Het doel van de stichting is het behouden van de windmolen van de voormalige Sluispolder onder Hauwert. De molen is een zgn. Amerikaanse windmolen, ook wel windmotor genaamd. Deze molen is gele-verd door de Eerste Nederlandse Windmotorenfabriek te Groningen en in 1938 geplaatst door Th. Over te Hauwert. De molen is het laatste historische overblijfsel van de vele Hauwerter polderbemalingen die langs de Gouw stonden. In 1976 zijn die allen bij de ruilverkaveling overbodig geworden en gesloopt. Ook de molen van de Sluispolder is toen buiten bedrijf gesteld maar is toen blijven staan. De molen is een provinciaal monument en wordt gerestaureerd door de stichting. Naar verwachting wordt de molen in de zomer van 2012 weer op de aange-paste fundering geplaatst. In samenwerking met de gemeente Medem-blik is een rondmaalcircuit aangelegd zodat de maalfunctie van de mo-len gedemonstreerd kan worden.

Contactadres
J. Surink
Hauwert 69
1691 EB Hauwert
telefoon: 0229-201738
e-mail: [email protected]