijksteunpunt: ** Tekenen en schilderen begint weer, vanaf oktober kan men weer koersballen.
** De AED-cursus is goed bezocht. De 3 AED’s die in ons dorp hangen worden met ingang van heden 1 keer per half jaar gecontroleerd (was1 keer per maand). Men denkt na om nog een oefenavond te organiseren.

Ria Balk, de Eendragt: Het zijn drukke maanden voor de uitvoeringen.

Aaf Korver, Soos: Op 16 september is de eerste bijeenkomst. Daarna komt men iedere 1e donderdag van de maand bijeen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Aanstaande dinsdag is er een bijeenkomst over erfrecht.

Co Vlaar, Hauwert in Concert: Op 17 september komt een Wervershoofs gezelschap Ierse liedjes zingen in het kerkje. In oktober komt Niels van der Gulik. Door het jaar heen zullen diverse gezelschappen optreden.

7. Terugblik kermis 2010
Er kan op een gezellige kermis terug worden gekeken. Zondag stonden de tentjes vanwege het slechte weer binnen in het dorpshuis. Jeroen Houtsma komt binnenkort met de financiële afrekening. Zaterdagavond was rustig, mede doordat Normaal in Midwoud optrad. Jammer genoeg is niemand van het kermiscomité vanavond aanwezig.

8. Dorpsservicepunt in Hauwert
Voor de zomervakantie is een brief van de provincie de deur uitgegaan omtrent subsidie voor het oprichten van dorpsservicepunten. Over 2 jaar is de subsidie afgelopen. Door bezuinigingen bij het Primo/welzijn sluiten zij de deur per 1 januari 2011.
Sinds 2000 is er een gestage daling geconstateerd van het aantal dorpswinkels. Er is een idee geopperd dat de gemeentes proberen deze terugloop te stoppen. In 2006 is de regeling ‘Dorpswinkels’ gestart. De supermarkt is de laatste dorpswinkel en is exploitabel bij 1500 inwoners.
Enkele soorten dorpsservicepunten:
• Buurtsuper speciaal: gerund door mensen met een handicap (dagbesteding).
• Dorpsservicepunt in MFA: doelstelling is dat mensen elkaar ontmoeten, er is o.a. een leestafel en de plaatselijke ondernemer levert de goederen.
• Seniores priores: wordt gerund door ouderen. In deze ruimte zijn o.a. de Soos, een biljartvereniging en een dorpswinkel aanwezig.
• Commercieel en publiek: In Twisk is in de plaatselijk HUBO een dorpsservicepunt gerealiseerd. De Dorpsraad was daar de initiatiefnemer.
• Dorpsservicepunt in bibliotheek: zij verkopen geen producten.

De doelgroep van de dorpsservicepunten zijn de minder-mobielen. De inbreng van vrijwilligers is doorslaggevend. De oprichting is een langdurig proces. Jaap de Knegt vraagt zich af hoe de vergadering over dorpsservicepunten denkt: wat wil je er in brengen. Belangrijk is de plaatselijke ondernemers erbij te betrekken. We hebben met interesse geluisterd, maar de mogelijkheid voor Hauwert zijn klein. Niemand neemt voorlopig het voortouw.

9. Rondvraag
Ria Balk: Het urnengraf van de gebroeders Koster ziet er onverzorgd uit. Dit hebben zij niet verdiend, gezien hun verdienste voor het dorp. Het moet de eer van het Kosterfonds te na zijn, om het zo te laten. De Dorpsraad neemt contact op met Kosterfonds om hun te verzoeken de urnengraf op te knappen.

Elly Steunenberg: De hobbel op de Tuinstraat is verlaagd, wat is daarvan de reden? Mogelijk dat het verkeer nu weer harder gaat rijden. Harrij Bakker deelt mede dat de hobbel nu voldoet aan de nieuwste normen. Binnenkort komen de belijningen hier weer op.

Jaap de Knegt: Wil even reclame maken voor de bijeenkomst 5 november van het plattelandsparlement, doel contact tussen plattelanders en de provinciale politici.

Dorpsraad Benningbroek/Sijbekarspel: In de concept-structuurvisie (zie ook website van de gemeente) van de provincie staat informatie over hoofd-, sub- en kleine kernen. Misschien kan Dorpsraad Hauwert hier iets mee.

Piet Butter: Heeft verwondering over de lijnbussen. Naast de buurtbus rijden ook 2 lijnbussen door Hauwert (vanwege afsluiting in Midwoud). Is eea. wel rendabel? Voor wat betreft de buurtbus: niet alle chauffeurs rijden de correcte route. De ANBO heeft het verzoek gedaan om de route met de buurtbus iets aan te passen om via bejaardenhuis op de Minnewei te rijden en te keren en vervolgens de vaste route te rijden. Annemiek zal contact met Tinie Herfst-Keet (buurtbus) nemen.

Co Vlaar: Minke Jellema heeft laatst onze bestuursvergadering bijgewoond. Wij zijn een redelijk tevreden dorpsraadbestuur en willen ons richten op de leefbaarheidaspecten, de zgn. zachte kant.

10. Sluiting
Net na tienen sluit Bart de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.