Auteur: Aris Ruijter (pagina 2 van 2)

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 19 november 2008

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op 19 november 2008

1. Opening
Om acht uur opent voorzitter Bart Groot de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst, vanuit de gemeenteraad zijn dhr. J.H. IJzerloo en dhr. R. Braaksma (Gemeentebelangen), dhr. F. Diergaarde (PVDA) en dhr. P. Dijkstra (CDA) aanwezig.
Bericht van verhindering is ontvangen van Ria Balk, Karin Sijm, Anja Buis, stichting Dorpshuis en de VVD-fractie.

2. Mededelingen
Bibliobus: de gezamenlijke dorpsraden zijn bijeen geweest met burgemeester en wethouder. Voor Hauwert geldt dat de bibliobus verdwijnt. Een leestafel in het dorpshuis en een bibliotheekspreekuur wil men voor Hauwert organiseren. Mogelijk dat de lagere school nog een rol in het geheel kan vervullen.
Corien Butter en Miriam van de Water hebben zich hard gemaakt om de bibliobus voor Hauwert te behouden.

3. Ingekomen en uitgegane post
Judith Verhoog, zoekt hulp bij het collecteren om de kinderen uit Hauwert, Oostwoud en Midwoud een fijne Sint-Nicolaasmiddag in sporthal De Post aan te kunnen bieden. Heeft ook een oproep geplaatst in de Dorpskoerier.

Tijdens de gezamenlijke dorpsraden overleg met het college van B&W kwamen vooral dorpsoverstijgende zaken aan de orde.

Er is een verzoek binnengekomen om binnen de Hauwerter verenigingen te polsen of zij interesse hebben om kerstbomen in te zamelen. De gemeente zal hiervoor faciliteiten aanbieden. Er is geen animo binnen de Hauwerter verenigingen.

Er is een brief van het college binnengekomen over de woningbouwpresentatie. De ideeën in de presentatie kwamen niet overeen wat oorspronkelijk afgesproken was.

Er is een uitnodiging binnengekomen voor de vrijwilligersavond op donderdag 11 december in het dorpshuis van Abbekerk. Hiermee onderstreept de gemeente de belangrijkheid van de vrijwilligers.

Van Primo is een dorpenkrant en een brief met cursussen binnengekomen

Co Vlaar heeft 2 krantenartikelen meegenomen over maatschappelijke zaken.
1. Het alcoholmisbruik. Alle Westfriese gemeentes hebben geld uitgetrokken met als doel het alcoholgebruik te matigen. Men wil proberen het sluitingsuur in de cafés te vervroegen.
2. Het minimabeleid. De raad moet hier nog een besluit overnemen. Sandra Nan deelt mede dat het minimabeleid is toegelicht in de WMO-raad. Mensen die het financieel moeilijk hebben, komen hiervoor in aanmerking. Op internet kan men bekijken of men voor het minimabeleid in aanmerking komt.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 10 september 2008
Punt 2: Jaap Surink kijkt ervan op / schrikt ervan dat wanneer je het percentage snelheidsovertreders omzet in aantallen je een heel ander beeld krijgt. Vb. onder punt 2: snelheidsmeter t.h.v. Hauwert 17 – 70% van de 15.500 bestuurders reed 50 km. of minder. 30% reed dus te hard, dat zijn 4600 bestuurders per 14 dagen. Enkele jaren terug heeft men op bepaalde plaatsen in Hauwert de snelheid gemeten. Bekeken gaat worden of de cijfers naast elkaar kunnen worden gelegd.
Er wordt op verzoek gecontroleerd. De wijkagent, Koos Bakker, wordt hiervoor benaderd.

5. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
Herbestraatwerk ‘zak’van Hauwert
De herbestrating van de Zak is al voltooid. Drie weken eerder dan gepland. Er is een informatieavond geweest, waarbij er gediscussieerd werd over verkeersremmende maatregelen. Ter hoogte van Hauwert 90-92 is een verkeersmaatregel aangebracht. De reflecterende borden zijn heel scherp. Wordt contact opgenomen met het Hoogheemraadschap. Vanuit de vergadering veel complimenten over het werktempo en dat de zak ’s morgensvroeg, ’s middags na vieren en in het weekend bereikbaar was. De informele parkeerplaatsen zijn verbreed en aangepakt. Jammer genoeg is nog niets duidelijk wanneer en hoe het laatste deel van de Zak wordt aangepakt. Mogelijk dat op termijn maatregelen worden genomen om het sluipverkeer tegen te gaan.

Nabespreking woningbouwplanpresentatie d.d. 12 november
Er was een redelijke opkomst. Geïnteresseerden krijgen tot 15 dec. de mogelijkheid aan te geven welke woning de voorkeur geniet. Men kan via internet bij de aannemer reageren Na 6 weken wordt duidelijk welke huizen er definitief komen en wie de woningen krijgen toebedeeld. Voor de presentatie heeft de dorpsraad een brief geschreven met de vraag waarom men van het oorspronkelijke idee is afgestapt. Zo is de kwadrantwoning verdwenen.
Op de avond werd duidelijk dat de inwoners van Hauwert voorrang krijgen. Op de 2e plaats kwamen de oud-hauwerters. Is dat wel reëel? Doordat het traject langer duurde dan verwacht, de start was in 2004, hebben toch wel veel jongeren Hauwert te verlaten, Zij waren zeker de doelgroep in 2004. Deze suggestie wordt meegenomen naar de gemeenteraad.
Wethouder Gutter deelde mede dat op basis van belangstelling mogelijk fase 2 meteen met fase 1 mee wordt ontwikkeld. De dorpsraad wil graag ook bij de uitwerking van de ‘uitslag’ betrokken worden. Zij zijn immers ook bij het voortraject betrokken geweest. Graag een open communicatie en de afweging waarom de gemeente van plan verandert.

6. Inrichten website dorpsraad
Maarten Groot heeft een opzetje gemaakt voor de website. Mocht de website doorgaan, zal hij de website bouwen en in opdracht van de dorpsraad beheren. Het is een website voor het hele dorp. Verenigingen kunnen zich ook op de site aansluiten of middels een link naar hun website laten verwijzen. De website is eenvoudig van opzet, met nieuws, de jaaragenda en de verenigingen.
Kosten website:
Bouwen € 300.- (eenmalig)
Hosting – 110.- (per jaar)
Domeinnaam – 25.- (per jaar)
Kosten bijhouden van de site – 10,.- per uur

Belangrijk is de vraag wie betaalt het. Vanuit de dorpsraad is er geld voor een 1e opzet. Er moet bij de verenigingen geïnformeerd worden hoe zij tegenover de website staan en er moet nagedacht worden wat de verenigingsbijdrage wordt. Hoe gaat men om met de Dorpskoerier? Het is niet de bedoeling dat de site in het vaarwater van de Dorpskoerier gaat zitten.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Jaap Surink: De subsidie van de provincie zit er aan te komen (€ 44.000.- / 40% van de beraamde kosten). De gemeente heeft al toegezegd. Het ILG zal waarschijnlijk voor 30% aan de kosten willen bijdragen.

Namens het Historisch genootschap Hauwert meldt Jaap Surink dat de dorpsvlaggen binnen zijn. Worden deze week nog rondgebracht.

Ina Bak namens de kerkraad: enthousiaste vrijwilligers zijn bij Corus bezig met het vervaardigen van een tandrad voor de klok. Het orgel komt medio 2010-2011 terug van restauratie.

8. Rondvraag
Bart Groot: deelt mede dat de VNG een gratis verzekering voor vrijwilligers wil opzetten via het gemeentefonds. De dorpsraad heeft nu een eigen verzekering lopen. Zolang de wet nog niet is aangenomen, houden we deze verzekering. Daarna zullen we gaan bekijken of de nieuwe verzekering voor Hauwert gunstig is.

Dhr. P. Dijkstra: Deze snelle manier van vergaderen bevalt goed.

Jan Does: Vraagt zich af hoe het zit met de brug aan het einde van Van der Deureweg. Er wordt sinds juni 2008 niet meer aan de brug gewerkt. Harrij Bakker deelt mede dat het hout uit Suriname nog niet is gearriveerd.

Edward Roozendaal: Maakt zich zorgen over de opkomst van de dorpsraadvergadering. De afgelopen keren lieten een negatieve tendens zien. Co Vlaar deelt mede dat de verenigingen zullen worden verzocht een afgevaardigde naar de dorpsraad te sturen. Daarbij gaat het in de dorpsraad al jaren over gemeentelijke zaken. Mensen hebben mogelijk het idee gekregen dat de dorpsraad niet voor de vereniging is. De input van de verenigingen is minimaal. De dorpsraad is een podium om zaken te bespreken. Er zal worden bekeken hoe het dorpshuis en de dorpsraad hun krachten kunnen bundelen. Hebben vele raakvlakken met elkaar.

Ina Bak: Bij een bijeenkomst van de agrarische natuurvereniging kreeg men uitleg over het ILG (Investeringsbudget Landelijke Gebieden) Bij het ILG kan men subsidies aanvragen voor o.a. dorpshuis en buurtbus. Het ILG heeft tot doel de leefbaarheid van een dorp te vergroten.

9. Sluiting
Om 21.05 uur sluit Bart de vergadering en wenst een ieder wel thuis. De volgende vergadering is op woensdag 14 januari 2009.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

notulen dorpsraadvergadering d.d. 10 september 2008

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op 10 september 2008

1. Opening
Om acht uur opent voorzitter B. Groot de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst, vanuit de gemeenteraad zijn dhr. Raat (VVD) en mevr. Rood (CDA) aanwezig. . Bericht van verhindering is ontvangen van Jaap Surink, Jan Does, Akky Koeman, Anja Buis en Piet Bankersen.

2. Mededelingen
Bart staat stil bij het overlijden van Anne Marie Westrus. Zij heeft erg veel betekend voor de Hauwerter gemeenschap. Ook stond ze de dorpsraad met raad en daad bij.

In de afgelopen maanden werden op diverse plekken in Hauwert de snelheid gemeten. De borden hingen er telkens zo’n 2 weken lang.
– Van half mei tot 1 juni is er gemeten in de Zak. De aanbevolen snelheid was 30 km. Officieel mag je er 50 rijden. 98% van de 12.876 bestuurders reed 50 km of minder.
– Begin juni stond de snelheidsmeter t.h.v. Hauwert 17. 70% van de 15.500 bestuurders reed 50 km of minder.
– Van half augustus tot eind augustus stond er een snelheidsmeter t.h.v. de melkfabriek. 96% van de 11.000 bestuurders reed 50 km of minder.
– Er is gemeten op het Westend t.h.v. Hauwert 1, daar reed 84% van de 16.000 bestuurder 50 km of minder.

De dorpsraad is van plan een website op te zetten. De website kan door alle verenigingen in het dorp worden gebruikt. Of middels een link verwijzen naar hun website. Maarten Groot zal de website beheren en up-to-date houden.

De totale raming van de kosten van de restauratie van de molen komt op € 110.000. De gemeente subsidieert voor € 30.000 en er is een restauratievergunning aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. Dit levert maximaal € 44.000 op. Men heeft ook contacten met het ILG. Men is in ieder geval enthousiast.

3. Ingekomen en uitgegane post
Dorpshuis, Uitnodiging bijwonen vergadering 09 sept. 2008 met gebruikers dorpshuis
Gem. Medemblik, afscheidsreceptie Jan Entius op 17 sept. 2008
Gem. Medemblik, aanvraag subsidie
Gem. Medemblik, kermis Hauwert en Normaal in Midwoud
De kermisdata in Hauwert kloppen niet. De gemeente stelt de kermisdata vast. De kermisbond wijkt hier soms vanaf (ivm binnenhalen van de attracties) In oktober 2008 moeten de evenementen binnen de gemeente Medemblik bekend zijn. De gemeente is er mee eens dat kermis Hauwert en Normaal in Midwoud concurrenten van elkaar zijn. Burgemeester Van Eijk stelt voor e.e.a. in kaart te brengen zodat er mogelijk afstemming kan plaatsvinden. Wie neemt deze taak op zich?
De landschapsvisie van de kromme leek is uitgebracht. Daar de Dorpsraad Hauwert belanghebbende is krijgt men ook een exemplaar.
Er is een bijeenkomst geweest over de notitie jeugd & onderwijs binnen de gemeente Medemblik.
Primo, informatie over wijk- en buurtprojecten
De gezamenlijke dorpsraden overleggen op 22 september voor het halfjaarlijks overleg met het College (d.d. 14 oktober)
Het convenant is getekend.
We hebben een geboortekaartje ontvangen van Emma Groot, dochter van Bart en Marieke.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 11 juni 2008
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen.

5. Evaluatie kermis
De kermiscommissie is niet aanwezig op deze vergadering. Wat de kermiscollecte heeft opgebracht is nog niet bekend. (opm. Nu is bekend geworden dat de kermiscollecte € 1267,85 heeft opgebracht. In vergelijking met vorig jaar was dat bijna € 140,– minder)Tijdens de kermis zijn er 2 ongelukken gebeurd. Zaterdagavond sprong er iemand uit de zweef en in de nacht van zaterdag op zondag hebben vandalen in de draaimolen een paardje vernield. Dat resulteerde zondagsmiddags in een ongeval waarbij een klein kind met paard en al uit de draaimolen viel.
Edward Roozendaal deelt namens zijn vrouw Tiny mede dat de handbal een prima kermis heeft gedraaid. Alle loten zijn verkocht. Een bron van zorg is dat de draaimolen slecht draait, weinig klandizie kent. Tiny Roozendaal en Carlita Smit stoppen ermee, nieuwe personen zijn benaderd. Hij heeft geen wanklank gehoord over het cafégebeuren. Zaterdagavond was wel rustiger dan normaal, er waren weinig niet-Hauwerters. Het is belangrijk al snel contact op te nemen met Peter Heins (organisator Normaal-concert) over de plannen van volgend jaar.

6. Toelichting procedure door bestuur Kosterfonds
In het verleden liepen alle aanvragen aan het Kosterfonds via de dorpsraad. De communicatie met het Kosterfonds liep niet soepel. Het bestuur van het Kosterfonds heeft besloten de procedure te verbeteren / wijzigen.
Het bestuur is eind 2007 voor het eerst bijeen geweest om te praten over de vernieuwde procedure. Het is de bedoeling dat er om de 4 maanden een mogelijkheid komt om aanvragen in te dienen. Mocht er een aanvraag komen, waarbij men te maken heeft met tijdsdruk, dan kan men desnoods telefonisch contact hierover hebben.
De uitbetaling geschiedt niet meer 1 keer per jaar.
In het verleden was er geen communicatie als aanvragen werden afgewezen. Nu wordt de afwijzing met redenen omkleedt.
De exacte datums voor het inleveren van de aanvragen is nog niet bekend.
Het bestuur wil zoveel mogelijk de statuten handhaven.
Mocht het bestuur van het Kosterfonds besluiten een aanvraag door te sturen naar een ander fonds, dan is het Kosterfonds bekend met de voorwaarden. Indien de procedure definitief wijzigt, dan zal er een stuk hierover verschijnen in de Dorpskoerier.

7. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken
Dinsdag 23 september is er een voorlichtingsavond over het herbestraten van een gedeelte van de Zak (vanaf de brug tot Hauwert 114). De aannemer, het hoogheemraadschap en de gemeente zijn aanwezig. Slechts kleine aanpassingen zijn er mogelijk.

Eind oktober is de presentatie van de bouwplannen van de Papenveer. In de Papenveer komen betaalbare woningen. Op de Tuinstraat komen luxe woningen. Na herziening van het bouwplan komt het ter inzage te liggen.

De uitbreiding van het Egboetswater vindt in 2009-2010 plaats. Aaf Korver deelt mede dat de uitbreiding plaatsvindt via een noodbrug over papenveer, ter hoogte van de Heemraad Witweg.

8. Berichten van de leden (verenigingen)
Gerard Kamp meldt namens het Dorpshuis dat er gisteren een gebruikersvergadering was. De opkomst was zeer klein. Ook vandaag is de opkomst niet groot. Heeft dat een reden? De dorpsraad antwoordt in de dorpsraadvergadering veel zaken niet de verenigingen aangaan. Mensen hebben veel eigen drukte. Vergeleken dorpsraden in andere dorpen, kent Hauwert altijd een grote opkomst.

Paul Baars meldt namens de ijsclub dat in het 1e weekend van november de Egboetsloop wordt gehouden. Voor verdere activiteiten is het wachten op ijs.

De Soos in Hauwert kent weer een gevarieerd jaarprogramma. Voor een ieder wat wils, aldus Aaf Korver.

De Zanglust viert komend jaar haar 90-jarig jubileum. Tussen de uitvoeringen door zal er een matinee zijn voor oud-leden. Anneke Beunder deelt mede dat volgende week zondag de jaarlijkse rommelmarkt is.

Ria Balk deelt namens de Eendragt mede dat ze druk bezig zijn met het repeteren voor de voorstelling in november. Het ledenaantal loopt terug. Het regisseurschap wordt onderling geregeld, men heeft geen vaste regisseur (hoog kostenplaatje)

9. Rondvraag
Mevr. Rood: Leuk om een keer de dorpsraadvergadering van Hauwert bij te wonen. Mogelijk dat een volgende keer iemand anders komt van het CDA.
Dhr. Raat: Sluit zich bij de vorige spreker aan, al zal namens hem iemand van de VVD komen.
Ria Balk: Heeft de wijkagent al een heel tijd niet gezien. Krijgt hij wel een uitnodiging en de notulen? De dorpsraad antwoord daar positief op. Net als de jongerenwerker komt deze als het nodig is.
Sandra Nan: Zit namens de dorpsraden in het WMO. Heb je vragen of opmerkingen neem gerust contact op. Het beleid is officieel nog niet vastgesteld, dus officieel mag er nog niet over gesproken worden.
Annemiek Schouten: Weet niet of dit het juiste platform hiervoor is, maar maakt zich veel zorgen over het teruglopen van het aantal vrijwilligers. De afgelopen maanden is het diverse keren naar voren gekomen dat functies niet werden opgevuld, er konden geen vrijwilligers worden gevonden.
Het is jammer genoeg een teken van deze tijd (individualisering van de samenleving).
Aaf Korver: ** De bibliotheekbus verdwijnt vrijwel zeker, de gemeenteraad praat hier binnenkort over. Veel gemeenteraadsleden zijn tegen verdwijning van de bibliobus. De bibliotheken hebben geld te kort, zij willen met professionals werken en staan afwijzend over vrijwilligers.
Bart Groot: In 2009 wordt er op 14 januari, 18 maart (jaarvergadering), 3 juni, 16 september en 18 november vergaderd.

10. Sluiting
Om 21.30 uur sluit Bart vergadering en wenst iedereen wel thuis. De volgende vergadering wordt op woensdag 19 november gehouden.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

notulen dorpsraadvergadering d.d. 11 juni 2008

Notulen van de vergadering van Dorpsraad Hauwert op 11 juni 2008

1. Opening
Even na achten opent voorzitter B. Groot de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De vergadering kent een kleine opkomst. Bericht van verhindering is ontvangen van Miriam van de Water en Klaas Otter (kascommissie), Janny Langeberg, Ina Bak en de voetbal.

2. Mededelingen
Janny Langeberg heeft op het ‘Westend’ handtekeningen verzameld om aandacht te vragen om maatregelen te treffen tegen de hoge snelheid waarmee door auto’s op dat stuk van Hauwert worden gereden. Zij wil de handtekeningen over een week aan de burgemeester overhandigen.

3. Ingekomen en uitgegane post
De dorpsraad heeft nog geen reactie van de gemeente ontvangen op de brief dat het optreden van de band ‘Normaal’ samenvalt met de Hauwerter kermis. Dorpshuisbeheer Rob Thepen heeft telefonisch contact gehad met burgemeester Van Eijk. Het evenement kan niet worden verschoven, volgend jaar wordt er beter opgelet. Wethouder Jan Entius was verbolgen over de misplanning, evenementen zit in zijn portefeuille. Mogelijk is er verwarring ontstaan daar de kermis van Hauwert op de evenementenkalender staat vermeld op 5, 6 en 7 september.

Er is een brief gezonden naar dhr. Schouten omtrent de rommelige en onverzorgde situatie op het landje tussen school en familie Schilp. Er is aan gewerkt. Er is gedraineerd en geploegd. Het ziet er weer netjes uit.

Er is een brief uitgegaan naar de bewoners in de directe omgeving van de kruising Papenveer-Hauwert. Door de vele auto’s was de bocht onoverzichtelijk en was de veiligheid in het geding. De brief leverde positieve reacties op: er is een afname van het aantal geparkeerde auto’s. Mocht deze brief niet helpen, dan zal de gemeente actie ondernemen middels een parkeerverbod.

Ina Bak stuurt namens Historisch Genootschap Oud-West-Friesland een brief met daarin het verzoek nieuwe straten te benoemen met een West-Fries accent. Te denken valt aan Kikkerbloemestreit (fluitekruid) en Skeipebloemehof (madeliefje). Het Westfries Genootschap heeft tot doel de West-Friese cultuur uit te dragen.
Er wordt met Ina contact opgenomen met de suggestie om de brief, ondersteund met onze hantekening en die van het historisch genootschap, te sturen aan de gemeente Medemblik met het verzoek om de namen te koppelen aan de nieuwe wandel- en fietspaden in de gemeente. Juist de geplande uitbreiding van het Egboetswater in 2009 maakt dat wellicht mogelijk. In de brief kan dan ook het verzoek worden gedaan dat de gemeente dit initiatief ook opneemt met het recreatieschap Westfriesland als beheerder.

De beleidsnota omtrent de subsidies is uitgekomen. Sandra Vriend-Nan gaat naar een bijeenkomst hierover. Voor de Dorpsraad verandert de subsidie niet.

Geboortekaartje ontvangen van Jacco, zoon van René en Sandra.

Maart 2008 is er overleg geweest met de dorpsraad en de fractievoorzitters. Tijdens deze bijeenkomst kwam de vraag of het toegestaan is auto’s op de openbare weg te verkopen. In de APV staat vermeldt dat dit niet toegestaan is.

De provincie benadert de dorpsraden omtrent burgerparticipatie op locatie, dorps- en wijkraden in ontwikkeling.
Co Vlaar geeft aan dat de dorpsraad af en toe klem raakt in de vele uitnodigingen en rapporten. We moeten als bestuur grenzen aangeven. We blijven immers vrijwilligers.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 2 april 2008
Er zijn geen op- en / of aanmerkingen.

5. Bestuurszaken
Financieel jaarverslag. Wim geeft via de beamer uitleg over het financieel jaarverslag. Het ziet er keurig uit.
Verslag kascommissie. De kascommissie, Miriam van de Water en Klaas Otter, zijn beiden afwezig. Ze hebben hun handtekening gezet onder het financieel verslag. Miriam van de Water is 2 jaar lid geweest, daar moet opvolging voor worden gezocht. Klaas Otter was dit jaar voor het eerst lid van de kascommissie.
Vertrek Wim de Jong als bestuurslid / penningmeester. Na 8 jaar dorpsraad verlaat Wim de vergadering. Naast lid, is hij ook nog tijdelijk voorzitter en 6 jaar penningmeester geweest. Financieel zit alles op de rit. Wim heeft veel tijd gestoken in de leefbaarheidenquête. Hauwert scoorde er goed mee. Bart bedankt Wim voor al zijn inzet.
Als cadeautje naar het dorp toe, wil Wim het dorp iets geven. Al jaren ‘ergert’ Wim zich aan de kruising Heemraad Witweg-Hauwert-Tuinstraat. Een bevriende landschapsarchitect, Jan-Willem Peereboom uit Midwoud, heeft in opdracht van Wim gekeken naar deze situatie en een nieuwe schets gemaakt.
Bart neemt de schets in ontvangst de mededeling dat we dit verder met o.a. de gemeente gaan opnemen.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken.
Natuurontwikkeling waterberging Egboetswater. Er is contact geweest met dhr. Heijmans van de gemeente. Het Egboetswater wordt met 10 ha. Waterberging uitgebreid. Het gaat om waterberging en natuurbeheer. Men heeft getracht de openheid van het gebied te waarborgen. Hauwert wordt verrijkt met natuur. Zowel per fiets als per boot kan het natuurgebied worden bereikt. Van onze kant is de suggestie gegeven om voorzieningen op te nemen voor hygiëne, een speelweide en plekken waar honden de ruimte krijgen. De uitbreiding van het Egboetswater zal wellicht samen vallen met de aanleg van de paden.
Parkeren, straatwerk en verkeersveiligheid.
Bestrating van de zak: Het hoogheemraadschap (HHRS) is eigenaar van de weg. Het HHRS wil in principe alleen bestraten. Er komt een voorlichtingsavond. Mogelijk dat er wijzingen / aanpassingen ingepast kunnen worden. Indien er extra werkzaamheden moeten worden verricht, dan zijn de kosten voor de gemeente. (gemeente is weinig toeschietelijk erin). Vanwege het kostenplaatje neemt de gemeente de weg niet over van het HHRS. Mogelijk dat landschapsarchitect Peereboom zich over deze kwestie wil buiten. Wim de Jong neemt contact met hem op.
Verkeersveiligheid: Er heeft snelheidsmeterbord gehangen t.h.v. Hauwert 17. Een ieder kon dan precies zien wat de gereden snelheid was. De resultaten hiervan kunnen worden uitgelezen. Harry Bakker neemt met dhr. Verlaan contact op.
Speeltuin: De dorpsraad zou graag zien dat het budget voor speelvoorzieningen in de nieuwe Papenveer gebruikt gaat worden voor uitbreiding van de huidige speeltuin(-tje) in de Boxwoudstraat.
De Amerikaanse windmolen: De termijn voor het verstrekken van de subsidie voor het restaureren van de Amerikaanse windmolen is al afgelopen. Op zich is dat geen probleem. Koos Groot heeft met de gemeente afgesproken dat hij een stappenplan indient waarin de stichting aangeeft wanneer e.e.a. op de rol staat. De molen is een monument.

Voortgang woningbouwlocaties.
Naar verwachting komen in het najaar van 2008 de kavels van de Tuinstraat te koop. De gemeente is nu nog druk doende met de hernieuwde procedure. Het geheel schuift 13 meter op.
Naarverwachting komt er Medio oktober 2008 een informatieavond over huur- en koopwoningen op het verlengde van de Papenveer.

Ontwikkeling kernenbeleid in onze gemeente.
Er is een gemeentelijke kernenbeleid ontwikkeld na de fusie van de 3 gemeentes. De gemeente wil dat ieder dorp zijn eigen identiteit behoudt. Enkele belangrijke punten uit dat beleid zijn:
– Een kernplatform. 2 keer per jaar is er overleg met de dorpsraden, andere belangengroepen en de gemeente.
– Een kernbudget. Dit geld kan men gebruiken voor bv. de aanschaf van bankjes of het snel oplossen van kleine knelpunten.
– Een kernconsulent. Die wordt het aanspreekpunt voor de dorpsraden naar de gemeente toe. Belangrijk is dat de consultent op beleidsniveau gaat werken. Wat wordt zijn positie binnen het ambtelijk apparaat? “Hij is als het ware een spin in een web”. Begin 2009 moet de kernconsulent beginnen.

7. Berichten van de leden (verenigingen)
Dit vaste puntje wordt verschoven naar de volgende vergadering. De leden worden verzocht na te gaan welke puntjes zij namens hun vereniging in de volgende vergadering naar voren willen brengen.
Historische vereniging: Presenteert de dorpsvlag. Deze is gemaakt met subsidie van de gemeente.
De dorpsraad zal ook een vlag bestellen (Annemiek Schouten). Er wordt nog nagedacht over het gebruik van de vlag.

8. Rondvraag
Sandra Vriend: René is geen lid meer van het voetbalbestuur en derhalve dus geen afgevaardigde meer richting de dorpsraad. Het voetbalbestuur zal iemand anders afvaardigen.
Ria Balk: ** Het houtwerk van de glijbaan in de Boxwoudstraat is erg ruw. Annemiek neemt hierover contact op met de gemeente. Volgens de gemeente wordt er periodiek onderhoud gepleegd aan de speeltuin door een externe organisatie.
** De kerktoren slaat al tijden niet meer. Co Vlaar neemt hierover contact op met Ina Bak (kerkbestuur).
Akky Koeman: Is het misschien een optie papieren vlaggetjes aan de kinderen uit de delen. De dorpsvlag moet wel gebruikt worden. Annemiek zal bij school informeren of zij ook interesse hebben in (papieren) vlaggetjes.
Piet Bankersen: Vraagt zich af hoe het zit met de vele fondsen die het dorp bezit. De bekendste is het Kosterfonds. Er is ook een Bootsgezellenbeurs. Dit is een overblijfsel van een fonds waarin walvisvaarders ‘verzekert’ waren tegen kapers. De overige fondsen staan in onderling contact met elkaar. In 1e instantie dient men de aanvragen in bij het Kosterfonds. Co Vlaar vraagt bij het Kosterfonds na hoe het zit met het (nieuwe) beleid (ruimere aanvraagmogelijkheden) van het Kosterfonds. Hopelijk kan het Kosterfonds in de volgende vergadering hierop terug komen.
Jan Does: Heeft niets gehoord van het Kosterfonds op zijn aanvraag voor een bijdrage aan de draaimolen. Hij heeft ook een verzoek ingediend voor biljartklokken. Dit is door de damesbiljartclub verkregen van de Bootsgezellenbeurs.
Aaf Korver: Op school en in de bibliotheekbus zijn er handtekeningen verzameld tegen sluiting van de bibliotheekbus. Aaf verzoekt iedereen die nog geen handtekening heeft gezet dit alsnog te doen. Het is jammer als de bus verdwijnt.

9. Sluiting
Om 22.00 uur sluit Bart vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Notulen dorpsraadvergadering d.d. 02 april 2008

Notulen van de jaarvergadering van Dorpsraad Hauwert op 2 april 2008

1. Opening
In verband met de afwezigheid van voorzitter B. Groot leidt Co Vlaar de vergadering. Hij heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Bart Groot, Wim de Jong, Piet Bankersen, Anja Buis, Ina Bak en de fracties van de PvdA en de VVD.

2. Mededelingen
Met ingang van januari 2009 stopt de provincie de subsidie aan de bibliobussen. De gemeentebesturen moeten nagaan hoe zij de opgevallen gaten kunnen invullen. Voor de gemeente Medemblik is dit nog niet duidelijk. De PvdA heeft aan de gemeente vragen gesteld omtrent het stopzetten van de provinciale subsidie. De Vereniging van Kleine Kernen heeft ook vragen over de consequenties van het stopzetten van de subsidie. Krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.

12 Maart j.l. had de dorpsraad overleg met de fractievoorzitters van de raad, de griffier en de burgemeester van de gemeente Medemblik. Er is informeel gesproken over wat er speelt en leeft binnen Hauwert. De evaluatie van de leefbaarheidenquête is gepresenteerd en is goed ontvangen. De dorpsraad heeft de agenda voor de komende jaren aangekaart. Het was een open en goed overleg.
De bijeenkomst was niet besluitvormend.

Op 15 april a.s. is er formeel overleg tussen het college van B&W en de dorpsraden.

De dorpsraad heeft geen bemoeienis meer met het Kosterfonds. De informatie over de procedure van het Kostersfonds loopt in het vervolg via het Kosterfonds.

De WMO-adviesraad wordt binnenkort gepresenteerd. Sandra Nan neemt daar namens de dorpsraden zitting in.

De handbal die namens enkele verenigingen een verzoek tot aanschaf van een evenemententent had ingediend, ziet ervan af. In de voorwaarden die de Bootsgezellenbeurs stelde, konden zij zich niet vinden. Er wordt in het vervolg een tent gehuurd.

3. Ingekomen en uitgegane post
Wonen Plus, opening 3 april nieuw onderkomen in Wognum, Nieuweweg 36a
Medemblik en Meer, presentatie op 5 april bij MC De Muiter van alle culturele evenementen in de
Gemeente
VVKK, 10 april jaarvergadering in Abbekerk. Na de pauze wordt er gesproken over de relatie gemeente – dorpsraad
Gemeente Medemblik, 14 april installatie WMO-adviesraad
Gemeente Medemblik, beleidsnota dorpsraden is definitief vastgesteld.

4. Notulen dorpsraad vergadering d.d. 23 januari 2008
Pag, 1, Wijk- en dorpszaken: Jaap Surink geeft een computercursus. Jaap gaat in 2009 zich bezighouden met het invullen van de belastingaangifte.
Pag. 2, Wijk- en dorpszaken: De aanleg van het sluispolderpad naar de windmolen vindt wellicht in 2009 plaats.

5. Bestuurszaken
Jaarverslag van de secretaris. Blad 1, punt 1: Sluismolenpad moet gewijzigd worden in Sluispolderpad.
Blad 2, punt 5: Jagers krijgen vergunning kauwen te vangen indien zij agrarische schade aanrichten.
Financieel jaarverslag. Daar Wim de Jong, penningmeester, afwezig is, zal op de volgende dorpsraadvergadering (11 juni 2008) het financieel jaarverslag worden toegelicht.
Verslag kascommissie. De kascommissie, Miriam van der Water en Klaas Otter, zijn beiden afwezig. Wordt opgeschort naar de volgende dorpsraadvergadering.
Benoeming kascommissie financiën 2008. Wordt ook opgeschort naar de volgende dorpsraadvergadering.
Vertrek Wim de Jong als bestuurslid / penningmeester. Officieel neemt Wim vandaag afscheid. Feitelijk gebeurt dit ook tijdens de volgende dorpsraadvergadering.
Installatie Harry Bakker tot bestuurslid dorpsraad. Vorig jaar zijn de statuten veranderd. Dit houdt onder andere in dat de dorpsraad aan de dorpsraadleden een bindende voordracht kan doen door 6 weken voor de jaarvergadering de dorpsraadleden van de voordracht op de hoogte te brengen. Harry neemt de plaats in van Wim. Co heeft Harry welkom.

6. Bijpraten diverse wijk- en buurtzaken.
In januari heeft de dorpsraad een brief gestuurd naar de gemeente omtrent enkele punten. De gemeente heeft hierop in een gesprek geantwoord:
Herbestrating Zak van Hauwert. Zou in 2008 moeten gebeuren. De dorpsraad heeft aangedrongen op inspraak en voorlichting. De gemeente en het Hoogheemraadschap zijn terughoudend hierover. Het is onduidelijk hoe het proces precies gaat lopen. Voor 2008 staat de voorbereiding en uitvoering van het sluispolderpad op het programma. Waarschijnlijk wordt dit gecombineerd met de uitbreiding van het Egboetswater. Het bestuur gaat een gesprek over deze zaken aanvragen met de wethouder.

Sluispolderpad en kerkepolderpad.
De aanleg van beide paden kan in 2009 van start gaan.

Start presentatie (huur-) woningen, aantallen en typen en prijzen en start bouw woningen aan Papenveer en Tuinstraat
Het bouwrijp maken en aanleg van infrastructuur vindt nu op beide locaties plaats. De plannen van de Tuinstraat lopen vertraging op door een inmeetfout. Na de zomervakantie zal een ontwikkelaar voor het plan Papenveer duidelijk geven over woningtypen, prijsvorming en planning.

Uitbreiding en waterberging Egboetswater
De schetsplannen worden besproken met diverse partijen. Nog geen duidelijkheid over financiering en planning. Streefdatum: 2009-2010

Toekomstige agendapunten:
** De kwaliteit en verkeerskundige benadering van het wegdek aan de dorpsstraat westzijde.
De overdracht van de weg van het Hoogheemraadschap naar de gemeente hangt samen met de grens van de bebouwde kom. In de komende Medemblikker komt voor het buitengebied een nieuw bestemmingsplan waarbij dezelfde bepalingen gelden voor het hele buitengebied. We moeten beducht zijn voor wijzigingen.
** De inrichting van de kruising bij de Heemraad Witweg.
** Het ontwikkelen van (ontmoediging) beleid om Hauwert als sluiproute te gebruiken.
** Lange termijnvisie / ontwikkeling woningen 2009-2020.

7. Berichten van de leden
Koos Groot vraagt attentie voor het braakliggende stukje land naast school. Het ligt er onverzorgd bij. Grond is opgekocht door een projectontwikkelaar. Moeten we niet nadenken over een tijdelijk beheer bv. bij Agrarisch Natuurbeheer West-Friesland? Momenteel is het land ongeschikt voor bouwland. De dorpsraad schrijft een brief naar de rentmeester.

Gemeld wordt dat aan het begin van de Papenveer standaard 5/6 auto’s en bussen staan. Dit zorgt ervoor dat de bocht onoverzichtelijk wordt. Terwijl er parkeerplaatsen vrij zijn op de Papenveer. De dorpsraad schrijft een brief naar de eigenaren van de auto’s en vraagt naar hun visie op het parkeren en de achtergronden daarvan.

Tijdens de komende kermisdagen in Hauwert vindt er in Midwoud een 3-daagse evenement plaats waarbij op zaterdag de band Normaal optreedt. De gemeente heeft hiervoor vergunning afgegeven. Dit is niet de eerste keer dat het samenvalt. De dorpsraad schrijft een brief naar de gemeente hierover. Ook zal de dorpsraad wijzen op de financiële consequenties voor het dorpshuis. Het dorpshuis loopt zeker inkomsten mis

Ria Balk meldt namens de Rederijkersvereniging ‘De Eendragt’ dat men op hun jaarvergadering in april wil voorstellen de voorstellingen die in januari waren geannuleerd vanwege ziekte en overlijden, nu in november op te voeren.

Edward Roozendaal deelt namens het Kostersfonds mede dat zij nog een geen reactie vanuit de gemeente hebben ontvangen voor opvolging in het bestuur van dhr. W. Cool. Het Kosterfonds vergadert binnenkort, mogelijk komt er een mogelijkheid tot meerdere indienmomenten. Mocht dat zo zijn dan komt hierover een stukje in de dorpskoerier. Het kosterfonds bestaat uit 4 leden en iemand vanuit de gemeente.

8. Rondvraag
Edward Roozendaal: In de dorpskoerier stond een artikel over klachten over de openbare ruimte van de gemeente. Is het een optie om dit artikel regelmatig te plaatsen? Mogelijk op pagina 2 (achterkant van de voorkant) Jan Does neemt hierover contact op met Frens van Dijk.
Ria Balk: Het kermiscomité is abuis over kermisdata. De correcte data zijn: woensdag 27 augustus, donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30, zondag 31 en maandag 1 september.

9. Sluiting
Om half 10 sluit Co de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

De notuliste,
Annemiek Schouten.

Nieuwere berichten

© 2019

@ DiepcreativeBoven ↑